Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

MÁSODIK RÉSZ. Az egyházkerület általános története. - VII. Az iskolák és a nevelés ügye.

kész) 1544. A soproni Schreíner János és Szegedi Máté (első püspökünk) 1545, Plecker Márton, a komáromi lelkész 1549, az illyriai Zábrák János 1551, Füztüí György (ex inferiore Pannónia) 1551, Kanizsai György 1553, Wirth Mihály Sopronból, Peckel Jakab Ovárról 1555, a tolnai Sibolti Demeter 1558, tolnaiak Bogács Bálint 1570. és Nauclerus András is 1571, Szentmiklósi Ambrus (ex inferiori Pannónia) 1575. (Farkaschy Márton sza­konyi, hegyfalui, majd soproni lelkész 1593. Kürthi Istvánnal együtt a jenai egyetem hallgatója volt). Czenki Gergely 1600. Sárm. Nagy Benedek 1603, Kis Bertalan és Lethenyei István 1609. a lendvai születésű Pálházi Göncz István 1612. ki 1614. diszertatiót is adott ki (De usu philosophiae in theologia), Po­tyondi István 1614. a légrádi Lossics István 1613, Galgóczi Miklós 1617, a Zvonarics testvérek 1620, a légrádi Kálmáncsehi Balázs 1629, az ifjabb Lethenyei 1631, Deselvics István 1636, Horváth András 1637. sat. Ez ifjak közül Sibolti Demeter, ki három évet töltött Wittenbergben, 1562-ben szeniora volt az itten már 1546. alapított magyar burzának. Ez a wittenbergi magyar társaság is segélyeivel és egyéb intézményeivel nagy vonzó hatást gyakorolt a magyar ifjakra. A vallásos és tudományos szellem mellett hű ápolója volt a külföldön a nemzeti szellemnek is. Alapszabályai elrendelték, hogy az egyetemi ifjak komoly hosszú magyar ruhát viseljenek; de különc szabású öltönyt, arany zsinórral, drága­kövekkel, tollakkal díszített kalapot ne hordjanak. „Ha pedig valaki megfeledkezve minden szeméremről, nem pirulna magyar öltöny helyett más nemzetbeliek ruháját felvenni, az első izben megintetik s ha ez nem használ, a társulatból kizáratik". Nem­csak theologusok, hanem evang. főurak fiai is felkeresték a wit­tenbergi egyetemet. Igy tanult itt már a XVI. században Bánffy György. Bánffy Ferencet pedig, aki 1587. iratkozott be, az a megtiszteltetés érte, hogy az egyetem rektorává is megválasz­tották. (Hasonló tisztséget viselt itt 30 év múlva a fiatal Thurzó Imre gróf is, a nádor fia). Wittenbergben tanult már 1550. Hosz­szútóti (Hosztóti) György magyar nemes, (hungarus nobilis, lásd fentebb 455. 1.), 1558. Ungnad Kristóf báró, Várasd megye fő­ispánja, 1590. Galanthai Eszterház Tamás, István fia, Miklós ná­dornak unokatestvére, ki Hunnius Egyed tanárnak volt tanítványa s ennek művét (Az igaz anyaszentegyházról, Sárvár 1602. 4. r. 582. 1.) Kürthi István szeredi lelkész társaságában lefordította s Illésházy István feleségének, Pálffy Katalinnak ajánlotta. A kör­mendi születésű Gradeczi Horváth Stansith Gergely is, Horváth

Next

/
Thumbnails
Contents