23 találat (0,045 másodperc)

Találatok

1. 1878-02-10 / 12. szám
[...] asszony a most elhunyt Tanner Ist­ván neje a budapesti nemzeti szinház [...] Értekezés a vizről előadta Kovács István ur ki beszéde végén a [...] vázlatunkat A vidékről itt tündököltek Bozóky Ilona úrhölgy Kunszent Mártonnak kétségenkivül [...]
2. 1879-05-11 / 43. szám
[...] székházáról Gyulán gyászlobogó leng Szulimán István Bókésmegyének hosszú éven át fáradhatlan [...] gyászlap következőkép hangzik Özvegy Szulimán Ist­vánná szül Szabó Terézia maga ugy [...] Ödön Jolán ennek férje Bartóky István és gyermekeik József Maria Gábor [...] Járdek Jánosné özv Gajzágó Izsáknó Bozóky Sándorné özv Taubner Jánosné és [...]
3. 1901-03-31 / 26. szám
[...] Imre Titkárok Kóhn Dávid Berthoty István Pénztárnok Örmény Lajos Számvizsgálók Deimel [...] András Szénásy József dr Tholt István dr Varga Lajos dr Weilland [...] drámai színésznők Mohay Adél niiva Bozóky Boriska segéd szinésznő Borsiczky Ilona [...] igy Ambrus Sándor fő­szolgabíró Kunos Istvánt törvényesen megválasztott adóügyi jegyzőnek jelentette [...]
4. 1901-08-08 / 63. szám
[...] ke­resztény államnak amivé azt Szent István alapította Ez a beszéd sem [...] Nagyobb össze­gekkel károsodtak a Hajós István Técsi István Bencsik János Tóth József kiskorú örökösei megkárosította a feleket a Bo­zoky és Pintér Zsindely és Kondor [...]
5. 1902-03-23 / 24. szám
[...] Ignác dr Sailer Vilmos Simkó István Szebe­rényi Lajos Varságh Béla dr [...] Németh Lajos Rosenthal Ignác Simkó István dr Zsilinszky Endre A gazdasági [...] y Imrét Kol­paszky Alajost ésMonspart Istvánt likositották W e i s [...] Rózsika naiva Bakó Lászlónó társalgási Bozóky Boriska anya társalgási Halmay Cornélia [...]
6. 1902-04-03 / 27. szám
[...] vásáron folyt a harc Bálint István Daru Lajos ós M ak [...] a k y Riza Goneril Bozóky Bözsike Regán ezúttal is igazolták [...]
7. 1902-04-06 / 28. szám
[...] 4 Schreyer József 4 Beliczey Istvánná 3 20 Csaba városi taka­rékpénztár [...] N Reisz és Porjesz Südy István Stojano­vits Gyula Szűcs Elize özv [...] Bogár Dániel Bárdi László Francsek István Kugel Sámuel Fischer Mór Horváth [...] á r H orvat h Bozóky Boriska beillesz­kedtek a dráma keretébe [...]
8. 1903-05-17 / 40. szám
[...] a k u 1 a István orosházi libakereskedő az ujszentannai vásárról [...] Ferenc miniszteri osztálytanácsos megbízta Makay István békéscsabai m kir gazdasági szak­tanítót [...] minisztérium bírálta igy hang­zik Makay István tanitó dolgozatát a gazdasági ismótlőiskolák [...] az Elektrotechnika vázlatát tartalmazza dr Bozóky Endre tollából Ez a kis [...]
9. 1903-08-09 / 64. szám
[...] Ferenc Bán y a i István és id F a r k a s István tagokból álló bizott­ságott küldöttek ki [...] Vilmos Beyer Fülöp Bobvos Soma Bozóky Mátyás Dancs Szilveszter Deheleán Adorján [...] osztály Beyer Fülöp Bobvos Soma Bozóky Mátyás Czukor Mór Csillag Sándor [...]
10. 1903-08-27 / 69. szám
