Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1941-1942 (HU-ELTEL 7.a.41.)

1942. június 1. VI. rendes ülés

kari ny. r. tanár átirata szerint JACZINA ISTVÁN az anatómiai órát félhangos beszél­getésével zavarta, kérte nevezett megdor- gálását és az orvosi kari előadások láto­gatásától eltiltását. Az előadó javaslatára a Kar JACZINA ISTVÁN joghallgatónak a Dékán által való megrovását mondja ki és annak az egyetem hectóránál va­ló bejelentés mellett való foganato­sítására a Dékánt felkéri. A dékáni megrovást nevezett leckekönyvében és végbizonyítványában nem kell feltün­tetni. 16./ 3253/1941-42. d. sz. Tárgy: LEHOCZKI TIVADAR jogszigor­ló kérése államtudományi szigorlatokra va­ló áttérésének megengedése iránt. Előadó: Dr. SZÚDÍTS KÁROLT ny. r. tanár jelenti, hogy a folyamodó utolsó /: tételes :/ szigorlatán 1935. évben is­métlésre utasittatván, a Kar az államtu- mányi doktorátus megszerzésének megengedé­se iránti kérelmét 1937. évben nem telje­sítette. Újabb kérelmében előadja, hogy ' családos ember, aki az államtudori fok el­nyerése esetében hivatali előhaladásra szá­míthatna. Az előadó javaslatára

Next

/
Oldalképek
Tartalom