Tolnamegyei Közlöny, 1907 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1907-01-03 / 1. szám

11ipipup life riMl ki h XXXY évfolyam 1 szám f /\ n v Szekszárd, 1907 január 3 Uj pártalakulás. Kossuth Ferenc kereskedelmi miniszter és pártelnöknek a függetlenségi párt kép­viselő tagjaihoz intézett s komoly szervezr kedésre intő körlevele folytán keletkező mozgalom hullámai már elülő félben vannak, de ennek nyomán fővárosi előkelő lapokban, mint a Budapesti Hirlap és Pesti Hírlapban gyakran történik célzás uj pártalakulás szük­ségességére s azon meggyőződés hódit mind- r agyobb tért hasábjaikon, hogy semmi szük­ség nincs erre, miszerint a 48 a 67 tel szembeállittassék; minthogy az említett ki­egyezésnek nemzeti tartalommal való meg­töltése megközeliti a függetlenségi párt elveinek a megvalósítását; a függetlenségi párt programmjának, a maga teljességében való merev keresztülvitelének erőszakolása a mi időnkben elhárithatlan akadályokba I ütközik s az országot és nemzetet újra az alkotmányválság súlyos helyzetébe kergetné. Természetesen az alakulandó uj párt kormányzati elveinek megállapításáról egy­előre még szó sem lehet, de annyi már előreveti árnyékát, hogy ily irányban komoly Lisériel fog bekövétkezni s a levegőben rop- , ködő tervnek lényege az, hogy a 67-ik évi kiegyezés keretében oly nemzeti vívmányo­kat volna szükséges biztosítani, melyek a függetlenségi párt vallott elveit, a nemzeti önállóság és függetlenség tekintetéből meg- közelitenék s igya pártot arra bírnak, hogy nagyobb bonyodalmak elkerülése céljából a teljes perszonális unió követelésétől el- állana vagy legalább annak érvényesítését jobb és alkalmasabb időkre halasztaná. Lássuk most már mi módon hiszik sokan a két szemben álló prograram összeegyez­t tését oly módon, hogy ázott az alapon tii partalakulás következhetnék be, termé- sz.-ie^en mindazon elemeknek mind a két pártból való kiválásával, unlyek eddigi poli­tikai pártállásukhoz s hirdetett elveikhez a jövőben is híven ragaszkodni fognak. Itt van először a külügyi képviselet. Azt mindenki belátja, hogy egy monarchiá­ban kétféle külpolitikát folytatni nem lehet s a külügyeknek sem lehet kétféle vezetője. Ebben a kérdésben tehát i megegyezés nem volna lehetetlen,— mondják sokan csak a két állam miniszterelnökeinek befolyását kellene a külügyek vezetésére kellően biz­tosba- is a magyar elemnek a külügy­minisztériumnál, a nagykövetségeknél és kon­zulátusoknál való arányos .felvételét kellene keresztülvinni. A közös pénzügyminisztériumot át kel­lene helyezni Budapestre, hogy az állami egyenjogúság e téren is ^kifejezésre jusson. A gazdasági különválás, — nézetük szerint — immár befejezett tény s a külön vámterületnek felállítása legkésőbb 1915-ben okvetlen be fog következni. E tekintetben tehát a füegetlens%ry párt programmja a maga teljességében 'megvalósítható. Készakarva hagytam utoljára a legfoga­sabb kérdést, melynek megoldása előrelát­hatólag- Bécsben fog elhárithatlan akadá­lyokba ütközni s ez a magyar hadsereg kérdésének az elintézése. «A magyar hadsereg — mondja szó szerint az 1867-dik évi kiegyezési törvény — az egész hadsereg kiegészítő része», tehát Deák Ferenc nem adta fel az ország­nak a külön magyar hadsereg felállítása iránti jogát, az meg van a törvényben, csak­hogy Bécsben ezt a fentartott jogot soha­sem vették tekintetbe, hanem:, szentesitett törvény kijátszásával, nem is közös, mint mondani szokták, hanem valóságos császári hadsereget, megfelelő szellemmel, hoztak létre és alkottak meg. Es e tekintetbe:. Bécsben engedményre egyáltalán nem haj­landók, mert az igy megalkotott hadsereg* ben látják azt a bizonyos va^abr.mcsoi, mely a monarchia s^ertehuzó elemeit összetartja s szűk ég esetén az együttmaradásra kény­szeríti. Már most képzelhető-e elvhü független­ségi politikus, aki a nemzetnek ezt a két- ségbevonhatlan jogát, mely külön államisá­gának egyik leglényegesebb kelléke, bármi­féle békés fejlődés ellenér lékéül feláldozni hajlandó volna. Azt hisszük ilyen nincs, vagy ha van, az már szakított vallott elveivel. A kik tehát a békés fejlődést és hala­dást uj pártalakulással óhajtanák biztosítani, méltóztassanak 'mindenekelőtt keresztülvinni, hogy a szentesített törvény minden rendel­kezése átültettessék az életbe. Akkor talán majd megbeszélés tárgyát képezheti, hogy mit parancsol és ir elő az ország érdeke. Boda Vilmos. TÖVISEK. Újévi üdvözlet, / (i9o7) Eltemettük a vén évet, L — Jó mélyre ásván a sírját —L^ S igy a nevét az emberek * / Már csak «Néhai »-nak Írják. TÁRCA Rafael szerelme. — A «Tolnamegyei Közlöny» eredeti tárcája. — Egy kendőkbe burkolt alak, kinek alkal- vmasint fogfájása lehet, mert isszonyuan keser- «s ábrázattal tapogatja a bal Orcáját, azaz apogatná, ha a kendők hegyláncolatától hozzá­fér, nagy léptekkel siet az utcán. Egyszerre csak keserű örömmel húzódik szét a szája, mert megtalálta, akit keresett. Ott ékeskedik a kapun a fölirás: DR. FOGSOROS RAFAEL foghuzó speciálista. » Boldogan rohan föl a második emeletre, — fájdalma pedig ijedtében a földszinten ma­radt, — s benyit a műterembe. — Ennek is ma kell jönni — dörmögi Rafael ur magában. Ma különben roppant . ide­ges, még a napi munkájához sincsen kedve. Hogyne, .hisz nagy tettre készül. Mégis csak leülteti a paciensét a kinpadra, leszedeti a kendő tömkeleget s - buzgón keresi a fájós fogat. . Á paciens sziszeg: Végül meg van a fájós, fog. Rafael ur belekapaszkodik, eh, — menjünk . ki, mert a pty )hoz csöpp kedvünk se lesz, ha a pacién/ /oldog arcát látjuk. ‘ 4/ Y Hja! kérem a doktor ur már reggel óta azon töri a fejét, hogy állítson be a liliomszál termetű Midhez, még pedig kérőbe. Tessék ily körülmények között fogműtétet végezni! Eltekintve attól, hogy két izomban sza- lajtott a fogó, ötödszörre mégis csak remekül sikerült az operáció s az ájuldozó beteg ölébe hullott a fog. Rafael ur hamar fölmosdatta, a paciens örömmel távozott (nem tudom azért örült-e jobban, hogy kint van már a fájós fog, vagy hogy a doktor úrtól megszabadult) ő maga pedig gyorsan öltözködni kezdetig Felöltötte a tisztítóból hazaért frakkját, újdonatúj cilindert vágott a fejébe, «gy utolsó mosolygós pillantás a tükörbe s egy. az ómra, melynek mutatója dél felé ballag, és kilebben az ajtón, útközben folyton ártatlan gjacé-kez- tyüjét nyomogatva. \ Egypárszor neki ütődik a járókelőknek, de végtére mégis, szerencsésen odaér aa isteni Mid ajtajához. Idegesen forgatja cilinderjét^ egynéhány próbakopogtatás után L erélyesen koppint az ajtón s benyit. Előtte áll a papa. Nagyon nyájasan fogadja — Hozta Isten, hozta Isten — alig vórtuk, tessék helyet parancsolni, — egy pohárkí# sziv- erősitőt talán ?, i -y, Ráfael ur mindenekelőtt feszesen » megáll,' — most ő remeg úgy, mint megkinzobt pacien­seitől látta — és elltezdi mondókáj A papa rettenetesen örül, a mama pühöng, Micike sir. Kifut a másik szobába, a mama vele s tagadó eszmékkel sáncolják el magukat. Pedig oly gyönyörű hölgy ez a Micike, hogy kár a sírással tönkre tenni káprázatos szemeit. Hát még mint mondják a remek diva-. tos hajról (megjegyzem, hogy színéhez semmi köze sincsen az elharapózott Diana-készit- ménynek), a bájos orrocskáról s a parányi szájról ... Nem hiába, hogy örült Rafael ur, mikor az előszobában nem találta semminemű idegen férfi jelét. így hát idejében jött. Leülnek, a papával kedélyesen kocintgat- nak s a doktor ur igyekszik mosolygós arcot ölteni, ami a legnagyobb mértékben félig sike­rül neki. No mert az jár eszében, az zavarja un- tálán, hogy ki most az ő vetélytársa. Bagolyrugta fattya 1 Doktor az i^Raii^T' f még pedig — Fogsoros. Sőt mi Jki kérőbe készült rhár, mint Rafaelünk 0B6tol>í üre- lyen értesült róla. — Ott ismerkedtek meg egymással a négy év előtti medikus bálon, a mi Rafaelünk már utolsó éves vén medve, a másik é meg fiatal kezdő. — Micikének ez. volt az első bálja. Rafael ur,;.az. öreg, mindjárt a ^hódolók.-«gárdá­jának lett a vezére, buzgón el-eljárogatott 'Mici nagysam udvarlására s — mily boldogító érzés, rokonérzelemre talált. i

Next

/
Oldalképek
Tartalom