Északkeleti Ujság, 1913 (5. évfolyam, 1-52. szám)

1913-12-13 / 51. szám

2-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG. 51. szám. és a birodalom fenntartására más alap­elvet kitalálni és politikájukban más alapra helyezkedni. Magyarországon a magyar faj túl­ereje a nemzetiségekkel szemben ma is fennáll és bátran elmerjük mondani, hogy a magyar faj ma 1913-ban bir annyi ^vel Magyarországon, mint amennyivel met faj birt 1867-ben Ausztriában, a dualizmus alapfeltétele nálunk 'indig meg van. 1 azonban, ahol két egyenrangú mek kell egymással karöltve mü- hiába van meg az egyikben a ké- ,g és erő, ha az a másikban hiány- / Hiába akarjuk mi Ausztriát és Ma­gyarországot, mint egy német és egy magyar állam szövetségét fentartani, ha Ausztria lakosságának többsége nem akarja és e többség nyomása alatt a kisebbség is kénytelen gyengesége tuda­tában a többség álláspontjára helyezkedni. Magyar részről szűk látkörü és ne­vetséges felfogás tehát az osztrák-néme­teket azzal gyanúsítani, hogy ők magyar- gyűlöletből iparkodnak a dualizmust meg­szüntetni. Ez a magyargyülölet meg van az osztrák nemzetiségeknél, de az osztrák­németeket nem az érzelmek indítják a dualizmus megszüntetésére, hanem az a reájuk nézve szomorú tudat, hogy a nem­zetiségieket nem tudják uralni, hanem kénytelenek velük, úgy, ahogy lehet te­hát a dualizmus rovására megegyezni. Éhez járul még az, hogy az osztrák­németek saját tapasztalatukból tudták azt, hogy a magyar hegemónia sem tartható fenn Magyarországon csak még egy bi­zonyos ideig, mig a magyar nemzetisé­gek azt a kulturfokot elérik, amin ma az osztrák nemzetiségek állanak, tudták azt is, hogy ha ezt a magyar hegemó­niát fegyverrel kellene megvédeni, szem­ben a Balkán államok és Oroszország­gal és saját nemzetiségeinkkel nem lenne erőnk, hozzá épen azért nem alapíthat­tak jövőt a még tagadhatlanul meglevő magyar hegemóniára sem. Az összbirodalmi eszmét azon tu­dat és meggyőződés szülte, hogy a né­met nyelvű osztrák állam már isfentarc- hatatlan és magyar nyelvű magyar állam is azon lesz a jövőben. Nem érzelmek és magyar gyűlölet szülte tehát, hanem a belátás, a szomorú valóság constatá- lása és a rideg consegnentiók levonása folytán keletkezett az összbirodalmi eszme, mely hajlandó odáig is menni, hogy Ausztriában külön Csehországot, Galíciát, Magyarországon külön Horvátországot, mint Ausztria és Magyarország mellett egyenrangú államokat állítson fel ha muszáj. Ez a „ha muszáj“ a jeligéje külön­ben a dolognak. Az osztrák-németek sem a maguk előjogaikból nem akarnak egy jottát odaadni, sem a magyaroktól nem kívánják küzdelem nélkül, de a mit meg kell tenni, hogy a monarchia fenmarad- jon azt megteszik ők is és kívánják tő­lünk is. Épen ezért az összbirodalmi eszme, bár számol egy külön Csehország, Galícia lehetőségével és ma még csak egy Centrál parlamenttel biró Ausztria és Magyarországból álló államszövet­ségre gondol, legfeljebb egy harmadik horvát állam felállítását concedálja. Képviselőtestületi rendes közgyűlés. Nagykároly r. t. város f. hó 7-én d. e. 10 órakor tartotta meg ez évben utolsó rendes közgyűlést, melyen a városatyák igen szép számban jelentek meg. Elnöklő polgármester bejelentette Neuman Ferenc ny. adótiszt elhalálozását, mi fölött a képviselőtestület őszinte részvétét fejezte ki. Különböző bizottságokba megválasztanak: A gazdasági bizottságba : Orosz Lajos, a jog­ügyi bizottságba dr. Merts László, az építési bizottságba: Riskö Gjörgy, a közkórházi bi­zottságba : Taub Géza; a szinügvi bizottságba r Luczay János, a nyugdijügyi bizottságba : Kauf­man Izidor. A közgyűlés megválasztotta szavazó árvaszéki ülnöknek: dr. Várady János-t. A gyermekvédő bizottságba a következő 3 tag választatott meg: Rédei Károly, Schönfeld Lázár és Hadnagy Ignácz. A városi képviselő választó-kerületekre vonatkozólag elfogadták a tanács előterjesztett indítványát, hogy az eddigi 5 választókerület beosztása és a tagok eddigi száma hagyassák meg. o. A Nagykároly—peéri h. é. vasút ügyében a képviselőtestület a következő határozatot hozta: Ha az építendő vasút minden ko­csija Nagykárolyból közlekedik, a vonal Szalacs érintésével Peérig építtetik és Szentháromság dombnál megállót épit, akkor a város 10 évi 10 ezer koronás hozzájárulásban részesíti, mi­nek ellenértékéül a vállalattól 82 ezer K névér­tékű vasúti törzsrészvényt kap. A város kezelése alatt álló pénzek és a gyámpénzek pénzintézeti elhelyezésére vonatko­zólag a következő feltételeket fogadta el a kép­viselőtestület: A bank minden év január és julius havában tartozik nyilatkozni, hogy a betétet megtartja-e; közben fel nem mond­hat és a kamatot lé nem szállíthatja. Kü­lönböző nagyságtr összegekre megállapittatik azon időtartam, mely-ajatt azt ki kell fizetni. A fizetendő kamatláb az 0. M. Bank áttal fizetett váltóleszámitolási kamatlábnál kisebb nem lehet. Lukácsovits János kívánja, hogy a városi beté­tekért a pénzintézetek igazgatósága egyetemle­gesen és személyesen vállaljon felelősséget. Az indítványt 52 szavazattal 18 ellenében elvetik. A helybeli kegyesrendi főgimn. igazgató­jának kérelmét, hogv a .helyettes tanár illetmé­nyeire megszavazott 1^00 K-t a város többlet­órák díjazására engedélyezze, csak oly feltétel mellett teljesitik, hogy az megszűnik, mihelyst a rend az államtól megkapja a neki járó 22 ezer K-át. A helybeli Kereskedő Társulat és a Ke­reskedő Ifjak Köre egyöntetű kérése az üzleti záróra szabályozása tárgyában szabályrendelet alkotás iránt. A főnökök és alkalmazottak kí­vánják s igy életbelép .a következő formában: Fűszer és csemege üzletek zárva lesznek: jan., febr., márc. hóban este' 8-tól reggel 6-ig, ápr., máj., jun. hóban este vh 9-től reggel ‘/g 6-ig, jul., aug., szept. hóbaa este 8-tól regget V* 6-ig, okt., nov., dec. hóban 7* 9-től reggel 6-ig. A belügyminiszter’ leirt a városhoz, hogy a vágóhidat előírás szerint szerelje fel. Hiá­nyokat állapított meg a forrázó és kopasztó résznél. Minthogy e helyiségek nem igen hasz­náltatnak, továbbá a vágóhidat égy párév múlva úgy is át kell építeni, Belügyminisztert arra kéri a város, hogy adjon engedélyt ezen bő­vítés teljesítésére addig, mig az általános újjá­építés el nem következik. Löbl Jakab állatorvos megfelebbezte? nyug­díjazását. Elutasittatott, mert 15 napon túl ér-, kezett, tehát elkésett. Özv. Schuller Istvánná telkeelőtti járdának az építési költsége róla Ieiratik azon részben, amennyiben ő azt nem használja. A városi ács, kőműves, földmunkás, köz­munkások, utcaseprők, tttkáparók kérelme, hogy a városi alkalmazottak nyugdíjintézetébe felvé­tessenek elutasitíatik, amennyiben értük a vá­ros munkaképtelenségük esetére fizeti a baleset és munkásbiztositó intézetnél, a járulékokat. A 316. számú betétben 6493. hrsz. alatt felvett 17 hold 223 □-öl területű tagos birtok árverésen való megvételére 48 igen szavazattal a polgármesternek felhatalmazást adott a kép­viselőtestület. Tudomásul vétetik Szatmár azon átirata, melyben hozzájárulást kér ahoz, hogy vásárát 1914. szept. 29—30-án tarthassa meg. Neményi Lipót színigazgató a színház- épület fűtési költségének elengedését kérte. Azonban a jog- és pénzügyi bizottság javasla­tára a színigazgató támogatását a képviselő- testület 29 szavazattal 27-el szemben megta­gadta. Polgármester bejelenti, hogy november hó folyamán a városi pénztárt megvizsgálta és azt rendben találta. HÍREK. A katholikus egyház köréből. A király Polónyi Endre csenged, Vanyek Ferenc fehér- gyarmati esperes-lelkészeket a szatmári székes- egyházi káptalan tiszteletbeli kanonokjaivá ne- nezte ki. Vanyek Ferenc városunk szülöttje. Orvosi kinevezés. A főispán dr. Klein Samu szinérváraljai gyakorló orvost az avasuj- városi főszolgabírói hivatalhoz járás orvossá kinevezte. Áthelyezés. Vármegyénk alispánja Dienes Sándor közigazgatási gyakornokot szolgálatté­telre Avasujvárosból Fehérgyarmatra helyezte. Adomány. Özv. Károlyi Istvánná grófnő Öméltósága a Népkonyha céljaira 100 koronát juttatott az elnökség kezeihez. A jótékonyságá­ról közismert mágnás asszony ismételten tanu- jelét adta áldott jó szivének. Mindig ott volt, ahol segíteni kellett és ahol a legnagyobb szük­ség honolt. A népkonyha vezetősége ez utón mond hálás köszönetét. Áthelyezések. A pénzügyminiszter Páyka Vilmos számvizsgálót, jelenleg szatmár-járási számvevőt és Kozsár József nagykárolyi járási számtisztet saját kérelmükre kölcsönösen át­helyezte. Konviktus felavatás. Dr. Boromisza Tibor püspök aranymisés jubileumé alkalmából igen sok nagybecsű alapítványt tett, melyek közül kimagaslik egy év századokon át áldásos jótéteménye, a szatmári püspöki konviktus épí­tése, melynek vezetését a püspök a jezsuita atyákra bízta. A konviktus hatalmas palotáját impozáns felavató ünnepség keretében adták át vasárnap délelőtt rendeltetésének. Az ünnep­ségen a betegségéből felgyógyult főpásztor is megjelent s kívüle a város társadalmának ki­magasló tagjai, a kir. kath. főgimnázium tanári kara és ifjúsága. Az ünnepséget istenitisztelet előzte meg, melyen a püspök celebrált. A fe­lavató ünnepség programmját a kir. kath. fő­gimnázium tanári kara és ifjúsága szolgáltatta, melynek fénypontja a püspök rövid de meg­ható beszéde volt. A felavató ünnepség után a konviktus növendékeit a püspök megvendégelte. Halálozás. Özv. Rupprecht Károlyné, sz. Marossy Terézia élte 55-ik évében kinos szen­vedések után jobblétre szenderült. A kinos szen­vedésektől megváltottnak hült tetemét f. hó 13-án d. u. 3 órakor temetik a Nagyhajduváros- utcai gyászháztól. Elhunytat négy gyermeke és kiterjedt rokonság gyászolja. A XXV. nemzeti eucharisztikus kong- ressus. Az országos katholikus nagygyűlés el­határozta, hogy a jövő év őszén Lourdes-ban tartandó nemzetközi eucharisztikus kongressusra zarándoklás szervezését az Országos Katholikus Szövetség figyelmébe ajánlja. E határozat vég­rehajtásának megindításaként az Országos Ka­tholikus Szövetség felirt a püspöki karhoz, hogy a lelkészkedő papságot és a híveket, a moz­galomra figyelmeztesse. Reggelizés előtt félpohár Schmidthauer-féle Használata valódi áldás gyomorbajosok­nak, székszorulásban szenvedőknek keserüviz Az elrontott gyomrot 2—3 óra alatt telje­sen rendbehozza. Kapható helyben és környéken minden gyógyszertárban és jobb füszerüzletben. Kis üveg 40 fillér. Nagy üveg 60 fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom