Evangélikus Egyház és Iskola 1903.

Tematikus tartalom - VI. Adományok - Ipolyság

lépezfeKék s miüdeiiki azyal a kedves örcnmel távozott haza, hogy iii már ez espeiesség sokat lányalctt hajója kedvevő szelek köy< pelle csen­desül halld elclbre egy szebb és áldásosabb ki­toló felé. Kiss B. Az ipolysági eyaugelikus templom lígj e. Az Jpol)S9gon épilerdó evaigelilus temp­lom ügyében szeptember 25-én a megyei székház termiben Ivánka László bizottsági ehiök elnök­lete alatt bizottsági ülés volt, mel) en jelen voltak : Laszkáry Pál esperességi ftlügyelő. Kiupec István ev. alesperes s bizottsági itgjzó. Folkus­ház) Sándor, Draskócy Juő és Schulpe Alfonz. Ivánka László elnök megemlékezvén a bi­zottság érdemes pénztárosa Draskócy Gábori, évi június 29-én töitei.t gyászos elhunytáról, in­dítványozza, hogy a részvélnek jegyzőkönyvileg adjon a bizottság kifejezést. Nevezett peuvtáros a f,-terényi anjaegjház ipolysági fiókjának gond »oka is volt. Jelenti továbbá elnök, hogy vezelett R. Antalba küldöttséget K r u p e c István s Bell ne r Pál s/.e luélyeibeu, Kóburg Fülöp Ágost herceg elé, épí­tési faanyag kérése céljából. A küldöttség szívé­lyesen fogadtatva eredménynyel járt és felszólilást kapott, hogy az anyag mennyiségét jelölje rneg és verjeszsze a herceg elé. Az audientia utáu gr. S z a p á r y Péter szives kalauzolása mellett a hercegi kastély műremekeiben is bőven gyönyör­ködhetett a küldöttség. A bizottság az, eljáró küldöttségnek köszöne­tet szavaz fáradozásáért s a szóban forgó faanyag kérdésében a további teendőkkel megbízza Kru­pec István alesperest, Draskócy Jenőt pe dig fölkéri, hogy a faanyag minő s mennyiségé ról kimutatást készítsen Örvendetes ludomásúl veszi a bizottság, hogy az oly soká rendbe nem jött t e m p 1 o ni t e I e k szerződést a honti vármegyei törvényható­ság mai közgyűlésén lárgyalta és — végre-vala­hára — megerősítette. E dologgal kapcsolatban jelenti Krupec István hogy Ipolyság képvi­selőtestülete is az ipolysági ev. templomtelek szer­ződésének ügyét maga részéről szintén elintézte és a vételárként szereplő 200 koronának, mint adománynak bejelentésével a szent célt támogatni is szives volt. A bizottság az adományt köszönet­tel fogadta s erről a képviselőtestületet értesíteni f°gj a- Ugy 11 Jár most a szép kis telek teljesen ingyen lesz ) Miután boldogult Ivánka Zsigmond által felajánlott 1000 korona ev templomalapitványt Ivánka László elnök lefizette, Laszkáry Pál indítványára az elnöknek s az egész illustris Ivánka családnak hálás köszönetet szavaz a bizottság. Krupec István jelenti, hogy ez év június 6-án Ipolyságon az. ev. fen.plom javára h a n g­verseny volt, mely 225 koronát jövedelme zett felerészében, mert a másik 225 kor a felső­lúri r. kath. egyház Mária szobrára ment; a hang­versenyen díjtalanul közreműködött művészi nők­nek úgy mini : Kovács Sebestyén End­rénó dr, né, W a I n e r Melanie, B a s c h n é W a 1 n e r Helén, Basil János és C z e r­v i n k a Henriknek, Krupec István vezetése alatt Draskócy Gábor s B a 1 n e r Pál bi­zottsági lagokból álló küldöttség vitt s mondott kö­szönetet Túron és Ipolyságon Miután a bizottság lelkiismeretes pénztárosa elhalálozott, a bizottság e tiszti e tnegválaszlja a már eddig is ideiglenes pénzláinokot Folkusházy Sándor ügyvédet, ki Isten nevében a tisztséget elvállalja és jelenté­sét beterjeszti nyomban a r én/tár állapotáról, mely szerint — nem számítva Ó felséga a király, épi­téskor fizetendő 400, sem az ipolysági ugyancsak építéskor folyósítandó 200, sem az Ivanka-t'éle 1000, sem a pozsonyi kerületi gyűlésen az idén megszavazott 500 korona összeget — a begyűlt pénz 10,972 korona 63 fillért ter/, ki és a fen­tiekkel a 13,000 koronát meghaladja. Szó esvén az immár talán nem sok idő tnulva megindítható építésről, a bizottság felkéri s megbízza Draskócy Jenő mérnök tagot, hogy a 19 tervrajzot magában foglaló lip. csei könyvben a 2 számú 155 ülőhelyes minta szerint kísérelje megtenni úgy a faanyagra, mint egyebekre nézve az előterjesztést. Pákh Károly nyugalm uott tanár 40 koro nát küldött az ev. lelkészek tanúló fiait segélyező egyesület alapja gyarapítására. A szép példa vajha másokat is követésre lelkesítene. Az ado­mányért a nyilvánosság előtt is köszönetet mond Veres József elnök. A tfízkárosulfc gecseji ág h. ev. gyü­lekezet javára leéget; tanitólakása felépítésére a kibocsátott gyűjtóiveken a következő adoma iíyok folytak be a lelkészi hivatalhoz: Izmónyi ev gyülekezet gyűjtőivón 32 kor. Szt -atidrási ev gyülekezet gyűjtőivón 18 kor 86 fill. Sobori ev. gyülekezet gyűjtőivén lu kor. 16 fill. Péterhegyi ev. gyülekezet adománya 2 kor. Micsérdi ev gyülekezet adománya 5 kor. Böki ev. gyülekezet adománya 5 kor. N. szóllősi ev. gyülekezet gyűjtőivén 12 kor. 10 fill. Vecsei ev gyülekezet gyűjtőivón 5 kor. 60 fill. N. váradi ev. gyüleke­zet gyűjtőivén 3 kor. N. sztmihályi ev. gyülekezet adománya 4 kor. Ósliüi ev. gyülekezet adománya 2 kor. Tokaji ev. gyülekezet gyűjtőivén 2 kor. Zólyomi ev. gyülekezet adománya 2 kor. Békés­csabai ev. gyülekezet adománya 50 kor. F.­szakonyi ev. gyülekezet adománya 6 kor Gyi­inóthi ev. gyülekezet gyűjtóivén 24 kor. Szil-sár­kányi ev. gyülekezet gyűjtóivén 13 kor. 50 fill.

Next

/
Oldalképek
Tartalom