34 találat (0,153 másodperc)

Találatok

1. 1904-06-02 / 22. szám
[...] mondható Műkedvelő szinielőadásra került Géczy István A gyimesi vadvirág czimű népszínműve [...] Viktóriát a nők közül Fel­ber István Horváth Ferencz Felber Ödön Balázs [...] Zsigmond Dom­bóvár 6 K Nagy István Dr Rolf Aladár Dr Kertész [...] beadott kérvénye alapján értesíteni hogy kérése mely szerint fegyelmi el­járás tétessék [...]
2. 1895-07-14 / 28. szám
[...] Igaz könnyek czim alatt Balog István aláírással meg jelent Dr Wo­dianer [...] megbélyegzi a közvélemény előtt Balog Istvánnak az országszerte ismert poétá­nak lapunk [...] után pedig komolyan felhivom Balog Istvánt hogy váltsa be ígéretét s [...] Gebühren Yorsriftból A kinek valami kérése van lépjen előre Cugsfürer Lólál [...]
3. 1909-10-28 / 43. szám
[...] keltene visszhangot az egyesület esdeklő kérése csak egy virágszálat Esdve kérünk [...] sz Kotsis Paula leányát Hatala István pálfai fiatal iparos jegyet váltott [...] Dörnyei Ferencné Nits lstvánné Bodnár Ist­vánná dr Káldi Gyuláné Perlaky Józsefné [...] hó 24 én özv Sass Istvánná elnöklésével ülést tartott melyen résztvevő [...]
4. 1913-06-22 / 25. szám
[...] ügyvédet iparhátósági biz tost André István ipartestületi elnököt Szűcs Ferenc ipartestületi [...] Magyar Mihály Puskás János Simon István Tóth Sándor Tosicki Mihály Udvardi [...] tanácsos Részt vettek még Horváth István mérnök az engedményes és az [...] beszéddel ostorozta a munkapártot dr Kerese György vo t képviselő mungóbeszámolót [...]
5. 1909-06-17 / 24. szám
[...] lépéseket missiós atyák ideje­korán való kérése iránt valamint azt is elhatá­rozta [...] lakosok ki akarták fosztani Berger István és Lengyel János halászok bárkáját [...] Heilman Béla 1 50 Papdi István L 50 Müller Lipót 1 [...] 50 Jámbor N 50 Horyáth Istvánná 50 Erdős Éva 50 Kámán [...]
6. 1897-08-15 / 33. szám
[...] Tivadar dr Pót Radó Gyalog István Gold­finger Mór 2 2 frt [...] 10 frt Péchy József Bencze Ist­ván Döry Dénes Boda Vilmos Bernrieder [...] Pál Németh József Kiüti Vida István Gauzer Ignácz Pulay István Lohman Henrik Marcsa Gyula Beht [...] s 25 kr Szél P Ist­ván Sárvári István 20 20 kr Összesen 125 [...]
7. 1897-04-25 / 17. szám
[...] Antalné dr Leopold Kornél Nits István Bodnár István dr Piringer Jó­zsef Tamási 2 [...] Erzsébet Tóth Ká rolyné Szondy István 1 frt 50 1 frt [...] tudatja saját úgy öcscse Rudnyánszky István báró ennek gyermekei Dezső és [...] a gazdájukat czimen megjelent közleményért Kerese Miklós sajtóügyi vizs­gálóbíró felhivta Boda [...]
8. 1909-06-17 / 24. szám
[...] is mutas­suk Reméljük a tanítók kérése nem fog süket fülekre találni [...] Kor­nél Hermann Frigyes és Nits István Orffy Lajos referál az alapszabály [...] szippan­tott ezüst kupakos tajtékpipájából Nits István a minisztériumnál nyert infor­mációk után [...] egyik jeles írónknak Bár sony Istvánnak erre az alkalomra irt Fakutya [...]
9. 1875-11-10 / 45. szám
[...] érdekes tárgysorozat felvétele előtt Perczel István főispán ur bejelentő a már [...] Bonyhádon vagy aligazgatóját tk Sipöcz István gyógyszerész urat Pé­csett mint szakértőket [...] eset okát a tisztittás elmulasztásában kérésé Stockinger János ur ennek folytán [...]
10. 1918-03-03 / 9. szám
[...] két kiváló magyar festő Csők István és Vastagb Géza fest­ményei díszítik [...] korona SZERKESZTŐI OZENET F J Kérését igen szivesen teljesítettem Cikkeit mindenkor [...]
11. 1911-09-03 / 36. szám
[...] már nem térhetett ki híveinek kérése elől s bár erre enge­délye [...] elfogadta a lemondást és Szondy Istvánt alel nők elismerő szavai után [...] ezüst dénárt Lenkey N Bodnár István utján Géza király korabeli pénzt [...] iránt Czobor Imre elnök Bakó István jegyző Száz aláírás A paksi [...]
12. 1906-09-13 / 37. szám
[...] munka vezetésében Beszélt még André István ki poharát a vendegekre emelte [...] hogy mentse fel rab­sága alól kérése nem nyert kedvező elintézést Az [...] Hirling Ádámné mint anya Szivér Istvánná szül Hirling Mária dr Hirling [...] Hirling Károly mint testvérei Szivér István Landesz József Hauck Ádám mint [...]
13. 1912-04-14 / 15. szám
[...] Schwarz Ignác tamásii lakos és István nevű fia családi nevüket belügyminiszteri [...] elje­gyezte Sátor Ilonkát Misszió lelkész kérése A dombóvári ágostai evangélikus vallásuak [...] kiküldött bizottság melynek élén Nagy István főszolgabíró áll Az igazságügyi miniszter most 1 eküldötte Zsáborszky István igazságügyi osztálytanácsost és almáéi Balogh [...]
14. 1907-09-05 / 36. szám
[...] mind elsajátította A kiállítást Szent István napján igen sokan látogatták és [...] amelyen az első fel köszöntőt Kerese György dr mondotta a ki [...] I dij kiállítási ezüstérem Korsós István Díszoklevél Tolnavármegye lótenyésztési bizott­ságának csoportos [...]
15. 1876-02-16 / 7. szám
[...] e‍z‍r‍e‍d‍e‍s‍ u‍r‍ a‍ k‍ö‍z‍s‍é‍g‍i‍ b‍i‍r‍ó‍ k‍é‍r‍é‍s‍e‍ d‍a‍c‍z‍á‍r‍a‍ a‍ k‍ö‍z‍s‍é‍g‍i‍ r‍é‍t‍e‍k‍e‍t‍ e‍z‍r‍e‍d‍é‍v‍e‍l‍ [...] e‍v‍a‍n‍g‍ g‍y‍ü‍l‍e‍k‍e‍z‍e‍t‍ é‍s‍ ö‍z‍v‍ B‍a‍d‍i‍c‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍n‍á‍ s‍z‍ü‍l‍ F‍á‍r‍n‍e‍k‍ T‍h‍e‍r‍é‍z‍i‍a‍ a‍ m‍a‍g‍a‍ [...] m‍é‍l‍y‍ f‍á‍j‍d‍a‍l‍o‍m‍m‍a‍l‍ t‍u‍d‍a‍t‍j‍á‍k‍ t‍i‍s‍z‍t‍e‍l‍e‍n‍d‍ő‍ B‍a‍d‍i‍c‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ u‍r‍n‍á‍k‍ a‍ g‍y‍ü‍l‍e‍k‍e‍z‍e‍t‍ 3‍3‍ é‍v‍i‍g‍ [...]
16. 1914-01-18 / 3. szám
[...] jegyzők Kovács Mihály és Weudl István ügyész dr Zsigmond Ferenc háznagy [...] tárnokok Taksonyi János és Takács István számvizsgálók Vitkovics József Janosits Károly [...] az 1913 évről 4 Fölmentés kérése a kereskedelmi törvényben előirt óvá [...]
17. 1911-06-11 / 24. szám
[...] hölgyeit a szent cél szolgá­latára Kérése egészen megdöbbentett Kicsiny vagyok én [...] a Si­montsits Béláné alapítványra Wosinsky István 100 Kunfi Károly 50 Bajó [...] kamara közhírré teszi hogy Szabó István dr ügyvédet Ujdombóvár székhelylyel Hoffmann [...] utóbbinak irodája részére gondnokká Szabó István dr uj dombóvári ügyvédet ren­delte [...]
18. 1895-10-27 / 43. szám
[...] Hupka Lajos dr bécsi ügyvéd Kerese Miklós pécsi kir törvényszéki vizsgálóbíró [...] méltó elégtételben részesittessék Csalás Bárdos István és Bárdos János decsi lakosok [...] i z t a i István és S z i t [...] Dunaföldvárott G a á 1 István ottani lakos ki minden pénzét [...]
19. 1890-08-10 / 32. szám
[...] jutányosán számíttatnak SZERKESZTŐSÉG j pr­Bezerédj István utcza 6 sz hová a [...] senki sem még szerető szülőinek kérése sem fogja visszavonni a szent [...]
20. 1897-04-25 / 17. szám
[...] kiadóhivatalban 12 kr Szerkesztőség Bezerédj István utcza 6 ik szám alatt [...] s e miatt Ezsau ha­lálra kérésé Jákobot ez tehát elindult Lábán [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind