Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. I. kötet (1520–1745-ig). Budapest 1922.

III. A szepesi ev. egyház elnyomásának a kora

bal való típrása miatt a legsúlyosabb megtorlásra készül az ev. prédikátorokkal szemben. 15 ) Fenyegetéseitől nem ijedtek meg sem az ev. hitsorsosok, sem az ev. prédikátorok és erre Lovicz­kovicz Istv. megátalkodottságuk miatt az érsekprimásnál pana­szolta be őket és egyúttal felkérte azt, vesse magát közbe Lubo­mirszkynál és eszközölje ki, hogy egyházi intézkedéseinek na­gyobb nyomatéka legyen. Panaszt emelt Loviczkovicz Ist. Lubo­mirszky T. K. herceeg ellen, aki lanyhán és közömbösséggel ke­zeli az elzálogosított városokban a vallásügyet és emiatt a ki­rály közvetítését tartotta szükségesnek; másfelől a tized meg­tagadása miatt is sürgősen orvoslást kért. 1 ") Az érsekprimás csakugyan közbenjárt Lubomirszky T. K. hercegnél és ígéreteket ís kapott tőle, hogy az egyházlátogatást a szepesi starosztiában ^tőle telhetőleg előmozdítsa. Az érsek­primás május hó 6-án erről értesítette Loviczkoviczot, hogy Lu­bomirszky T. K. miheztartás végett már utasította lublói várka­pitányát, hogy a kanoníka vizitacíót elősegítse. Egyelőre vallási ügyekben a Rákóczi-féle felkelés előtti állapotok visszaállítá­sára kell törekedni és ha az evangélikusok a szepesi tizenhárom városban a felkelést megelőzőleg szabad vallásgyakorlattal nem bírtak, akkor a lublói várkapitány karhatalmára támaszkodva, akadályozza meg azt és általában a Szepességen ís a Rákóczi­féle felkelés előtti állapotok állíttassanak vissza a vallásszabad­ság gyakorlására nézve. 17 ) Loviczkovicz Ist. türelmetlenségével még az országos tör­vényekben biztosított magánföldesuri jogokat sem vette figye­lembe és Horváth Stansith Boldizsárt február hó 9-én egyenesen arra figyelmeztette, hogy a szentkereszti birtokán levő udvari lelkészét távolítsa el szép szerível, mielőtt karhatalmi intézke­désre szükség volna. Horváth Stansith Boldizsár azonban önér­zetesen kijelentette neki, hogy törvényes jogait karhatalommal szemben ís meg tudja majd védeni. Hasonló kudarc érte Loviczkovicz Istvánt Kakaslomnicon és Hunfalván, ahol Berzeviczy Boldizsár és Székely András til­takoztak földesúri jogaikba való beavatkozása ellen és hiába fe­nyegette meg őket a harcias káptalani helynök február hó 13-án kelt levelében azzal, hogy ha a nemesi kúriákban az ev, vallás­ié) Fata mem. 109—110. 11. lfi ) Fata mem. 110. 1. 17 ) u. o. i. h.

Next

/
Thumbnails
Contents