Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-02-28 / 9. szám

2-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 9-ik szám. alapján kiutalt 24,000 K államsegélyt a városi pénztár megkapta. A város rendőrségének fejlesztésére az állam 12,000 koronát utalt ki a folyó 1914. évre. A városi képviselőtestület ezen összegnek felhasználására nézve elfogadta a tanács javas­latát, mely szerint az eddigi teljesítmények mellett az összeg bizonyos részét uj intézkedé­sek finánszirozására fordítja. Ez évre ugyanis éjjeli inspekciót rendez, melynek teljesítésére a kapitány fogja az alkapitányokat és a fogalma­zási hivatalt betöltő rendőri írnokot sorrendben megbízni. Az éjjeli felügyeletes dija alkapitá- nyoknál 4 K, az Írnoknál 3 K. Emeltetett évi 200 K személyi pótlékkal Sajtos János tizedes fizetése, ki mint vizsgázott államrendőr áll a rendőrség szolgálatában. Rendőri szakoktatásra 800 K irányoztatott elő. A detektív fizetése és lakbére évi 1960 koronában állapíttatott meg. Rendőri rendelke- zesi alapra 500 K tétetett félre. A városi villamos telep részére két 400 lóerős gépegységet kellett a városnak besze­reznie. Az egyik már le is szállíttatott, a másik 2 év múlva fog leszállittatni. Az együttjáró építkezések házilag készültek. Hollós »József szakértői dija 2400 K-t tesz ki, melynek fele most volna folyósítandó, másik fele a második gépegység leszállításakor. Polgármester megjegyzi, hogy lehetőleg azon dolgozik a vezetőség, hogy a gép még most jöjjön le, de a fizetési kötelezettség csak 1916-tól kezdődjék. — A kiszuperált gépek szétszedetlen állapotban a helyszínen fognak eladatni. Bejelentetik Hetey Ábrahámnak nyugdí­jaztatási kérelme és a nyugij bizottság erre vonatkozó javaslata. Hetey Ábrahám főjegyző 35 évet meg­haladó tisztviselői pályája után 69 éves korára való tekintettel f. évi május hó 1-től kezdődő hatállyal a nyugállományba való helyezé­sét kéri. Á nyugdíj bizottság véleménye az, hogy nyugdíjaztatása teljesittessék és részére 4400 K nyugdíj és 800 K lakbér nyugdíj folyósit- tassék. Egyben hálás köszönetét jegyzőkönyvi kivonatban kívánja a visszavonuló tisztviselővel közöltetni, ki 1879. jan. 1-től kezdve, a város szolgálatába lépésétől kezdve annak mindig buzgó, közszeretetben álló tisztviselője volt. függesszék ki. Így legalább lóversenyek és footballmérkőzések alkalmával sok ezer ember fog tolongani az ő műhelye előtt; úgyszólván az egész főváros fogja látni és ismerni a „Vizner és Társa“ céget. Milyen szép is lesz az; hogy fel fog lendülni az üzlet és nem­sokára megtanulják ismerni és becsülni Vizner nevét. És Vizner halkan és fönhangon álmo­dozván a szebb jövőről, az utcán, ha nagy ritkán egy megrendelője elhaladt mellette abban a ruhában, melyet ő készített; megállóit és hosszasan, lelkesen, izgatottan, zavartalan gyö­nyörűséggel nézte, nézegeite az egyre távolabb mozgó ruhát. És arra gondolt: nemsokára uton-utfélen találkozni fog az ő ruhájával, az Andrássy-uton, maholnap mindenki abban a ruhában fog sétálni, amelyet ő szabott és amelyet az ő hires műhelyében varrtak. Milyen elegáns emberek fognak akkor az Andrássy- uton sétálni . . . És augusztus elsején beköltözött Vizner az uj üzletébe. A kirakatot ugyan nem sikerült bérbeadnia, mert kiderült, hogy az ő üzlete Andrássy-uton lévő házban van ugyan, de az óriási épületnek legvégén úgy van elhelyezve, hogy jó mélyen a mellékutcába nyílik. Vizner ezt — nagy iázában — észre sem vette, őt elszéditette az, hogy az üzleti reklámcédulára A polgármester a maga részéről is meleg hangon emlékezik meg a távozó tisztviselőről és kívánja, hogy a jól megérdemelt nyugalom legyen édes neki. Nemestóthi Szabó Albert szükségesnek tartja, hogy a hivatásos körök által javaslatba hozott jegyzőkönyvi köszönetét külön, a képvi­selőtestület nevében is kívánja, nehogy úgy tűnjék fel a dolog, mintha csak a hivatalos körök kezdeményezéséből kifolyólag kapná meg a jól megérdemelt elismerést a nyugalomba menő tisztviselő. Különös elismeréssel adózik Hetey Ábrahám főjegyző nagy munkásságának és kiválóan jóindulatú modorának. Bejelentetik, hogy a 3 éves színi bérlet lejártával a városi szinügyi bizottságnak az a javaslata, hogy Nagykároly varos lépjen ki az északkeleti szinikerületböl, mert ebben a kerü­letben nem látja biztosítva színházi élvezet te­kintetében való igényeit. Ugyanis a kerületnek oly kisebb városok a tagjai, melyekben a szín­társulat megélhetése nem igen van biztosítva igy az a kivánalmaknak nem tehet eleget. Eme kérdés felvetésére az adott okot, hogy Szatmár város átirt, hogy Nagykároly város nem lenne-e hajlandó visszacsatlakozni ? Szat­már lenne a téli, Nagykároly a nyári szezon székhelye. A szinügyi bizottság azonban e csat­lakozást csak úgy tartaná lehetségesnek, ha Nagykároly is kapna téli szezont. A jog- és pénzügyi bizottság, valamint a városi tanács álláspontja az, hogy Szatmárral semmi esetre sem egyesül közös szinikerületbe. Hanem tekintettel arra, hogy a város közönsége épen farsangi időben annyira igénybe van véve s a direktor pedig ilyen hosszú szezon alatt nem képes elegendő újdonságokkal kellő ingert gyakorolni a színházba járó közönségre, java­solja, hogy az eddigi 3 hónapos színi szezon helyett kettő legyen: nóv. 1-től dec. 31-ig egy téli és áprilisban egy nyári. Akkor erre a két hónapra a város állandó segélyképen adna fűtést is. Nemestóthi Szabó Antal és Récsey Ede egyértelmű hozzászólása után a képviselőtes­tület úgy határoz, hogy elfogadja a tanács fenti javaslatát. így remélhető, hogy a második szezonra újabb darabok jöhetnek bemutatásra, ami a közönséget újból színházbajárásra ösz­tönzi. Különösen előnyösnek tartják felszólalók. azt nyomathatta rá: Andrássy-ut. Ő azt hitte, hogy az üzletének ajtaja tulajdonképpen az Andrássy-utra nyílik és amikor kiállt a boltja elé a szűk, kis mellékutcába, úgy érezte, hogy szinte láttá, hogy az egész Andrássy-ut höm­pölyög előtte színesen. És amikor csak egy percnyi ideje volt, Vizner mindig kiállott a boltajtóba és oldal tfordulva, csillogó, boldog szemekkel, pislogva nézett ki az Andrássy-utra. Három hónapig tartott ez a boldog, büszke élet. A legközelebbi házbért már nem tudta kifizetni a „Vizner és Társa“ cég és november első napjaiban a háziúr bezárta a boltot és Viznerék szerszámait is ottfogta. Szertefoszlott minden álom és Vizner összetörve, csendesen visszaosont a Kender-utcába. A mosolya vala­mivel bágyadtabb volt, de azért mosolygott tovább és — amennyi a fogyatékos felszerelése megengedte — szabott, varrt tovább. Hanem a reklámcédulákon, a megrendelők jelenlétében meg kellett korrigálnia reszkető kézzel a címet. Az Anjrássy-ut helyett azt kellett Írni, hogy Kender-utca. Ez borzasztó volt. Ezt Vizner nem bírta ki, ehhez nem volt neki ereje. És a min­dig mosolygó, sohasem csüggedő Viznert az egyik novemberi reggelen egy kötélén lógva, holtan