Payr Sándor: A Dunántúli Evangélikus Egyházkerület története. I. kötet. Sopron 1924.

ELSŐ RÉSZ. Az egyes egyházközségek története. - V. A Batthyányak urodalmai Vas megyében.

1623. (a Szent Jakab templomban) és Pomperics Mihály (1618-ig Szentmíklós templomába) és Tüskeszentgyörgyi Mihály (1618. ad S. Nicolaum in N. Újvár, meghalt 1627. ápr. 24.) neveit ismerjük. 1613-ban Szenczi Molnár Albert ís átjött ide Szakmákról a Batthyány-könyvtárt rendezni. Naplójában irja: „Gyurkó öcsém­mel vitettünk Újvárba az úrhoz. Felhántam, kiraktam a biblío­thekát". Ennek maradványai most a ferenciek értékes könyv­tárában őriztetnek. A németujvári tanítók közül Sápi Tamás ismeretes, ki 1627. Pápáról jött ide. 1639-ben egy Márton nevű rektora volt Németujvárnak, kit a jegyese, Völcsej Hanna (de Eadem) az evangélikusok bozsoki gyűlésén bepanaszolt. A prot. lelkészeknek Batthyány Ádám áttérése után kellett menekülniök. Wínter Vilmos még 1636. ís Batthyány Ferencné birtokán (talán Dobrán) volt prédikátor s titokban Felsőkarinthiában Schwarzen­berg gróf birtokán nagy sokaságnak prédikált, 2000 embert meg­gyóntatott, két esketést végzett s egy gyermeket keresztelt. Magasabb rendűek is parasztruhába öltözve hallgatták. Frissach, St. Veit, Klagenfurt, Villach, Feldkirchen stb. városokban nyomoz­ták, de lovának hátrahagyásával elmenekült. 1649-ben Turkovics Mátyás volt Szent Miklós templomában a lelkész. 1 Körmend. A középkorban Ellerbach Bertold és János tulajdona volt, akik 1496. Erdődy Bakócz Tamás egri püspöknek adták el. (1500-ban egy rövid időre Széchy Miklós és Tamás is zálogban birta.) így került az Erdődyek birtokába Monyoró­kerékkel és Vörösvárral együtt. Erdődy Péter 1551. Tarnóczy András kapitánynak adta el ismét a várat és várost. Ennek özvegye Kercheny Borbála (Kerhen vagy Kerecheny) 1556. Ná­dasdy Tamás nádorral levelezett. Fiának tanítója Gergely mester már valószínűleg protestáns volt. I. Ferdinánd 1561. biztosította Kercheny Borbálát, hogy Farkas és Katalin nevű gyermekeivel együtt megvédi őket Körmend birtokában. Ugyanekkor lakott Körmenden Horváth Stansith Márk, Szigetvár volt parancsnoka. Fia Gergely, a magyar lutheránizmus egyik legműveltebb és leg­harciasabb képviselője, Körmenden 1558. aug. 1-én született. Édesanyja, Porkoláb Hahóti Krisztina volt, kinek halála után (f 1559. márc. 25) az apa Bajnai Bóth Erzsébettel kelt egybe. 1 Takáts S. Zrínyi M. nev. anyja 89. Borovszky S. Németujvár proto­kolluma. Századok 1900. 172. Payr, Eht. Eml. 72. Fejérpataky L. A német­ujvári ferenciek könyvtára. M. Könyvszemle 1883. Dézsi L. Szenczi M. Albert naplója 62. Adattár VIII. 12. 20. és 24. IX. 54. 60. 77. 94. 104. Thury E. Ehker. tört. 243. Loserth, III. CXI. 911. 913. Ker. jkv. II. 179.

Next

/
Thumbnails
Contents