Tolnamegyei Közlöny, 1913 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1913-06-22 / 25. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 4 — Mi van a házs ámozással ? Egyszer vala­mikor megirtuk, hogy a város megcsinálja, végre a házak rendes sorszámozását. Ezt azonban most visszavonni vagyunk kénytelenek, mert ha csak­ugyan akarná megcsinálni, úgy azóta már hátul­ról visszafelé is megcsinálhatták volna. Minek | Szekszárdon van hej, sok számos utca. — Tornaviszgák. A szekszárdi állami fő­gimnázium tanulóinak múlt szombaton délután 5 órakor ment végbe a vásártéren nagy érdeklődő közönség előtt a tornavizsgájuk Brebovszky Elemér tornatanár vezetésével, mely football mérkőzéssel végződött. A verseny programmja ez volt: Az tj 1L III . és IV. osztályok által végzett, szépen összeállított, közös szabadgya­korlatok után következtek a versenyek, melyek­nek eredménye a következő. Mászásban győzte­sek : Csapó Jenő I, Haár Zsigmond II., Chován Sándor III. és Bausz Jenő IV. oszt. tanulók. —-Futásban győztesek: Csapó J. I., Adler György II , Vér Jenő III., Bausz Jenő IV., Glancz M. V., Áidor Gy. VI , Erdős Árpád VII. és Pápé Lajos VIII. o. tanulók, kik közül Erdős a győz­tesek győztese cimet nyerte. — Magasugrásban győztesek az I—IV. osztályból: Bausz Jenő 135 cm., 'az V-—VIII. osztályból Erdős Árpád VIII. oszt. tan. — Rúdugrásban győztes-: Brebovszky Emil Vili. o. t. 2 méter 80 cm.-rel, ki szép és 'könnyed ugrásaival a- közönségnek általános tet­szését vívta ki. — Távolugrásban győztesek az I—IV. osztályokból: Bausz Jenő IV. oszt. tan. 4 mtr. 90 cm. ugrással, az V—VIII. osztályból: Erdős Árpád VII. ol tan. 5 m. 45 cm. ugrással. Sulydobásban első Pártay Ödön VIII. oszt. tan. a jobb és balkézzel együtt 12 mtr. Simontsits Elemér Vili. o. tan. 1648 mtr. dobással. Igen szép gyakorlatokat mutattak be korláton és nyúj­tón : Mayer Ottó, Simontsits Elemér, Pártay Ödön Vili. o. és Balia K. VI. o-. tanulók, kik közül az elsőséget Mayer Ottó nyerte. A versenynek egyik fénypontja volt a 32 tanulóval ének és zene mellett bemutatott füzér, melyet Brebovszky Elemér tornatanár maga állított össze és tanított be. Az ifjúság football-mérkőzése a „Szekszárdi Sportklubbal“ az idő rövidsége miatt befejezetlen maradt. A szekszárdi polgári leányiskolában pe­dig múlt hétfőn volt az intézet tágas udvarán a tornavizsga, mely iránt igen sokan érdeklődtek. A tornázásban elért szép eredmény Babits An­gyalka és Párkányi Szerafin tornamesternőket dicséri. — A dunaföldvári harmadik gyógyszertár. A múlt év tavaszán Tolnavármegye törvényható­sága a közegészségügyi bizottság véleményének ellenére, javaslatba hozta, hogy Dunaföldvárott a községi képviselőtestület határozatának meg­felelően egy harmadik gyógyszertár állíttassák fel. A belügyminiszter a vármegye - határozatát megváltoztatta és kimondotta, hogy Dunaföldvá- ron a harmadik gyógyszertár létesítését szüksé­gesnek nem találja és azért azt nem engedélyezi. — A szekszárdi iparostanoncok munkaki- állitása és záróünnepélye. Nagy érdeklődés mel­lett folyt le múlt vasárnap a szekszárdi iparos­tanoncok évzáró ünnepélye, me'y munkakiállitás- sal volt egybekötve. Ott láttuk dr. Szentkirályi Mihály polgármestert, felügyelőbizottsági elnököt, dr . Zsigmond Ferenc ügyvédet, iparhátósági biz tost, André István ipartestületi elnököt, Szűcs Ferenc ipartestületi jegyzőt, a tanítói kart és az iparos osztály számos tagjait. A vizsga befeje­zése után megkezdődött az ünnepély, melyen Egri Béla ipái iskolai tanító tanulságos felolvasást tartott, a tanulók közül több fiú pedig szépen szavalt. A jutalmakat Kovács Dávid igazgaté szép beszéd kíséretében kios-ztottg a szorgalmas és jómagaviseletü tanulóknak s kü’önösen meg­dicsérte Magyar Mihály III. osztályú tanulót, aki elnyerte a miniszternek 50 koronás jutalom- dij át. Még dr. Zsigmond Ferenc köszönte meg a tantestületnek fáradozását. Ezután megtekintették a munka- és rajzkiállifást. Végül a tanulók meg­kapták az értesítőt, mire csendesen távoztak az intézet falai közül. A munkakiálitásban 54 tanuló vett részt, kik között 180 koronát, tanulságos könyveket és d csérőoklevelet osztottak. Dicsérő­oklevelet nyertek : Delulay Béla, Fontányi Ferenc, Gerstl Béla nyomdász (aki lapunkat állította ki kies inyitett alakban), Jánosházi Sándor, Landauer Arnold, Magyar Mihály, Puskás János, Simon István, Tóth Sándor, Tosicki Mihály; Udvardi Károly és Zemán József. — Öngyilkosság. Táncz György kistenge- liczi lakos fejbelőtte magát és meghalt. Öngyilkos­ságának oka anyagi romlás. — Véletlenül vitriolt ivott. Jordán József bátaszéki 17 éves fiú a f. é. junius 11 én állí­tólag tévedésből vitriolt ivott, Sérüléseivel a szekszárdi Ferencz-közkórházba szállították. Az ügyészség az állítólagos véletlen kiderítésére a nyomozást elrendelte. — Helyiérdekű vasút bejárása. A báta— mohács—pélmonostor—baranijavári hefyiérd. vasút közigazgatási bejárását folyó hó 19., 20. és 21 én ejtették meg. Az uj vasút érinteni fogja Báta, Dunaszekcső, Bár, Mohács, Kölked, Nagy- nyárád, Pélmonostor, Dályok, fzsép, Baranyakis- falud, Baranyabán és Baranyavár községeket. A bejáráson jelen voltak Halászy László miniszteri tanáé os, tovább Tolnavármegye részéről Forster Zoltán alispán, Bajó Pál főszolgabíró, Tóth Henrik műszaki tanácsos és Török Béla; Bá­rány avármegye részéről Stenge Ferenc alispán és Alacs Zoltán műszaki tanácsos. Részt vettek még Horváth István mérnök, az engedményes és az érdekelt községek kiküldött elöljárói. — Tanitógyülés. A pécsegyházmegyei róm. kath. tanitó-egyesület simontornyai köre f. évi junius hó 12-én tartotta meg rendes gyűlését főt. Mozolángi István tamási i esperes plébános elnöklete alatt a tagok és vendégek nagyszámú részvétele mellett. Ä gyűlés lefolyását a követ­kezőkben vázolhatjuk : A magas szárnyalásu elnöki megnyitó | valláserkölcsös nevelés jogosultságát indokolta. További előadása nyomán a szülők és nevelők jó vagy rossz példájának a fogékony gyermeki lélekre való , hatását vázolta. Kárhoz­tatja a játszva tanítás módszerét, téves tanítási módszernek tartja, káros hatását véli a fegye­lemre. Szeretetteljes szigorúság s fegyelmezés alap­kelléke a nevelésnek és ezzel kapcsolatos föltét- len engedelmességre való szoktatás. A vázolt nevelési irányok alkalmazására hívja fel a tago­kat, mert csak igy nevelhetünk a társadalom részére hasznos tagokat’. Az elnök tanulságos meg­nyitóját a jelenlevők tetszéssel fogadták. A múlt gyűlés jegyzőkönyvét változatlanul elfogadták. Túráik János köri jegyző felolvassa titkári jelen­tését a múlt ciklus eseményeiről és munkájáról, miért a kör köszönetében részesül. Következett az uj ciklus, tisztikarának — az alapszabályok értelmében titkos szavazás utján való — meg­választása. Világi elnök lett: Kindl Vilmos tamási-i ig. tanító. Alelnök: Ivelics Pál tamási-i tanító. Jegyző : Túrák Jánoamiszlai kántortanitó. Pénz táros : Hajas János pincehelyi kántortanitó. Szám- vizsgálók : Neszmélyi Molnár Paula tamási-i tanítónő, KlirilCZ József kisszékelyi kántortanitó- és Mayer József tamási-i tanító. A megválasz­tott tisztviselők nevében Kindl Vilmos mondott hatásos szavakban köszönetét a kör kitüntető, bizalmáért. Pályadijul 25 koronát ajánlott föl an-, nak, aki legjobban kidolgozza a következő tételt: „A népiskolában minő módon lehetne a nehézkes és célra n< m vezető nyelvtani szabályok mellő­zésével a helyes fogalmazást a növendékekkel elsajátittatni ? Ugyancsak Kindl ajánlatára, kidől gozandó tételül elfogadja a kör egy mintalecke elkészítését, értelmes olvasásra a természettan kö réből; vagy pedig szép olvasásra a történelem köréből. Hesz Paula tanítónő felolvassa értekezé­sét a falusi tanítónők szerepéről, a Mária kongre­gációk alakításánál és vezetésénél követendő el­járásról. Elnök megköszöni a lelépő tisztviselők 5 évi hasznos munkálkodását és üdvözli az uj tisztikart. A kör végüL megállapítja, hogy követ kező gyűlését Pincehelyen tartja meg, ezzel a gyűlés véget ért. A gyűlést követő közebéden elhangzott pohárköszöntők a kartársi jó viszony élénk tolmácsolói voltak. — Nepgyülés. A baranyamegyei egyesült függetlenségi 48-as párt múlt vasárnap délután 4 órakor Szászváron népgyülést tartott mint­egy 1000 re tehető lelkes közönség előtt. Gróf Benyovszky Mór képviselő hosszabb beszéddel ostorozta a munkapártot, dr. Kerese György vo't képviselő mungóbeszámolót tartott finom humorral füszerézve. Végh Lajos maró gúnnyal jellemezte Lukácsot és Tiszát, mig a függetlenségre való törekvés jogos és helyes voltát tárgyalta nagy hatással. Azután megalakították a függetlenségi helyi választmányt. — Hal lozások. Ausch Jakab szekszárdi gabonakereskedő bos«zabb betegség után Buda­pesten múlt vasárnap életének ' 67 ik évében el­hunyt. Özvegye, gyermekei és unokái gyászolják. Szekszárdon elhunyt Dlirmis Mihály kir. törvényszéki hiva'alszolga életének 56-ik évében, Pirkner István budapesti magántisztviselő, Pirkner János szálkai körjegyző testvérbátyja meghalt. Holttestét Bonyhádon temették el. Rcinilz Gábor dombóvári takarékpénztári igazgatósági tag folyó hó 17 én elhunyt. — A rokkantegyleti mulatság jegymegvál­tóinak névsorából kimaradt Szüts Ferenc 2 K, melyet a rendezőség ezúton igazit helyre. — Burgonyabetegségek Az eddigi tapasz­talatok szerint a burgonyabetegségek az olyan talajban léptek fel leggyakrabban, amelyek hu­muszban gazdagok, amelyek a burgonya elvetése előtt közvetlenül istállólrágyázásban részesültek. Az istállótrágyázásból tehát az a baj származik, hogy a burgonya elbetegeskedik, elrothad, ha ellenbén az istállótrágyázást elhagyjuk, akkor nincs miből táplálkozzon, rosszul fejlődik, a be­tegségeknek nem tud dlenállani és nem ad ter­mést. Ellenben mindenütt ott, ahol a burgonya'alá megfelelő mennyiségű és minőségű műtrágyát adtak, nemcsak kielégítő, hanem határozottan jó termést arattak, maga a burgonya pedig sokkalta egész­ségesebbnek bizonyult. Ezen elvekből kiindulva, még 1 múlt évben elhatározta az Országos Magyar Gazdasági Egyesület, hogy az ország különböző részeiben fekvő gazdaságokban burgonya mü- trágyázási kísérleteket végez s azok eredményeit széles közben fogja ismertetői. — A folyó évben tehát nagyszámú kísérlet - ejtetett meg s azok eredményeként közölhetjük, hogy az átlagtermé­sek a következők voltak : Trágyázatlan talajon egy kát. holdon 63 43 §| 200 kg. káliszuper- foszfáttal trágyázva 80 13 q Több termés 16-70 q , amelyet q ként 4 koronával értékelve, s le­vonva 25 korona mütrágyázási költséget, marad 4T80 korona tiszta haszon. A harmadik táblán a 200 kg. szuperfoszfáton kívül a már elvetett burgonyára 50 kg. chilisalétromot is szórtak ki, s ezen táblák átlagos termés eredménye 95 32 q. vagyis tehát a trágyázatlannal szemben 31 87 q val több, amelyet 4 koronával értékelve s ebből 40 korona mütrágyázási költséget levonva, ez a trágyázási mód 67 48 korona tiszta hasznot adott a műtrágyázás javára. Ezek a kísérletei is tehát azt bizonyítják, hogy a burgonya műtrágyázása rendkívül nagy haszonnal jár. — Csődök. Neizer Antal dombóvári lakos ellen a f. é. juniu3 15-én a csőd megnyittatott. Tömeggondnók dr. Marxreiter Alajos szekszárdi ügyvéd. Goldfinger Ármin bejegyzett borkereskedő bonyhádi lakos ellen a f.. évijunius 17-én a csőd elrendeltetett. Csődtötneggondnok dr. Bittér Ká­roly bonyhádi ügyvéd. Fogorvos. Kovács i. Specialista fog- és szájbetegségeknél. Készít arany-, ezüst-, platina-, porcellán-, cement­es email-töméseket, Arany, platina és por­cellán koronákai és hidakat. Kautschuk és arany lemezre műfogakat és szájpadlás nél­kül fogaikat. Foghúzás érzéstelenítéssel! Műfogak és javítások szükség esetén 24 órán belül készittetnek. Lakás : a gimnáziummal szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom