Békés, 1898 (30. évfolyam, 1-52. szám)

1898-01-01 / 1. szám

1-sö szám. Gyula, 1898. január 1-én. X\X. évfolyam. J-i és közgazdászati hetilap. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP. Felelős szerkesztő: KÓHU T!) Á T7 t t~^ Kiadó hivatal: Templomtér, Dobay Ferencz háza, és könyv- kereskedés, hova a hir- delcsele és nyilt-téri köz­lemények küldendők. Hirdetések szabott áron fogadtatnak el Gyulán, a kiadó hivatalban. Nyilt-tér sora 10 kr. 1$^ ***** kezteben az uj évfolyamban reá még súlyo­sabban nehezedő s fokozatosabb kötelezett ségeket és erélyt igénylő küzdelmeibe fel emelt fővel átléphessen s erre Bókósvár- megye s abban első sorban a legközvetleneb- , bül érdekelt Gyula városa közönségének nagy­becsű s fokozottabb támogatását kérje. ) ° V k Programmunk különben, amellyel éve- a ^en af' sikerült a közönség osztatlan bizal ; [mat megnyernünk, jövőben is a régi marad “Ötíí^VÍCmegye, s abban a megye szék­helye Gyula városa Vuzígv?-látási, közmüve lődégi, földmivelési, ipari, kereskedem • - +•«,. s sadalmi érdekeit képviselni, tárgyilagosai higgadtan, függetlenül és óvakodva mindéi ■®* nemű személyeskedéstől: ezt az eszmét tűi lés ték ki elődeink és merev konservativismuss ezen eszme szellemében fogunk jövőben ködni. Mint olvasóink tauuságot tehe*0k r^s ry- a lezajl?^ . ®V ÍC>1?J£&í. Jsizeköt *k tetéseket^Í8^s^^z^ün|i> amelyeknél fogv v^’rfft^^émraes helyzetben vagyunk, hogy el J” vont elméletek fejtegetése helyett kizárólaj megyei s községi érdekeink istápolásáva x~ foglalkozhatunk és eme törekvésünkben vár megyénk és városunk kiváló fiainak közre 38 működése támogatja lapunkat, mely eképe nélkülözhetlen orgánumává lön az egyesi !n leteknek, megyebizottsági tagoknak, községe elöljáróinak ,és mindazoknak, kik a várme re gye közéletében résztvesznek, vagy azt figy. e- lemmel kisérik. m Lapunk előfizetési dija a régi marad, < 9~ pedig : egész évre .... 5 frt — kr, ™ félévre........................2 frt 50 kr. negyedévre .... 1 frt 25 kr. bi OJ Vidéki előfizetési pénzek »Békés kiadi hivatalának — Gyulán« czim alatt postauta 3D ványnyal küldendők be. o a A „Békés“ szerkesztősége á- s kiadó-hivatala* Boldog uj évet! 1 *1 vény té86 y hi A mi uj szomszédaink. Irta: T. B. Aldrich. Mikor azt a kis házikót az enyémtől egy hajitásnyira az öreg ö’oöli ut mentén Inegpillan­tottam, eltün-M; lehet ne#lakói. A sze­horgaiig leetit o ^ c,, , .... Szeghalom kózsőe felre é?ult f c a vámos lakói Íf| törődnének , élcsillámló divatos fogatok lattaval. ítészemről szeretem nézni a jövést-menest falun, városon egyaránt; persze mindegyiknek meg van a maga oldala. A tulajdonos, ki egyszers­mind az uj ház építőjének is látszott, a munka csiribiri részleteire oly odaadással ügyelt fel, hogy értelmét és kiviteli képességét igen nagyra kell vala becsülnöm; de más oldalról örültem is, hogy ily kellemes szomszédságra nyílt ki­látásom. Ha 'eg^^-fey^ta^asz volt, mikor a házikóba költözködött a félre- ismerhetlenüf uj házaspár; a nő egészen fiatal, csinos, úri hölgy megjelenésű volt; a férj va­lamivel idősebb, de még a férfikor első virá­gában. A faluban úgy tudták, hogy Baltimoreból szakadtak ide, bár személyeden senki sem is­merte; ajánló levelet nem hoztak magukkal. (Könnyen érthető okokból neveiket én is el­hallgatom.) Egyébiránt feltűnő volt, legalább egyelőre, hogy saját társaságuk tökéletesen