Farkas Mihály: A nagy-geresdi ágost. hitv. evang. gyülekezet története. Sopron 1895.

XIV. Egyéb tisztviselők

_ 45 Ekkor a közbizalom, a régóta tiszteletteljes figyelemmel kisért áldozatkész egyháztag: 9. Rupprecht Lajos felé fordult, kit 1872 decz. 1-én egyhan­gúlag a felügyelői székbe emelt; ki gyülekezete iránti hü szeretetének mint eddig ugy ezután is évről évre mind hálára keltőbb tanu-jelét adta nemes bőkezűsége által. Főkép az iskolák minden évben tapasztalják áldozatkész nagylelkű pártfogását. Hivatalát 1881 apr. 3-án a gyüle­kezet minden kérése ellenére 's őszinte sajnálatára, letette. Utódává miután érdemei jegyzőkönyvileg megörökittettek, a gyülekezet egyhangú bizalma : 10. Mesterházy Ödönt választotta meg 1881 nov. 6 án. kit a templom száz éves évfordulója a felügyelői székben immár ott talált. XIV. Egyéb tisztviselők, 1. Gondnokok. Legelső gondnoka volt a gyülekezetnek : Szeme­rey Sándor, assessor 1793—1791, ki jun. 23 án elhalván, helyt adott Káldy Jánosnak 1791 jun. 27—1795- Ez felügyelőnek választatván, a megürült gondnoki hivatalt Szarka András vmegyei fiskálisra ruházták 1795—1800, amidőn azt önként letette. Utóda idősb Mester­házy István lett 1800—1805. — Bükre tévén át lakását, a hivatal ismét megüresült melyet aztán Doktorics Pállal töltöttek be 1805. Ez a gyülekezetből Dömölkre költözvén, 1807 apr. 5-én gondnoknak ifj. Mesterházy István választatott meg. Mivel pedig ez az anyagyüle­kezettől kissé távol lakott, utóbbi időben Simunyák Istvánnal helyet­tesíttetett 1820—25. Ezt követte Patthy István 1825 jun. 5—1838-ig kinek nyomdokába Doktorics Imre lépett, 1839—1844. febr. 2. — Ennek lemondása után Nagy János következett 1844—1856. febr. 3. Utóda: Simunyák Antal 1856-ban, ki azonban apr. 13-án a gyülekezet köréből eltávozván, helyébe Takáts Károly választatott 1856 apr. 13—1860 aug. 5. Lemondása után Szarka Károly vette át a gondnoki hivatalt 1860—1862 okt. 5. Hivatalát letevén, helyét a gyülekezet egyhangú bizalma: Karcsay Sándorral töltöttebe, 1862 okt. 5—1867 szept 8. kinek lemondása utána figyelem P a 11 hy Sándor felé fordult 1867—1870 mart. 27. Ekkor az összes tisztikarral ez is be­nyújtván lemondását, a gyülekezet, midőn előbb volt gondnoka iránti köszönetét jegyzőkönyvileg kifejezte volna, a gondnokságra kiválólag alkalmas egyént Rupprecht Jánosban találta fel 1870—1875 máj. 9., ki nek áldozatkészséggel párosult hivataloskodása után: Rupprecht József kéretett fel a gondnoki hivatalra 1875—1878.aug. 4-éig. Ennek a gyülekezet ügyeiben 16 éven át tanusitott tevékeny részvétéért jegyző­könyvileg köszönet szavaztatván, helye: Németh FerenczczeJ

Next

/
Oldalképek
Tartalom