27 hit(s) (0.170 seconds)

Hits

1. VII. Névmutató (601. oldal)
[...] 81 Hortís Ágost dr 271 Horváth András 244 Horváth István 233 44 Horváth János [...] 17 26 Horváth Mátyás 222 Horváth Nándor 250 Horváth Stansith Boldizsár de Gra­decz 259 350 436 58 Horváth Stansith Gergely de Gradecz 91 92 [...] 99 500 28 29 34 Horváth Stansith Imre 35 39 49 67 [...]
2. IV. Az ágostai hitvallású evangélikus közoktatás története a Szepességen (502. oldal)
[...] iskola áldozatkész patrónusai a gradeczí Horváth Stanisthok nem tudtak ezentúl oly [...] is hogy 1673 ban gradeczi Horváth Stansith II Márk javait a Wesselényi [...] Az intézet utolsó rektora Kírínyí András aki 1706 ban már csetneki [...] a lakosság hit­életét A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész­ségével szervezett és [...]
3. III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora (458. oldal)
[...] jogokat sem vette figye­lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9 én [...] mielőtt karhatalmi intézke­désre szükség volna Horváth Stansith Boldizsár azonban önér­zetesen kijelentette neki [...] ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András til­takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása [...]
4. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • VII. Az iskolák és a nevelés ügye. (877. oldal)
[...] Bogács Bálint 1570 és Nauclerus András is 1571 Szentmiklósi Ambrus ex [...] Lethenyei 1631 Deselvics István 1636 Horváth András 1637 sat Ez ifjak közül [...] ajánlotta A kör­mendi születésű Gradeczi Horváth Stansith Gergely is Horváth
5. A XIII. városi ev. egyházmegye főesperesei és felügyelői 1784—1896 • A tiszai ág. ev. egyházkerület püspökei és felügyelői, — továbbá az egyetemes egyházi és isk. felügyelők 1784—1896 (111. oldal)
[...] Föesperesek Egyházmegyei felügyelők X Grósz András 1783­ 91 I Grünblath Márton [...] S 02 π 3 Fabriezy András 1813­ 25 3­ Krajzell Vilmos [...] Zsigmond 1863 75 8 Soltész András 1848­69 8 Breuer Sándor 1875 [...] Radvánszky Ferencz 1791­ 93 3 Horváth Stansith 93 Imre 1793 1801 4 [...]
6. I. A reformáció története a Szepességen (92. oldal)
[...] pélyesen megtagadta és onnan visszatérve Horváth Stansith G meghívta őt a nagyeőri [...] A reformáció mozgalma melyet Fischer András és Leu­discher György a Szepességen [...] magával ragadta annak leg­nagyobb ellenesét Horváth János szepesi prépostot sőt a [...]
7. (126. oldal)
[...] okmányból végre pedig a Chászár András féle rozsnyói E század elején [...] Szirmay Tamás 1745 1766 gradeczi Hor­váth Sztansith Gergely 1766 1773 id [...] Radvánszky Fe­rencz 1795 1801 gradeczi Horváth Stansith Imre 1801 1822 Berzeviczy Gergely [...]
8.
[...] új templom építésére adakoztak Dessewffy András Ádám Bánó Klára és Platthy [...] Marianna 20 forintjával Felügyelő Dessewffy András Ádám de Csernek et Tarkő [...] János 38 éves Tanitókántor Szereday András 62 éves Van egy régi alapítványa Dessewffy András ne­jétől Anna Mária Horváth Stansith de Grádecztől Matrica 1741 től [...]
9. Dr. Szelényi Ödöntől: Adalékok a volt modori ev. gimnázium történetéhez (63. oldal)
[...] Szepes m mikor a hires Horváth Stansith de Gradecz meghalt 1597 január [...] 1638 előtt 1648 50 Slemmeker András ne­vével találkozunk Utána 1652 től Biihringer András vagy Piringer Posoniensis csakhamar városi [...] konrektor 1656 ban Höherus Kocherus András a rektor mel­lette úgy látszik [...]
11.
[...] nincs ker felügyelő annak helyettese Horváth Stansith de Gradecz Imre által az [...] hiva­talnok is lemondván seniorrá Sehulek András hanusfalvi conseniorrá Munyay Mihály németfalvi [...] Meghalván az érdemdús esperes Sehulek András 4 jelölt közül seniorrá régi [...] őt ós segédfelügyelökké választotta Szirmay Andrást Zem­plén Ujházy Sámuelt és Szulyovszky
12. A progymnasium időszaka (6. oldal)
[...] iglói egyház akkori vezérférfiai Czirbesz András lel­kész Grünblatt János egyházfelügyelő Jóny [...] hitsorsosai előtt nagy tekintélyben álló Horváth Stansith Imre szepesi alispán sem ajánlotta [...]
13. ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. • V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében. (202. oldal)
[...] együtt Erdődy Péter 1551 Tarnóczy András kapitánynak adta el ismét a [...] Körmend birtokában Ugyanekkor lakott Körmenden Horváth Stansith Márk Szigetvár volt parancsnoka Fia [...]
14.
[...] által Majd száműzetett s ekkor Hor­váth Stansith de Grádecz Imre lett pártfogójává [...] szolgálatokát tett midőn az Szirmay And­rás fiait Menyhértet Ádámot és Andrást a külföldre készítette elő hová [...] s itt megérkezvén vagy Weinerth András közreműködésére keletkezett vagy pedig midőn [...]
15. Tematikus tartalom • BELFÖLD • Bányakerületi superintendens canonica visitatója (365. oldal)
[...] a protestáns világban oly híres Horváth Stansith de Gra­decz birtokához tartoztak ki [...] erősítéseknek Lengyelország felé 2 a Horváth által ala­pított híres gymnásium története [...] után tőlünk elbúcsúzott nt Wengericky András esperességünk Nestora S ő aki [...]
16. Masznyik Endre dr.-tól: A magyar reformátió eredeti jellemének kérdéséhez (222. oldal)
[...] meghasonlásra sőt szakadásra vezetnek különösen Stansith Horváth Gergelynek a szepesi dinasztának és [...] a Grácból akkorra már visszatérő Stansith Horváth Gergelyen s Sculteti Szörényen kivűl [...] vehementi exarsit a gyűlést fiával Andrással együtt boszúsan indignabandus oda hagyta [...]
17. Névmutató (348. oldal)
[...] 227 Honterus lásd Honter János Horváth András lásd Szkhárosi Horvát Horváth András Horváth Gergely lásd Gradeczi Stansith Gergely Horváth János 194 277 Horváth Márk 245 Horváth Mihály 207 Horváth Sándor 207 Hoyer Siegfried 119 [...]
18. MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. • III, A tanfejlődés és a hitviták. (731. oldal)
[...] kiválóbb világi tagok voltak még Stansith Horváth Gergely a sze­pesi alispán és [...] Pythi­raeus Gergely kőhalmi és Szegedi András újkéri lelkészek kik a jegyzőkönyvet [...] Beythe részéről ennek fiát Beythe András surányi lelkészt Sculteti részéről pedig [...] rektorát választották meg Jegyzeteket irt Horváth Gergely is és Sculteti főként [...]
19. 1921-05-01 / 18. szám
[...] a titkára maga is földesur Horváth Stansith Gergely a theológusokat is megszégyenítő [...] a templom előtti téren Torkos András és Tóth Sipkovits János a [...]
20. 1911-02-18 / 8. szám
[...] alkalmat hogy püspököt tegyenek Bodó András csetneki lel­készt a gömöri egyházmegye [...] Szirmay János 1743 1758 Gradeczi Stansith Horváth Gergely 1758 1766 Dessewffy Tamás [...] Radvánszky Ferenc 1793 1794 Gra­deczi Stansith Horváth Imre 1795 1801 Berzeviczy Gergely [...]