Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Államtudományi Karának ülései, 1943-1944 (HU-ELTEL 7.a.43.)

1944. március 13. III. rendkívüli ülés

- 44 ­A kikülönitendő kérvények, melyek igy a D./ kategóriát töltik be a - következők; D ü c s ő Csaba kérése, regényirói pályára készül és Japánban ó- hajt japán irod. tanulmányokat folytatni és e mellett nemzetiségi problémákkal is foglalkoznék. Japánul majd ezután fog meg­tanulni. Schweitzi stipendiummal is megelé­gednék. Kérése annyira komolytalan, hogy tüzetesebb megvizsgálást nem érdemel. MellőzendőZ Dr. Somogyi István kérése is, folyamodó csak közepes tanulmá­nyi eredményeket tud felmutatni. Tudomá­nyos szinezetü törekvéseinek soha semmi jelét nem adta, tanári ajánlása nincs. Viczai Imre folya­modványa szintén megalapozatlan. Kérvé­nye szerint kereskedelmi és közgazdaság­tani eddigi előtanulmányait akarja foly­tatni: ilyen előtanulmányokat azonban egyáltalában nem igazol; tanári ajánlása nincs. Mellőzendő» Dr. Puly István ké­rése is. Folyamodó egyet, tanulmányai nem sokat Ígérők. Vizsgái egy alapvizsga ki­vételével igen gyengék. Tételes szigorla­tán el is bukott. Tanári ajánlásai ellent-** mondók. Dr. BALÁS KÁROLY prof. kifejezet­ten nem ajánlja, - mig Dr. ANGYAL PÁL prof. mint szorgalmas hallgatóját támogatja. Tu­dom. jellegű munkát sohasem végzett. • Dr. Koncz Antal az okon mellőzendő, már két Ízben élvezett ösztöndíjat. Tudományos terhei zavarosak,

Next

/
Oldalképek
Tartalom