Budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem Jog- és Közigazgatástudományi Karának ülései, 1948-1949 (HU ELTEL 7.a.48.)

1949. február 16.

- 24 ­'-RT * pfpr í • -f Írva. E féléve így katonai szolgálatával részben egybeesik, vesztesége tehát csak egy félév. E címen kedvezményre az 5100/1945. M. E. rendelet értelmében - gyenge tanulmányi eredményeire tekintettel - nincs« joga* Ugyan­ez a gyenge eredmény /: valamennyi alapvizs­gáján bukott, az elsőn és harmadikon két­szer :/ akadálya szabálytalan féléve beszá- nd tárának. 1 végbizonyítvány elnyeréséhez /meg egy félévet hallgatnia kell. Az a kéré­se, hogy még a régi /: 1885* évi :/ szigorla­ti szabályzat szerint tehesse szigorlatait, ekként önmagától elesik, miután végbizonyít­ványra jogosító utolsó félévét 1946. szeptem­bere után hallgatja* 84./ 1133/1948-49. d. sz. Tárgy: Boross István jh. fegyelmi ügyé­ben ítélet. Boross István jh. a félévvégi láttamo­zási igazoló dékáni aláírást hamisította. E- miatt fegyelmi büntetéssel sujtatott. Er. Hel­ler Erik előadó most azt javasolja rendelje el a kar a hamis aláírás megsemmisítését, de ne- gedélyezze az elmaradt dékáni aláírás pótlását figyelemmel arra, hogy ellenkező ésetbén Boross István kettős büntetéssel sujtatnék, mert egy féléve is elvesznék. 85./ 1217/1948-49. d. sz. Elfogadtatott. Tárgy: Major József I. éves jh. hamis ta­nári aláírása* A kar az ügyet az ügydarab, élőkészitet- lensége miatt á napirendről leveszi és annak tárgyalását a következő kari ülésre halaszt­ja. 86./ 1138/1948-49. d. sz. Tárgy: Németh Ferenc a közigazg. osztály­ról átjött jh. félévelengedése és szigorlatokra bocsátása. Folyamodó egy félév tanulmányi kedvezményt, illetőleg a végbizonyítvány kiállítását kéri. A kar a tanulmányi bizottsággal egyetér­tésben a vallás- és közoktatásügyi miniszter urnák a kérés elutasítását javasolja, mivel a

Next

/
Oldalképek
Tartalom