Északkeleti Ujság, 1918 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1918-07-06 / 27. szám

27-ik szám. 3-ik eldaL ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. Máyer Sándorné elhalt volt adóhivatali dijnok férje temetési költségére segély megállapítása iránti kérelme. Nagykároly, 1918. julius 2-án. Debreczeni, polgármester. Kinevezés. A király Klie Antal nagy­szebeni kir. törvényszéki bírót, városunk fiát, ugyanazon törvényszékhez tanácselnökké ne­vezte ki. Államsegély. A vallás- és közoktatásügyi miniszter ur a polgári leányiskolái internátus berendezés és fentartás költségeihez 3000 koronát engedélyezett dr. Falussy Árpád, minden közügyért lelkesen dolgozó képviselőnk kérelme és intervenciójára. Gyászeset. Tömpe Bertalan, városunk tanácsosa és községi birája, múlt hó 28-ikán délután 6 órakor rövid szenvedés után 69 éves korában váratlanul elhunyt és vasárnap dél­után igen nagy részvét mellett tétetett örök nyugalomra. A temetésen ott volt a városi tisztikar testületileg Debreczeni István kir. tanácsos polgármester vezetése alatt, ki dél­előtt egy küldöttség élén fejezte ki részvétét a gyászoló családnak és helyezett el a kopor­sóra két koszorút: egyet a város közönsége, egyet a tisztikar nevében. A temetési szertar­tást Nagy Jenő és Gacsályi Zsigmond ref. s.-lelkészek végezték, kik magasszárnyalásu beszédet mondottak, melyben jellemezték az efhunyt magasfoku önérzetét, kötelességtudá­sát, puritánságát és jó szivét. A dalárda meg­ható gyászdalokat adott elő. A koporsót elhal­mozták koszorúkkal a kiterjedt család tagjai és az elhunyt személyes jó barátai. Kinevezés. A király Papolczy Gyula szatmári kir. járásbirósági jegyzőt a püspök­ladányi kir. járásbírósághoz járásbiróvá ne­vezte ki. Halálozás. Cilii Györgf mezőfényi róm. kath. tanító, Cilii György nagykárolyi állat­egészségügyi felügyelő édes atyja 76 éves korában elhunyt. A népszerű, közbecsülésnek örvendő, ideális lelkületű tanítót az egész község impozáns részvéte mellett helyezték örök nyugalomra. Tanácsülés. Városunk tanácsa szombat d. e. 10 órakor teljes tanácsülést tartott, mely­ben Debreczeni István kir. tanácsos polgár- mester bejelentette, hogy Tömpe Bertalan városi árvaszéki ülnök és községi biró péntek este 6 órakor váratlanul elhunyt. A tanács elha­tározta, hogy az elhunyt emlékét jegyzőköny­vében megörökíti, külön gyászjelentést ad ki, ko­szorút helyez a Debreczeni István kir. tanácsos polgármester, Dr. Adler Adolf kir. tanácsos h. főügyész, Demidor Ignác rendőrkapitány és Nagy Antal városi tanácsosból álló küldöttség utján a ravatalra és a temetésen testületileg vesz részt, mert bár a a megboldogult állásá­tól fel volt függesztve, ez csak felfogáskülönb­ségből eredt, de Tömpe Bertalan erköcsiieg kifogástalan volt úgy hivatali működésében, mint magánéletében és a felfüggesztés az ő egyéni intaktságát nem érintette. Polgármester kijelentette, hogy a képviselőtestület nevében szintén koszorút helyeztet a ravatalra. Uj -kir. ügyész. A király dr, Virág Géza zilahi törvényszéki jegyzőt a szatmárnémetii ügyészség ügyészévé nevezte ki. Gyászeset. Rédl Jenő hírlapíró Nyir- ábrányban 25 éves korobán elhunyt. A tehet­séges, fiatalon elhalt iró tollából lapunk is gyakran hozott hangulatos dolgokat. Egyházi kinevezés. A hajdudorogi püs­pök Marchis Romulus György főesperes, nagy­károlyi és Kozma János petei lelkészt az egy­házmegyei könyvbiráló-bizottság tagjaivá •kinevezte. A hajdudorogi agy házmegye autonó­miai képviselői. A hajdudorogi egyházmegyé­ben most éjtették meg az autonómiai képvi­selők választását. Az egyházmegye papságának képviselője lett Melles Emil c. apát, érd. főe*- pere», budapesti lelkész, a sátoraljaújhelyi kerület világi képviselője dr. Sereghy Mihály kúriai biró, a szatmárnémetii kerület képvise­lője Ferencz Ágoston szatmárnémetii városi taná­csos, a budapesti kerület, amelyhez a székely- földi lelkészségek is tartoznak. Andor Gyula ny. képviselőházi -elnöki tanácsost választotta képviseléjőül. A nagykárolyi választókerületben továbbra is megmaradt a már régebben meg­választott dr. Pasztélyi Jenő budapesti ügyvéd. A megüresedett tanácsosi és községi bírói állás elnyerése tekintetében már meg­indult a kombináció. Hir szerint az állásra pályáznak: Lévai Béla pénzügyi számvizsgáló. Dr. Leitli János városi adógyi tanácsos, Dr. Nagy József ügyvédjelölt, mindannyian fiatal munkabíró, jó erők. Az állás azonban ezidő- szerint még nem lesz betöltve, mert először a szervezési szabályrendelet idevonatkozó intéz­kedése fog módosíttatni oly irányban, hogy a tanácsos a IX-ik fizetési osztályban soroztas- sék és csak 9 évi szolgálat után lépne be a Vlll-ik fizetési osztályba. A zárda és iskolája junius 23-án és 24-iki ünnepélye alkalmából a következő felülfi- zetéseket vettem kézhez, melyeket ez utón köszö­nök meg és nyugtatványozok. Özv. gróf Károlyi lstvánné 100 K, gróf Károlyi Gyuláné szül. gróf Károlyi Melinda 100 K, Pucser Károly 100 K, Tüzérségi felszerelési állomás Nagy­károly 100 K, Jurcsek Béláné 50 K, Mann Gusztáv 40 K, Frast János és neje 30 K, Madarassy István 30 K, Kindris Józsefné 24 K, Brém Lőrinc kanonok Nagyvárad, özv. Griszháber Albertné, Patz J. Mátyás, A Sz., Papp László 20—20 K, Wimmer százados, Kerekes százados, Kuzina főhadnagy és Busch hadnagy együttesen 17 50 K, Schnébli Jánosné 15‘50 K, Braneczky József k. r. házfőnök Trencsén, Demidor Ignác, Gindele János, Luczay János, Marchis Romulus, Némethy János, Szolomájer Tasziló Győr, N. N. Alsó- szalánk 10—10 K, N. N. 7 K, N. N. 6 K, N. N. 5 K, Darabánt András 4 K, Székely Gyula Mérk 4 K, Timkó József 2 K, N. N. 1 30 K, Erdei Jánosné 1 K, özv. Kinál Józsefné 1 K, N. N. 60 fillér. A felülfizetések összege: 798 K 60 f. Jegyekből befolyt 2650 10 K, Felül- fizetésekből 798 90 K, Eladott műsorokból 36 K. Az összes bevétel tehát kitesz 3485 K. A kiadások ezek voltak: Katonáknak munkadij és élelmezés 66’40 K, Jegyszedőknek 24 K, Rendőrség és tűzoltók 18 K, Timkó színházi felügyelői dija 10 K, Krizsán zenekara 100 K, Luczay János 98 K, Haulerné színházi felügyelő- nének 10 K, Nyomdaköltség 79 K, Zongora- hangolás 20 K, Villanyszerelőknek 22 K, Vil­lanyszámla 54 K, Szinház 60 K, Vegyes ki­adások 50 60 K, összesen 612 K. Összes bevétel 3485 K, összes kiadás 612 K. Marad tiszta jövedelem 2873 K. Ez összegből 25°/o Nagykároly városa hadiárváinak javára : 718 25 K, inig a zárda zongoraalapja javára 215475 K jut. Fogadják mindazok, kik a zárdái jubileumi ünnepség ily szép anyagi és tapasztalt erkölcsi sikere érdekében közreműködni szívesek voltak, őszinte és meleg köszönetemet. Récsei Ede k. r. liázfőnök. A leányinternátus megnyílik az 1918-19. iskolai év elején. Úgy a Vöröskereszt-Egylet választmánya, mint a Nőegylet közgyűlése szeretettel karolta fel az eszméi és e két jóté­kony egylet nemes intencióinak köszönheti a vá­ros és vidék közönsége, hogy a fontos intézmény nálunk is létesül. A felhívások szétmentek a vármegye közeli járásainak minden községébe és a felvétel iránti jelentkezések már megindultak. Fizetendő évi dij 1200 K, 1 q búza, 1 q tengeri és 1 mázsa krumpli, ami a jelenlegi rendkívüli drágaságban oly méltányos dij, amelynél keve­sebbet megszabni nemlehet. Ezért kap a növendék teljes ellátást, fűtést, világítást, reggeliből, 3 fogásos ebédből és 1—2 fogásos vacsorából álló kosztot és felügyeletet. Tájékoztatót a polc», leányiskola igazgatósága ad és felvételt is az fogad el. Jelentkezni lehet julis 10-ig, de ha a létszám megengedi, jelentkezést egész julius hé folyamán elfogad az intézet igazgató­sága. Jelentkezésnél legalább egy havi dij előre fizetendő. A folyó hó 27-én a Városi Színház­ban megtartott jótékonycélu hangverseny bevétele: 824 korona 40 fillér kiadá­sai 406 korona 10 fillér lévén, a tiszta betétei­ből 300 koronát elküldtem a kassai cs. és kir. 34-es gyalogezred özvegy- és árvaalapja javára, 118 korona és 34 fiiért pedig befizettem a városi pénztárba a helybeli hadiárvák javára. Felülfizetni szívesek voltak: Csőkör Ferenc 10 K, Kovács Sándor 10 K, Roóz Samuné 2 K, ifj. Szilágyi István 2 K 50 f, Kutna hadnagy 1 K 10 r, melyekért ezúton mond köszönetét és nyugtáz Jacobovits Júlia. Meghívó. A Nagykároly és Vidéke Méhész­kör f. év julius hó 7-én vasárnap d. u. 3 órakor Nagykárolyban az állami elemi iskolában bizott­sági ülést tart. Tárgysorozat: 1.) Folyó ügyek 2.) Tanfolyam 3.) Méhetető cukor kérése. A bizott­ság tagjait valamint az érdeklődő tagokat és a sajtó képviselőit az ülésre tisztelettel meg­hívjuk. Nagykároly, 1918 julius hó 3 Dósa István ügyvezető titkár. Pallai elnök. Tandijemelés. A városi tanács elhatá­rozta, hogy az állami polgári leányiskolában a tandijat a jövő évi idényre 20 koronáról 50 koronára emeli. Gyószeset. Idősb. Kokály József, nyugal­mazott áliomásfőnök az aranyérdemkereszt tulajdonosa ki városunkban hosszabb ideig volt állomásfőnök hosszas szenvedés után, éle­tének 85-ik, házasságának 47-ik évében Szabad- battyánban meghalt. Meghívó. A nagykárolyi róm. kath. hit­község 1918. jul. 21-én, vasárnap d. e. V* 11 órakor tartja évi rendes közgyűlését a fiúiskola nagytermében, melyre a hitköz­ség tagjait tisztelettel meghívom. A közgyűlés tárgysorozata: 1.) Elnöki megnyitó. 2.) 1917. évi számodások. 3.) 1918. évi költségvetés. 4.) Esetleges indítványok Récsei Ede hitközségi elnök. Hirdetmény. Az 1898 1866 évfolyambeli katonák tartós szabadságolása van kilátásban helyezve. Azok tehát akik ilyenek közül szak­munkásokat kivannak a nemsokára bevonuló orosz hadifoglyok helyett hatóságnál kapható űr­lapon debreceni munkásközvetitő hivatalhoz e- lentsék be. A bejelentéssel egyidejűleg a vasút fi. oszt. szóló jegy ára is beküldendő. Nagykáro y. 1918 junius 22 Debreceni István polgármester. Értesítés. A nagykárolyi „Hangya,, fogyasztási és ért. szövetkezet julius hó 7-ére hirdetett közgyűlése megtartását elhalasztotta. Az igazgatóság. Hirdetmény. 1180—1918. a. ü. sz. A nagykárolyi m. kir. p. ü. igazgatóságnak 25790—1918. sz. rendeleté alapján felhivatnak mindazok, kiknek vadászfegyverük van és vadászjegyet nem szándékoznak f. évben kivál­tani, hogy fegyverüket a városi adóhivatalnál magadóztatás végett azonnal jelentsék be, mert ellenesetben jövedéki kihágás miatt birsággal fognak sulytatni. Nagykároly, 1918. junius 12. Nagy, adóügyi tanácsos. Beteg katonák átkérése eddig bélyeg- telen kérvényen történt. Értesítjük a hozzátar­tozóikat átkérő közönséget, hogy felsőbb ren­delet folytán az átkérési kérvényekre ezentúl 1 K-ás bélyeg ragasztandó. Vöröskeszt Elnöksége. Törvényjavaslat a mozgófényképügy szabályozásáról. Wekerle Sándor belügy­miniszter, a képviselőház mai ülésén törvény­javaslatot terjeszt be a mozgófényképügy sza­bályozásáról. A törvényjavaslat első szakasza szerint mozgófényképek nyilvános előadására szolgáló üzemet e törvény életbelépte után a megállapított kivételekkel csak községek és városok létesíthessenek és tarthatnak fenn. A községi mozgófényképüzemeket akként kall ke­zelni, hogy a község jövedelmüknek közvetlen részese legyen. A jövedelmet a községek álta­lános igazgatási költségeinek fedezésére kell fordítani. A szerkesztésért felelős Dr. Vetzák Ede főszerkesztő­VISZKETEG. Rüh, sömör és mindennemű bőrbaj biztos és gyorshatású szere a Boróka kenőcs. Nem piszkit és teljesen szagtalan Kis tégely ára 3 K, nagy tégely 5 K. Családi adag 9 korona. Hozzávaló Boróka szappan 5 korona. Készíti : Gerő Sándor gyógyszerész Nagykőrös. Nagykárolyban kapható : Hahn Jánps, Kleiner Dezső, ifj. Nonn János és Reök Béla gyógyszertárában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom