Harangszó, 1935

1935-06-16 / 25. szám

1935 jurríus í6. HAfeANGSZó 209. Evangélikus középiskola evan­gélikus növendékei négy evangé­likus tanár vezetésével kirándul­tak az egyik szép dunántúli vá­rosba. Jlz ottani római katolikus püspöki egyháznak sok szép látnivalója van. Meg is nézték ki­rándulóink valamennyit. S utána lelkendezve tárgyalta tanár és diák, hogy milyen szép volt a székesegyház, angolkisasszonyok intézete stb. Csak egyet mulasztottak el az evangélikus iskola evangélikus ta­nárai és diákjai: elfelejtették meg­nézni az evangélikus templomot. Jlzt az egyszerű templomot, amely külső szépségben alatta marad ugyan a székesegyháznak, de van egy csodálatos belső szépsége az, hogy a mi templomunk! Mért nem tudjuk mi megbecsül­ni a magunkét ? HETI KRÓNIKA. Gömbös Gyula miniszterelnök külpo­litikájáról Olaszországban elismeréssel nyilatkoznak. — A hírek szerint Göring budapesti látogatásai politikai megbe­szélésekkel vannak kapcsolatban. — Az oláhok megtévesztéssel akarják hűtlen­ségre bírni a székelyeket. — Csíkme­gyében három magyar iskolát bezártak. — Létrejött a magyar-cseh kereskedel­mi szerződés, amely 80 millió csehkoro- na értékű kölcsönös árucsereforgalmat irányoz elő. — Románia a francia-szov­jet és cseh-szovjet egyezménnyel kap­csolatban megígérte, hogy német-szov­jet háború esetén szabad átvonulást en­ged román területen a szovjet csapatok­nak és a szovjet légihaderőnek, de vég­leges elismerését kéri annak, hogy Besszarábia Romániához tartozik. Készü­lődés a világbékére!?! — Mussolini nem tárgyal négyszemközt a kisantanttal, csak az osztrák és magyar megbízottak jelenlétében. — Az angol-német tenge­részeti tárgyalásokat tovább folytatják. — Az új angol miniszterelnök Baldwin lett. — Megbukott a francia kormány. Bouissont a képviselőház elnökévé vá­lasztották. Laval megalakította az új kormányt. — Lloyd George a béke érde­kében Londonban békemozgalmat indít. — Az olasz-abesszin békéltetöbizottság június 25.-én ül össze. — Mexikóban pusztító felhőszakadás volt, melynek négyszáz halott áldozata van. Kérés. Veszprémmegyei, ötgyermekes, teljesen vagyontalan napszámoscsalád sze­retné kitaníttatni az elemi iskola hat osz­tályát kiváló eredménnyel most elvégzett 12 éves egészséges, kifogástalan magaviseletii fiúgyermekét, ki tanítójának és lelkészének igazolása szerint is rendkívüli tehetséggel van megáldva. Mivel 'a kitanittatásra saját erejükből nem is gondolhatnak a gyermeket szeretnék olyan jószivü jobbmódu családban elhelyezni ahol kitanulhatna. A gyermeket szükség esetén örökbe is adnák. Bővebb fel­világosítást ad a szerkesztőség. 3—3. HARANGSZÖ. Szentháromság vasárnapján. János 3, 1-15. A mai ünnepről sokat beszélhetnénk ; mert egyrészt a mai evangéliom, már ma­gában véve is igen bötartalmu s nagy dol­gokra irányozza figyelmünket, — másrészt az is szükséges, hogy magáról az ünnepről megemlékezzünk s a mi hitünknek legfőbb ágazatáról szóljunk, melynélfogva egyedül mi keresztyének s rajtunk kívül senki más e földön, hiszünk Istenben, mint Atyában, Istenben, mint Fiúban és Istenben, mint Szentiélekben. Ez az egyháznak legfontosabb hittétele, melyet nem ember gondolt, hanem egyedül Isten nyilatkoztatott ki. A mai ün­nep is azért rendeltetett, hogy amennyire lehetséges az igének útmutatása folytán is­merjük meg, mi az Isten, az ő isteni lényege szerint. Isten neve az irás szavaival: Atya­isten, Fiuisten, Szentlélekisten. A mi testün­ket ölti magára és áldozattá lesz a mi bű­neinkért. A Szentlélek valóságos örök Isten, az Atyával és Fiúval egyetemben öröktől- fogva ugyanazon hatalomnak és dicsőség­nek részese, az Atyától és a Fiútól szár­mazik. Aki igy hisz, az üdvözül. Isten nyújtsa segítségét, hogy híveknek találtas­sunk. Ámen. Dr. Luther Márton egyházi beszédeiből. A Harangszó nem tart nyári szabad­ságot A nyári időszakban is minden héten pontosan megjelenik. Ezzel szem­ben olvasóinktól csak azt kérjük, hogy olvassák és szeressék lapunkat nyá­ron is. Kedves levelet hozott a posta Töl­gyesi János budapesti buzgó olvasónk­tól, aki nemcsak szorgalmas olvasója, hanem hűséges terjesztője is a Harang­szónak. Sajnáljuk, hogy a buzdító leve­let helyszűke miatt nem közölhetjük egész terjedelmében. A levél tele van hálás szeretettel azért, amit egy lélek a 26 éves Harangszótól kapott és a misz- sziói lélek á’ldás-továbbadó, jószándékú lendületével, hogy bárcsak mindenki já­ratná és — olvasná a Harangszót. Kö­szönet! Győr. A győri cserkészek pünkösd ünnepén három napos közös nagytábort tartottak. A protestáns cserkészeknek pünkösd első napján Szabó József evan­gélikus lelkész tartott szabadtéri isten­tiszteletet. óbuda-Ujlak. Az egyházközség új templomát június 16.-án avatja fel D. Raffay Sándor püspök. — Ugyanekkor nyer felavatást az elaggott nők részére berendezett szeretetotthon is. — A „Pünkösdi levél“ cím alatt kiadott gyü­lekezeti értesítő sok szép tervről számol be. Máris megkezdték a második ha­rang költségének összegyűjtését. Terv­be vették a világháborúban elesett hő­sök emlékének megörökítését és gyüle­kezeti ház építését is. Rákospalota. Az ifjúsági egyesület május 19.-én az építendő templom javá­ra szép sikerrel adta elő „A gyűrűs zsi­dó“ c. 3 felvönásos vidám népszínmű­vet. A darabot ifj. Szabó János igazgató­tanító, ifjúsági elnök rendezte. Az egyes szerepek alakítói: Pivarcsik József, Zsi­linszky Lívia, Inokai Zoltán, Szász Edit, Sinka Ferenc, Schütt Ilona, Schröder László, Szabó Etus, Varga Ilona, Szabó János, Csákvári Vilma, Jankai János, Bednai Sándor, Horváth Margit, Téglás Rózsi, Somlói László, Kroslák Tivadar, Takács István, Szentner Ernő, Lukácsi Lajos és a Papp nővérek. Nemeskér. A soproni alsó evang. egyházmegye idei ifjúsági konferenciá­ját június hó 3.-án tartotta Nemeskéren. Előtte való nap vallásos estély volt a helyi gyülekezet számára, melyen elő­adást tartott Bojtos László vadosfai lel­kész. Következő nap délelőtt 9 órai kez­dettel bevezető áhítatot tartott Szalay Sándor farádi lelkész, előadások: az Úr­tól tanult imádság I. kérése: Fülöp De­zső büki, III. kérése: Puskás Jenő bele- di, IV. kérése Rácz Ernő csornai lelké­szek. Záró áhítatot végezte Novák Elek nemeskéri lelkész. Pécs. A gyülekezet lelkészének jelen­tése szerint az egyházközség területén az elmúlt évben 480 istentisztelet és bib­liaóra volt. 300-nál több gyermek része­sült hitoktatásban. — A presbitérium el- htározta, hogy amikor a lelkész isten- tisztelet kezdetekor belép a templomba, a gyülekezet felállással fogadja. A C. E. világkonferenciára szorgal­masan folynak az előkészületek. Június 16.-án Nyáry Pál pécsi ref. esperes fog rádióprédikációt mondani a világkonfe­renciáról. Ugyancsak még június folya­mán Sallay István titkár fog angol és németnyelvű előadást tartani a rádióban a világkonferenciáról. Ev. középiskolai fiúinternátus Sop­ronban. A soproni ev. árvaházzal kap­csolatos középiskolai fiúinternátusban a jövő tanévben még néhány hely betöl­tésre kerül. Tartásdíj elsőrendű, bőséges ellátás mellett, mosással együtt, havi 50, mosás nélkül havi 45 pengő. Felvételre f. é. július hó 10.-ig kell jelentkezni az internátus vezetőjénél, Budaker Oszkár soproni lelkésznél, aki részletes felvilá­gosítással is szolgál. Belmissziói-est a Bethlen Gábor Kör­ben. A Protestáns Egyetemi és Főisko­lai Hallgatók Bethlen Gábor Köre május hó 10.-én belmissziós estet tartott. Ez­úttal Pethö István unitárius lelkész szó­lót a reverzálisról. Az előadás magva az volt, hogy miként áll ez a kérdés ma és hogy miként lehetne megoldást ta­lálni a vallások testvéri közössége je­gyében. Diákok Háza egyetemi és főiskolai internátus kevés díjért keresztyén szel­lemű otthont nyújt Budapesten tanuló egyetemi és főiskolai hallgatóknak. A kérvényeket augusztus 1.-ig kell elkül­deni az igazgatóságnak (Budapest, V1L, Hársfa-u. 59b.). Részletes tájékoztató bárkinek rendelkezésére áll. A MEFHOSx. Utazási és Idegenforgalmi Iro­dája kedvezményes részvételi díj mellett a nyár fo­lyamán hét alkalommal kilenc napig tartó társasuta­zást rendez a királyi jubileumot ünneplő Londonban. Az utazás részvételi dija 204 pengő, melyben már a teljes ellátás költsége is szerepel, a hajóutazás, va­lamint a londoni tartózkodás ideje alatt. Ez a rész­vételi díj jelentékenyen kevesebb a rendes vasúti menetjegy áránál is. A nyár folyamán lebonyolítandó egyéb tanulmányutak (olaszországi, németországi, franciaországi, Földközi tengeri, Kelettengeri, Nord- cap-i, stb ) prospektusát is készséggel megküldi 4 MEFHOSZ Utazási és Idegenforgalmi Irodája A pros­pektus a folyó évben rendezendő összes kedvezmé- nyes MEFHÓSZ-TANULMÁNYUTAK részletes leirá- sát tartalmazza. Az utazásokra jelentkezéseket elfo­gad és részletes felvilágosítást (levélben is) ad a MEFHOSZ Utazási és loegenfoigalmi Irodája, Buda­pest, IX., Ferenc krt. 38. Telefon 872-74.

Next

/
Oldalképek
Tartalom