Északkeleti Ujság, 1910 (2. évfolyam, 1-54. szám)

1910-05-21 / 22. szám

22. szám. ÉSZAKKELETI UJSÁQ. 3-ik oldal. lasztmány működésük feletti teljes megelégedé­sének adott kifejezést és biztosította őket bi­zalmáról s egyben elrendelte, hogy a választ­mány alábbi egyhangúlag hozott határozata a helyi lapokban leközoltessék. Simkó Aladár ellen pedig a társulat érdekeit sértő és botrányt okozó eljárása miatt a fegyelmi eljárás meg­indítását rendelte el. HATÁROZAT: A választmány felhatalmazza Péchy László igazgatófőmérnököt és Wieser Miklós szakasz­mérnököt, hogy a „Közérdek“ czirnü lapban ellenük irányított sértésekért maguknak birói utón elégtételt szerezzenek. Nevezettek azon kérése, hogy ezen czik- kekben foglalt vádak miatt ellenük fegyelmi vizsgálat rendeltessék el, nem teljesíthető, mert a választmány meg van győződve ezen czikkek tartalmának valótlanságáról s úgy Péchy László igazgatófőmérnök, mint Wieser Miklós sza­kaszmérnök működése iránt teljes bizalommal viseltetik. Simkó Aladár társulati nyugalmazott tiszt­viselő ellen,, ki eljárása által a társulat érde­keit sérti és közleményei által botrányt és a társulatnak erkölcsi és anyagi kárt okoz az 1885. évi XXIII. t.-cz. 98. és az 50515—1887. közmunka és közlekedésügyi miniszteri rende­let 1. §-a pontja alapján a fegyelmi vizsgála­tot elrendeli a választmány és ugyanezen mi­niszteri rendelet 5. §-a alapján a vizsgálat le­folytatására Dr. Farkas Antal és Garzó Imre választmányi tag urakat, jegyzőnek pedig a vizsgálati eljáráshoz Dr. Kovács Dezső társu­lati jogtanácsos urat kiküldi. Egyben elrendeli, hogy a választmány fenti határozata a helyi lapokban leközoltessék. HÍREK. Vármegyénk törvényhatósági bizottsága csütörtökön d. e. fél 11 órakor Csaba Adorján fő­ispán elnöklete alatt rendkívüli közgyűlést tartott, melynek egyetlen tárgya az általános képviselőválasztásokat elrendeJő királyi kézirat kihirdetése volt. 'Miután ez felolvastatott, a köz­gyűlés befejeztetett. A jegyzőkönyvet a köz­gyűlés azonnal hitelesítette. Vármegyénk központi választmánya, csütörtökön . délelőtt 11 órai kezdettel tartott ülésében elhatározta, hogy az országgyűlési képviselőválasztás az egész , vármegyében jú­nius hó 2-án, csütörtökön menjen végbe. — Egyúttal megválasztotta az összes választási küldöttségek tagjait. Városunkban a küldöttség következőkép alakíttatott meg: Választási elnök egyúttal az első szavazatszedő küldöttség el­nöke : Dr. Kovács Dezső. Elnökhelyettes: Rooz Samu, jegyző: Dr. Tóth Zoltán, szavazatszedő küldöttségi elnökök: Rooz Samu és Boér Endre, jegyző: Dr. Sternberg Zoltán és_ Szin- tay Kálmán, helyettes elnökök: Berger Ármin, Csipkés András és Vetzák Ede, helyettes jegy­zők Dr. Egeli Imre, Dr. Jósits Miklós és Dr. Mercs László, választási elnökök a mátészalkai választói kerületben: Dr. Franck László, a krassóiban : Böszörményi Sándor, az aranyos- m egye síben: Dr. Schönpflug Richárd, a fehér- gyarmatiban : Sántha Kálmán, a nagybányai­ban : Papolczy Béla, a nagysomkutiban : Jeney Géza, a csengeriben : Madarassy Gyula. Megbízás. Szabó Pál kir. járásbiró nyug­díjazása folytán a helybeli járásbíróság veze- tésévelr Csilléry Dávid kir. járásbiró bízatott meg. Áthelyezés. A király Dániel Sándor er- dődi kir. járásbirónak a helybeli kir. járásbí­rósághoz leendő áthelyezését megengedte. Városi tisztviselők óhaja. A város tiszt­viselőinek küldöttsége tisztelgett Debreczeni István polgármesternél és kérte, hogy a hiva­talos órák a nyári hónapokban reggel 7 órá­tól a d. u. 1 óráig tartassanak meg. A pol­gármester megígérte, hogy a kérelmet tanul­mány tárgyává teszi. Jézus szive búcsúja a szatmári Kál­várián ! Örömmel értesítjük a kath. közönsé­gét, hogy. a kálvárián Jézus szent szive tiszte­letére három napi ájtaíosság tartatik a követ­kező sorrendben : junius 3-án és 4-én pénteken és szombaton reggel 6 órakor csendes mise, reggel 7 órakor ünnepélyes nagy mise, reggel 8 és 9 órakor csendes mise. Délután 5 órakor keresztuti ájtatosság; délután 6 'órakor szent beszéd, Jézus szive letenyéje és Jézus ‘szive-' ünnepélyes megkérlelése áldással. Junius 5^én,; azaz vasárnap reggel fél 5 és 6 órakor cseft- des mise, reggel 7 órakor ünnepélyes nagy mise. Szent mise végeztével ünnepélyes kör­menet, utána szent beszéd és ünnepélyes fel­ajánlás Jézus szent szivének; reggel 9 és 10 órakor csendes szent mise. Délután 6 órakor az ájtatosság befejeződik szent beszéddel és Tedeummal. Akik ez ájtatosság alatt meggyón­nak, megáldoznak és Pápa Őszentsége szán­dékára imádkoznak, teljes búcsút nyerhetnek, melyet a megholt hívekre is alkalmazhatnak. E háromnapi ájtatosság alatt a Kálvárián dél­előtt és délután lehet gyónni. Felkérjük a kath. híveket, hogy ezt a szép ájtatosságot másokkal is tudatni és terjeszteni kegyeskedjenek. A Jé­zustársasági püspöki konviktus. Eljegyzés. Serly István szatmári szol- gabiró jegyet váltott Budapesten Steiner Ilon­kával. — Halálozás. Mint részvéttel értesülünk Dr. Binder András szatmári székesegyházi ka­nonok, papnevelő-intézeti rector élete 68., pap­ságának 42. évében hosszas betegség és a szent­ségek ájtatos felvétele után f. hó 20-án Mára- marosszigeten elhunyt. — A megboldo­gultnak temetése Máramarosszigeten f. hó 22- én délelőtt 11 órakor lesz. Lovagias ügy. Lapunk egyik szerkesz­tője Csáky Gusztáv és Heves színtársulatának két tagja Sipos Zoltán és Somogyi Károly kö­zötti konfliktusból kifolyólag a felek segédei mindkét ügyben kardpárbajban állapodtak meg. Szerkesztőnk és Sipos között f. hó 17-én reg­gel 6 órakor a Polgári kaszinó nagytermében végkimerülésig határozott kardpárbaj folyt le, melyben szerkesztőnk az első összecsapásnál egy kisebb karcolást és egy nagyobb vágást ejtett ellenfelén, a másodiknál pedig jobbke­zének mutató úján ő szenvedett harcképtelen­séget okozó vágást. Szerkesztőnk segédei: Dr. Gózner Elek és Suták István urak, Sipos se­gédei pedig: Heves Béla és Vájná Károly urak voltak. Orvosok.: Dr. Rooz Elemér és Dr. Blum József. A Somogyi Károllyal felmerült lovagias ügy elintézésére nézve a segédek az időre és helyre nézve uj megállapodást fognak létesíteni, Eljegyzés, Lukács Ernő a „Phoncier“ biztositó társaság kolozsvári főügynökségének titkára, eljegyezte Váczi Jolánkát, városunk ked­velt zongora művésznőjét. Oszíályvizsgálat. A helybeli főgimná­ziumban folyó hó 12-én tartatott meg a VIII. osztály vizsgálata. Az osztály 25 tanulója közül visszalépett 1, elbukott 4 és igy érettségire bocsáttatott 19. Vizérdekeltségi gyűlés. A Szamos jobb- és Tisza balparti vizérdekeltség f. hó 25-én, Szatmáron a folyammérnöki hivatalban tartja rendes közgyűlését. Elnökválasztás. A nagykárolyi munkás- biztosiVó pénztár igazgatósága a napokban ülést tartott, amikor is igazgatósági elnökül Sallay Lajos betűszedőt, alelnökül pedig Tóth Gusztáv kőmüvessegédet és Dipold -Ferencz kéményseprőmestert választotta meg. Mint biz­tos forrásból értesülünk a munkásbiztositó pénztár összes munkaadó tagjai lemondottak tisztségükről. A Nagykárolyi Zeneműkedvelők Egye­sülete júniusban, a színészek távozása után hangversenyt rendez, melynek műsorát több szép, a zenekai által előadandó, zeneszámon kivül, két felette értékes szám fogja emelni; özv. Ticsenszky Lajosné, Obholczer Margitnak már ismert művészi éneke és a Füredi művész pár klasszikus előadása. Részletes műsort a jövő számunkban közlünk. Vizsgatétel. Káldor Margit zene-konzer- vatóriumi növendék f. hó 20-án tette le vizsgá­ját jósikerrel Budapesten. Biczikli verseny. A nagykárolyi keres­kedő ifjak, köre junius hó 12-én vasárnap délu­tán biczikli versenyt rendez, melyen a biczikli kedvelők résztvehstnek. Nevezéseket junius 5-ig elfogad és bővebb felvilágosítást nyújt Gózner Kálmán titkár ur. Nevezési dij tagoknak 2 K nem tagoknak 5 korona. Értesítés. A ref. egyház hivei a régebben gyakorlatban volt s minden egyháztagnak meg­küldött külön értesítés mellőzésével, az újabb egyházi törvények értelmében csak ez utón értesittetnek, hogy az 1910. évi egyházi adó kivetj.ete.tt s az adónapló május 21-től junius 4-ig terjedő 15 napon az egyházi tanácsterembe közszemlére kitétetik, ahol is az az érdekeltek által megtekinthető. A kirótt egyházi adó kive­tése ellen, a kötelezett egyháztag, ha azt ma­gára .nézve sérelmesnek tartja, jogosítva van a kivetés megváltoztatásáért első helyen a pres- byteriumhoz 8 nap alatt, vagyis junius 12-ig, ha annak határozatában meg nem nyugodnék, az egyházmegyei.bírósághoz fellebbezni. A fel­lebbezés áz egyházi jegyzőhöz adandó be. Elkésve érkezett fellebbezés nem fogadtatik el. Nagy­károly, 1910. május 18. A református egyházi elnökség. A helybeli Kereskedelmi és Iparbank két emeletes háza építkezésére vonatkozó aján­lati versenytárgyalás határideje f. hó 12-én le­járt, amikor az ajánlatok a^ ajánlattevők meg­bízottjai jelenlétében felbontattak. Az öszszes munkákra vonatkozólag 4 ajánlat, csoportmun­kákra vonatkozólag 36 ajánlat érkezett be. Óvintézkedés a heti vásáron. Debre­czeni István polgármester utasította a városi vásárvámbériöt, hogy heti vásárokon a barom- vásár-téren egy második állatorvost is alkal­mazzon. Ezen határozatot a vásárvámbérlő meg- felebbezte az alispánhoz, ki a polgármester utasítását jóváhagyta. Szálloda és kávéház átvétel. A Köz­ponti szálloda, étterem és kávéház bérletét e hó 10-ével ifj. Klein Ignácz debreczeni lakos vette át, mely alkalommal a régi és később központira magyarosított centrál végkép meg­szűnt, mert az uj tulajdonos nem elégedett meg a belső átalakításokkal melyeket most eszközöl hanem a nevet is megváltoztatta. Ma már az uj név „Pannónia“ látható az épületen. Háziipar. Mikor a drágaság Magyaror­szágon a legnagyobb mértékben szedte áldo­zatait, mikor fiaink ezer számra vették Lkezükbe a vándorbotot, az itthonmaradottakat pedig az éhínség réme fenyegette, mikor a dicső tuli­pános nemzeti kormány a legkíméletlenebb ri­degséggel hatványozta a szegény ember adóját és a legnagyobb szigorúsággal adta el ennek behajtása vegett a szegények utolsó párnáját, — a lapok a segítség nyújtásának végső két­ségbeesésével fedeztek fel egy menedéket a szegény ember számára, akinek még az idő­járás is ellenségévé szegődik s megfosztotta földje termésétől. Ez a talán régi, de most uj erővel hangoztatott elv a háziipar volt. Mellék- keresetet nyújtani a népnek, hogy legalább a száraz, fekete kenyere legyen meg, ha már a puha fehéret elvette a balsors. Uj lendületet vett ekkor a selyemtenyésztés, kosárfonás és még számtalan hasznos háziipar. Ilyen volt an­nak a vidéknek a speciális háziipara is, mely­nek egyik vándorkiállítása a napokban váro­sunkban időzött, i kalotaszegi varrottas és diszmü asztalos munkák szebbnél szebb da­rabjait mutogatja most országszerte ez a ván­dorkiállítás. Mindenütt a legnagyobb érdeklődés fogadja és teljes elismerés jutalmazza a kalota­szegiek gyönyörű munkáját. Remek, Ízléses bú­tordarabot díszesen faragott házi apróságok, csupa remek, magyar stilü értékes és mégis olcsó dolgok. Nálunk is sokan látogatták meg a gyönyörű kiállítást és városunk közönsége nagy összegre rugó megrendeléseket is tett. Végigjárják a kiállított tárgyakkal az országot és annyi megrendeléssel térnek majd haza, hogy a szorgalmas kalotaszegieknek egész ha­lom munkájuk lesz majd a hosszú, unalmas és igy hasznossá tehető téli estékre. Munkájuk dicséretre méltó és büszkesége a magyar iparnak. — Megszökött váltó hamisító. Scheffler István, nagykárolyi születésű kőműves segéd e hó 20-án egy 300 kor.-ás váltóra két helybeli tőkepénzes nevét ráhamisitva, azt az „Arina“ fiókjában leszámitoltaíta a bank a váltót elfo­gadta, az összeget kifizette. Később kisült, hogy hamisításról van szó, keresték Schefflert aki azonban a pénzen ruhát, ékszert vásárolt és kereket oldott. Tegnap d. e. 11 órakor azonban a nagykírolyi rendőrség elfogta, a helybeli já-

Next

/
Oldalképek
Tartalom