Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. - III, A tanfejlődés és a hitviták.

tek. Az elnöki széket külön helyen Nádasdy foglalta el s mellette kiválóbb világi tagok voltak még Stansith Horváth Gergely, a sze­pesi alispán és Szentgyörgyi Gábor, Nádasdy tanácsosa. Külön hely volt kijelölve Beythe püspöknek és a többi magyar papok­nak. Ezekkel szemközt foglalt helyet Sculteti Szeverinusz és a többi német papok, kik a szomszédságból eljöttek. A jelenvoltak közül ismeretesek még Reczés János és Thokoics György csep­regi lelkészek, ez utóbbi a „Hosszú-soron", Téthényi Imre cenki, Samarjai Vidos Lénárd sárvári, Muraközi György pulyai, Báthai István kőszegi magyar, Dragonus Gáspár rohonci magyar-német, Komári Péter szakonyi, Thesmár István németkereszturi, Alsó­lendvai Péter horpácsi, Buphen Amandus kőszegi német, Pythi­raeus Gergely kőhalmi és Szegedi András újkéri lelkészek, kik a jegyzőkönyvet is aláirtak. Jegyzőknek Beythe részéről ennek fiát, Beythe András surányi lelkészt, Sculteti részéről pedig a brandenburgi Arnswaldból való Ottó Dánielt, a németkereszuri iskola fiatal rektorát választották meg. Jegyzeteket irt Horváth Gergely is és Sculteti főként ezek alapján adta ki még 1591. Bártfán a kollokvium történetét: „História Colloquii Csepregiensis". (Ennek szószerinti magyar fordítását közli Thury Etele a dunán­túli ref. egyházkerület történetében 70—90. 1.) Nádasdy Ferenc az elnöki széket elfoglalván, magyar meg­nyitó beszédet mondott, melyben főként Beythe püspököt üdvö­zölte. Majd pedig a magyar nyelvben járatlanok kedvéért Szent­györgyi Gábor mondott ura nevében latin beszédet. Jelezte ebben a kollokvium célját és rövid történetét. Beythe már egy év előtt is kész volt eljönni. Szeverinus úr Nádasdy kértére szentel a fontos egyházi ügynek néhány napot. A megjelenteknek köszö­netet mond és kéri mind két félt, hogy istenfélelemben keressék a békés egyetértést. S mivel a nagyságos úr (Nádasdy) ágostai hitvallású, legcélszerűbbnek gondolja őnagysága, hogy a vitás té­teleket az Ágostai Hitvallásból olvassák fel s ha az ellenfélt vala­melyik tétel ki nem elégíti, a szentírásból tegye meg ellenvetéseit. Erre Beythe püspök mondott köszönetet Nádasdynak a vallási egység ügyében kifejtett fáradhatatlan buzgóságáért s ígéri, hogy Isten igéje szerint fogja keresni az egyházak egységét. Még több felszólalás is volt s közös határozatból Horváth Gergely kezébe vévén az Egyesség Könyvét (Liber Concordiae), felolvasta ebből az Ágostai Hitvallás 10-ik cikkelyét. Beythe ennek magyarázatát kívánta, Horváth pedig az Apológiára utalt, melyben megvan a magyarázat. Beythe most azt kérdi: „Vájjon

Next

/
Thumbnails
Contents