7. oldal, 145 találat (0,186 másodperc)

Találatok

121. 1912-06-12 / 24. szám
[...] fogadta a küldöttségekét kiket Szabó Sándor vármegyei alispán vezetett üdvözölvén a [...] egy bizottság kíséretében megvizsgálta a szaniszlói gör kath iskolát és ott [...] alispán előterjesztésére az elhunyt Sváby Sándor bizottsági tag he­lyébe az állandó [...] váltott Parragh Böskével Beregszászon Thegze Sándor keselymezői gör kath tanító eljegyezte [...]
122. 1912-07-03 / 27. szám
[...] akik közül egyik hírlapjában Timár Szaniszló testvér azt taná­csolja hogy terjesszük [...] kiskaposi plébánia lelkészévé kinevezte Pácz Sán­dor premontrei rendű áldozárt Uj oltár [...]
123. 1912-07-03 / 27. szám
[...] Az ünnepi szónok Láng Pál szaniszlói segéd­lelkész meghatóan ecsetelte a papi [...] 30 án Csanáloson egy Hosszú Sándor nevű csavargót Mizsuj János pórházi [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczi utcza 16 [...]
124. 1912-08-07 / 32. szám
[...] Papp Viktor és Juhász Mária Szaniszló Baumgartner György Budó Ré musz [...] Réztelekre Haluván János krasznahor váti Szaniszlóba Vörös Juliánná szatmáruj vári Vámfalura [...] Anna Beregszászból Kaposvárra és Szabó Sándor Nagy dobrony bél Kisvárdára Ungmegye [...]
125. 1912-09-04 / 36. szám
[...] 9 órás nagymisén Jordán Károly szaniszlói apátplébános pontifikáit a Dalegyesület válo­gatott [...] főerdőrendező Raj nocha József Sechser Sándor erdőmérnökök Pecz József oki erdőmérnök [...] ujonan szervezett segédjegyzői állásra Radnai Sándor oki jegyző választatott meg Kinevezés [...]
126. 1912-10-09 / 41. szám
[...] azt Kolozsvárra menve vég­rehajtotta Movík Sándor sárközi róm kath kántor tanitó [...] Szepacher Ferencz Csanálos Soltész István Szaniszló Harmat J Királymező Szolomájer József [...] kultuszminiszter Sze­repelnek még rajta Barkóczy Sándor dr Kotál Henrik tervező és [...]
127. 1912-10-16 / 42. szám
[...] 1 én a szinérváraljai misztótfalusi szaniszlói és szamosborhidi is­kolák átadhatók lesznek A tyukodi kismaj tényi rézteleki szaniszlói szamosborhidi és jederi állami iskolák [...] szocziális szak­osztálya mely dr Giesswein Sándor veze tése alatt több mint [...]
128. 1912-11-13 / 46. szám
[...] nép vetség céljairól Dr Ernszt Sándor A nép szövetség gazdasági feladatairól [...] Terézia életének 58 ik évében Szaniszlón Rásky Kálmán nyug városi pénztári [...] József gróf 2737 hold Degenfeld Sándor gróf 4306 hold De Gerando [...] Mi­hály gróf 3280 hold Károlyi Sándor gróf 11755 hold Kende Béláné [...]
129. 1912-12-04 / 49. szám
[...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő Gazdasági [...] az igazságügyi­miniszter előterjesztésére dr Lázár Sándor járásbirónak a mszigeti kir járásbíróság [...] várható Magyar Bálint és Movik Sándor tanító fáradozását remélhetőleg több eredmény [...] első ünnepélyes szent miséjét Szalay Sándor beregi főesperes manduktorsága mellett fényes [...]
130. 1913-01-01 / 1. szám
[...] év­fordulója annak hogy gróf Károlyi Sándor Würtenbergből ide telepítette a svábokat [...] Pillich Ottó rk pleb Movik Sándor rk tanitó Uj fényképészeti és [...] előnyben része­sülnek Kérvények főtiszt Veszprémy Sándor esperes úrhoz Munkácsra Bereg m [...] iskolaszékhez czimezve az esperesi hivatalba Szaniszlóra kül­dendők Jövőnk Sejtettem s csakugyan [...]
