300 találat (0,154 másodperc)

Találatok

1. 1936 / 1. szám • Az Evangélikus Népiskola munkatársai az 1935. évben • Kérelem az olvasókhoz (33. oldal)
[...] Králik Jenő Kárpáti Sándor Karsai István Kertai János Királyfalvi Gusztáv Kiszely János Kiszely Jánosné Koch István Kristóf Kálmán Kuszák István Ludván Sándor Marosfalvi Albertina Orbán [...] Elek A szerkesztő és kiadó kérése az igen tisztelt olvasóközönséghez Kérjük [...] előfizetésese vagy egyeseké A kiadó kérése az előfizetést beküldő igen tisztelt [...]
2. 1935-06-16 / 25. szám
[...] Somlói László Kroslák Tivadar Takács István Szentner Ernő Lukácsi Lajos és [...] az Úr­tól tanult imádság I kérése Fülöp De­zső büki III kérése Puskás Jenő bele di IV [...] Ugyancsak még június folya­mán Sallay István titkár fog angol és németnyelvű [...] belmissziós estet tartott Ez­úttal Pethö István unitárius lelkész szó­lót a reverzálisról [...]
3. 1913. augusztus
[...] tervezete 158 94 Luther társaság kérése a népiskolai könyvtár typusok ügyében [...] nem támogathatja 161 105 Noszko István kérvénye a belmissiói közlemények kiadása ügyében 161 106 Noszko István kérése a hivatalos közlemények kiadása ügyében 161 107 Noszko István a Luther nyomda létesítésére részvényeket [...]
4. 1942-09-27 / 39. szám
[...] állítólagos csodákról ame­lyek Székesfehérvárott Kaszab István sírjánál történnek Miután nekem arra [...] levelek íróihoz Amit én Kaszab Istvánról és az általa elkövetett állítólagos [...] adták tovább a hírt Kaszab István sírján imádkoztam és Kaszab István meghallgatta kérése­met Erre már megmozdult [...] extázisbán őrjöngő emberek nekiestek Kaszab Ist­ván keresztfájának és ki késsel ki [...]
5. 1932-05-01 / 17. szám
[...] imádság olyanoknak az imája és kérése akik magukat egészen átadták önéki [...] teremtménytől hanem a szerető gyermeknek kérése a szerelő Atyához A Szentlélek [...] Snlnai lelkészek Irta D Payr István Solnai is magyar beszédeiben a [...] Torkos 1723 tavaszán Telekesi Török István felett tartott gyászbeszédében Ulula abies [...]
6. 1900. augusztus
[...] ösztöndíj 98 61 A Németh István féle ösztöndíj adományozási sorrendje 98 [...] 97 A felső esztergályi leányegyház kérése anyásítás s több alsó esztergályi hívek kérése pap választás iránt 113 98 [...]
7. 1960-06-12 / 24. szám
[...] Közreműködött Telekes Zoltánné szavalatok­kal Bencze István karnagy orgonaszámokkal PÄPA Az egyházközség [...] má­jus 15 i gyűlésén Fieder Ist­ván 8 éven keresztül hűsége­sen viselt [...] gondnokká Buszlai Bélát és Turóczy Istvánt egyházfivá Ünnepélyes szolgálatba lépé­sük a [...] szeretetvendégség Rákosfalva de 8 Szita Istvánná Fóti út 22 de 11 [...]
8. 1935-12-08 / 50. szám
[...] az emberek életbevágó kérdése vagy kérése válasz nélkül marad A te [...] a megelevenité sed kérdése és kérése Óh milyen borzasztó lenne ha [...] ajtaja Jövel Uram Jézus Lukács István szémü fiatalember ajkán míg Csikvánd [...]
9. 1984-12-16 / 51. szám
[...] február 25 én tárgyalt Torkos István lelkész Ybl Miklós országos hírű [...] mit is je­lent a zsoltáríró kérése Egy dolgot kérek az Űrtől [...] város Ta­nácsa VB elnöke Fischer István általános elnökhelyetes Polgár István egyházügyi titkár Juhász István főmérnök és Fehér Sán­dor a [...]
10. 1915. augusztus
[...] Lepossa Dániel Lenhart Károly Rákóczy István Csengey Gyula ifj Laszkáry Gyula [...] Béla dr Sztranyavszky Sándor Kosztolányi István Polner Ödön Kujnis Gyula Sobó [...] Biszkup Béla Pröhle Henrik Kiss István Bándy Endre Krupecz István Horváth Sándor Kirchner Rezső Rátz [...] egyházmegye a közgyűléshez intézett azon kérése hogy írjon
11. XIV. Egyéb tisztviselők (45. oldal)
[...] 3 án a gyüle­kezet minden kérése ellenére s őszinte sajnálatára letette [...] önként letette Utóda idősb Mester­házy István lett 1800 1805 Bükre tévén [...] 5 én gondnoknak ifj Mesterházy István választatott meg Mivel pedig ez [...] távol lakott utóbbi időben Simunyák Istvánnal helyet­tesíttetett 1820 25 Ezt követte [...]
12. 1936-07-19 / 30. szám
[...] örömére és vigaszta­lására Július 22 Kérése 8 12 v Mert File­mon [...] hozzá egy kéréssel Az a kérése hogy Onesimust a Filemontól megszökött [...] Z 6 téséf 6 Lukács István HETI KRÓNIKA Gömbös miniszterelnök meggyógyult [...]
13. 1898. július
[...] elnököket működésűkre Isten bő áldásának kérése mellett melegen üdvözli hét egyházunknak [...] kerületi gyám intézeti jegyzőt Linberger István ennek netán akadályoztatása esetére Osisko [...] elismerés megsza­vazása mellett Justh Sámuel István kerül gyámintézeti pénz­tárosnak a jelzett [...]
14. 1930. október
[...] Rogrün Jenő bányaorvos és Ferdinánd István társulati tanitó kik kezükbe vették [...] járuljon hozzá az útiköltségek fedezéséhez Kérése meg­hallgattatásra talált 1930 évi május [...] költséget okozna Épen ezért Ferdinánd István társulati tanítóra bizta a vallástanitást [...] intézkedését hogy a vallástanitást Ferdinánd István ottani evang vallású társulati tanítóra [...]
15. 1935 / 6. szám • Hivatalos rész (185. oldal)
[...] Kiss József Nagy Károly Bernáth István dr Nagykárolyi János és Jakab [...] sok fáradságos munka elvégzéséért Karsai István elő­terjesztésében az üdülőház villanyvilágítási berendezésének [...] tankönyvszázalékunk ter­hére 500 P előleg kérése sikerrel jár e Megállapította ezután [...]
16. 1846. július
[...] egyház kerület pénztárából segedel­meztetni könyörögvén Kérése nem teljesithetése felől értesittctik tavalyi [...] gyakorlat szokott kifejteni Tettes Kornidesz István Goldberger Imre Spóner Tivadar Antal [...] Szirmay Hágó Radvánszky Albert Szontagh István és Lajos Malatinszky István Bánó Miklós és Jósef Szulyovszky [...]
17. 1846. július
[...] egyház kerület pénztárából segedel­meztetni könyörögvén Kérése nem teljesithetése felől értesíttetik tavalyi [...] gyakorlat szokott kifejteni Tettes Kornidesz István Goldberger Imre Spóner Tivadar Antal [...] Szirmay Húgo Radvánszky Albert Szontagh István és Lajos Malatinszky István Bánó Miklós és Jósef Szulyovszky [...]
18. 91. Miskolczi Csulyak István Diarium-ából (90. oldal)
[...] valo lelki es testi szabadságolt kerese maganac penig széles ez vilá­gon [...] leszen ez szent fejedelemről Bochkai Istvánról Titeket penig kic emlékezetre méltó [...] melle Istentől rendelte­tet tamaszoszlopa Bochkai István Urunc az macula nelkwl valo [...]
19. 1904. augusztus
[...] Árpád br SoRmossy Ödön Farbaky István g Zay Miklós br Buttler [...] Raab Károly Wladár Miksa Krupecz István Jánossv Lajos Ringbauer Gusztáv Hollerung [...] egyetemes protestáns egyházat Ennek az kérése szíveskedjék a közgyűlés jegyzőkönyvileg is [...]
20. 1956-02-19 / 8. szám
[...] egész anyaszentegyházzal kezdettől máig Bottá István j Adjon Isten mindenkinek IRTA [...] igazán imádkozni A Miatyánk min­den kérése olyan mint a jó mag [...] tekintünk amelyre az illető nap kérése mutat és ha este a [...] közbenjáró könyörgésünket az illető nap kérése irányítja Ha ilyen módon napról [...]