Harangszó, 1942

1942-09-27 / 39. szám

314. HARANGSZÓ 1942 szeptember 27. KARCOLATOK Pár szó a székesfehérvári csodajárásról. Az utóbbi napokban több levelet kap­tam az ország különböző tájáról, ame­lyeknek evangélikus vallású írói részint kíváncsiságból, részint testük gyógyulá­sát keresve felvilágosítást kérnek tőlem azokról az „állítólagos csodákról“, ame­lyek Székesfehérvárott Kaszab István sírjánál történnek. Miután nekem arra, hogy ezekre a levelekre külön-külön válaszoljak, időm nincsen, a kért felvilá­gosítást ezúton adom meg, abban a re­ményben, hogy az így is eljut a hozzám intézett levelek íróihoz. Amit én Kaszab Istvánról és az általa elkövetett „állítólagos“ csodákról tudok, azt az alábbiakban foglalhatom össze: Kaszab István, mint katholikus teoló­gus (kispap), pár évvel ezelőtt súlyos betegségbe esett. Nagy szenvedéseit szentekhez illő béketűréssel és megnyug­vással hordozta, mígnem Isten meg­könyörült rajta és magához vette. Halála után rövidesen csodálatos hírek keltek szárnyra, még pedig eleinte kizárólag a hiszékeny, babonára hajlamos, tudatlan nép körében. Azt beszélték róla, hogy aki imádságában az ő közbenjárását kéri, annak óhajtását Isten csodamódra teljesíti. Erre sírjához megindult a za- rándoklás. Asszonyok, férfiak, ifjak és öregek koszorúkkal, virágokkal ki-ki- járogattak sírjához és ott közbenjárását kérve imádkoztak vágyaik teljesüléséért. Az egyik betegségéből való felgyógyu­lását, a másik egy jó lakás megszerzé­sét, a harmadik érettségi vizsgájának a sikerét, állapotos asszonyok kis fiút, vagy kis leányt, mások ismét mást és mást kértek és vártak Kaszab István közbenjárásától. S miután az előterjesz­tett kérelmek között sok olyan kérés is volt, ami minden könyörgés nélkül is teljesült volna, az ilyen vágyaikban ki­elégített emberek boldogan adták tovább a hírt: „Kaszab István sírján imádkoztam és Kaszab István meghallgatta kérése­met.“ Erre már megmozdult a hivatalos egyházi apparátus is, megalakult a „Ka­szab István szenttéavatását szorgalmazó bizottság“ és rövidesen kis röpcédulák jelentek meg az utcán Kaszab István csodatevő erejének az ismertetésével. A folyó év július havában a „Pest“ című napilap egy többhasábos cikket jelentetett meg egy béna leánynak a Kaszab István sírjánál való csodálatos meggyógyulásáról. A cikk szerzője a csodát egy zsidóvallású orvos nyilat­kozatára építi, aki állítólag kijelen­tette, hogy a béna leányt előzőleg meg­vizsgálta és őt gyógyíthatatlannak talál­ta. Ez a cikk a hiszékeny, babonára hajló és hisztériás tömegek között óriási szen­zációt keltett! Nyomban megindult a zarándoklat nemcsak a közeli vidékek­ről, hanem az ország minden részéből a Kaszab István sírjához. A sír szinte el­tűnt a reászórt koszorúk és virágcsok­rok alatt. Hisztérikus, vallási extázisbán őrjöngő emberek nekiestek Kaszab Ist­ván keresztfájának és ki késsel, ki a nírif A/Yír í nr ír ö l>ű7űt f megszerezni magának ereklyéül a csoda­tevő szent keresztfájából. Ma már — amint hallom — sírja körül és a temető mellett lévő pázsitos térségen egész csa­patok táboroznak — imádkozva és vára­kozva a csodatételek folytatására. Ami most már a Kaszab István sírjá­nál „állítólag“ megtörtént csodákat il­leti, azoknak az értéke épen annyi, mint amennyi a legsötétebb középkor vallási fanatizmusából és tömeghisztériájából keletkezett csodáknak. Mert hiszen az, hogyha valakinek teljesedik egy vágya, amelynek beteljesülése érdekében imád­kozott — még egyáltalában nem csoda. A csoda a természetfeletti dolgok vilá­gába tartozik és mindig a természeti világrend törvényeinek a megsértésével keletkezik. Csoda volt pl. a naini ifjúnak a feltámasztása, mert hiszen a természet törvényei szerint a halott test sorsa az elrothadás és nem az élet. De én nem tarthatom csodának a béna leány lapok­ban közölt meggyógyulását sem, mert nem látom bizonyítva, hogy az a béna leány csakugyan „gyógyíthatatlan“ volt. Hogy még a legjobb orvos is tévedhet és gyakran téved is, azt — azt hiszem — nem kell bizonyítanom. Maguk az orvo­sok is jól tudják ezt és ezért minden súlyosabb természetű betegségnél konzí­liumot tartanak a beteg felett, bizonyára azért, mert több szem többet lát és több koponya többet tud. A Kaszab sírjánál történt gyógyulásnál a béna leányt csak eev orvos vizsgálta meg és ennek a vizs­gálatnak az alapján tette meg nyilatko­zatát az újságíró előtt. Ez az orvos — amint hallottam —• később kartársai előtt odanyilatkozott, hogy a leány bé­nasága hisztérikus természetű volt. Ez viszont azt jelenti, hogy a beteg leány, — ha gyógyszerekkel nem is, — de pszi­chológiai gyógykezeléssel gyógyítható volt. Több olyan emberrel beszéltem társa­dalmi érintkezéseim folyamán, akik kint jártak a sírnál és ott egy-egy óhajuk be­teljesüléséért imádkoztak. Ezek közül egyetlenegy sem dicsekedett azzal, hogy csoda történt vele, vagy hogy kérése meghallgattatást talált, de annál több vallotta be szégyenkezve, bosszankodva, hogy kérése nem teljesült, mert nem ütötte meg a főnyereményt, mert rossz lakást kapott, mert a kért kisfiú helyett kislánya született, mert az érettségi vizs­gán elbukott stb. Minek köszönheti tehát születését az egész csodatévő Kaszab-kultusz? Annak, hogy a székesfehérvári katholikus lelkek hosszabb idő óta csodavárásra voltak felhangolva. Ezt a csodavárást és új szent után való sóvárgást Székesfehér­vár nagy püspökének: Prohászka Otto­kárnak valóban az egész országot meg­indító elhunyta ébresztette fel. Kevéssel a nagy püspök elhunyta után megszü­lettek és szájról-szájra keltek a Pro- hászka-csodák, amelyekről annak idején úgy a helyi lapok, mint a pesti lapok is megemlékeztek. Akkor is megalakult Székesfehérvárott a „Prohászka Ottokár boldoggá avatását szorgalmazó bizott­ság“ és akkor is Prohászka lelkének közbenjárói hatalmáról regélő röpcédu­lákat osztogattak az utcán járó emberek között. Akkor is megindult a tülekedés a csodátévő Prohászka-ereklyék után, mint mrrnt a Kas7ah István - ereklvék I után. De a hozzá fűzött csodák egyszerre ' csak elhallgattak és Prohászkának, mint szentnek az alakja lassan-lassan halvá­nyodni kezdett. Vájjon miért? Nem tu­dom, de sejtem, hogy miért? Azért, mert a Vatikánnak sehogy sem volt kellemes az, hogy egy olyan és valóban szent- életü ember lépjen a szentek sorába, akinek három munkáját, ú. m. „Az intel- lectualismus túlhajtásai“, „Több békessé­get“ és a „Modern katholicizmus“ című müvét a Vatikán 1911-ben indexre tette, azaz az említett művekben kifejtett gon­dolatokat eretnekeknek bélyegezte és azoknak olvasásától a katholikus híveket eltiltotta. De Székesfehérvár és környé­kének egyszerűbb és babonára hajlamos tömegei akkor már beleélték magukat a szentéletű püspök lelkének közbenjáró hatalmába és csodatévő erejébe. Tehát szükség volt egy új fehérvári szentre, aki a Prohászka-kultusz által felébresz­tett csoda után való sóvárgást levezesse, akit az eretnek tanok még meg nem mételyeztek s akinek egyszerű, igény­telen alakja, szenvedésteljes rövid élete és mindenekelőtt a klérussal való kap­csolata nagyon alkalmasnak mutatkozott a csodaváró tömeghisztéria kielégítésére. Remélem, hogy a hozzám intézett le­velek írói soraimból tiszta képet nyer­nek a székesfehérvári csodajárásról. Ha pedig még ezekután is volna valaki az érdeklődők között, aki lehetségesnek tartja, hogy Kaszab István meg tudja gyógyítani, vagy teljesíteni tudja a kí­vánságát, az jöjjön el Székesfehérvárra, menjen ki Kaszab István sírjához és győ­ződjék meg róla saját maga. Irányi Kamill székesfehérvári evangélikus lelkész. «Z EGYHÁZI ESZTENDŐ Szentháromság u. 17. vasárnap. Zsid. 4 : 9—13. v. Nyugalom. Ki ne sóvárogna utána! S nincs e földön igazi nyugalom. Csak Jézusnál és Jézus által Istennél. Nyug­talan a mi szivünk, míg Benned meg nem nyugszik, óh Isten! —• mondja Augusztinusz. Istenben nyugalmat hit által talál az ember. A hitet pedig a Szentlélek az ige által ébreszti azzal, hogy az ember bűneit felfedi és meg­ítéli. Engedd hát az igét hatni! Adjunk hálát: Hogy fáradt szívünk és agyonhaj­szolt életünk Istennél nyugalmat talál­hat. Hogy ezt a Krisztusban való hit által nyerjük el. Könyörögjünk: Hogy a Szentlélek az ige által fedje fel és ítélje meg bűneinket s ébresszen bennünk élő hitet. Hogy ebben a nyugtalan világban mindenki igazi nyugalmat találjon Krisz­tus keresztiénél.

Next

/
Oldalképek
Tartalom