találta az inasa a Kender-utcai műhely reménytelen homályába . . . ha február hóban nincs a városon színészet, mert a farsangi mulatságok amúgy is igénybe veszik a közönséget. A színigazgató kérelmére vonatkozólag, mely szerint a fűtés dijának elengedését kéri, a tanács javaslata az, hogy a már eddig befi­zetett 300 egynéhány K betudásával a többi engedtessék el. A képviselőtestület a javaslatot 44-el 12 szavazat ellenében elfogadja. Diczig Jenő városi dijnok kérése állásá­nak iktató, kiadó, irattárnoki állásra való át­szervezése iránt elutasittatik. A gazdasági részek legelő- ut javítására kért 6C0 K segélye megadatik. Az összeg Fézer János összes részbirtokossági megbízottnak fog kiadatni. A Somos-utcai 16. sz. telekből az utca területéhez csatolt rész kártalanítási ára négy- zetméterenkint 1 K-ba állapíttatott meg. Orha Erzsébet, Luczás Rozália és Margit illetősége nem ismertetett el. Bejelentetik a f. év jan. 28-án megtartott pénztárvizsgálatról felvett jegyzőkönyv, mely szerint a pénztár rendben találtatott. HÍREK. Kinevezés. A földmivelésügyi miniszter Matuska Istvánt, a nagykárolyi városi gazda­sági ismétlő iskola kiváló igazgatóját, a nagy­károlyi és mátészalkai járás területén levő 34 gazdasági ismétlő iskola felügyelőjévé ne­vezte ki. Hamvazó. Hamvazó szerdát a szokott szertartások közt ünnepelték meg szerdán a katolikus templomban. Ünnepi mise volt s a hamvazásra testületileg vonultak ki az összes iskolák katolikus növendékei. A szerdai napon megkezdődött a nagybőjti időszak, amely hus- vét vasárnapig tart az egyház ősi törvénye szerint Vármegyénk központi választmánya az országgyűlési képviselőválasztók névjegyzé­kének folyó évi kiigazítására szükséges törvé­nyes intézkedések foganatosítása végett március hó 3-án délelőtti 11 és fél órakor a vármegyei székház emeleti kistermében ülést tart. Házasság. Fecser Vendel vállaji aljegyző f. hó 22-cn vezette oltárhoz Saághy Gusztáv mezőpetri-i jegyző Irén leányát Mezőpetriben. Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Stern­berg Endre helybeli gyakorló ügyvédet a nagy­károlyi adóhivatal területén működő adókivető bizottság elnökévé nevezte ki. Házasság. Medvey Ernő, a nagykárolyi kereskedelmi és iparbank r.-t. tisztviselője feb­ruár hó 22-én tartotta esküvőjét dr. Kasza Fe­renc ügyvéd a Szeged-csongrádi takarékpénztár volt ügyészének özvegyével, Ráffinger Matild úrnővel. Gyászeset. Nagyilosvai Ilosvay Ferenc ügyvéd, vármegyénk árvaszéki elnöke hétfőn délután hosszas szenvedés után 65 éves korá­ban elhunyt. Földi maradványait szerdán d. u. 2 órakor a gyászháznál szentelték be s csütörtök délután 2 órakor Nyirábrányban a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Halálát özvegye szül. Wouwermans Leona, hét gyermeke, ezek között Ilosvay Gusztáv határ­rendőrségi kapitány és egész nagyszámú rokon­ság gyászolja. A családon kívül a vármegye tisztikara is adott ki gyászjelentést. Halálozás. Orosz Árpád vállaji körjegyző f. hó 22-én szélütés következtében meghalt. Az elhunyt az egész vidéken nagy népszerű­ségre tett szert és tevékeny részt vett minden nemes társadalmi munkában. Temetése 24-én ment végbe óriási részvét mellett. '.Gallérok gőzmosása: tükörfénnyel hófehérre á ifáinr 11*11 Kézimunkák, glassé keztyük, í»J •W'J vl * €U Bútorok, szőnyegek tisztítása. Nagykároly, Széchenyi-utca 34. sz., a róm. kath. elemi fiúiskola mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom