Zsinka Ferenc szerk.: Magyar protestáns egyháztörténeti adattár. XII. Budapest 1928.

91. Miskolczi Csulyak István Diarium-ából

karjavai, mind az Isteni felelem nelkwl valo Valonoknac, mind az kevélyseggel fel fuvalkodot nemeteknek, (kic az szent es igaz Isteni tizteletet hazánkból ki akarjac vala telljesseggel giomlalni, nagiob bátorsággal, hogy nem erő­vel, kevés, de válogatót kopias es gialog Haiduc seregé­vel ellene alla az Religioert es hazanc meg maradásáért fegyvert kapa, kapván hadakozéc, hadakozván giőzede­lemmel jára, giozedelmével nekwnc ideiglen valo lelki es testi szabadságolt kerese; maganac penig széles ez vilá­gon valo tartomanioknac szurdekibannis öröcke meg ma­radandó hirt es nevet talala. Mely ő felsége emlékezetre méltó vitezkedéset hogy en tőlem mostan bővebben es nilvabban meg érthessétec, szom es beszedem leszen ez szent fejedelemről Bochkai Istvánról. Titeket penig kic emlékezetre méltó dolgot hallani ide iőttetek, hogi az en mostani beszedemet minden meg unakozas nelkwl chen­desen az ti épwlletetekre meg halgassátoc es megh tar­chátok, felelte igen, melynél felieb nem lehet, kérlec. Az mi Christusban el niugot fejwnknec ékes koro­naia, es Magiar orzagnac oltalma melle Istentől rendelte­tet tamaszoszlopa Bochkai István Urunc, az macula nelkwl valo Religio, es rongios hazanc mellét ezen kapa kezé­ben kardot, hogi az Valonoc es Németec, sem az igaz tudomant ugi mint szeplő nelkwl valo szűz virág szálat, dögleletes vélekedeseckel meg ne szeplősitenéc, sem pe­nig hazánkat, mint egi ártatlan barant fene farkas mod­giara tovab immár ne rongiolnác szaggatnác. Mert ő fel­sége Bochkai Urunc még mikoron iffiu korában az tiztes­seges tudomanioknac tanulásáért scholaban jardogalna, fő es tudós mesteritől iol meg tanulta vala, es elméjéből ki sem vetette vala: hogy az Isten az tiztbeli es az also gradusbol felieb ment embereknek azért atta volna kezek­ben az fegjvert, hogy az ő alattoc valoknac ugimint egy oltalmazó Isteni lennének : azaz, az erőszaki chelekede­tekett hatra vernéc, jámbor Isten félőket az boszusag szen­vedéstől meg oltalmaznác, az bwntetesre méltókat érdem­let sententiaval terhelnéc: kivalkepen penig, midőn ollian ártalmas ellenségéé tamadnanac, kic nem chak orsza­gunknac romlására, de még az Isteni tizteletnekis el oltá­sára szandekoznánac, meg zabolaznac. Mert az igaz es Isten zerint valo Fejedelemnec tizti nem chak az, az mint mostan nagi sokaknac szokasoc, hogy egiec, igiec, es ha­sat mint egy saakot chak töltse: tár házat pénzel rakja; jobbagit törventelen dolgockal es ado fizetéssel sarczol­tassa: azonközben penig az ő alattoc valoc mit egienek,

Next

/
Oldalképek
Tartalom