ki­elégíti őket. A szomszédos családok ismeretsége -• tettek, következésk&Dpeu szenvedőnek, miért vannak szenvedők. Ezt nem könnyű megmondani, megérttetni. A vallás bölcsebben tett: a hittel önté azt át a lelkekbe. A vallás agg törzsén szelid vi­rágként kihajtott kereszténység bevivó a sze­gény kunyhójába a feszületet sovány karjai­val, töviskoszorus homlokával, rongy-fosz­lány takarta testével, megtört szívvel, szelid, résztvevő tekintetével. Láttára a szegény nemcsak megadta magát, de meg is nyu­fog. Ez a kívánság hangzik ma szerte édes . magyar hazánkban. És e kívánság ma indo- ■ keltább, mint bármikor, hisz’ nem kicsinye • hető~ komoly aggodalomra méltó az a po ■Vaj és társadalmi zavar, mely elölt állui Hói .. , ---r' . „ , ’ i- ^ /y mit hoz a jovo, mmo megol<l««ii ^yriyerni egyik is, másik is, azt csak az réten tudja. A politikai zavar csakhamar véget ér­iét, de a társadalmi sokkal mélyebben gyö­kerező, sokkal nagyobb hullámokat vert már, hogysem egyhamar vége legyen. E század égető kérdése a társadalmi kérdés. A mai társadalom olyan, mint az a cut, melyre Chateaubriand egy amerikai rét- sógen bukkant. Gyönyörű pálma árnyékolja be, a viz fölszine csendesnek és tisztának látszik, de a medencze fenekén széles hátú krokodil látható, mely elnyeléssel fenyeget Társadalmunk nyugalmát felforgatja ? szpcziálizmus, mely ma már hazánk más és más helyein üti fel fejét és pedig a mun kasok azon körében is, mely eddig nyugodt volt, a mezei munkásoknál. \ A nyomor kérdése ez, mely a szegény osztály jelen helyzetét elmérgesiti. E nyo mórt nem tudják ök mai nap megérteni. Az a szegény ember nemcsak testileg szenved, de lelkén is mély homály borong Miért szegény? Miért meztelen? Miért van az, hogy bár éjet-napot egygyéfogva dől gozik, mégis alig van kenyere? Hajdan ezt megmagyarázta neki a val­lás. A vallás, midőn a gazdagokat irgalmas­ságra inté, ugyanakkor megmagyarázta a szegénynek is, miért vannak szegények, a után egy lépést se magukra M li1* ,, flftWT ügyebei m khmatmegtó lid réczén kívül Ponkapognak a magány leg főbb áruezikke. Talán kifogástalan falusi kelle metességét kellene még befoglalnunk. Fenn, ma­gasan a kék dombok szárnya alatt, fenyők és ezédrusok illatárja között feküdve, a Boston kö rül ötven mértföldnyire elterülő himetlen, ákom- bákom vidéknek körülbelül legigézőbb részlete ez, ezenfelül félóra alatt vasúttal is elérhető De a legközelebbi vasúti állomás (hála Istennek) két mértföldre van és így az elzárkózottság ki fogástalan. Naponként egy postája van; két pósta már lakálytalanná tenné. A falunak — mely távolról tömör falut mutat, de a mi mentre szétfoszlik és eltűnik mihelyt beléjutunk — nagy, hullámzó népessége ván. Ezzel nem a sigérekre és csukákra czél zok. Az öreg öböli ut mente, mely már a gyar- matkorbeli időkben is országút volt, Milton fele tele van vonzó, magános házacskákkal, melye két nyaranta a városbeli nép foglal el. Ezek ; vándormadarak különvált osztályt képeznek az állandó lakosoktól s a kettő ritkán vegyül össze ha csak előbb némi összeköttetésbe nem állot­tak. .-Neiom úgy tetszett, mintha uj szomszéda- hkat állandó lakossági eszme vezette volna ide h\zat építettek, mintha itt szándékoznának meg téepedni egész évhosszat. — Nem megy el meglátogatni őket? — kéÁem egy reggel feleségemet. V— Ha ők meglátogatnak berniünket — válalolt könnyedén. V De mi tisztünk az első látogatás, ők idegévk. £ oly komolysággal volt mondva, mint a hogy akörülgiények parancsolták, de azért fe- loségemnevetve távozott, mire én se szóltam itT <fv inrt ® dolgokban mindig osztom né ‘volt. Nem is fogadták volna el s , \enek itthon“ lett volna a keserű társadalmi labdacs számunkra, ha szokásból ud- variaskodunk. En mindamellett sokszor láttam a szomszé­dokat. Házikójok köztünk s a postahivatal kö­zött esvén — bár ugyan az úrral itt se talál­koztam soha — gyakran megfigyeltem, a mint a kertben kettecskán munkálkodtak. Foglalko­zásukról nem látszott, hogy virágmiveléssel bí­belődtek volna. Lehet, hogy nem is avval; de az is lehet, hogy az itten körül f dyton 'felszínre kerülő nyílhegyek és kőbalták után áskáltak. Hisz itt alig van egy hold föld, a hol a cso- roszlya holmi kezdetleges kőfegyvereket, vagy háztartási eszközöket ne forgatna fel, melyeket megvetőleg azok a vörös emberek hagytak reánk, a kik ezt a földet egykor uralták; egy régit punkypaagoknak nevezítt törzs, kiknek gyá­moltalan utóda valami Polly Crowd az évi Tiszti Czimtárban, egész a déli háború végéig állami nyugdíjasként szerepelt. — Az ide való törté­nész után mondom. De akár konyhakertet áskáltak, akárSchlie- mann tanárt utánozták Mykenével, annyi áll, hogy a jövevények igen finom zene-izlésüek vol­tak; a hölgy sajátságos édeskés, bár nem nagy terjedelmű hanggal rendelkezett s akárhányszor elméléztam rajta reggelenként a nagy kapunál figyelve rá, a mint valami opera áriát ánekelt gyanithatólag fenn valamelyik ablakba, mert a házat nem lehetett látni az országúiról. A férj ez alatt valahonnan a földről szokott két-három taktusban visszafelelni. Csupa eszményi, arká- diai foglalkozás 1 S ez a két lélek, igy együtt, olyan bol­dognak látszott; a községnek, melyben letele­pedtek, semmi viszályával sem törődtek. Hanem a. házaspár körül volt valaki fej* télyes, a mi, megvallom, felingerelte kíváncsi­ságomat, bár rendszerint semmi beteges érdek­lődést sem tanúsítok embertársai«71 ügyei iránt. ben íuiai/KvM. A jelen szalad ráduplázást ■- ’e a vallással! S mikor már a müveit körök szivéből kiölte a vallást, vagy legalább gyen­gítette, akkor behúzódott az alsóbb nép­osztályokba, a munkások körébe s ott vé­gezte romboló munkáját azok egyszerű szi­vében. S akkor előállott a szocziálizmus. Még- ndultak a „vándor apostolok.“ Egy idő óta tömegesen jelentkeznek. S a nép hisz ez áruitoknak s oda adja utolsó fillérét is ne- tik. Miért?! Mert anyagi nyomoruk mellett meg vannak fosztva Istentől s amaz égi hit­től, mely a társadalmi rangfokozatban nekik jutott helyről, állapotukról felvilágosító őket; ama mennyei reménytől, melyiyel az örök visszafizetés napját önmegadóan várták. Nincs a népnek már lelki eszménye, nincs vilá­gossága, féke, horgonya, nincs ott szivében az eszmény kútfeje: a vallás ! E földön vár mindent. S miután nem eléggé müveitek, ^Eőgy- átértsék a társadalmi mozgalmat, mely őket magával ragadja s nincs, a mi őket e moz­galomban mérsékletre intse, az izgatok csá­bos Ígéreteinek hitelt adnak, gyanús szem­mel nézik a gazdagokat, keserű irigység tá­mad lelkűkben. S mit mondanak nekik e lelketlen iz­gatok?! Csak ezt: „jogod van a boldogságra!“ Csak a földi boldogság az "egyedüli czél. ók t. i. olyanformán viselkedtek, mint az olyan szerelmes pár, kik megszökve, titokban keltek egybe. Készséggel leteszek róla, hogy bármelyi­ket is ilyen törvényellenes cselekedettel vádol­jam, mert a költő megváltoztatott szavai sze­rint: „Öröm, ha legjobbat gondolhatjuk az em­berekről.“ No de feltéve, hogy szöktek, levele­zésük körül semmi rejtély se volt. Azonban hol ( vették füszerféléjöket ? Az érte járó pénzről nem is szólok — ez külön talány — csak a fűszer­ről magáról. Házuk előtt se szállító szekeret, se mészáros talyigát, se semmi néven nevezendő jármüvet nem lehetett észrevenni soha. Sőt mé-jf házi czikkekért se fordultak abba az egyetlen egy árudába, mely a faluban volt s a mely oly kimeríthetetlen kis boltpalaczk volt pedig, a honnan (hirdetem ingyen) mint a fűszeres bol­tokból szokott, minden kikerült a fűszertől a zsebkendőig. Nem tagadom, hogy háztartásuk ezen jelentéktelen részleteinek turkászásával többet foglalkoztam, mint illett. Szomszédaink több tekintetben azon ki­fürkészhetetlen tényekre emlékeztettek, a kik­kel nagy városokban találkozunk olykor-olykor és csak ritkán, vagy sohasem télreesőbb helye­ken, a hol a tér valószinüfeg korlátolt működé­sükre; azokra a tényekre t. i. a kik semmi lát­ható létfentartási eszközökkel sem bírnak s királyilag el tudnak élni semmiből egy évig is. Ezek is, annak daczára, hogy semmmi kormány­zói kötelek alatt nem állottak, földbirtokuk nem volt, (őázuk volt csak) nem saslódtak, nem szöt- tek-fontak, mégis mindama számtalan élvezetes gyümölcsöket aratták, melyek rendszerint csak tisztességes munka és ügyes szövés-fonás ered­ményei. Hogy lehetett ez? De már ez eltérés a tárgytól s én Cofferfield Dávid öreg hölgyének nézetével tartok, a ki azt mondja: „soha se csapongjunk el." Jóllehet, feleségem minden szertartásos csa; _A I ív ről. ■Mai Hzamnhoz fél Ív melléklet van csatolva. á i seg Képviselő-tes;»*»*' eke s“ I 1898. évi XXX. évfolyamára. Huszonkilencz esztendő tűnt el a »Béke III, hosszú pályafutása mögött. Egy nemzed I . , nőtt fel azóta, mely megtanulta az áltí hirdetett" eszmékből: Bókésvárm«D'r-e halar ““Vsáért küzd«'-’ - • • ' *° • T ■1'* ßd&ssfr— ­Szomorú, kezdetleges állapotok uraik' tak az egész vármegyében, amikor a »Bek harmincz év előtt először napvilágot lát. Az elmaradottság érzete nehózkedett a délyekre; semmi, de semmi, mely a fejlő és haladás processusát megindította volna Ekkor jelent meg a n Békés. És megjelenésének első napja, a h: dás kezdetének első napja volt. E na] kezdve huszonkilencz év leforgása alatt e másután jöttek létre mindazon intézőién' amelyek közművelődési s közgga^gági 1 lődésünk egy-egy határkő képezik. Mindezekből-Békés“ 29 évi pál| | ■ futása alatt.Jven kivette részét. Nem v ügy, rnehez hozzá ne szólott volna, nen .Gv/’.allalkozäs, amelyet nem támogatc másrészről tévhit, tóvtanok, amelyek ell ne küzdött volna. Békésvármegye s abban a vármeg j székhelye Gyula városa 29 éves ujjászü tési története van lerakva a „Békés“ hár. évtizedes és különlegesen és önérzettel ha j súlyozhatjuk, hogy Gyula városának, m,inh J kétvár megye székhelyének megóvása s emb ' számítás szerint nagy időkre terjedő konszj dág.ziója van győzelemre vive a „Békés“ utó i öze két évfolyamában. Ez a becsületes törekvés és sikerek! gazdag múlt adja meg a „Békés“, min város és vármegye legrégibb és egyúttal székhely egyetlen hírlapjának a jogosult ' ■' irra, hogy egy gyászos haláleset köv I ^ ___

Next

/
Oldalképek
Tartalom