Békésmegyei közlöny, 1878 (5. évfolyam) január-december • 1-104. szám

1878-02-10 / 12. szám

BÉKÉSME&YEI KÖZLÖNY.* 1878. 12. SZÁM. érjenek ily kedélyes szorakozást, hol nem csak a lélek, de a test is megkapja a maga táplálékát. (?) Nebántsd apádat! Mik Mojsza gyulai román legény a mult héten jó vásárt csinált; kapta magát, jól béborozott, s a mint igy részeg fővel hazamenne, atyja allapotát szémére lobbantotta, a miért atyját elverte, azu­tán pedig — talán lelkiismeretétől gyötörtve — felakasz­totta magát, ezt azonban idejekorán észrevették, s igy mentheitek meg a búsongó haláltól. Ebből csak az a ta­núság, hogy — ne bántsd a szüléidét! (?) Gyulai rendőri hirek. — 0. Szilágyi Juliska gyulai lakosuő, ki már több izben volt büntetve lopásért, most ismét e betegségbe esett. Ugyanis Nagy-Szalontán tette próbára ügyességót, s az ott „beügyelteket" Gyu­láig jöttében eladogatta, de itt a vett értesítés után el­csípték, s — mint mondá — „nagy szégyenére" Szalon­tára visszatolonczozták. — E hó 6-án éjjel Gyulán a „Schmidt testvérek" boltját akarták feltörni, de a tolva­jok neszt hallva odább ugrottak; ijedtökben kalapácsot, vésőt is ott hagytak, melyek jelenleg a kapitányságnál mint corpus delicti-k hevernek. Az ekként felsülteket eré­lyesen uyomozzák. (?) B.-Gyulán e hó 7-én a városháza termében képviseleti gyűlés tartatott. Tárgysorozat következő volt : 1. Jelentós a fogyasztási adónak mikénti kezeléséről. 2. A remetei tanyai-épületnek az Alsó-Fehér-Körös szabá­lyozási társulat részére szükségelt átadás iránti intézkedés. 3. Novál: Kamill lelépett községi iskolaszéki tag urnák lemondása . s helyére egy uj tagnak választása. 4. A kir. adóhivatalnak átirata eddig birt lakásának felmon­dása tárgyában. 5. A központi választmánynak a jövő 8 evre megválasztatása. 6. A kisebb polgári peres ügyek­ben szükséges intézkedés megtétele. 7. Magán-kérvények ós időközben érkezett ügyek. — A mult számban közzétett csabai nyilvános felolvasás a városháza termében ma d. u. nem 4 é,g fél, hanem 5 órakor fog megtartatni a takarékpénztári köz­gyűlés miatt. Felolvasnak Dr. Fuchs J. és Donner La­jos urak, ez utóbbi nem a múltkor hirdetett, hanem „Az ösztön" czimü értekezését. Rimler Nina k. a. Két műdalt énekel, zongorán kiséri Rácz N. János ur A n.é. kö­zönséget újból tisztelettel meghívja a rendező. r. A folyó hó 2l-énCsabán tartandó tombola-eslólyre a következő tárgyak küldettek be: Rosenthal Gusztáv 1 asz­tali lámpát; Rosenthal Ignácz 2 gyertyatartót, 1 dohány­tartót; Rosenthal Márton 1 téntatartót, 1 névjegytartót ós 1 hamutartót; Plesch M. J. 1 levélnyomó; Plesch Laura 1 névjegytartót; Plesch Adel fogvájjtartót; Plesch Pola 1 dohánytartót; Lewy Jenny 1 névjegytartót. * Hibaigazítás. Lapunk mult számában a köz­igazgatási bizottság gyűléséről szóló tudósításba egy érte­lem zavaró hiba csúszott. A 3 oldal első hasábjában a la­tin idézést ugyanis a helyett „Tarde venis ad fortissimiim virum" olvasd: ,.Nu,nc vento' áil foítissímurn virum". * A budai körnek szombaton tartott második fel­olvasó és zeneestélyen egy csabai ifjú, Níkoiic.s Simon adóhivatali tiszt ur fia Nikolics Sándor távirda tiszt ur is közreműködött, hegedűn adva elő egypár legújabb nép­dalt, melvlyel mint a „Pesti Naplóban" olvassuk, a kö­zönséget „felvillanyozta. ­* Ma tartatik meg Csabán a városháza nagy termében a 3-dik nyilvános felolvasás, mire a t. cz. kö zönséget ismételve figyelmeztetjük. * Gyulán a legközelebbi felolvasás f. hó 27-ón fog megtartatni. * A temesvári es. k. katona parancsnokság a megye alispánjához azon kórdóst intézte, hogy elhelyez­Létő-e Csabán egy század lovas katonaság egy kaszár­nyában. mire természetesen azon válasz fog menni, hogy kaszárnyában nem. * A gerendás! rablógyilkosság elkövetőjét a csa­baijárási főcsendbiztos Araamegyében megyénkbeli csend­legényekkel is nyomozta, azonban eddig eredménytelenül. * Krecsányi Ignácz jelenleg Szabadkán működő színigazgató e napokban engedélyt nyert, hogy Csabán f. é. junius l-től kezdve színi előadásokat tartüasson. * Tannerné asszony, a most elhunyt Tanner Ist­ván neje, a budapesti nemzeti szinház tagja, jelenleg Csa­bán sogoránál Kesjar Mátyás tanító urnái időzik. * Lapunk mai számához Tauffer Ferencz ko­lozsvári magkereskedő czég és az „erdélyi gazdasági egy­let" bizományosának 1878-dik évi mag-növény-és termény­főárjegyzéke van csatolva, melyet t. cz. gazdakőzönségiinK kiváló figyelmébe ajánlunk. Mindenféle a hazából és Nagyvilágból. * Magy szerencsétienság történt a minap Calaisban egy czirkus előadás alkalmával. Vasárnap levén, a czirkus egészen tömve volt, mindőn a közönségből valaki minden ok nélkül elkiáltotta magát, hogy: „Tüz van!" Egyszerre szonyu tolongás keletkezett, minek sajnos következménye az lett, hogy tiz embert agyonnyomtak, igen sokan pedig súlyosan megsebesültek. * A magyar államvasút németajkú hivatalnokai kö­zül azok. kik a magyar nyelvet nem birják, igen vaunak rémülve, mert kilátásban van, hogy a magyar ójszakke­leti vasút átvételénél nevezetes számú elbocsáttatások tör­ténnek. Törvénykezési terem. * Jegyzéke a békés-gyulai kir. törvényszéknek 1878. febr. hó 11. és következő napjain előadandó biinfenyitő ügyeknek. Előadó Márki';'február 11: 5938.77 Andrejkovies András veszélyes fenye­getés. 5955.77. Kardos Bálint hamis esküvés. 5953.77. Spitzer Küas sikkaszás; február 12. 5960.77. Makula Mihály tolvaj lás. 5962.77. Merczan Mátyás ujjonezozás elöli szökés. 59i3./7. Turi Gábor súlyos testi sértés; február 13. 410.78. Kelemen Jóssef tol­vajlás. 475.78. Molnár András és társa tolvajlás. 476./8. Juhász Kajos veszélyes fenyegetés. Hivatalosan jegyzett piaczi árak. (B.-Csabán, febr. 9.) Buza . Árpa . Kukoricza Zab . Szalonna jl. rendű | 11. rendű ÍOO kilogramm 10.60 6.50 6.80 6.20 49.­9.5Ö 5.40 Belanka Pál, v. esküdt. Legújabb posta. * London, febr. 8. Northcote közli a par­lamenttel, hogy a iegyverszüneti feltételekben a konstan­tinápolyi vádvonal elhagyása is benfoglaltatik, s kifejtve a helyzetet, zavargásoktól tart Konstantinápolyban, mi­nélfogva a hajóhad egy része a személy- s vagyon­biztonság védelméül Konstantinápolyba ren­deltetett. Ez a iépés azon felhivás kíséretében közölte­tett a kormányokkal, hogy ha hajlandók, csatlakozzanak e lépéshez, mely az orosz kormánynyal is közöltetett. * Szentpétervár, febr. 8. Az „Agence Russe" nyomán, hivatalos körökben mindeddig mit sem tudnak arról, hogy az oroszok bevonultak volna Konstantiná­polyba. A hírt kacsának tartják. A Irónörökös-nagyher­czeget ide várják. * Zágráb, febr. 8. iVlihalovics bibornok ma el­utazott Rómába a konkiávéra. Felelős szerkesztő: dr. Báttaszéki Lajos. Nyilttér.*) Mindazon tisztelt barátaim és ismerőseimnek kik feledhetlen nőm temetésén szives rószvétőket megjelené­sűk által nyilvanitani szívesek voltak, — legmélyebb kö­szönetemet kijelenteni mulaszthatlan kötelességemnek tartom. Magamat további szives barátságukba ajánlva va­őszinte tisztelettel Greif Mór. az oroszok előnyomulásáró! teljesen alaptalanok. A házban és a parhament kiviil nagy izgatottság uralkodik. * Gudapest, febr. 8. Londonban ónási az izgatott­ság; Beaconsfield-et lelkesült ovatiókkal kiséri az utczán a tömeg; s a másik kezével bezúzza a Gledstone és a „Daily News" ablakait. A Konstantinápoly megszállásáról közzétett hirek hatását, a hivatalos megnyugtatások egy­átalán nem kivül, de a oarliamentben sem. A mult éji izgatott üléseken, melyek éjfélután két óráig tartottak, a kormány közleményei két tényt határozottan konstatáltak: az egyik az, hogy az oroszok a fegyverszünet megkötése után valóban előrenyomultak: a másik az, hogy Kon­stantinápoly és Dardanellák védelmi vonalát tényleg meg­szállották. Az orosz hadsereg uralkodik a tenger szoroso­kon, még a Márványtengeren is erővel elfoglalt egy ki­kötőt. Ez esemányek által az angol ellenzék végre indít­tatva érezte magát az orosz érzelmű Forster-féle indítvány visszavonására, s az alsóház bizottsápa alakult át a pót­hitel-javaslat tárgáalására. MEGYEI HIREK. — Felliivás! Békésmegyei és aradi kartár­saimat ezennel felhivni bátor vagyok, hogy az H­radi ügyvédi kamara f. évi január hó 26-dikán tar­tott közgyűlésén az országgyűléshez felteijeszteni határozott kérvény alapos és kimeritő elkészítése szempontjából, ügyvédi gyakorlatukban előfordult az ügyvédi rendtartásra, a törvénykezési eljárásra sat. vonatkozó tapasztalaikat, tárgyilagosan, ha egyes bebizonyítható visszaélésekre vonatkoznak, a név és hely elhagyásával is, csupán az illető számra való hivatkozással velem e hó végéig közölni ne terheltessenek. A legkisebb adatot, utmutatást vagy némely létező abnormis állapotak orvoslására vonatkozó javaslatot hálás Köszönettel fogadok. — B.-Osabán, 1878. évi február hó 9-én. Dr. Batta­széki Lajos, köz- és váltőtigyvéd. (?) Felolvasási és zene-estély Gyulán. Mily ér­dekes, mily vonzó, s mily iiemesen gyönyörködhető egy ily felolvasási estély, azt mindenki tudja, kiben a szép iránti érzek meg van. Dicséretére legyen mondva Gyula városának minden „szépet" pártoló közönségének, igen nagy számmal jelent meg e hó 6-án a „Korona" vendéglő termében tartott második felolvasási estélyen is. A mű­sorozat a következő volt: 1. „Értekezés a vizről," előadta Kovács István ur, ki beszéde végén a gazdasszonyoknak elmés felvilágosítást is adptt a „jó leves ós hus" készíté­séről. 2. Keringő „az erdő mentén" zongora-kísérettel, csalogány-hanggal éneklé Jancsovits Margit kisasszony, nagy tetszés között. 3. Nagáll Erzsike kisasszony zongo­rázta a „ploermeli bucsut'; játéka viharos taps­sal. szüni nem akaró tetszéssel fogadtatott. 4. következett egy magán dal, Verdi „Tévedtnőjéből" éneklé zongora­kísérettel Kis János ur, melyet kétszer ismételt, mire másodszor Kis János ur rErdö, erdő, .sűrű erdő" népdalt éneklé; ugy az elsőt, mint uz utóbbit a legszebb s leg­tisztább bariton hanggal — de nem Kevesebb bensőség­gel is éneklé. Végül Nogáll Janka kisasszony olvasott fel egy igen szép kis toll rajzott, szime: virágok az életben," csinosan szerkesztett mű, mint czime is mutatja, ez csak­is a szívhez s érzelemhez szólhat, s még kellő szabatos, világos előadással a figyelmet kétszeresen lekötheti, mi Nogáll Janka kisasszonynak a legnagyobb mértékben si­került is s nagy tapsokkal s éljenzésekkel végződött. — Eiőadás után a közönség távozni készült, de a kis hamis Teipsychoré valamennyit maradásra inté, s alig nézó magát körül, mindkét nembeli fiatalság már is ugy kez­dett járni, a mint Jóska czigány húzta; hogy a táncz reggeli 5 óráig tartott azt felesleges említeni, hanein volt mégis egy nagy hiba, tánezosné több volt, mint tánezos. A mi a bevételt illeti, 87 frt 30 krból egy fillért sem engedhetünk; kivánjnk, hogy a gyulaiak mihamarabb szerelmi talizmán, majd mind dicskoszoru a diadalmas bajnok homlokán. A harmadik kép szomorú jelenetet tüntet fel: az anya gyermekei sírjára visz koszorút; nefeiejts, fehér liliom és rózsából van kötve, ékesen szóló tolmácsai a szerető anyai sziv megható fájdalmának. Gondoskodó anyaként van feltüntetve a szép termé­szet, — a ki gyermekei sírját virággal borítja be, melyek mintha az alant nyugvó megboldogultnak álmait mon­danák el. Az általam gyarlóan visszaidézett szép rajzokhoz méltó végszó befejezte előadását s vele a műsorozatot a bájos írónő ; szívesen hallgattuk volna tovább is, rokon­szenves, lágyan csengő hangjával egészen elragadott bennünket. Az előadást a szereplő kellemes megjelenése, s a tárgynak kedélyével való rokonsága, az irály kerekded­sége, az eszmék művészi rendezése vonzóvá és kedvessé tették, — s hogy híven jellemezzük az írónőt, egy pe­dáns kritikus delnőnek idézzük szavait, ki szerint: „No­gáll Jankara büszke lehet Gyula város" ; — teljesen oszt­juk véleményét, — de nem is csodálkozunk azon, hogy oly szeretettel, oly gyöngédséggel bánt a virágokkal, hi­szen azok testvérei ! A legkellemesebben végződő műsorozat végezte után Farkas Józsi nyirettyiije sikoltott fel: „Három a táncz!" s a rögtönzött jellegű tánczvigalom reggeli öt óráig tar­tott bennünket ébren, ringatott bennünket boldog má­morban. Lehet-e egy oly kedélyes tánczvigalmat a minő ez volt, híven lerazolni ? — Szerintem : nem ; s ha nem az enyémhez hasonló gyarló toll fogna is hozzá, ugy ha­sonlítana az eredetihez, mint a terracottából gyúrt Ve­nus-szobor Hellas lánglelkü költőinek képzelete által te­remtett ístennőhez, ki a csábitó- ós eszményi-szépség kiváló személyesitőjeként szerepel a hitregetanban. Elég legyen annyit mondanunk, hogy a szerény emléksoraim tárgyát képező tánczestély oly vigan kezdő­dött, a minő vígan a gyulai bálák rendesen végződni szoktak, s szabályszerű haladási arányát reggelig kitar­totta, a ki volt már, Gyulán bálban, tudni fogja, milyen lehetett ott a kedv. De nem is csoda! — hol annyi bájos hölgy segit feledtetni a gondokat, hol annyi a fény, ott árny nem is képzelhető! S ha a válás perczei nehezünkre estek is, vigasztal az, hogy f. hó 27-én a harmadik felolvasási estélyen hasonló kedves alkalommal ismét találkozunk. És most emlékül kössünk bokrétát a jelenvolt hölgyek kedves névsorából, s ezzel fejezzük ki illően vázlatunkat. A vidékről itt tündököltek Bozóky Ilona úrhölgy, Kunszent-Mártonnak kétségenkivül legszebb virágszála, P.-Nyékről Dutkay Dezsané és Kubáuyi Jenny úrhöl­gyek, kiket hosszú elmaradás után nagy örömmel láttunk ismét a vigalomban; a helybeliek közzül a fenntisztelt művésznőkön kivül Németh Louise, Terényi Jolán. Keb­lovszky Mariska, Hüke Serena, Szuliman Tera, Szánthó Mariska és Etelka, Bogárd Róza, Szombathelyi Paula, Bilicz Róza és Eszter, Kiskóry Berta, s még számos szépség. Bocsánatért esedezünk azoktól, kiket a bájos bok­rétába bekötni elinulasztánk, de ki a napba néz, nem foghat fel gyarló szemével minden sugarat külön, s ha bűnbe estünk, tulajdonittassék az ügyetlenségünknek, s ne roszakaratu figyelmetlenségnek. Mefisztó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom