Budapesti Királyi Magyar Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának ülései, 1943-1946 (HU ELTEL 8.a.48.)

1945. április 27.

7 6% A dékán f e lolvass a Eybá.r István és Béi&y yöigy ny.r. tanár .javaslatát, amelyben pír, arnőthy Jenő evyet. TVgá ntanár-ad junktu3 ,1a­oratoriumi vezetővé mq^választását javasolják, A Kar a javaslatot titkos szssrazái sál egyhangúlag /33 igen/ elfogadj a. • dékán ismerteti Bonknló lándormk a KarT oz benyújtott kérelmét, melyben tényleges zolg álatba való v i sszahelyezé sát kéri. Kniezsa iy.r. tanár pártolóar szólal fel Bonkáló kéré­se me llett . Eckhardt Bán dor felhívja a Kar figyel­‘ -t a .i • « ­lét Truos áqy i Zoltánra, mint kiváló 3 ;-a ke mberr e. 'avasolja, hogy Bonkáló reaktiváltassék, de a var Trócs án.yit is tartsa meg, ezért uj tanszék tel áll i tás át jav as ólja. A Kar ez ínyben bizot csápot kőid ki, me lyne k t agjai: Kniezsa István, 3c ardt Sándor, Laziczlus Gyula, Németh Gyula, tamás Le jós és Zsirai Miklós ny.r .taa árok. A dékán ismerteti Rybár István ny.r. tanár ?a Barnóthy Jenő adjunktus beadványát, .melyben Wnóthyné Forró Magdolnának 1944. szeptember I—tői számított három évre adjunktussá való kegválas ztás át kérik. Bulla Béla és ^rőh Gyula \y.r. tanárok felszólalása után a Kar bizottságot kőid ki ez ügyben, melynek tag­jai: Hybár István, Békésy György, Auritz 3éla, Bulla Béla, és Gróh Gyula ny.r. tanárok. A dékán felolvassa Frenyó Vilmos volt ta- Nrsegéd kéxvénját, melyben tanársegédi állá­pba való visszahelyezését kéri. Gimesi Nán­• t ! ^>r ny.r. tanár a kérelmet pártolja. Bulla * *la ny.r. tanár javasolja az ügyne k a bízott-

Next

/
Oldalképek
Tartalom