Evangélikus Népiskola, 1935

1935 / 6. szám - Hivatalos rész

185 a tanítók adnak. Azután hozzászólottak Bodócs Etelka, Schwartz Győző, Tóth Dezső, Joó Imre, Pulay György, Kiss József, Nagy Károly, Bernáth István dr., Nagykárolyi János és Jakab Imre, akik­nek a felszólalásai után a gyűlés az előadók javaslatait csekély ki­egészítéssel elfogadta, mire a gyűlés az elnök zárószavaival és a Szózat eléneklésével véget ért. Egyesületünk választmányi ülése az Egyet. Tanítógyűlés előtti napon letárgyalta az elnök előterjesztéseit. A fontosabb egyesületi események, ügyek során örömmel vette tudomásul a választmány az „Evangélikus Népiskola“ átvételét egyesületünk tulajdonába. He­lyesléssel fogadta a szerkesztő bejelentéseit az eddigi teendők el­nöki elintézéséről s a pénztáros tájékoztatását a kiadói ügyek le­bonyolításáról. A szerkesztőnek Garan János, a kiadói teendőket végző Kiszely János pénztárosnak pedig Gaál Sándor igazgató­tanítók indítványára köszönetét szavazott a választmány a lap ügyé­ben felmerült sok fáradságos munka elvégzéséért. Karsai István elő­terjesztésében az üdülőház villanyvilágítási berendezésének elké­szültéről értesült a választmány s elhatározta, hogy az ezzel kap­csolatban előállott festési munkálatokat elvégezteti, sőt az ajtók és ablakok mázolását is tervbe vette s attól tette függővé, hogy e költ­ségek fedezésére a Franklin-Társulattól tankönyvszázalékunk ter­hére 500 P előleg kérése sikerrel jár-e. Megállapította ezután az üdülőházi intézőbizottság az ellátási díjakat, a gondnok ellenőrzését végző bizottsági tagok beosztását. Örömmel vette tudomásul az in­tézőbizottság, hogy az orsz. egyesület elnökének fellebbezésére a veszprémi kerületi pénztár törölt 202 pengő OTB-járulékot s az ál­lamhoz kérvényt terjesztett fel a tatarozási adókedvezmény elnye­rése végett. A zsinat bizottságai állandóan dolgoznak. Megtartotta ülését a tanügyi bizottság és letárgyalta az egyházi törvény tanügyi részét. Legközelebb pedig a törvénykezési bizottság tart ülést s letárgyalja az egyházi törvénykezésről szóló részt. Egyesületünk elnöke a tan­ügyi bizottságban, mint jegyző működött közre. Tájékoztató az evangélikus tanítók révfülöpi üdülőházáról. Költői lelkek ecsetelték már lélekemelő megnyilatkozásokban azt az elképzelést: hogyan keletkezett a Balaton, Isten megterem­tette ezt a világot: a közepébe helyezte szép Magyarországot s amint e remekművében gyönyörködött, örömkönny csordult ki sze­méből s ebből lett a Balaton tava. Tanítói karunknak két kiemelkedő alakja: a klasszikus lelkű Krug Lajos és aranyszívű Uhrin Károly megkeresték ez örömköny- nyek foglalatában a legértékesebb helyet, azt a gyöngyszemet, amelynek neve is „Balaton Gyöngye“ volt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom