Északkeleti Ujság, 1914 (6. évfolyam, 1-53. szám)

1914-04-04 / 14. szám

14-ik szám. 3-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG Ne vedd el tőlük a kedvet éppen az élet­hez ! Miért van az, hogy mikor fényt árasztasz, meleget osztasz s az élet buján tör elő az anyaföld rögeiből: hogy akkor annyian mennek el közülünk a maguk rossz szántából ? Sok a felelet e kérdésre. De tán annak van legnagyobb nyomatéka, mely a szenvedé­lyek és indulatok hirtelen felforrását okozza. Az emker élete tele van diszharmóniákkal. Az élet valóságai és annak téves fölfogása miatt. Az állat, ha ösztönei lázadoznak, harcos vere­kedést kezd; esetleg ellenfelét meg is öli. Csak az okoskodó embernek gyatra kiváltsága, hogy túláradó szenvedélyei, ha gátka ütköznek, visz- szacsapnak önmagára. Magát puszlitja el. Élet­ösztöne halálugrást tesz. Te áldott, szép tavasz, mondd meg az embereknek, hogy elpusztulni nem jó! Oktasd meg lelkünket, hogy a múló bajok átfutó defi­citek, átviharzó fölindulások, fölismert megté­vedések, csalódások majd jóra fordulnak. Add meg az egészséges élet nagy gondolatát! Aztán még sok mindent szeretnénk kérni tőled ! Vedd le rólunk a gazdasági válság nyom- masztó hatását, hiszen eddig is sok áldozata van. ínséges, rossz termésű nyárnak ne légy ^vezetője. Éz már maradt reánk a múltból. Úgyis nagyon drága a mindennapos élet. Hát hozz reánk egy vigabb évet! Nemzeti életünk bajait ne sokasitsd. A honfi bánat nagyon a telkekbe szántott eddig is. Erőt adó egyesítést, békével dolgozó mun­kás akaratot adj e népnek, hogy erősítse faját. Távoztasd a párlviszálvt! . . . Óh te áldott, szép tavasz, mikor élettel jösz, reménység kél a szivekben. A remény pe­dig örömöt ád. Ne hagyd hogy az örömünk a csalódás miatt majd bubánatba forduljon át! _ R J­Meghívás. Nagykároly város képviselő­testülete tagjait 1914. évi április hó 5-ik napján délelőtt 19 órakor a városháza tanácstermében vármegyei Alispán ur elnöklete alatt tartandó választó közgyűlésre tisztelettel meghívom. Nagykároly, 1914. március 30-án. Debreczeni István polgármester. — Tárgysorozat: 1. A nyugdíjazás következtében megüresedő városi főjegyzői állásnak választás utján való betöltése. Meghívás. Nagykároly város képviselő­testülete tagjait 1914. évi április hó 5-ik nap­ján délelőtt 10 órakor a városháza tanácster­mében eszközlendő választást követőleg tartandó rendes közgyűlésre tisztelettel meghívom. Nagy­károly, 1914. március 30. Debreceni István polgármester. Tárgysorozat: 1. Miklóssy István hajdudorogi püspök köszönő iratának bemuta­tása. 2. Polgármester 1913. évi eseményei és statisztikai jelentése. 3. Az 1912. évi LX1X. t.-c. s annak végvrehajtása tárgyában kiadott utasí­tás 8., 10. és 16. §-a értelmében a ló osztá­lyozáshoz két, a lóátadáshoz s a szállítási esz­közök átadásához egy-egy képviselőtestületi tag kijelölése. 4. Az 1913. évi gyámpénztári számadás megvizsgálása. 5. Bejelentés arról, hogy az 1913. évi városi zárszámadás még el­készíthető nem volt. 6 A piacterület és vásár­vám megvételéhez szükséges összeknek kölcsön utjáni megszerzésére vonatkozólag intézkedés. 7. Vida Antal végrehrjtó nyugdíjaztatás iránti kérelme. 8. Nagy Gáspár rendőrbiztos szabad­ság iránti kérelme. 9. Taub Géza illetőségi ügye. 10. A debreceni vértanuk nemzeti emlékmű- bizottságának megkeresése, az emlékműre ado­mányozás iránt. 11. Horváth lmréné kérelme malom-utcai telke végében készített kőgyalog­járda létesítése költségeinek megfizetése alóli felmentése iránt. 12. A Petőfi-utca l.sz. telek­hez csatolt 723 m2 utcaterület kártalanítási árának megállapítása. 13. A kenderes-utcai 2/c. sz. telekből utcaterülethez csatolt 37'2 m2 te­lekterület kártalanítási árának megállapítása. 14. A Kaplony-utcai 34. sz. telekhez csatott 23 28 m2 utcaterület kártalanítási árának megállapí­tási árának megállapítása. 15. Az 1914. évi február és március hónapi pénztárviszgálatok alkalmával felvett jegyzőkönyvek bemutatása. 16. A közgyűlést megelőzőleg legalább 24 órá­val beadható indítványok tárgyalása. Halálozás. Rooz Móricz magánzó múlt hó 27-én rövid szenvedés után elhunyt. A meg­boldogult úgy a város, mint hitfelekezetének egyik legtevékenyebb tagja volt. Temetése m. hó 29-én ment végbe óriási részvét mellett. Az elhunytban dr. Rooz Elemér városi or­vos, tb. vármegyei főorvos édes apját, Spitz Dénes földbirtokos apósát és dr. Antal István ügyvéd nagyatyját gyászolja. A halálesetről a család a következő gyászjelentést adta ki: Alul­írottak úgy a maguk, mint a nagyszámú rokon­ság nevében fájdalomtól megtört szívvel tudatjuk, hogy családunk feje, a legjobb férj, apa, nagy­apa, dédriagyapa, testvér, sógor és rokon Rooz Móritz becsületben és munkában eltöltött 80 év után boldog házasságának 60-ik évében rövid szenvedés után váratlanul elhunyt. A meg­boldogult hült tetemeit f. hó 29-én d. e. fél 11 órakor helyezzük örök nyugalomra. Nagykároly, 1914. március 27. Nyugodjék békében! Özv. Rooz Móritzné szül. Meisels Netti neje, özv. Perls Mayerné szül. Rooz Julia, özv. Engländer Ignácné szül. Rooz Fáni, Fried Lipótné szül. Rooz Czilli testvérei. Rooz Samu, Rooz Gyula, Rooz Irén, Rooz Mihály, Rooz Paula fe j. Spitz Dénesné, Rooz Emma férj Fodor Sámuelné, Dr. Rooz Elemér gyermekei. Özv. Rooz Antalné, Mersels Adolf, Madarasi Vilmosné, özv. Benedek Vilmosáé sógora és sógornői. Rooz Samuné szül. Róth Róza, özv. Rooz Adolfné szül. Führer Eszti, Rooz Gyuláné szül. Madarasi Ilona, Rooz Mihályné szül. Fischer Vilma, Horovitz Jakab, Spitz Dénes, Fodor Sámuel, Dr. Rooz Elemérné szül. Szepesi Paula menyei és vejei. Horváth László és neje szül. Kovács Katica, Horváth Ernő, Dr. Horváth Béla, Dr. Horváth Sándor és neje szül. Glück Margit, Horváth Endre, Dr. Horváth Zoltán, Rooz Anna és férje Dr. Weisz Sándor, Rooz Imre, Rooz Gusztáv, Rooz Klári és férje Rosenberg Géza, Rooz Irén és férje Szűcs Sándor, Dr. Aptal István és neje szül. Kaufmann Anna, Spitz Sándor, Spitz László, Fodor László, Rooz Magda, Rooz György, Rooz Erzsiké, Sooz Lola unokái. Weisz Lajos, Antal Pál. Antal Zsófi, Rosenberg Mártha, Hor­váth Eta, Szűcs Lili dédunokái. Gyászhir. Bing Mór helybeli fakereskedő, a Bing Mór és Társa cég fnegalapitója m. hó 31-én Abbáziában elhunyt. A 70 éves kort ért öreg ur jótékonyságáról volt ismeretes. Hasznos tagja volt városunk társadalmának, melyben élénk részt vett. Hült tetemeit haza hozták s s holnap délután 3 órakor helyezik örök nyu­galomra. Szemlészi vizsga a pénzügyigazgató- ságnál. Bárczi Iván pénzügyi tanácsos, he­lyettes pénzügyigazgató elnöklete mellett mű­ködő és Nagy Gábor pénzügyi tanácsos, vala­mint Opitz László pénzügyi főbiztos tagokból álló bizottság előtt kedden a kir. pénzügyigaz­gatóság épületében pénzügyőri szemlészi vizsga volt. Vizsgatételre jelentkeztek : Komáromy Jó­zsef szatmárnémeti-i, Miklós' Géza mátészalkai, Varga József nagybányai pénzügyi fővigyázó. A szemlészi vizsgát mindhárman sikerrel le­tették. Gyászeset. Rubletzky Istvánná, szül. Ja- kabovits Magdolna életének 66-ik évében el­hunyt. Temetése pénteken d. u. nagy részvét mellett ment végbe. Uránia-estély. A Kath. Legényegylet márc, hó 29-én tartotta 4. Uránia estélyét. Schefler Mariska Vörösmatrhy „Szép Ilonka“ c. örökbecsű gyönyörű költeményét hatásosan szavalta, mely után Rencz Erzsiké a „Liften“ c. monológja kö­vetkezett. A közönség jól mulatott az előadáson. Igen szépen szavalta Weibli Mariska „Vihar a Balatonon“ c. költeményt. Ezután a tüdővész ismertetése következet. Számos vetített kép mu­tatta be a tüdővész romboló hatásait, a terjesztő bacillusokat,a gyógykezelést, hires szanatóriumo­kat stb. A felolvasásokat Patz Mátyás tartotta. — Ezzel kapcsolatosan jelentjük, hogy 1914. április 5-én d. u. 6 órakor bemutatják a „Jézus életét“ 100 színes képben. Belépődíj 30 fillér, gyermekeknek 10 fillér. Műkedvelői előadás. A helybeli Polgári fiúiskola kebelében alakult Petőfi Önképzőkör segélyegylete javára f. hó 22-én az intézet tor­nacsarnokában műkedvelői előadást rendez. Az Országos Magyar Kereskedelmi Egyesülés május hó 2-án és 3-án a tavaszi vásárral kapcsolatosan országos kongresszust rendez. Az 0. M. K. E. helybeli elnöksége ez­úton kéri a kereskedő urakat, hogy akik ezen kongresszuson részt venni óhajtanak, e hó 10-ig szíveskedjenek Brichta Miksa elnöknél jelent­kezni, ahol a kongresszusra utazóknak fél áru vasúti jegy fog rendelkezésére állani. Minden esetre kívánatos lenne, ha városunk minél na­gyobb számban lenne képviselve. Újabb segély kérése a megyei árvíz- károsultak részére. A múlt évi árvizek által termésétől megfosztott lakosság nyomorát nem volt elegendő megszüntetni az állam eddigi támogatása. Külünösen nagy csapásként nehe­zedik a lakosságra az újabb rossz időjárás, mely lehetetlenné teszi a népnek a munkát. A tavalyi segélyforrások márkimerültek, a közönség könyörülete, az adakozások megcsökkentek. A tavaszi csapások borzasztó eredményei még most is folyton mutatkoznak. Ez a körülmény indította vármegyénk főispánját arra, hogy újabb segélyt kérjen az árvízkárosultak számára. Pel- terjesztésében a következőket írja: Kegyelmes Uram! A múlt év nyarán pusztító árvíz ínséget és nyomorúságot teremtett, hatása tulajdonkép­pen csak most jelentkezik, midőn a társadalom kőnyörületessége a folytonos segítségben teljesen kimerült, midőn a mindenétől megfosztott lakos­ság a folytonosan tartó esőzések miatt kereset­hez nem juthat. Leírhatatlan nyomorról érkeznek jelentések, melyek enyhítésére a Nagyméltóságod hálával fogadott segítő keze csak időlegesen hathatott. Áz úgyszólván kolduló nép újabb segítséget vór, hogy legalább addig, mig kere­sethez juthat, tengődve fenttarthassa magát. Adómentes nyerscukor. A földmivelés- ügyi miniszter a méhek etetésére szolgáló adómentes denaturált nyerscukor kiszolgálta­tására a határidőt április 15-ig, a cukorfele- tetésére pedig május 1-ig meghosszabbította. Sorozások. Vármegyénkben a sorozáso­kat a következő sorrendben fogják megtartani : Első sorozó bizottság. Fehérgyarmati járás. So- rozási székhely Fehérgyarmat. Működési napok: Április 22—27. Elnök Jékey László, orvos Dr. Schönpflug Béla. Mátészalkai járás. Sorozási hely: Mátészalka. Működés: Május 3—11. El­nök : ilosvay Aladár, orvos Dr. Csató Sándor. Szinérváraljai járás. Sorozási hely : Szinérváralja. Működési napok: Május 30, Junius 4. Elnök: Ilosvay Aladár, orvos Dr. Bajnóczy Géza. Avasi járás. Sorozási hely: Szinérváralja. Működés: Junius 5—8. Elnök: Tóth Mór, orvos Dr. Klein Samu. Felsőbánya város. Sorozási hely : Felső­bánya. Mtiküdése: Junius 10. Elnök: Tordai Imre, orvos Dr. Csausz Károly. Nagybánya város. Sorozási hely: Nagybánya. Működés: Junius 12—13. Elnök:. Tordai Imre, orvos Dr. Herczinger Ferenc. Nagybányai járás. Sorozási hely: Nagybánya. Működés: Junius 15—18. Elnök: Tordai Imre, orvos Dr. Gondos M. Második sorozó bizottság. Csengeri járás. So­rozási hely: Csenger. Működés: Május 8—12. Elnök: Madarassy Gyula, orvos Dr. Kápolnay Kálmán. Szatmári járás. Sorozási hely : Szatmár. Működés: Május 14—19. Elnük : Péchy István, orvos Dr. Schönpflug Béla. NagyKárolyi járás. Sorozási hely: Nagykároly. Működés: Május 27., Junius 3-ig. Elnök: Ilosvay Aladár, orvos Dr. Schönpflug Béla. Nagykároly város. Soro­zási hely: Nagykároly. Működés: Junius 4—5. Elnök: Madarassy Gyula, orvos Dr. Schönpflug Béla. Erdődi járás. Sorozási hely: Erdőd. Mű­ködés: Junius 8—13. Elnök: NagySándor, orvos Dr. Csuka Mihály. Nagysomkuti járás, sorozási hely: Nagysomkut. Működés: Junius 15—18. Elnök: Péchy István, orvos Dr. 01- savszky Viktor. Uj cigaretta. Április 6-án Mirjam elne­vezéssel uj szopókás és szopóka nélküli szi- varkafaj kerül forgalomba. Az uj cigaretták 100 és 10 darabonkéut csomagolva kaphatók. P0LENA1 GYÓGYVÍZ Természetes égvényes savanyuviz-forrás. Különleges szer gyomorbaj és köszvény ellen. Kitűnő izü, igen üditő ásványvíz. Tejjel vegyítve a legjobb nyálkaoldó szer. Borral vegyítve a legjobb fröccs. Tekintettel a járványos időre, ezen víznek *?« Vonhotn minrlaniitt I egy asztalnál sem szabad hiányoznia. :—: IiflJllItUU UlillUGIlUll 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom