Északkeleti Ujság, 1917 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1917-02-17 / 7. szám

7-ik szám. 3-ki oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG ÉS NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK A másik nagy ok pedig az, hogy a mi csenevész iparunk mellett még nagyon rá va­gyunk utalva Ausztria iparára és Így az árak maximálása nemcsak minket, fogyasztókat, hanem Ausztriát mint eladót érdekli közelebb­ről. így aztán maximális áron kapott búzánkért, cserébe adja hallatlan áron ipari termékeit. Ha ebbe a játékba gazdáink belegyengülnek is, annyit megtanulhatnak belőle, hopy az állam alapjainak erősítésére egyedüli ut az ország iparának fellendítése legalább is addig a nívóig és termelőképességig, hogy a belföldi fogyasz­tást fedezhesse. Akkor nem lehetne szegénye­dés, mert a javak egyik kézből a másikba menve is, magunk közt forognának. HÍREK. Az én apám. Irta: Léber János. Hideg az éj, a szél süvit; Veri a fáknak ágait. Reccsenve fagy a tölgyderék . . . — A lelkem busán kérdezi: E földön ember él-e még. Körül halotti némaság S az ágyuk tompa bús zaját Csak szűrve hozza át a szél — Van e hát ember itt, vagy ott, Ki e viharban még megél. Van. Ott a korhadt fák alatt Figyelve áll egy ősz alak. Az arc barázdás, — szinte rom . . . Azon felírva ráncosán — Az öt ven évet olvasom. Így áll a vártán éberen Nappal s fagyasztó éjjelen . . . A hold elömiik ősz haján — És vágyva gondol én reám Az én öreg honvéd-apám. Gyászhir. Korbuly József volt budapesti szerkesztő — amint részvéttel értesülünk — -hosszas szenvedés után Budapesten elhunyt. Hült tetemeit a kolozsvári családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Az elhunyt kiváló hírlapíró évekkel ezelőtt főszerkesztőnkkel való rokonsága folytán lapunkat is megtisztelte több kiválóan érdekes vezércikkel. A Pesti Hírlap az elhunyt kiváló egyéniségét bővebben mél­tatja, honnan a következőket vesszük ki: „A legérdekesebb újságírói karrierek egyike szűnt meg vele. Mint az erdélyi dúsgazdag Korbuly- család tagjának, módjában lett volna bármely pályán érvényesülést keresni, — nem használta föl a nagy vagyon előnyeit: újságíró lett. Már kora ifjúságában előbb irodalmi, majd politikai lapott alapított szülővárosában, Koloszvárt, ahonnan később Budapestre költözvén, a kilencvenes évek közepén az akkori mérsékelt ellenzék politikai céljait szolgálta az általa megindított „Magyarságában, — el lehet mondani róla, hogy tűzzel vassal. Az Apponyi- frakció nagy harcai idején néhai báró Fejér- váry Géza akkori honvédelmi miniszter ellen nagy politikai támadást intézett — aki Korbulyt e vehemens támadásai miatt provokáltatta is. A párbaj országos port vert föl akkoriban. Korbuly József nevét hirtelen kapta szárnyra a népszerűség, de egy pillanatig sem gondolt rá, hogy akkori nagy népszerűségét kihasználja. A párt megkínálta mandátummal — ez volt a legkevesebb — de ezt is visszautasította. Élete utolsó évtizedében, amikor a „Hazánk“ rövid ideig tartó szerkesztése után véglegesen vissza­vonult a publicisztikától — visszatért első szerelméhez: a belletrisztikához; elbeszéléseket, színdarabokat irt még súlyos betegsége szomorú napjaiban is, de semmit sem adott ki a kezéből. Rajongó, becsüleies, egész férfi volt. Hősi halál. A legmélyebb részvéttel vesszük a hirt, hogy gróf Degenfeld Sándor erdőszádai nagybirtokos fia, gróf Degenfeld Béla huszárhadnagy az orosz harctéren hősi halált halt. Rendőrkapitányi kinevezés. Báthy La­jos szinérváraljai szolgabiró a felsőbányái rendőrfőkapitányi állásra kineveztetett. Kinevezés. A pénzügyminiszter dr. Kál­mán Miklós nagykárolyi ügyvédjelöltet a Zilahi m. kir. pénzügyigazgatósághoz adügyi biztossá nevezte ki. Kitüntetés. Székelyhidy Bálint, váro­sunk honvédzászlóaljának főszámvevőjét, az ellenség elölt tanúsított kiváló szolgálatának elismeréséül Ö cs. és apostoli királyi felsége a koronás ezüst érdemkereszttel a vitézségi érem szalagján tüntette ki. Elismerő oklevél. A magyar hadiköl- csünök sikerének előmozdítása körül kifej­tett buzgó és eredményes működésűkért az alábbi egyének elismerő oklevéllel tüntettelek ki: Vallon Lajos, Losonczy József, Horváth Bertalan, Blum László, Stoll Béla, Gábor Ármánd, Kardos Aurél, Róth Károly banki igazgatók, Unger István, Lőrinc József főköny­velők, Kovács Lajos ref. lelkész, Zahoránszky István, Czier Ferenc, Rónai István és Láng Gyula rk. lelkészeit, Illés Károly, Debreceni Ist­ván, Makray István, Farkas Jenő polgármeste­rek, Bay Lajos országgyűlési képviselő, Mada- rassy istván, Péchy László, Domahidy Pál, Jeszenszky Béla, Komoróczy Iván, Jékev Sán­dor főszolgabírók, Rácz Dezső, Ungur Jakab, Barna Benő, Rédei István, Hadadv József, Sulyok Ede, Glücksmann Péter, Eperjesy Mi­hály, Soltész József, Szenes Jenő, Görümbey Zoltán, Bállá Zsigmond, Pap' József, Becskv Sándor, Gruber Márton, Radeczky Dezső, Bálin Béla, Bodoky Gyula, Vágó Elek, Szent- iványi Sándor körjegyzők. Vármegyei törvényhatósági bizott­sági közgyűlés lesz f. hó 22-én délelőtt fél 12 órai kezdettel, melynek tárgysorozatából kiemeljük a következőket: 1. Alispáui jelentés. 2. Vármegyei főispán értesítése a néhai I. Ferencz József Ő Felségének, elhunyta alkal­mából kifejezett részvétért, Ő Felsége Károly király által nyilvánított köszönet tárgyában. 3. Miniszterelnök köszöneté a vármegye közön­ségének az altruista kölcsönök felett kifejezett elismerése tárgyában. 4. Országos Közélelmezési Hivatal elnökének rendeieíe llosvay Aladár vármegyei alispánnak hivatalától való felfüg­gesztése tárgyában; ebből kifolyólag belügy­miniszter rendelete, mely szerint vármegyei alispán eilen a fegyelmi eljárást megelőző vizsgálatot elrendelte; e két rendelettel ’ kap­csolatban az alispáni állásra ideiglenes helyet-! tesités 5 Közigazgatási bizottság határozata llosvay Aladár vármegyei alispán javadalmának felfüggesztése idejére leendő megállapítása iránt. 6. Gáspár Pál árvaszéki elnök kérése szolgálati pótlék engedélyezése iránt. 7 Andrássv Jenő utbiztosnak betegség címén való nyugdíjazása, j 8. Nagykároly város határozata a rendőri a!-1 tisztek államsegélye tárgyában. 9. Ugyanily I határozat a városi közigazgatási alkalmazottak! újabb háborús segélye tárgyában. 10. Vidéki j Hírlapírók Országos Szövetségének kérelme j segélv iránt. 11 Vármegyei főispán ur átirata j Felsőbánya r. t. város részére 5000 K rend-; kívüli államsegély engedélyezése ügyében. 12. í Az ellenségtől elpusztított felvidéki községek | újjáépítésére megajánlott 20,000 korona fede­zésére szükséges 1%-os vármegyei pótadó kivetése. 13. Zemplénvármegye íörvénvhatósági bizottsága az általános kötelező polgári segéd­szolgálat szervezése érdekében a magyar or- í szággyiilés képviselőházához intézeti felirat j támogatását kéri. 14. Alispán előterjesztése a | vármegye tisztviselőinek és ezek családjainak! betegség esetén való szanatóriumbeli ápolta- tása tárgyában. Egy kis diák halála. Néhai Vida István nagykarolyi fiiszerkereskcdőnek a helybeli fő­gimnázium lll-ik osztályába járt szorgalmas, kitűnő tanulófia hosszas betegség és szenvedés után f. hó 6-án életének 13-ik évében elhunyt. A boldogult fiúcska temetése a közönség nagy részvétével f. hó 8-án ment végbe a róm. kath. egyház szertartása szerint nevelő atyjának:, Balázs Bélának és édes anyjának sz. Czeha Erzsébetnek Gróf Károlyi istván-utca 4L sz. gyászházából. A temetést impozánssá tette, hogy azon a „Kereskedő-Társulat“ füszerosz- tálya is testületileg részt vett ifj. Matolcsy Sándor elnök vezetésével. A február 10-iki hangverseny. Február 10-én Greger Györgyné ének- és hegedü- müvésznő tanítványaival a megyeháza nagy­termében igen szépen sikerült hangversenyt rendezett a helybeli hadi árvák javára. A hangverseny első száma Dániel Micinek éneke volt. Halévy: A zsidónő c. operájából énekelt, majd egy kedves magyar müdalt Noszedától. Kedves hangjával ügyesen bánik. Két szép csokrot kapott a tapson kivüi jutalmul. Krausz Andor tehetséges muzsikus, Benőiből játszott. Gáspár Magda Beethovenből és Weberből énekelt. Üde, hajlékony hangja van. Szintén kapott két csokrot elismeréséül énekének. Dá­niel Mici a Terzettben (Kallivodától) hasonló­képen kellemesen énekelt. Az est legszebb száma Greger Györgyödnek éneke és hegedű­szólója volt. Meyerbeerből és Brahmsból énekelt oly tiszta, kiforrott művészettel, hogy éneke végén percekig zúgott a taps. Hasonló sikert aratott hegedűszólójával is, Mester mindkét szakban. Az összes ének- és zeneszámokat Hübner Richárdné kisérte zongorán alkalmaz­kodva a zenehéz és az énekhez. Mindketten szép csokrot kaplak a hálás növendékektől. Az est fényes sikeréért a rendezőt, Braneczky József, kegyesrendi tanárt is illeti elismerésünk, aki minden jótékonysági akcióban részt vesz. A tiszta jövedelem 425 K-át tesz ki. A Nagykárolyi „Hangya“ fogyasztási és értékesítő szövetkezet korlátolt felelős­séggel v .ló cégbejegyzése a szatinár-németi kir. törvényszéknél mint cégbíróságnál megtör­tént. A tagok száma a 700-at meghaladja. Az igazgatóság tagjai: elnök : Kerekes Zsigmond vármegyei aljegvző, tagjai: Schnébli Károly pénzügyi titkár, Braneczky József főgimnáziumi tanár, Tichy Gyula vármegyei gazdasági fel­ügyelő, Demidor Ignác rendőrkapitány, Marián Eerenc pékmester, ipartestületi elnök, Fézer János gazdálkodó, Komódi Lajos magánzó és Gaál József a budapesti „Hangya“ fogyasztási és értékesítő szövetkezet főhivatalnoka, ki ál­landóan Nagykárolyban lakik A felügyelő­bizottság tagjai: Dr. Adler Adolf ügyvéd, Marchis Romulus főesperes, Patek Béla állami polgári iskolai igazgató, Bartos Mihály pénzügy­igazgatósági irodaigazgató, Csipkés Károly a Nagykárolyi Hitelbank cégjegyző főkönyvelőié. Füep Imre vármegyei árvaszéki kiadó és Loch- májer Márton földbirtokos. Mint látható, a vezetőség jó kezekben van. A szövetkezet, — melynek üzleti helyisége a Nagypiactéren levő Cservenyák-féie házban lesz — néhány nap rnulva megkezdi működését; az áru nagy része megérkezett, egy része útban van. A tagok könyvecskét kapnak, amelybe az áruk és azok vételára bejegyeztetik. Csak tagok vásárolhat­nak. Az áru készpénzben fizetendő, hitel ki van zárva. A jéggyár összes részvényeit aláírták. Oly nagy érdeklődés nyilvánult ezen egészség- ügyi és gazdasági intézmény iránt, hogy a 150 részvényén kívül 50 drb még mindig el­kelne. Az aláírók öt-öt részvénynél kevesebbet alig jegyeztek, igen sokan tiz darabot. így hamar betelt a szám. Az alakuló közgyűlésről a lapok utján fogjuk az érdekelteket értesíteni. Házi tolvaj. Fekete Károly nagykárolyi lakos feljelentést tett, hogy ismeretlen tettes a pénztárcájából 7 K 92 f-t és az asztalán levő ezüst órát ellopta. A tettes Tóth István sze­mélyében, ki aznap akart ott kocsisnak elszer­ződni, letartóztatták. Elszámolás a Gregerné-hangverseny- ről. Felülfizettek: Kleiner Dezső 10 K, Dr. Várady János 9, Csaba Adorján 8, özv. Gvőrffy Józsefué 5, egy huszártiszt 4, Szabó Kálmán 3, Bárdos Aliz. Csata Gerzonné, Rubletzky Istvámié, Sarkady Sándor, Simonka Gergelyné, dr. Sternberg Géza 2—2 K, Schönpflug Vik­tor 1 K összesen 52 K. Bevétel jegyekből: (diákjegy 40 f volt) 376 K 80 f., a műsor és a dalok szövegének árusításából 55 K. Összes bevétel: 483 K áO f. Kiadás: a zongorának a színházból való elszállítása 10 K, a dalok szövegének kinyomatása 32 K, meghívók 10 K, belépti-jegyekért 4 K, teremszolgának taka­rításért 2 K, összes kiadás: 58 K. (A csokrokat magánosok adták!) Marad 425 K 80 f., amey összeget Debreczeni István polgármester urnák adtam át a helybeli hadiárvák javára A sze­replőknek és a felüifizetöknek a hadi árv; k nevében ezúton mondok hálás köszönetét. Nagykároly, 1917. február 13-án. Braneczky József, kegyesredi tanár. Képviselő választók vizsgája. Az 1913. évi XIV. t.-c. 51. §-a alapján felhívom mind-

Next

/
Oldalképek
Tartalom