13 találat

Találatok

1. 1917-02-17 / 7. szám
[...] Róth Károly banki igazgatók Unger István Lőrinc József főköny­velők Kovács Lajos ref lelkész Zahoránszky István Czier Ferenc Rónai István és Láng Gyula rk lelkészeit Illés Károly Debreceni Ist­ván Makray István Farkas Jenő polgármeste­rek Bay Lajos [...] 6 Gáspár Pál árvaszéki elnök kérése szolgálati pótlék engedélyezése iránt 7 [...]
2. 1914-04-04 / 14. szám
[...] 1914 március 30 án Debreczeni István polgármester Tárgysorozat 1 A nyugdíjazás [...] Nagy­károly 1914 március 30 Debreceni István polgármester Tárgysorozat 1 Miklóssy István hajdudorogi püspök köszönő iratának bemuta­tása [...] mindhárman sikerrel le­tették Gyászeset Rubletzky Istvánná szül Ja kabovits Magdolna életének [...] számban lenne képviselve Újabb segély kérése a megyei árvíz károsultak részére [...]
3. 1918-07-06 / 27. szám
[...] a városi tisztikar testületileg Debreczeni István kir tanácsos polgármester vezetése alatt [...] teljes tanácsülést tartott mely­ben Debreczeni István kir tanácsos polgár mester bejelentette [...] ki ko­szorút helyez a Debreczeni István kir tanácsos polgármester Dr Adler [...] 2 Tanfolyam 3 Méhetető cukor kérése A bizott­ság tagjait valamint az [...]
4. 1909-12-18 / 3. szám
[...] a törzs asztal helyiségében Kun István vendéglőjében a következő tárgysorozattal 1 [...] tanulságos összefoglaló beszédet Egy cirkusz kérése Strauszburger Adolf ismert poroszsziléziai cirkusztulajdonos [...] városháza tanácstermében özv gróf Károlyi Istvánná úrasszony nagylelkű támoga­tása védnöksége és [...] 300 koronát özv gróf Károlyi Ist­vánná 150 koronát Nemestóthi Szabó Albert [...]
5. 1913-07-25 / 31. szám
[...] ALBERT dr Szerkesztők Dr Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] 20 án d e Debreczeni István kir tanácsos polgár mester elnöklete [...] elfogadta Az országos szimfóniái zenekar kérése ügyé­ben úgy határozott a közgyűlés [...] József és társainak valamint Nerli István és társainak aszfaltgyalogjáró készítése iránt [...]
6. 1910-05-21 / 22. szám
[...] utón elégtételt szerezzenek Nevezettek azon kérése hogy ezen czik kekben foglalt [...] város tiszt­viselőinek küldöttsége tisztelgett Debreczeni István polgármesternél és kérte hogy a [...] Jé­zustársasági püspöki konviktus Eljegyzés Serly István szatmári szol gabiró jegyet váltott [...] Dr Gózner Elek és Suták István urak Sipos se­gédei pedig Heves [...]
7. 1915-10-23 / 43. szám
[...] hosszú ideig jóbarátságban volt Bogye István utkaparó 10 éves Ferenc nevű [...] területek jurisdictiója A magyar szaléziánusok kérése Egyház jogász Sipos István dr Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel [...]
8. 1912-09-28 / 40. szám
[...] SZABÓ ALBERT dr Szerkesztők Suták István Csáky Gusztáv MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON [...] án hol volt a Tisza István parlamenti többsége és hol voltak [...] mindenik kérhet valamit s utolsó kérése teljesítse lesz Halk zokogással feleltek [...]
9. 1917-04-07 / 14. szám
[...] al kapitánynak beszámolója végéhez fűzött kérése hogy a városi Tanács a [...] ügyvédek Baborszky Antal épitész Sőtér István gyógyszerész Fok Ignác orvos Jékel Antal kántor és fivére Jékel István tanító Schuszteritsch Ignác ügyvéd később [...]
10. 1913-11-01 / 45. szám
[...] mert eszmecserénk Szer­kesztő ur azon kérése kapcsán merült fel mellyel engemet [...] számlájára imi amit Gróf Tisza István f évi október 25 én [...]
11. 1913-12-13 / 51. szám
[...] a Ke­reskedő Ifjak Köre egyöntetű kérése az üzleti záróra szabályozása tárgyában [...] kezett tehát elkésett Özv Schuller Istvánná telkeelőtti járdának az építési költsége [...] Fehérgyarmatra helyezte Adomány Özv Károlyi Istvánná grófnő Öméltósága a Népkonyha céljaira [...]
12. 1914-02-28 / 9. szám
[...] elfogadja Diczig Jenő városi dijnok kérése állásá­nak iktató kiadó irattárnoki állásra [...] Kinevezés A földmivelésügyi miniszter Matuska Istvánt a nagykárolyi városi gazda­sági ismétlő [...]
13. 1912-06-08 / 23. szám
[...] j hivatalhoz kinevezte Haláleset Balázs Istvánná sz Luczay Zsuzsanna f hó [...] értesülünk az Udvaóhelyvánnegyei Tanitó egylet kérése alapján a közoktatásügyi minisz­ter a [...]