29 találat (0,114 másodperc)

Találatok

1. 1874-10-04 / 40. szám
[...] gyö­nyörű áriát ismétlé Énekeit Erkel Sándor ur a nemzeti szinház másodkarnagya [...] s ezek mellett a min­Petrás Szaniszló volt a lengyelek ve­zére egy [...] a vitéz lengyel csapat küzdött Szaniszlóval élén A harcz rövid volt [...] találkozott a szép lengyel vitézzel Sza­niszlóval Amint megpillantotta Szanigzlót fel­denkit elbűvölő [...]
2. 1885-09-06 / 36. szám
[...] múlt hé 29 én Sebők Sándor öcsödi lakos hulláját fogták ki [...] A reggelire várók Kosz cziuszko Szaniszló Ágost Krakkó főtere Lengyel fölkelők [...]
3. 1889-07-14 / 28. szám
[...] családi gyászjelentés következő It Tőkés Sándor saját és leánya Ilona valamin [...] van hólyagba­jomnál Zaran 8 zki Szaniszló cs k főtörvsz irodaigazgató Warner [...]
4. 1889-07-28 / 30. szám
[...] ón jegyezte el dr Szabó Sándor főváros Rudas fürdői orvos Gratulálunk [...] Beke Lilla Kantai Teréz Dobó Sándor Deák Pál Veszprémi Jenő Szendrei [...] hatása van hólyagba jómnál Zaranszki Szaniszló cs k főtörvsz irodaigazgató Warner [...]
5. 1891-10-18 / 42. szám
[...] lelkész és Rimler P Adam Sándor mező­túri képviselő megköszönve hogy pártvezérét [...] neveztetett ki Az igazságügymi­niszter Liszkai Sándor gyulai járásbirósági Írno­kot a gyulai kir törvényszékhez irodatisztté Szaniszló Sámuel galántai csendőrörmestert a gyulai [...] Reiszig Ede főispán tehát Wieland Sándor gyulai szolgabiró helyet­test ideiglenesen berendelte [...]
6. 1895-07-28 / 30. szám
[...] ott találjuk Koroda Pál Adorján Sándor Róna Béla Buday László K Reutter Sándor Mándoky Sándor stb érdekes verseit és czikkeit [...] diszmü melynek magyar kiadását Timár Szaniszló ismert tárczairó rendezte sajtó alá [...] évi julius 17 Hr Fábry Sándor 165 2 2 alispán 5895 [...]
7. 1897-01-03 / 1. szám
[...] Ödön őszi Kornél Ti nát Szaniszló Komor Gyula Lázár Béla Márkus [...] Virágh Géza Vértessy Gyula Endródy Sándor Havas István E Kovács Gyula [...] ózsef Buday László és Adorján Sándor írták meg z Ország Világ [...]
8. 1897-11-21 / 48. szám
[...] el 0 tekintetben a Yeros Sándor igazgatása alatti társulat amely iránt [...] r b elnök id Tassy Sándor r b alelnök br Drechsel [...] dr Lamberger Manó Pintér József Szaniszló Sámuel ifj Szilágyi István Szilágyi [...] Emil Vigh Antal itj Weil Sándor rendező bizott 3 ági tagok [...]
9. 1898-04-10 / 15. szám
[...] tanácsos Meskó László képviselő Sulucz Sándor volt járásbiró üdvözlő leveleit A [...] Költői elbeszélés irta ifj Nuszbek Sándor A szegedi Dugonics társaságnál pályako [...] hó 20 ig czimemre Nagy­várad Szaniszló utcza beküldeni Gyűjtőknek 10 előfizető [...]
10. 1899-11-19 / 47. szám
[...] Sohár Kálmán Stojánovits Gyula Haraszti Sándor Baku ez Tiva­dar Sztraka György [...] fogházfelügyelő bájos leányát Gizellát eljegyezte Szaniszló Samu békési járásbirósági hivatalnok Bujdosó [...] ifjú csizmadia iparos eljegyezte néhai Sándor István polgártársunk kedves leányát Julis­kát [...] négy pályázó közül szavazattöbbséggel Neudenbacli Sándort válasz­totta még A mostani ajtósfalvi [...]
11. 1899-12-31 / 53. szám
[...] járási főszolgabirónak és dr Wieland Sándor tb főszolgabirónak Esküvők Tóth Ferencz [...] Lukács Endre főszolgabiró dr Wieland Sándor tb főszolgabiró Csanádi Jenő szalontai [...] képviselőtestülete teg­nap délelőtt Dr Fábry Sándor alispán elnöklete alatt választás lévén [...] a yulai rórv kath főtemplomban Szaniszló Samu lékési járásbirósági hivatalnok bájos [...]
12. 1903-03-29 / 13. szám
[...] Bajza Lenkétől Martos Ferencztől Tímár Szaniszlótól stb Az Egyetértés előfizetési ára [...] szerb nemzeti táncz 7 Huber Sándor A maturáns kisasszony vigdala Párbaj [...]
13. 1903-06-28 / 26. szám
[...] Írják Kossuth Ferencz főmunkatárs Fenyő Sándor főszerkesztő Eötvös Károly főmunkatárts Mezei [...] Heltai Jenő Gárdonyi Géza Timár Szaniszló Szabolcska Mihály Endrődi Sándor Martos Ferencz Kürthy Emil Fé [...]
14. 1903-09-20 / 38. szám
[...] Licska Mariska Horváth Gizella férjezett Szaniszló Samunk Horváth Jenő Licska Mariska [...] Anna Kovács Erzsiké és Weisz Sándor mint beszélő baba Bárdos Böske [...] dr Berényi Ármin dr Berkes Sándor Levi Gyula Nagyszalonta Schröder Kornél [...] szeghalmi járásbírósági tisztviselő eljegyezte Papp Sándor dévaványai föld birtokos leányát Margitot [...]
15. 1904-09-04 / 36. szám
[...] ügyesen oldotta meg Patnere Mezei Szaniszló inkább leányát kisérte gondos figyelem­mel [...] kicsiny közönség nézte végig Bródy Sándor maga erkölcsrajznak nevezi darabját és [...] dr Major Simon és Székely Sándor Szombat Szegény Jonathán Székely Irén [...] 10 én Bucsatelepen meg­jelent Dobák Sándornál adó hátralékért foglalni a gazda [...]
16. 1904-12-25 / 52. szám
[...] Köröstarcsa község képviselőtestületének özv Fazekas Sándor és neje közsegélyezése tárgyában hozott [...] segélyezést megtagadó határozata ellen 74 Szaniszló Gergely és társai községi rend­őrök [...]
17. 1905-06-04 / 25. szám
[...] Bárdos Arthur Dömötör István Endrődy Sándor Ferenczi Zoltán Fejes István Géczy [...] Thaly Kálmán Ugrón Gábor Wekerle Sándor Szederkényi Nándor gróf Zichy Vladimir [...] dr Ballagi Géza dr Bodnár Sándor dr Balthazár Dezső dr Doleschall [...] Vértesy Gyula Jakab Ödön Timár Szaniszló Farkásházy Zsigmond Szász József Tomory [...]
18. 1905-11-12 / 48. szám
[...] valamint az el­hunytnak testvérei Nesinger Szaniszló Róza és férje Csorvássy Szabó [...] gyógymód megalapítója dr Szabó B Sándor speczialista orvos Budapesten V Alkotmány [...]
19. 1907-01-06 / 1. szám
[...] január hó 2 ána Ambrus Sándor alispán IVIegyegyiilés II A múlt [...] ájtatoskodás nem csak Lajcsáknak hanem Szaniszlónak Nagyvá­rad legjótékonyabb püspökének is legkedvesebb [...] nagyböjt minden péntekén ministránsa volt Szaniszlónak a kálvária kápolnában Bármilyen idő [...]
20. 1907-07-28 / 30. szám
[...] maga és kiskorú Jenő Mihály Sándor gyermekei veze­téknevét Vig re magyarosíthassa [...] internátus létesítésének előkészítése czéljából Ambrus Sándor alispán elnöklete mellett a törvényhatósági [...] szül Bicska Mária gyer­mekei férj Szaniszló Sámuelné és Jenő úgy magok [...]

 

  • 1
  • 2