[...] nyomára jöttek A sikkasztó Torkos István aki azelőtt Békés vármegyében Szentetornyán [...] érdemkereszttel Halálát özvegye szül szentbenediki Bozóky Kornélia gyer­mekei unokái valamint kiterjedt [...] Lajos dr főgim tanár Békéscsaba Bozóky Mátyás dr kir albiró Vinga [...] Berthóty Károly drt és Széli Istvánt főrendezővé pedig Klein Simon drt [...]
11. 1905-11-02 / 103. szám
[...] képviselők közül különben vasárnapi beszámolójára Bozóky Árpád a kun­szentmártoni képviselő kisérte [...] szakította meg éljenzés Fábry ut Bozóky Árpád kuruc boszéddel koalíció mellett [...] és választóit éltette és Csák István dr az összetartás szellemére ürí­tette [...] beszé­det intéztek még a polgársághoz Bo­zóky Árpád Sárréti János és Csák [...]
12. 1905-11-23 / 109. szám
[...] sok a híve Gróf Tisza István akinek érke­zését a reggeli lapok [...] képvi­selőt akit Mezőberénybe és Körös­tarcsára Bozóky Árpád kúnszent­mártoni Körösladányba pedig Balogh [...]
13. 1908-05-21 / 41. szám
[...] i f f e r István egyesületi titkár személyes tapasztalataira való [...] akiknek emlékét jegyzőkönyvbe foglal­ták Pfeiffer István olvasta fölíezt köve­tőleg az elnöki [...] egyúttal a vízvédelemre is amelyről Bozóky barátom hosszabb fejtegetései után felmentve [...]
14. 1908-05-21 / 41. szám
[...] elzárkózni azon eszme elől amit Bozóky Árpád barátunk felvetett hogy t [...] sok százezreket l ehetne megtakarítani Bozóky Árpád Milliókat F á b [...] sarkal­nak hogy hozzájáruljak a t Bozoky barátom által benyújtott határozati ja­vaslathoz [...] bizottságot pe­dig Singer Manó Gulyás István és K á s a [...]
15. 1908-06-18 / 49. szám
[...] Apponyi Gézáné Barabás Béla Bárczy István Bayer Béláné Libits Adolf dr [...] Szvetlik Mátyásné Vidor Samuné Zakó Istvánná dr Zöldy János és Révy [...] r e u n d István 2000 2000 koronás alapítványt tettek [...] Györgynek a szolgák nyug­díjügyében és Bozóky Árpádnak a szófiai osztrák magyar [...]
16. 1908-09-03 / 71. szám
[...] özvegye szül rácfehértói és szentbenedeki Bozóky Kornélia hunyt el Sarkadon aug [...] Útjában azonban találkozott J Tóth Istvánnal ki az ittas emberhez j [...]
17. 1908-10-04 / 80. szám
[...] Lajos dr Baksa Lajos dr Bozóky Lajos Szegedi Kálmán dr Csathó [...] Császár Péter Gu­lyás János Czirbus István Zöld Zoltán Vigh Imre és [...]
18. 1908-12-06 / 98. szám
[...] már cement telefon­oszlopokat kell felállítani Bozóky Á pad Csak azért hogy [...] szavazzák meg Dolguk nincsen semmi Bozóky Árpád A miniszter ur nem [...] bele a maguk tiszteletdijai cimén Bozóky Árpád Ez csinálja a szoci­álizmust [...] foglalko­zott R e ö k István ki legtöbb tekintet­ben aláirta Fábry [...]
19. 1909-02-21 / 15. szám
[...] Ház általános derültsége mellett És Bozóky megfogadta az okos jó szót [...] alatt A jegyzői tisztet Farkas István törvény­széki jegyző látta el A [...] s u r a i István vésztői gyerek volt elfogódva aki [...] De vegyük őket sorra Csurai István 13 éves fiu 1908 jul [...]
20. 1909-11-14 / 91. szám
[...] mert abszolút többsége volt Ra­kovszky István és gróf Batthyány Tivadar közt [...] a legnagyobb bi­zalmatlansággal viseltetnek iránta Bozóky Árpád hasonló szellemben szólalt fel [...] W i 1 i m István gazda­sági intéző 8 napi szabadságot [...]

 

  • 1
  • 2