131. 1913-01-22 / 4. szám
[...] törvényszéki biró tömeggondnok dr Antal Sándor ügyvéd Az Oltáregyesület kiállításáról a [...] I 7 Nagykároly II 8 Szaniszló e Nyíri esperesi kerület 1 [...]
132. 1913-01-22 / 4. szám
[...] ünnepélyt fog tartani Fizetésképtelenség Kepes Sándor szinérváraljai bánya és rnalomtulajdonos fi­zetésképtelen [...] részvé­tele mellett A diszgyülést Knauer Sándor helyi igazgató nyitotta meg Majd [...] életének 43 ik évében Fényes Sán­dor sárközujlaki földbirtokos e hó 17 [...] arra hogy a birtokán a szaniszlói állomásig veze­tő utat szintén köveztesse [...]
133. 1913-02-19 / 8. szám
[...] céljait fejtegette majd dr Fibiger Sándor főgimn tanár lourdesi emlékeiről tartott [...] érdekében Erdőd Vitka Fe­hérgyarmat és Szaniszló község meg mező hegyesi mén [...] újból 1 évre Kré mer Sándornak adományozza Ugyanilyen értelmű határozatot hozott [...]
134. 1913-03-12 / 11. szám
[...] A csalogány buja Szavalja Haluskay Sándor Vili o t 3 Petőfi [...] induló H egedün játssza Róth Sándor VI o t zongorán kiséri [...] egybe A szereplők mind­egyike Füredi Sándor dr Szilágyi Imre dr Füredi [...] 71996 ko­rona utaltatott ki A szaniszlói gör kath elemi iskola államsegélye [...]
135. 1913-05-07 / 19. szám
[...] menyasszony testvér bátyja Láng Pál szaniszlói segédlelkész vé­gezte aki a testvéri [...] kör dísztermében a melyen Knauer Sándor helyi igazgató tartott előadást a [...] eljegyezte Fejes iduskát Nagybányán Veres Sándor bótrágyi oki jegyző eljegyezte Győrffy [...] Dolhai körorvossá egy­hangúlag dr Richter Sándor munkácsi orvos választatott meg Az [...]
136. 1913-06-18 / 25. szám
[...] Ligeti László VII a Szembratovics Szaniszló és Werner Jenő különösen teremreszletek [...] választmány bírósága elé Magyar János szaniszlói valamint a ba lotafalui gör [...] magáét a testvér dr Fógel Sándor is A megosztott fáradalom gyümölcse [...]
137. 1913-10-08 / 41. szám
[...] községi főjegyző Nagyszőllős község Kerekes Sándor polgári iskolai igazgató az intézete Pilissy Sándor az ipartauonc iskola és Lator [...] tisztet nagykárolyi helyettes állomásfőnököt a szaniszlói állomásra főnökké nevezte ki Szatmármegye [...]
138. 1913-12-03 / 49. szám
[...] közel napokban el­hunytak dr Kozma Sándor kir tanácsos Máramarosvármegye tiszti főorvosa [...] 36 ik évében Nagykárolyban Farkas Sándor ezredes 74 éves korában Nagybányán [...] a bizottsági tagválasztásokat Tibán Onczay Sán­dor Pásztor József és Szűcs András [...] közjegyzőt nevezte ki Aljegyzői választás Szaniszlón nov 21 én ejtették meg [...]
139. 1913-12-10 / 50. szám
[...] Genesen 3 Er endréden Kismajtényban Szaniszlón és Válla jon 2 2 [...] lelkész tartanak előadá­sokat Eljegyzések Hrabár Sándor ungvár kir kath főgimn tanár [...] György vm aljegyzőt és Rednik Sándor szolgabirói tb szolgabirókká nevezte ki [...]
140. 1913-12-17 / 51. szám
[...] o t 6 Beszéd Mondja Sándor Vence kir kath főgimn tanár [...] székesegyházban dr Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánosnak kano­noki beiktatása A kinevezési [...]