Északkeleti Ujság, 1912 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1912-06-08 / 23. szám

24-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 3-ik oldal. Városi közgyűlés. Nagykároly város képviselőtestülete holnap 10 órakor rendkívüli közgyűlést tart. Uj doktor. Folyó hó elsején avatták az orvosi tudományok doktorává a budapesti kir. magy. tud. egyetemen Nonn János mezőteretni születésű és jelenleg az Arad vármegyei köz­kórház sebészeti osztályához kinevezett alorvost, Az állami dohányjövedék igazgatója. A megüresedett p. ü. miniszteri államtitkári ál­lásra Madarassy Gábor. min. tanácsos kinevezve, aki eddig, mint az állami dohányjövedék igaz­gatója működött. Helyébe vármegyénk szülötte Harácsek László kerül e díszes állásba. Kinevezés. A m. kir. pénzügyminiszter Kereskényi Ferenc szatmári adóhivatali gyakor­nokot a XI. fiz. osztályba ideigl. min. adóhi­vatali tisztté a szifiérváraljaí és Karácsonyi Ele­mér lévai lakost ideigl. miniszteri segélydijas adóhivatali gyakornokká a szatmári m. kir. adó- j hivatalhoz kinevezte. Haláleset. Balázs Istvánná sz. Luczay Zsuzsanna f. hó 2-án rövid szenvedés után el­hunyt Vencsellőn. A temetésen nagyszámú ro­konság vett részt. A helybeli dalárda megható énekeket adott elő. Az elhunytat városunkban helyezték örök nyugalomra a ref. egyház szer­tartása szerint. Az érettségi bankett, mint értesülünk f. hő 13-án este 8 órakor lesz a „Magyar Ki­rályiban. A bankettet megelőzőleg d. u. 6 órakor lesz a főgimnázium évzáró ünnepélye. Műsor a következő: 1. Tarantella Th. Dohler- től Exrait de la Concert I. Mendelsohntól Ze­nekarra átírta és a szólót játsza Huszthy Z. Vili. o. t. 2. A Rákóczi induló. Irta: Ladányi Zoltán. Szavalja Hili Gyula VI. o. t. 3. Dal­egyveleg. Előadja a főgimn. énekkar. 4. jelen­tés a Kötcsey-önképzőkör ez évi működéséről és a pályamunkák eredményéről. 5. Magyar dalok. Játssza a főgimn. zenekar. 6. Pálffyné Kakira. Irta Sas Ede. Szavalja Varga Alajos VII. o. t. 7. Vadászkar Euryanthe c. dalmű­ből Webertől. Előadja az énekkar. 8. Évzáró | beszéd. 9. Induló Vajdától. Játsza a főgimn. zenekar. Belépti-dij személyenként 1 korona.! Bankett után tánc. A nagykárolyi r. k. főgimnázium 1912. junius 15-ikén d. u. 5-kor intézeti tornaver­senyt fart, amelynek műsora a következő; 1.1 Felvonulás és oszlopba állás. 2. Hymnus, egy­csinak úgy látszik a fejébe szállt a karls- badi ut. Hogy mi volt igaz a dologból, mi nem, azt határozottan nem lehetne megmondani. Any- nyr bizonyos, hogy Hudák bácsi kicsi, görbe alakja újabban úgy kinyúlt, mint egy pudli- bic.ska's egy Ízben megtörtént az a különös esét is, hogy a szolgára ráripakodott: — Szamár! A minisztériumban persze ezeken a dolgo­kon' csak mosolyogtak. Azonban egy napon még elfelejtettek mosolyogni is, Egy.reggel mikor Hudák bácsi villamoson éppen a minisztériumba igyekezett, a leszál­lásnál egy katonatiszt rálépett a Hudák bá­csi lábára. És Hudák bácsi úgy rendreutasi- totta az ügyetlen katonatisztet, aki melles­leg huszár is volt ; és három fejjel magasabb Hujják bácsinál, hogy az egész villamos oda volt a csodálkozástól. Persze névjegycsere kö­vetkezett s az affaire-t alig lehetett elsimí­tani, mert Hudák bácsi mindenáron vért akart inni. Ez az affaire sokáig mint legenda járt száj- ról-szájra a minisztériumban, voltak, akik hit­ték, voltak, akik nem hitték. Hanem a kételkedőket is meggyőzte aztán az a hir, amit egy miniszteri fogalmazó ho­zott a minisztériumba. Ez a fogalmazó, aki ismerős volt- a Hudák bácsi családi viszonyai­val, egy napon azt újságolta, hogy Hudák bá­csi ellen válókeresetet adott be a felesége. A válókereset cinre az volt, hogy Hádák bá­csi nagyon rabiátus. hangra énekli a versenyben részt vevő ifjúság Sz. J. tornatanár vezetése mellett. 3. Szabad- gyakorlatok. 4. Botgyakorlatok VII. 5. Futás I—IV. 6. Turul futóverseny 11. 7. Magasugrás rúddal V—VII. 8. Kötélhúzás III—IV. 9. Lovon minta csapattornázás V—VII. 10. Magas ugrás IV. 11. Táv ugrás V—VII. 12. Bak ugrás V— VII. 13. Nyújtón csapattornázás. 14. Sulydobás V—II. 15. Korláton csapattornázás V—Vll. 16. Football. 17. Szózat, egy hangra énekli az if­júság. 18. Elvonulás. A verseny a Lövöldében lesz megtartva. Kedvezőtlen idő esetén torna­verseny másnap d. u. 5-kor tartatik meg, Be­lépődíj 40 fillér. Igazgatóság. A Polgári Olvasókör estélye, amint az előkészületekből látszik, nagyszabású lesz. — Glücklich Vilmának mindenesetre nagy érde­kességre számottartó előadása, Balázs Árpád népszerű dalköltő művészi dalai, Magvassy Mar­git koloratur énekesnő opera-áriái - érdekessé, változatossá teszik a programmot, a melynek összeállítása jóizlésről és ötletességről tesz ta- nubizonyzágot. Utána társasvacsora és tánc lesz. Nem csalódunk, ha azt jósoljuk, hogy az es­tély fényes erkölcsi és anyagi eredménye mel­lett a legnagyobb sikerű mulatsága lesz váro- sunknak­Vizsgálaíok sorrendje. A nagykárolyi állami polgári fiúiskolában az évvégi vizsgála­tok a következő sorrendben fognak megtartatni: junius 13-án d. e. hittani vizsgálatok, 14-én d. u. 6 órakor tornavizsgálat, 14-én és 19-én d. e. a 111. osztály, 15-én és 20-án d. e. a IV. osztály, 17-én d. e. az 1. osztály és 18-án d. e. a II. osztály vizsgálata. A rajzok és a természetrajzi gyűjtemények a III. osztály helyiségében tekint­hetők meg. Junius l"9-én d u. 3 órakor a ma­gántanulók javitóvizsgálata. 20-án d. u. tan- tervkülönbözeti vizsgálatok. Junius 21-én d. e. a magántanulók Írásbeli vizsgálata, d. u. hittani vizsgálatok, junius 22, 23, 25. 26. és 27-én a magántanulók szóbeli vizsgálata. Junius 28-án d. e. záróünnepély a városháza dísztermében. A helybeli áll polgári leányiskola nö­vendékei f. hó 1. és 2-án jótékonycélu szini- elöadást tartottak a helybeli városi színházban. Az előadás mindkét estén szép számú közön­séget hozott egybe, amely tetszéssel honorálta a szereplők és rendezők fáradságos munkáját. Általában véve az előadás - elég sikerültnek mondható. Előadásra került „Hagoromo“ japán verses jáiék zenekiséreíte! és „Hamupipőke.“ Automobil verseny. A Királyi magyar automobil club versenyző automobiljai f. hó 6-án reggel 6 órától kezd dolog száguldottak keresztül varosunkon, összesen 39 verseny gép­kocsi. A Mezöpetri községi országúton jöttek és a majfényi-utcáh mentek. A rendet a tűzol­tóság s a. rendőrség tartotta fenn. Szerencsét­lenség nem történt. A szőlők állapota vármegyénkben. A szatmári kerület (Szatmár-, Ugocsa- és Szilágy- vm.) szőlészeti és borászati felügyelő a szőlők állapotára vonatkozólag, a következőket jelenti: ¡A téli fagy miatt a gazdák csak 4—5 szemes term ) csapokat hagyhattak, melyeknek rügyei j hiányosan, rosszul fakadtak. A kifakadt hajtá­sok is visszamaradtak fejlődésükben. Tekintettel j b rossz rűgyfakadásra, közepén aluli, sőt sok helyen gyenge termésre van kilátás. Uj bor ára 48—59 kor. hektoliterenként. Bosszúálló péksegéd. Klafter József nagy­károlyi pékmester valami ügyből kifolyólag összeszólalkozott Bernstein Lajos - péksegéddel, aki a differenciát igy vélte könnyen megoldha­tónak, hogy egy alkalmas pillanatban Klafterre orvul rátámadt és boxerével súlyosan megse­besítette. A merénylő péksegéd ellen megindí­tották az eljárást. Hurokra került ruhatolvaj. Özv. Blau Sámuelné nagykárolyi lakos rémülten vette észre, hogy ruhaneműjét ismeretlen tettes lop­kodja. Feljelentést tett a rendőrségen, amelynek nyomozása alapján a tettes Harstein Lajos sze­mélyében hurokra került. Az eljárást megindí­tották ellene. Államsegély a Tanítók Fürdőjének. A tanitók társadalmi gyógyfürdője, üdülő-és gyer­mek Nyaraló-telepe létesítése érdekében meg­indított országos mozmalmat a vallás és köz- oktatásügyi kormány is a legmelegebb érdeklő­déssel és pártfogással kiséri. Mint illetékes hely­ről értesülünk, az „Udvaóhelyvánnegyei Tanitó- egylet“ kérése alapján a közoktatásügyi minisz­ter a május hó 12-én megnyílt Tanitók Für­dője befsktetései céljára, évi 2000. kor. állam­segélyt engedélyezett. A közoktatásügyi kor­mánynak ezen nagy jelentőségű erkölcsi és anyagi támogatása teljes mértékhan biztosítja a gyógyjüédő és üdülő-telep kiépítését. A rész­vénytársasági szerveszkedés eddig elért kiváló eredményeit, az ezen év végéig meghosszabbí­tani tervezett további régzvényjegÁzési elhatá­rozás csak fokozza annyival is inkább mert a közeli napokban kibocsátandó uj tervezet ala­pitói, a részvénytőke jelentékeny nagy részét már előre biztosították, s igy a további rész­vényjegyzésekkel csak a fennmaradó alaptőke részlet biztosítandó, A gyógyfürdőt a tanitók, a legminimáli­sabb árszabással a Székely udvarhelyi S z e j k e fürdőn már megnyitották, s ennek prospektus­sá mindenre nézve teljes tájékozást nyújt. Úgy a fürdő, mint a részvén/társaság ügyére nézve minden megkeresés Gyerkes IMihály ig. tanító címére Székelyudvarhely küldendők. Látogas­suk meg, keóessük fel ezen értékes és olcsó hazai (erdélyi) ¡gyógyfürdőt. Két férj. A városház folyosóján hallgatta ki valaki két asszony beszélgetését. A párbe­széd nagyon rövid volt, de teljesen leírta két család életének egész intimitását. Azt mondta az egyik: — Oh az én férjem nagyon szolid ember, megissza a maga két pohár sörét és tíz órakor már otthon van. Azt mondta a másik: — Az én férjem éppen fordítva csinálja. Megissza a maga tiz pohár sörét és két órakor jön haza. A szálló-ige. Nyelvtani óra volt az egyik iskolában és a magyar tanár a szálló-igékről magyarázott. Megmagyarázta, hogy vannak olyan mondások, amelyek az évek folyamán a köztudatba mennek át és amelyeket a társasági élet különféle változataiban uton-utfélen citál­nak. Óra végén ezt a kérdést intézte az osz­tályhoz : — No fiuk, ki tudna közti letek egy szálló­igét mondani ? Mélységes csend követte ¡a tanár felszó­lítását, csak az utolsó padban jelentkezett egy vásottságáról hires nebuló: — Halljuk 1 — szólt a tanár. A fiú diadalmasan vágta^ki:-- Repülni!-i-----------------------------------------------------------­Nyelvtanárad keres nyári alkalmazást 2—3 hónapra dis- tingváit úri családnál. Fürdőre is kisérne. Tökéletesen tanit francia, angol, né­met, olasz nyelvet és zongorát. Címe kiadóhivatalunkban megtudható. A szatmári református egyház leányinternátusában mely felsőbb leányiskolával és tanitónőképző- vel kapcsolatos, 54 korona havi dijért teljes ellátásban kiváló gondozásban részesülnek a növendékek. Kívánatra értesítőt küld az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom