Evangélikus Őrálló, 1913 (9. évfolyam)

1913-08-30 / 35. szám

344 eVANGELIKUS ŐRÁLLÓ 1913 Bothár Dániel soproni lie. tanítónak az intézeti könytár rendezéseért, Papp József tanitóképezdei igaz­gatónak az uj könyvtári jegyzék elkészítéséért tisztelet­díj szavaztatott meg. A főiskolai nagybizottság megüresedett tagsági helyeire a soproni gyülekezet képviseletében Ziermann Lajos és Pőttschacher István lelkészek választattak be. A népiskolai bizottság jegyzőkönyve során örven­detes tudomásul szolgál, hogy az összes tanköteleseknek csak 0'08%-a nem járt iskolába. Az iskolák számára készült a tanyagfelosztás s kinyomtatva megküldetett a gyülekezeteknek. Az iskolavizsgálók ezentúl kivánjákbe a tanítóktól aziskoláikban használt tankönyvek jegyzékét. A tolna- baranya- somogyi esperesség tanítóegyesületének alapszabály tervezete megerősítés előtt pótlás végett visza­adatott. A Zábrák Dénes eddigi elnök elhunyta következ­tében megüresedett állásra Farkas Mihály esperes vá­lasztatott meg népiskolai bizottsági elnökké. A véleményező bizottság jegyzökönyve alapján ki­mondja a köygyiilés, hogy a váraljai (Tolnám.) filia azon kérését, hogy a gyermekek keresztelési joga az ottani tánitóra ruháztassék, elutasítja ; a Noszkó István által tervezett „Luther-nyomda"-ra részvényeket nem jegyez, mivel annak ügyét nem látja még teljesen tisztázva és részletezve, de anyagi fedezet sincs reá. Ftlir a kerü­let az egyetemhez azon kérelemmel, miszerint tmézkedjék, hogy a most már törvényileg biztosított lelkészi korpót­lék a nyugdíjba is beszámitassék. A zsinati bizott­ság javaslatára felérkezett esperességi megjegyzések az egyetemes gyűlésre felterjesztetnek. A zsinat elhalasz­tását kérő felterjesztések felett napirendre tér a köz­gyűlés, mivel e tekintetben az intézkedés joga kizárólag magának a zsinatnak ügye. A külsővathi községi iskola fenntartási hozzájárulékát az ottani ev. hívekre is ki­vetették, mi ellen azok fellebbeztek, mivel maguk is fenntartanak nagy terhekkel felekezeti iskolát. A közig, biróság felmentette a kiveket a törvényes 5% fizetése alól, azonban az azon felüli % fizetésére kötelezte. Mivel az itélet ellentétben áll a világos törvényes ren­delkezéssel. annak reparalása végett a törvényhozáshoz fordul a kerület. A miszlai leánygyülekezetet feltétlenül segélyezni határozta a kerület, hogy rendes istentiszte­leteik lehessenek, mivel az ottani ref. gyülekezet csak az esetben volna hajlandó őket templomukba beeresz­teni, ha maguk is átmennek, vagyis áttérnek!!! Keszthelyen önálló lelkészi állás szervezéséi e ko­moly lépések tétetnek. Egyes tanfelügyelőknek azon el­járása felett, hogy az iskolalátogatásról a lelkészt mint iskolaszéki elnököt nem értesítik, sajnálatának ad kife­jezést. A Luther társaság ismeretes kérvénye a könyv­tártypusok kötelező bevezetése ügyében elfogadtatott. A tanitók azon kérése, hogy az egyházkormány­zat minden fokozatán nagyobb mérvű képviseletet nyer­jenek a zsinati bizottsághoz terjesztetik fel. Azon kí­vánságuk, hogy fizetésük az államiakéval egyenlővé té­tessék, pártolólag felterjesztetik. A kántori javadalomnak a tanítóitól való elválasztása méltányosnak mondatik ki, mint az is, hogy a több tanitós iskoláknál a gyüleke­zetek a lehetőséghez képest igazgató-tanitói állást szer­vezzenek. A tolna- baranya- somogyi esperesség tanitói egyesületének azon a kerületi gyűlés által érthetetlennek és indokolatlannak minősített kifejezését, hogy a tani­tóság mentessék fel minden „lealázó gyámság 1 1 alul, mi­után a ker. tanitó egyesület elnöke Sass István kijelen­tette, hogy a tanitóság azon egyesület meggondolatlan­ságával nem azonosítja magát, sőt azt tegnapi népes közgyü'ésén elvetette, azzal intézte el közgyűlés, hogy az ügyet nem tartja méltónak arra, hogy a jegyzőkönyv­ben csak meg is említse. A ref 400 éves jubileumára Payr Sándor indít­ványára egyetemes „Luther-alap" gyűjtését jelenti ki a kerület óhajtandónak, melynek egy evi osztatlanűl fel­használt kamatával minden esztendőben egy szegény vagy csapással sújtott gyülekezet vagy intézmény a a­posan felsegítessék esetleg alapitassék. Fölír a kerület a vall.- és közokt.-iigyi minisztéri­umhoz, hogy a kinevezendő iskolai felügyelők sorába kellő számban alkalmaztassanak evang. tanitók s e cél­ból érdemes kerületi tanítóinak jegyzéke terjesztessék fel a kormányhoz. A zsinatra képviselőkül a főgimnáziumok részéről Hollós János, a tanitóképezdék részéről Papp József, a néptanítók sorából, Sass István küldettek ki. Bélák István veszprémi esp. felügyelő a felsőbb leány iskolánál s a gyámintézetnél 500—500 K. alapít­ványt tett bold, neje emlékére. A jövő évi kerületi közgyűlés helyéül Czelldömölk tüzetett ki. Több kisebbrendü ügy elintézése után a ke­rületi közgyűlés a püspök buzgó imádságával bezáratott. Uj öogma a római egyházban. Aug. 15-én ünnepli a római egyház Máriának mennybemenetelét, dacára annak, hogy ezen tan még eddig nem dogma. Akarlak ugyan dogmává tenni a hires vatikáni zsinaton, de akkor nem sikerült. Hogy a jezsuitáknak ez volt a szándéka, azt kétségen felül bizonyítja Civílta Catholica, a pápa házi lapjának egy cikke, a mely 1869 febr. 6 án jelent meg és a mely arról elmélkedik, hogy a liberálisok ugyan felnek a zsinattól, a csalhatatlanságnak dogmatizálása miatt, pedig ez meg fog történni, mert a lulajdonképeni kat­holikusok ezt kifejezetten kívánjak. Hor.záteszi még .végül sok katholikusnak kívánsága, hogy a zsinat ama hódolatok sorozatát, amellyel eddig is körülvették a legszentebb szüzet, zárja le az ő dicsőséges mennybe­menetelének dogmatizálásával." Azonban a jezsuiták nem számitottak ama nagy ellenállásra, a mellyel a csalhatatlansági dogma talál­kozott és nehogy az ellenállást a végletekig fokozzák, in­kább lemondtak a tervükről és kedvezőbb időkre hagy-

Next

/
Oldalképek
Tartalom