46 találat (0,168 másodperc)

Találatok

1. (70. oldal)
[...] 90 Köszönet Kun Edének Godó Istvánnak és Varga Pálnénak 40 91 [...] ideiglenes kölcsöne 59 109 Somogyviszló kérése 1400 pengő rendkívüli adó kivetéséért 59 110 Alsok Csurgósarkad kérése 3500 P rendkívüli adó 60 111 Hetes kérése kétévi 120 százalékos rendkivüli adó [...]
2. (23. oldal)
[...] csatoltassék vissza a polgárdii körhöz Kérése megadatik és körügyelő lelkész urak [...] folyamodása a Roboz alapítvány kamatáért Kérése megadatik és megbizatik a pénztárnoki [...] el Közép Bogárdra t Lukács István Lepsénybe t Cseresnyés János Hidvéghre [...] Dem­jén Márton Szent Mihályra Szokó István Igarra Kovács Lajos Kenesére Móricz [...]
3. (28. oldal)
[...] Tudomásul bejegyeztetik r Olv Matolcsy István helyettes köztartás vezető tanár azon kérése hogy 1917 január 1 től [...] a ma­radásra de mert ezen kérése eredménytelen volt az ideiglenes működésre [...]
4. (20. oldal)
[...] osztaléknak részére utalványozását kieszközöltetni kéri Kérése pártolólag az e kerületre felterjesztetik [...] a Roboz alapít­ványnak részére utalványozását Kérése megadatik és e m pénztárnok [...] Lajos Medgyaszay Vincze és Borsos István Az Esperes ur megbizatik hogy [...]
5. (63. oldal)
[...] nt esperes úrhoz intézett azon kérése hogy az 1897 98 99 [...] egyháztól 120 frt ennélfogva Eekete István I ső tanitó 120 frt [...] nem teljesíthető e A presbyterium kérése nem teljesíthető mert ab­ból sem [...]
6. (77. oldal)
[...] Szabályszerű idézés folytán megjelentek Rozs István személyesen a falubattyáni egyház képvisele­tében [...] Gyula előadó ismerteti I Rozs István panaszfeljelentését Rozs István falubattyáni lakos 1902 október 18 [...] folytat Ezen panasz folytán Józan István esperes ur által nyilatkozattételre szólittatott fel Józan István terjedelmes nyilatkozatá­ban Rozs Istvánt megbízhatatlan embernek jellemzi s a [...]
7.
[...] Huszár Károly Pásztor Elek Végh István Salga Endre Yizi János Székely [...] Ha­niszkó János és ifj Tóth István Mint vendég Akucs István áll elemi isk tanitó 1 [...] ezen jegyzőkönyvnek hi­telesítőiül id Tóth István és Bátky István tagtársak bízatnak meg 2 Akucs [...]
8.
[...] folyamán történt tanítóválasztásokról Megválasztattak Tóth István Megyercsre az 1934 35 isk [...] III tan áll ra Tóth István Nagymegyerre az 1934 35 isk [...] végleges II tan állásra Varga István Perbetére II tan állásra Domonkos [...] megállapítottam hogy a szigorú intézkedés kérése tévedés folytán történt Örömmel jelentem [...]
9. Tartalomjegyzék (56. oldal)
[...] 3 1 Esperes űr áldás kérése 4 2 Jegyzők megnevezése 4 [...] közé lép 5 6 Tóth István sárkeresztesi tanító elhunyta 5 7 Derecskey István nyug csőszi tanító elhunyta 5 8 Sáhó István lelkész és Szűcs Kálmán tanító [...]
10. (57. oldal)
[...] Szűcs Lajos Joó András Nagy István kör­lelkész Babay Dezső Nagy Sándor [...] Péter Czakó Sándor körtanitók Tóth István jegyző Továbbá Miklós Géza és [...] építkezési ós fizetés kiegészítési segély kérése is igy az egyház­megye beavatkozása [...]
11. (15. oldal)
[...] a konvenii közalapbó segélyt kér Kérése teljesen indokolt lévén utasittatik az [...] Ladányba rendes lelkészül tiszt Molnár István volt lepsényi helyottes lelkész ur [...] Tudomásul vétetik és tiszt Molnár István urnák nádasd­ladányi lelkészül választatása megerősíttetik [...] a lepsényi helyet­tes lelkész Molnár István ur választatott meg rendes lelkészül [...]
12. (70. oldal)
[...] 23 sz Bodor Zsuzsánna Leányotthon kérése 64 sz Csóri vallássérelem 48 [...] 26 sz Főjegyző dr Puskás István választásról jelentés 4 sz Gueth [...] 61 sz Iszkaszentgyörgyi lelkészválasztás Pőcz István 11 sz Kálvineum javára életbiztosítás [...]
13. (43. oldal)
[...] Vanicsek Antal h pénztáros együttes kérése 200 200 K drágasági pótlék [...] pót­lékot megszavazza v Olv Bazsai István Pap György Luka János intézeti [...] kérvényük Az ig tanács Bazsai István Papp György és Luka János [...]
14.
[...] 8 Zongor János az egyházmegye kérése ellenére is megmarad elhatározása mellett [...] Kiss Imre 26 ot Végh Ist­ván 25 öt Huszár Károly 23 [...] garammikolai Kiss Imre zselizi Végh István v ládányi Huszár Károly ksárói [...]
15. (3. oldal)
[...] lelkészek A tanítói karból Halasi István pápai lanitó mint a tanítói [...] József tanácsbiró Barth a los István tauácsbiró Takács Ferencz képviselő K [...] Isten áldó szent lelkének buzgó kérése után a gyűlés megnyittatott Tudomásul [...]
16. (114. oldal)
[...] bUi iskola községesitési határozatairól jelentés kérése 60 107 Esperes jelentése számadásokróls [...] alapszabályainak jóváhagyása 66 112 Méhes István felebbezése beiratási díj ügyében 66 [...] díj megállapításáért 68 118 Sárosi István gigei lelkipásztor közmunkaváltsága 68 119 [...]
17. (66. oldal)
[...] Farkas Sándor Balla Árpád Liber István Csonka Jenő és Szilágyi Árpád [...] fáradozásáért 18 30 Écsy Ödön István üdvözlése kitüntetésekor 18 31 Köszönet [...] szövetségbe lépésre 20 38 Segédlelkész kérése Kaposvár s Nagyatád részére 20 [...]
18. (83. oldal)
[...] községi iskolaszéki tagsága 67 119 István királynapi zaklatások 67 120 Magyar [...] módosítása 70 129 Csire Nagy István beruházás megváltása iránti kérése 71
19. Tartalomjegyzék (51. oldal)
1 Szántó János fizetésemelés kérése e Héjas Elek kérelme szakvizsga [...] Köztartási felfigyelő számadásai 1 Lázár István tanár állandósittatása 155 Bujanovics Koppy [...] fekvő föl­dek haszonélvezetéről 163 Nóvák István kérelme a cselédek gyermekeitől járó [...]
20.
[...] az Egyetemes Konventre 20 Puskás István zólyomi ref lelkész az 1935 [...] Egyetemes Konventtől Egyházmegyei közgyűlés Puskás István kérelmét sze­gényes jövedelmére valamint ott [...] Agyagássy Sándor garamvezekényi ref lelkész kérése az oroszkai községi és állami [...]