Bruckner Győző: A reformáció és ellenreformáció története a Szepességben. I. kötet (1520–1745-ig). Budapest 1922.

IV. Az ágostai hitvallású evangélikus közoktatás története a Szepességen

jeles tanerői, részben Bártfára, részben külföldre. A tanárok távozásának következménye volt az intézet lehanyatlása és hiába igyekezett az alapító fia, Márk, a nagyhírű intézetet ha­sonló szellemben fenntartani s vállalta maga annak rektorságát, annak régi fénykorát nem tudta többé visszaidézni. A nagyeőri iskola áldozatkész patrónusai, a gradeczí Horváth Stanisthok, nem tudtak ezentúl oly hires tanerőket megnyerni az iskolá­nak, 50 ) akik vitássá tették volna az ez időben fénykorukat élő késmárki és lőcsei ev. latin iskolák hírnevét és ha néha jelesebb tanár jutott Nagyeőrre, az csak átmenetinek tekintette állását és mihelyt alkalom kínálkozott, búcsút mondott az íntézetnekr hol csak ideiglenesen állapodott meg. Hozzájárult azután az iskola lehanyatlásához az a tény is, hogy 1673-ban gradeczi Horváth Stansith (II.) Márk javait a Wesselényi-féle összeesküvésben való állítólagos részvétele miatt augusztus hó 21-én szintén elkobozták 53 ) és az iskolát Kolozsváry István apát és Beleváry Dávid harmincados be­szüntették és Róth János nevü rektorát az országból száműzték. II. Márk tekintélyes váltságdíj lefizetése után visszakapta utóbb birtokait és II, Rákóczi Ferenc korában újra feltűnik a nagy­eőri iskola, amelynek akkori rektora Motícz Mátyás de Alsó­rasztok, Motícz házassága révén rokonságba jutott patronusá­val és nemsokára maga ís, otthagyván a rektorságot, hadba szállott, 5 ' 2 ) Az intézet utolsó rektora Kírínyí András, aki 1706-ban már csetneki lelkész 53 ) és így feltehető, hogy még a kuruc mozgalmak alatt pusztult el végképen ez a jelentékeny kultúrintézmény, amely alighogy felvirágzott, máris hanyatlás­nak indult, de rövid fennállása ideje alatt mégis nagyban emelte a Szepesség hírnevét külföldön, növelte a szepesi ev, egyház te­kintélyét és fejlesztette a kegyurak példájával a lakosság hit­életét, A gradeczí Horváth Stansith nemesi család áldozatkész­ségével szervezett és fenntartott nagyeőri intézetet elsöpörték az idők viharai, de a család tagjai egészen a családnak 1801-ben 5(l ) A tanárok sorrendjét Rezik Gymnas. alapján közli Kupecz Lyg. i. m. 155—157. 1. és Weber S, i. m. 53—57. 1, —Egyik összeállítás sem pontos, amennyiben teljesen mellőzték pld. Gera Konrádot, Koch Bálintot, Henrící Mátyást, Malus Pált, Eybisch Mátyást, Mai Pált stb. 51 ) Iványi B. i, m. 128. 1, 5 ~) Gymnasiología XVI. fejez, és v. ö. Kupecz Lyg. i, m. 157. 1. és We­ber S. i. m. 57. 1. 5S ) u. o. í. h.

Next

/
Thumbnails
Contents