Északkeleti Ujság, 1915 (7. évfolyam, 1-52. szám)

1915-10-23 / 43. szám

4-ik oldal. ÉSZAKKELETI ÚJSÁG NAGYKÁROLY ÉS ÉRMELLÉK. 43-ik szám. Gazdák figyelmébe. A gazdasági • egye­sület közli, hogy a téli araszolok elleni véde­kezésnek most van a legvégső ideje. Ki pár napon belül elmulasztja fáit hernyófogó övék­kel ellátni és enyvvel bekenni, később hiába teszi azt, mert a rajzás nemsokára megindulhat. Aki pedig már bekötötte fáit, legyen gondja arra, hogy az enyvröl a netalán odatapadt le­veleket vagy más piszkot távolítsa el, nehogy ezeken keresztül másszanak a tojó araszolok a fa koronájára. 2—3 naponkint kisérje figyelem­mel fáit s ha látja, hogy a gyűrű araszoló hernyót fogott, ölje meg. Kiszúrta a barátja szemét. Bálnái Já­nos 11 éves érkörtvélyesi gyerek, hosszú ideig jóbarátságban volt Bogye István utkaparó 10 éves Ferenc nevű fiával. A barátságból vesze­kedés, majd halálos gyülölség származott, mig most a napokban a kis 11 éves gyermek zseb­késsel kiszúrta a pajtása szemét. A kis Bőgve Ferencet a debreceni közkórházban ápolják. B--------------------------------------------------— Adakozzunk a Vörös Kereszt Egvlet jj nagykárolyi fiókjának. jj A dohány. Drágább lett megint a do­hány s mint a múltban, úgy most is jókora percent az áremelkedés. Á dohányosok egy kicsit megállották, egy kicsit meghökkentek: kérdezték: miért s mintha feleletei kaptak volna reá, valamivel lassabb tempóban, de mégis megvették a dohányt, amire szükségük volt. Érdekes, milyen gyorsan napirendre tértek az emberek e drágulás felett, és ez a helyes. Úgy látszik, hogy a háborúnak morális hatása épen e megértésben domborult ki, mert ugyebár soha jobb és igazságosabb adót nem találhatott volna ki az állam, mint az efféle élvezeti cikk áremelését és csakugyan azokkal szemben is, akik a lövészárokban testüket, lelkűket vesztik, ez csak egy parányi, de érthető elégtétel, hogy élvezetünk megadóztatásával egy hajszállal is sietünk a megváltásukra. Az Egyházi Közlöny (szerkeszti: Hivatal József) XXVII. évfolyam 42. számának tartalma: Vezércikk. Irta: Saly László dr., Kórházi olva­sókönyvek. — Egyetemes Egyház. A Szentszék és a háború. — Ä pápa és a hadifoglyok. — A pápa a spanyolokhoz. — A francia nagykövet lapja a hitélet ellen. — Baudrillart prelatus a pápáról. — Az Anyaszentegyház legifjabb bi- bornoka. — Munkások a pápánál. — Gotti bibornok állapota. — Egy megtért muzulmán boldoggáavatása. — Harc a vallástanitásért. — A szabadkőműves uralom. — Halálozás. — Francia támadás a pápa ellen. — A római kérdés és a jezsuitatörvény a bajor parlament­ben. — Vilmos császár a jövő kötelességéről. — A belga kormány lapja és a német katho- likusok — A pápa békemunkája ellen. — Mercier bibornok pásztorlevele. — Északamerikai ka- tbolikus egyetemei. — A bolgár unítusok a Balkán-háború előtt és után. — A macedóniai bolgárság két előharcosa. — A lembergi érse­kek a helytartónál. — A megszállott területek jurisdictiója. — 'A magyar szaléziánusok kérése. — Egyház-jogász. Sipos István dr., Magyar állampolgárnak külföldön külföldivel kötött há­zassága. — Huszár Elemér dr., Hadi gyermek- törvényesités. — Egyháztörténelem. Hadzsega Gyula dr., A pápák és a görög kath. Egyház. — Liturgia. A Szent-Gergely-féle misék. — Nem katholikus vallások. Dr. Orientalis, A Aáogilas-féle orthodox kaíhekizmus. (III.) — Társalgó. Hodács Ágost, A babona háborús aratása. — Különféle. (Dr. F. L.) Az orosz vallási probléma. (Ili ) — Irodalom. Dr. Had­zsega Gyula, Die Enístehang des Neunen Tes­taments und die wichtigsten Folgen der Neuen Schöpfung. — Borovicény Nándor dr., A váci egyházmegye történeti névtára. — Scheffler Já- nosdr., Der Freund der armen Seelen oder die katholische Lehre vom jenseitigen Reinigung­sorte. — H. Gy. dr., Der Lehrstuhl für Religi­onsgeschichte. — Személyi hírek és apróságok. — Memento — Szerkesztői üzenetek. — Hir­detések. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Buda­pest, Vili., Esterházy-utca 19. sz. — Előfizetési ára egy évre 12 korona. A szerkesztésért felelős Dr. Vetzák Ede főszerkesztő. E LADO Hajdúböszörményben mintegy 350 hek­toliter ürtartalmú, kevésbé használt hordó van eladó. — Értekezni lehet Adriány Kornél tu­lajdonossal, Hajdúbö­szörményben. ff ▼ SZIVES TUDOMÁSUL. Tisztelettel értesítjük a n. é. közönséget, hogy cégünk képviseletét s g’yüjtődéjét LEFKOYITS SÁMUEL kereskedőitek — Nagykároly, Szé- chenyi-utca 34. szám, — adtuk át, ki a legnagyobb pontosság­gal fogja a n. é. közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: KOVALBPÉTERés FIA vegyészeti gyára BUDAPEST. Hirdetmény. Vb: Wagner Lajos cég csődtöme­géhez tartozó különböző ürtartalmu boros hordók eladók. Bővebb felvilágosítással szolgál dr. Veis áL Ede ügyvéd, csődtömeggondnok, Nagykároly. YMDÖ sokszorosító gép — lei] esen aj — Jutányos áron ELADÓ. Segíthető a „KÖLCSEY-NYOMDA“ r.-iXtál Széchenyi-uíca 20. sz. alatt. .......................................................................111111! 11111111111111111111 ...................................... ni rfsat -gm, talányos Ina felvétetnek. RBSelSll JOHANN MARSA-FARINA GEGENÜBER DEM RUDOLFSPLATZ. ízen cég kiváló gyártmányai w egyedül valódi kölnivíz, HEMB kölnivíz-szappan 0S8T és púder minden jobb droguériában, illatszer- és gyógytárban kaphatók. Ügyeljünk a pontos címre: jj JOHANN MARIA FARINA ’ Gegenober Dem Rudolfsplatz. fT Minden hasonlónevü utánzatot utasítsunk vissza. 0000-00 Magyarországi képviselő: Holzer Emii Zoltán Budapest Vili. 000000 1 " ____' _______ ' I : ■ \y*r -----íitíihi un u mii i ih i'nnmn in m A“ r.-t. készít. ♦ * A legelőkelőbb A legmegbízhatóbb A legjobban szerkesztett AZ ÚJSÁG A legnagyobb terjedelmű ^ A legfüggetlenebb ^ budapesti napilap Ff* ♦ V Munkatársai a magyar zsurnalisztika, a magyar irodalom kiválóbbjai. T ^Felelős szerkesztő: Gajári Ödön. Szerkesztő társ: dr. Ágai Béla. X ^ Előfizetési árak: Egy évre ..... K 28"— Negyedévre . . . . K 7*— ^ fj Félévre .......................K 14*— Egy hónapra . . . . K 2#4oj^ ^ AZ ÚJSÁG előfizetői a DIVAT SALON-t negyedévre K 2*50 kedvezményes TI áron rendelhetik'meg. Megrendelési cim : vT ^ AZ UJÁG kiadóhivatala Budapest, VII., Rákóczi-ut 54. ^ Nyomatott a „Kölcsey-nyomda“ Részvénytársaságnál Nagykárolyban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom