41 találat (0,611 másodperc)

Találatok

1. 1904. január 16. V. rendes ülés (104. oldal)
[...] III Keres Leo II Héber István I riilberb Gyula II Hoffmann [...] Ernő I Kepplch Sándor II Kerese Tibor II Kerezsy Jenő I [...] I Kortsmárossy László H Kobányi István I Kovács Jenő III Kútka [...]
2. 1958. július 11. (154. oldal)
[...] szerint nincs értelme hogy a kérése beadása után elhunyt Radai Gyula [...] Emil drb Mihe 11 er István dr Hajnóczy Károly és dr [...] ha Pedig kedvein a vaiagz kerese elutasitottnak veendő
4. 1906. január 23. V. rendes ülés (97. oldal)
[...] koronás Ösztöndíjra Somló Károly IV Kerese Tibor IV és Kutka Miklós [...] Würtz Mihály II 2 Egyed István II 3 Ká dár Levente [...]
5. 1904. január 29. IV rendkívüli ülés (263. oldal)
[...] Lakatos Jyula II éy 4 Kerese Tibor II éy F Klamárik [...] koroná s állomásra 1 Boronkay István II é ki jó eredménynye [...]
6. 1944. március 13. III. rendkívüli ülés (194. oldal)
[...] ü c s ő Csaba kérése regényirói pályára készül és Japánban [...] meg­tanulni Schweitzi stipendiummal is megelé­gednék Kérése annyira komolytalan hogy tüzetesebb megvizsgálást nem érdemel MellőzendőZ Dr Somogyi István kérése is folyamodó csak közepes tanulmá­nyi [...] ajánlása nincs Mellőzendő Dr Puly István ké­rése is Folyamodó egyet tanulmányai nem [...]
7. 1947. április 30. (148. oldal)
[...] ez ellen nem emelnek Kifogást kérése teljesít tessek Szakosztály a javaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanar előter­jeszti Réz [...] Szakosztály a javaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanar előtör leszi [...] Szakosztály a javaslatot eLogadja Hajnal István ny r tanar előter­jeszti Hölvényi [...]
8. 1944. március 13. III. rendkívüli ülés (196. oldal)
[...] Dr G ajzágó nemleges Tárczy István I éves hallgató Németül szeretne [...] mellőzendő volna Dr Kontra Ferenc kérése is Karunkon végzett de semmi tudományos szinezetü múltja nincs Ké­rése arra hogy mi alapon fejthetne [...]
9. 1945. április 27. (67. oldal)
[...] e lolvass a Eybá r István és Béi y yöigy ny [...] tanár pártolóar szólal fel Bonkáló kéré­se me llett Eckhardt Bán dor [...] lyne k t agjai Kniezsa István 3 c ardt Sándor Laziczlus [...] árok A dékán ismerteti Rybár István ny r tanár a Barnóthy [...]
10. 1933. március 9. (85. oldal)
13 Heinlein István ny r tanár lőterjeszti Diósy [...] aláírás megfelelő helyre iktatását Heinlein István ny r tanár emutatja Fischer [...] emusége feltehető javasolja Dgy a kérése teljesittessék A bizottság a kérést [...] Hekler Antal Mauritz Béla Hajnal István Alföldi András ny r Brandenstein [...]
11. 1949. február 16. (240. oldal)
[...] félévet hallgatnia kell Az a kéré­se hogy még a régi 1885 [...] 49 d sz Tárgy Boross István jh fegyelmi ügyé­ben ítélet Boross István jh a félévvégi láttamo­zási igazoló [...] arra hogy ellenkező ésetbén Boross István kettős büntetéssel sujtatnék mert egy [...]
12. 1942. június 1. VI. rendes ülés (208. oldal)
[...] r tanár átirata szerint JACZINA ISTVÁN az anatómiai órát félhangos beszél­getésével [...] előadó javaslatára a Kar JACZINA ISTVÁN joghallgatónak a Dékán által való [...] sz Tárgy LEHOCZKI TIVADAR jogszigor­ló kérése államtudományi szigorlatokra va­ló áttérésének megengedése [...]
13. 1945. július 14. (126. oldal)
[...] jelenti a dékán hogy Kmezsa István ny r tanár a szláv [...] Bódéi Józsefnek díjtalan tanárse­géddé Hajnal István ny r tanár Tiry Lászlónak [...] ny r tanár előterjeszti ama kérésé liogy a növényélettani intézet keretén [...]
14. 1938. október 14. (13. oldal)
[...] lehetett ki­térni a létszámemelés újabb kérése elől Tudomásul szolgál 0 VI [...] teljesítését 502 D sz Heinlein István ny r tanár előterjeszti Borsányi [...] teljesítését 499 D sz Rybár István ny r tanár előterjeszti Papp [...]
15. 1945. június 12. (104. oldal)
[...] Kar a javaslatot elfogadja Hajnal István ny r tanár elő­terjeszti Klein [...] kötelező óraszámban hallgatta az előadásokat kérése teljesittessék Indexét nem mellékelte A Kar a javaslatot elfogatja Hajnal István ny r tanár elő­terjeszti Csórja [...]
16. 1947. december 10. (274. oldal)
[...] bizottságban Süi i xj I ISTVÁN hittudományi félévei­nek beszámításával két félév [...] folyamodó kötelező tárgyait mind lehallgatta kérése teljesí­tessék BAKI GYULA 10 félévi [...] is mogk ph tjó SSCAOLÁI ISTVÁN hittudományi félé­vei közül annyi félév [...]
17. 1935. szeptember 18. (28. oldal)
[...] ki 941 D sz Heinlein István ny r tanár felolvassa Csepeti [...] r tanár elismeri hogy Csepeti kérése az alaki követelményeknek megfelel kiváló [...] indítványát visszavonja Tudomásul szolgál Rybár István ny r tanár felolvassa Szalkay [...]
18. 1909. október 14. I. rendes (22. oldal)
[...] Pál Hajnoci Sándor és Bélint István bölcsészet hallgatók ELŐADÓ Winkler javaslatára a kar Bálint István bh t ösztöndíjas gyakornokká választja [...] ké­ri Lanczy ELŐADO szerint folyamodó kéré­se elutasítandó miután szigorlaté nak fotárgyai [...]
19. 1924. február 14. (153. oldal)
[...] a gyógyszerész felvételi bizottságnak Mándy István és Friedriáh Géza felvétele ügyében kelt javaslatát Mándy István azt kérte hogy egy bölcsészetkari [...] javasolja hogy folyamdo nak ezen kérése teljesittessék A kar a bizottság [...]
20. 1923. június 23. (197. oldal)
11 2403 D sz László István külföldi féléveinek beszámítása Buchböck Gusztáv [...] java­solja hogy a folyamodó megokolt ké­rése telj esitessék 13 2383 D sz Kemény István indexének utólagos láttamozása Gombocz ny [...]