3. oldal, 416 találat (0,161 másodperc)

Találatok

41. 1925-01-29 / 23. (766.) szám
[...] jól sikerült gyűlést tartott Gyurász István helyi szervezeti e lnök megnyitója [...] a szervezke­dés szükségességét vázolta Gyurász István el­nök szép szavakkal köszönte meg [...] Károly vá rosbiróhelyettes elnökölt Major István po­zsonyi párttitkár mondott alkalmi beszédet [...] áll és mindenki akinek valamely kérése vagy kívánsága van az elnök [...]
42. 1925-04-04 / 77. (820.) szám
[...] könyvkereske­désben és a kiadónál Huszár István könyvkereskedésében Nitrán Csízt 166 brómfttrdd [...] 5 hónapos kislányomhoz Intelligens dajkát kerese B írásbeli ajánlatokat kér Székyné [...]
43. 1925-06-19 / 136. (879.) szám
[...] ügyé­ben Zágrábból jelentik A Radics István elleni hazaárulást pörben augusztus harma­dikén [...] Budapesti szerkesztősé­günk jelenti telefonon Szántó István a Har­mónia hangversenyiroda igazgatója ma [...] államfentartót aki a republikát Szent Istvántól is félti azonnal vigye a [...] hogy a rendőrség­nek ez a kérése a város részéről ellenzésre fog [...]
44. 1925-06-23 / 139. (882.) szám
[...] biztosít­sa A küldöttséget Pálóczy Horváth István vezette s ő is üdvözölte [...] megálljon Elfáradt lelkemnek nincs egyéb kérése Nem várok már többé uj [...]
45. 1925-06-26 / 142. (885.) szám
[...] idegenebbek rovására ÍIMK Szerkesztőségünkből Gál István a Prágai Magyar Hírlap felelős [...] Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon Bethlen István miniszterelnök álla­potában örvendetes javulás állott [...] pusztuláoio a szerntté avatás há­romszoros kérése instantér instantiuis te­stűn tissime S [...]
46. 1925-07-01 / 145. (888.) szám
[...] u lat után a visszaváltoztatás ké­rése nélkül újból fölvette Ezzel azonban [...] legjobbak xx Gyermekkocsikat csak Kovács István üzletéből RimavSká Sobota z Gemer [...] belvá­rosi cég följelentése szerint Bethlen István gróf miniszterelnök titkárának adta ki [...]
47. 1925-11-29 / 271. (1014.) szám
[...] érzésének mint a magyar Farkas István Alsd el Krím bosszula Egy [...] rnév re vágyott Szüleinek ellenzése kérése hatás­talan maradt Sziwel télekkel arra [...]
48. 1926-01-23 / 18. (1056.) szám
[...] hogy szegény hazám és utolsó kérése az hogy hozas­sanak ki egy [...] kommunista indít­vány is amelyet Márton István terjesztett e a fogházban sínylődő [...]
49. 1926-03-05 / 53. (1091.) szám
[...] perek Pozsonyból jelenti tu­dósítónk Kristöfív István nagyszombati gazdál­kodót elbocsátott alkalmazottai azzal [...] igazgató Józsefesek Géza karnagy Heckmann István ügyész Gyapay Ede dr titkár [...] kért hogy másnap tiszteletét teh ké­rése meghallgatásra talált Másnap az ehx [...]
50. 1926-03-06 / 54. (1092.) szám
[...] Dzurányi László Felelős szerkesztő Gál István Szerkesztőség Prága II Panská ulice [...] első tanácstagsági ténykedése Ausztria csatlakozásának kérése lesz amihez határo­zottan joga van [...]
51. 1926-03-28 / 73. (1111.) szám
[...] szabadon mérlegel­het Utána még Rakovszky István beszélt Majd a Ház megszavazta [...] fejedelmek végkielé­gítése kérdésében a népszavazás kérése be­bizonyította hogy az ország hangulata [...]
52. 1926-05-16 / 111. (1149.) szám
[...] Miklós Prónay György báró Zadravetz István tábori püspök Lingauer Albin valamint [...] képviselők tanúkihallgatása volt soron Friedrich István nemzetgyűlési képviselőt is megidézték de [...] ezerfrankosokat akar készíteni Két kifejezett kérése volt akkor a heroegnek Először [...] a minőségemben támogas­sam őt Második kérése arra irányult hogy szakértőt ajánljak [...]
53. 1926-07-09 / 152. (1190.) szám
[...] tárgyalásokat folytatott A török kor­mány kérése folytán a kereskedelmi javas­latot a [...] Retkes János Sándor Kálmán Zajos István Halász István és Zsida Já­nos gazdák Az [...] Sándor a harmadik dijat Kovács István nyerte Ipolybalog községben az első [...] Rusznyák József és ifj Gál István nyerte A dijakat a bíráló [...]
54. 1926-10-23 / 242. (1280.) szám
[...] Fodor Jenő ügyvezető elnök Szabó István szakosztályi igazgató Kristóíf Sándor ügyvezetőhelyettes [...] magáira öltötte és hozzátartozói­nak minden kérése és könyörgése ellenére teljes katonai [...] Az értekezlet keretén belül Szabó István gazdasági akadémiai tanár előadást tartott [...]
55. 1926-10-27 / 245. (1283.) szám
[...] a legelke seredettebb harcot Darkó István Szép ötvöslegény A Prágai Magyar [...] Tenni vol­Andrássy Pallavicfni és Rakovszky István visszavonulnak a politikától Budapest október [...] Pallavicini György őrgróf és Rakovszky István is visszavonul az aktív po­litikától [...] esketik a legény makacsan kitar­tott kérése mellett Keresztury uram erre kü [...]
56. 1926-11-23 / 266. (1304.) szám
[...] még nem döntöttek Léd eremé kérése ügyében Mükrisch Ostrau november 22 [...] vinni Jobb szerencséjük volt Mándy István ügyvéd lakásában ahol 50 millió [...]
57. 1927-01-12 / 8. (1342.) szám
[...] társulati főnök n agyarul Klein István msjufcácsi társulati főnők nyitotta meg [...] indítványára a kongresszus elnökévé Klein István válasz­tották meg Spiegel ír alpolgármester [...] munka nincs ákami megrendelés melynek kerese tből az ős­lakos kisiparos a [...] szociáldemokrata párt kegvenceit helyezzék Spracha István huszti kiküldött javaso ja hogy [...]
58. 1927-12-25 / 293. (1623.) szám
[...] határt Ott várt bennünket Forgáeh István és László grófok veze­tésével az [...] minden pompája ott ragyogott és István gróf diszmagyarban ősének Forgáeh Simon [...] Csonka Abauj főispánsácrát Bethlen gróf kérése elől nem térhettem ki 1928 [...]
59. 1928-01-24 / 19. (1646.) szám
[...] nézve hogy a KAC ama kérése hogy sporttelephez jusson teljesülni fog [...] ajándékát egy selyem zász­lót Benke István a KSC nevében üdvözölte a [...] Prágai Ma­gyar Hirlap gróf Révav István Tajua Postás Egyesület Bpest Faragó [...] Merényi Lengyel Elek és Ordódy István mindannyian tehetséges erőknek mutatkoztak GLüok [...]
60. 1928-06-27 / 146. (1773.) szám
[...] Pál grófot Takács Zol­tánt Csekey Istvánt és másokat Jelentős tár­sadalmi eseménynek [...] csehszlovák Vdröskeresztegyesiület érsekujvári fiókjának azon kérése hogy a volt magyar vöröskereszt [...] gazdasági tanácsba rendes tagoknak Korecz István és Hrosso Ferenc gazdákat póttagoknak [...]