Északkeleti Ujság, 1909 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1909-12-18 / 3. szám

4-ik oldal. 3-ik szám. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. Antal, .Hornyák Sándor, Schifbek Emil, Nonn Lacika, Papp Lea, Papp Margitka, Ujfalussy Juczi, Schnébli Ilonka és Rózsi, Szűcs Erzsi és Józsi, Papp Rózsi, Csepreghy Margitka, Orosz Irma, Mándy Margitka, Nagy Böske, mint hajósok, nymfák és angyalok. A nagy művészettel előadott darabot zajos tapssal ho­norálta a hálás közönség és tapsolt mindad­dig, mig a darab cselekményéből összeállított élőképet legalább ötször-hatszor meg nem is­mételték. Ennél az estélynél kitünöbb ajánló­levelet nem is adhatott volna már magáról semmiféle egyesület . . . Felhívás. A nagykárolyi ifjúság egy athletikai kört akarván más városok hasonló köreihez képesti szervezettel és czéllal létesí­teni, ezúton hívja fel a körben részt venni szándékozókat, hogy szíveskedjenek a szüksé­ges szám megállepithatása végett Szolomájer János tornatanárnál, Dr. Falussy Alajos ügy­védjelöltnél, vagy Makay Lajos kereskedőnél jelentkezni. A nagykárolyi konviktus ügye jóra fordult. Cseh Lajos főgimn. igazgató folyó hó 16-án Nagyváradon Fetser Antal püspök ur támogatását kérte a konviktus czéljaira. A püs­pök ur oly messzemenő támogatást biztosított, hogy a konviktus a jövő iskolai évben okvetet- lenül megnyílik. Közgyűlés. A nagykárolyi Kossuth Lajos asztaltársaság évi közgyűlését 1910. január hó 9-ikén délután 3 órakor tartja meg a törzs asztal helyiségében (Kun István vendéglőjében) a következő tárgysorozattal: 1. Múlt ülés jegy­zőkönyvének felolvasása és hitelesítése. 11. Évi zárszámadás és felmentvény megadása. 111. Tisztviselők választása. IV. Leltár megállapítása, V. Qazda választás. VI. Indítványok. A nagykárolyi pinczér egyesület f. hó 15-én tartotta meg a Polgári Kaszinó étter­mében gyűlését, mely alkalommal megvizsgálta a számadásokat s elhatározta, hogy a szegény gyermekek felruházása czéljára a tél folyamán több estélyt fog rendezni. Dicsérendő, hogy a nagyközönség kész kiszolgálói is részt kérnek maguknak a közjótékonyság gy tkorlásából. Uránia. A Polgári kaszinó nagytermében a közönség állandó érdeklődése mellett tartja előadásait az Uránia tudományos és mozgó­fénykép színház. A kifogástalanul összeállított műsor, melyet Dékány Gyula igazgató minden tekintetben a közönség igényeinek megfelelöleg állít össze, megérdemli a pártolást. Az első Uránia előadás f. hó 14-én volt, mely alkalommal a Napoleon cimü tudományos művet mutatta be teljes megelégedésére a közönségnek. Szerdán délután a gimnáziumi ifjúság nézte végig az előadást. Csütörtökön egy gondosan összeállí­tott mozi-est volt. Ma szombaton a Japán és a Csillagok világa tudományos előadás kerül be­mutatóra, Dékány még a jövőhét folyamán fog néhány előadást tartani. Városunkból Szi- lágysomlyóra megy. Csanáloson vasárnap este a kath. Nép- szövetség jól sikerült gyűlést tartott, melyen Rokk Gizella tanítónő, Csanálosi József f. banki könyvelő ügyes szavalatokat adtak elő : Volsitz bPál tanító a szabadkőművességről Csanálosi Endre tanító a szociáldemokrataságról tartottak előadásokat. Azután Rónay István plébános a szabadkőművességről és a szoczializmusrói mondott tanulságos összefoglaló beszédet. Egy cirkusz kérése. Strauszburger Adolf ismert poroszsziléziai cirkusztulajdonos kérést küldött be a város tanácsához és a rendőr ka­pitányhoz, hogy részére 1910. év nyarán játszási engedélyt adjanak, olyképpen, hogy őt más cir­kuszvállalat meg ne előzhesse. A tujajdonos ké­résében kijelenti, hogy cirkuszában 200 művészt alkalmaz, köztük igen sok külföldit. Száz ido­mított lova, több elefántja és exotikus állatja van. Kivándorlás. Vármegyénkből november hóba — kivándorlásra engedély kért 218, út­levelet nyert 80, visszavándorolt 3 egyén. Szerencsétlenség. Kovásznay Zsigmond batizi földbirtokos kocsiját f. hó 10-én este a városunkból este 6 órakor induló személyvonat Szatmáron a vasúti hídon túllévő első őrház­nál elütötte. A lovakat a mozdony darabokra törte, a kocsis az esés következtében karját és lábát törte, Kovásznay Zsigmond és nejének ijedségén kívül semmi baja nem történt. Mikor lesz a népszámlálás? Az álta­lános népszámlálás megtartására vonatkozó rendelkezések szerint minden tizedik esz­tendőben, nevezetezen a zérus számjegygyei végződő évek utolsó napján kell megtartani a népszámlálást. A legutóbbi általános népszám­lálás 1900. deczember 31-én volt, a legköze­lebb tehát csak a jövő évben, 1910. december hó 31-én lesz. Festőművészed hír. Boromissza Tibor a fehérgyarmati születésű kiváló művész, Dr. Boromissza Géza, fehérgyarmati ügyvéd test- véröcscse Budapesten a napokban önálló kiál­lítást rendezett, melyen saját müveiből mintegy hatvan darabot állított ki. A kiállításról és a fiatal művész tehetségéről az összes fővárosi lapok a legnagyobb elismerés hangján irtak. Az 1910. év. A jövő év szombaton kez­dődik és szombaton végződik, tehát szerencsés lesz. Uralkodó bolygó Jupiter. A farsang csak 33 napig tart, igen rövid, tehát jó lesz sietni a bálok kitűzésével. Lesz egy holdfogyatkozás november 17-én, mely nálunk látható. Husvét márczius 27-re, áldozó csütörtök május 5-re, pünkösd május 15-re esik. Gyümölcsoltó Bol­dogasszony összeesik nagypéntekkel (ezért át­helyezték április 4-re.) Űrnapja májusban lesz és pedig 26-án, Karácsony elsó napja pedig vasárnap. Korai tavaszt és bő termő esztendőt jósolnak. Összeégett apa és gyermek. Nagy sze­rencsétlenség történt Nagymajtényban a hét folyamán Babos Gyula vendéglős és mészáros házánál. A cselédleány tüzet rakott, desehogv- sem akart meggyűlni, miért is denaturált szeszt öntött a tűzre, mely egyszerre lángot fogott. A cselédleány az égő üveget elhajította, s a kifolyó égő denaturált szesszel a vendég­lősnek közelében levő kis leányát leöntötte. A leánygyermek ruhája rögtön lángba borult, s teljes erejével segítségért sikoltott. Apja volt az első, ki gyermeke megmentésére sietett — vesztére, mert az égő ruhától mindkét keze teljesen összeégett, s örökre nyomorék lesz. Mentés közben Babus ruhája is tüzet fogott, melyet felesége szedett le róla. A kis gyermek égési sebébe belehalt. Szegény gyermekek felruházása. Folyó hó 8-án délután 2 órakor lélekemelő ünnepély folyt le a városháza tanácstermében ; özv. gróf Károlyi Istvánná úrasszony nagylelkű támoga­tása, védnöksége és könyörületes szivü úrnők fáradozása, valamint számos szorgalmas, áldo­zatkész lélek munkálkodása és a lelkes közönség adományai révén lehetséges volt összesen 62 gyermeket teljes téli ruházattal és közel 40 egyént különféle adományaikkal ellátni. — A szeretet e nagy művében példával járt elől özv. gróf Károlyi lstvánné úrasszony; szemé­lyesen osztot'a ki a ruhákat és uzsonnát. A fiuk kaptak: fehérnemű, szövött mellény, bé­lelt kabát, bélelt nadrág, sapka, zsebkendő, kapca és csizmát; a leányok kaptak: fehér­nemű, ruha, fej- és téli kendő, zsebkendő, kapca é; csizmát, ozsonnára kalács, alma és diót. A közönség nagy érdeklődése kisérte e megható ünnepséget, melyen a lelkes grófnő és a nőegylet, valamint a szives adakozók készségét Dr. R t c s e y Ede házfönök szép sza­vakban köszönte meg, valamint a gyermekek nevében Jaklovits Anna hálálkodott. Adomá­nyokból befolyt 1647 korona 80 fillér, melyből letudva a kiadást, mely legközelebb lesz el­számolva, a fenmaradó összeg a „Margit-alap“- hoz lesz csatolva. Az iveken begyült: 1. számú ivén 1463 kor., II. sz. ivén 36 kor., III. sz. ivén ruhanemű, IV. sz. ivén 7 kor. 40 f, V. sz. Dr. Somossy Ignáczné úrnő ivén 21 K 40 f, VI. sz. Norm Gyuláné úrnő ivén 33 K. VII. sz. Roóz Samuné úrnő ivén 34 K, VIII. számú Dr. Cservenyák Károlyné úrnő ivén 19 K, IX. sz. Sternberg Sándorné úrnő iván 12 K. X. sz: Dr. Adler Adolfné úrnő iván 22 K. Mind- összesen 1647 kor. 80 fillér. Ezen iveken ado­mányoztak: 300 koronát özv. gróf Károlyi Ist­vánná, 150 koronát Nemestóthi Szabó Albert, mint a tennis grand jövedelmét, 100—100 ko­ronát : Nagykároly város, néhai gróf Károlyi István hagyatéka, gróf Károlyi Gyuláné, Péchy Lászlóné. 50—50 koronát: N. N. Budapestről, Önsegélyző népbank, Kereskedelmi bank. 30 koronát: Nagykárolyi takarékpénztár egyesület. 25—25 koronát: Dr. Boromisza Tibor püspök, Ilosvay Aladárné. 20—20 koronát: Ujfalussy Uray Leona bárónő, Reök Gyuláné, Hitelbank, Dr. Falussy Árpádné, Közp. takarékp. r. t., Dr. Vetzák Edéné, Róth Károlyné, Nonn Gyu­láné, özv. Dr. Serly Gusztávné. 12 koronát Izr. Nőegylet. 10—10 koronát: Nemestóthiné Keresztszeghy Paula. Berger Árminnné, Kacsó Károlyné, Gyene Pálné, Aáron Sándorné, Hahn Jánosné, Gulácsy Tiborné, Péchy Istvánná. Vetzák Ede, Báthory lstvánné, Dr. Schönpflug Richárd, ifj. Sternberg Sándorné, Dr. Cservenyák Károlyné, Dr. Adler Adolfné, Roóz Samuné, Debreczeni lstvánné, özv. Áldor Adolfné, Wag­ner István, Madarassy Gyula, Ujfalussy Miklósné. 8—8 koronát: Schuszterits Ferencz, Nemestóthi Szabó Antal. 5—5 koronát: Jeneyné, Jurcsek Béláné, Madarassy Gyula, Ujfalussy Miklósné, Madarassy lstvánné, Schönpflugné, Luby Gézáné, Schnébli Jánosné, Boglár ezredes, Jakabffy Gábor, Jakabffy Gáborné, Kaufmann Izidorné, Czukor Mártonné, Kardos Aurél. 4—4 koronát: Vetzák Lujza, dr. Starke Antalné, Borodyné. 3—3 koronát: Sternberg Dénes, Lichtschein Lajosné, Kardos Lipótné, Szilágyiné, Váradi Jánosné. 2—2 koronát: Dr. Sternberg Endréné, Szegő Ödönné, Sternberg Jenőné, Sternberg Mórné, dr. Sternberg Géza, Adler Ernő, dr. Steinberg Zoltánná, Bogsch Kálmán, Linden­baum, Józsa Jenő, Deutsch Vilmosné, dr. Cser­venyák Károly, Gyurovits Gyuláné, Kőszeghy Gyuláné, Toóth Sándorné, Ringelhann Gyula, dr. Rooz Elemérné, özv. Fok Ignáczné, Nonn Jánosné, Czukor Lajosné, dr. Jászi Ferenczné, dr. Jékelné, dr. Somossy Ignáczné, Manheimné, Schiffbeck Károlyné, Herszényi Zsombor, Kapi­tány Aurél, özv. Moson Györgyné, Wieser Miklósné, özv. Báthory Miklósné, özv. Nagy Józsefné, Csanády Louise, Schönpflug László, Németh Béla, Serly |enő, dr. Tóth Zoltán, Luby László, Balogh Ferencz. 1 — 1 koronát: Singer Márton, Palczer főhadnagy és Liteczky Lajos zászlós Balogh Margit, Gergics Kornélia, Kurc Erzsébet, Matuska István, Kiss Ferencz, Pöhl Alfréd, Balika Sándor, özv. dr. Lutz Ignáczné, Mangu Béláné, Gulyás Józsefné, Rubleczy Ig­náczné, N. N., Huszthy Zoltán, Tőke György, Lonkay Gyula, Vánicsek E., Szabó Nándor, Sarvay János, Molnár Sándor, Liptovszky Jenő, Matolcsi Sándor, Eigner Simonné, özv. Buda- ház} Zsigmondné, Szintay Gábor, N. Szabó Tibor. 60—60 fillért: Kaufmann J kab, Csókás Lászlóné. 50—50 fillért: Singer Márton, Had­nagy Ignácz, Illyés. 40 fillért: Bótis János. 30—30 fillért: Spitz Mór, N. N., Grósz N. 20—20 fillért: Beckmann József, N. N., N. N., N. N., Kalafoni, N. N., N. N„ N. N„ N. N., N. N., Pénzéi AAihály, N. N., ifj. Kurtyán Mi­hály, N. N., Matolcsy Pista, N. N., H. H., Strohuiayerné, N. N. 10—10 fillért: N. N., N. N., N. N., B. M., B. M„ B. M., N. N., N. N., Goldfarb Róza. Ruhanemüekben hozzá­járultak : Ilosvay Aladárné 8 leányruhához anyag, 12 drb zsebkendő, 12 fejkendő, 12 pár keztyü, 3 drb blúz, 1 téli köpeny, sapka, muff, 3 drb fianell blúz, 2 fiú ing, 1 pár harisnya, 1 fekete alj. Dr. Serly Gusztávné 1 férfi öltözet, 2 kabát, 1 fiú és egy női, 1 drb kabát. Dr. Rottman Elemérné Budapest 1 drb blúz, 1 drb boa, 1 férfi öltözék, 1 kabát és mellény, 1 felöltő. r JJT VASKERESKEDES Tisztelettel értesítem a helybeli és idéki nagyérdemű közönséget, hogy a ^zéchenyi-utca 26. sz. 4____________________________! ___ alatt az újonnan épült Makay-féle házban egy a mai kor igényeinek minden tekintetben megfelelő (P UT vas, szerszám és konyhafelszerelési üzletet nyitottam. "Ha® Ajánlom karácsonyi ajándéknak a legjobb gyártmányú korcsolyákat és konyha edényeket. — A vadászati idényre a legjobb minőségű vadászfelszereléseimet. — Nagy raktárt tartok a legjobb minőségű kályhákból. .. ^ jutányos árak! pontos kiszolgálás! Tisztelettel rrankl Dezső.

Next

/
Oldalképek
Tartalom