Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-12-17 / 51. szám

Szatmár 1913. deczember 17. öt millió hold föld az országnak ellenszolgá­latul mennyi kulturális kötelezettségnek tesz eleget. Nem látják azt sem, hogy évenkint át­lag 1000 zsidó kereskedő bukik meg, már amint ők szoktak és csekély 100—150 mil­lióval károsítják meg az országot. A kath. egyháznak van másfél millió hold földje, ebből 12000 egyházi személyét, rengeteg iskoláját, templomát, árvaházat, kór­házat, menhelyeket, jótékonysági, kulturális intézményeket tart fenn, de azért ez ered ményezi a tüdővészt, a kivándorlást, a tu­datlanságot, szóval minden bajt. Ha progresszivék nem mondanának ilyen képtelenségeket, még utóbb nem prog­resszív agyvelőknél is hitelt találnának, így azonban csak Hári Jánosék utódai, azzal a különbséggel, hogy a becsületes Hári Jáno­sok nem tendencziával szoktak hazudni. Kérelem a katholikus társadalomhoz. A XII. Országos Katholikus Nagygyűlés tárgysorozatában a munkanélküliség enyhítésére vonatkozólag is fogadott $1 határozati javasla­tot. E határozati javaslat oda irányul, hogy az Országos Katholikus Szövetség a keresztényi szeretet nevében kérje fel a püspöki kart, a káptalanokat, a lelkészkedő papságot és az egész katholikus társadalmat, hogy az előfor­duló munkákat lehetőleg most adják ki, ami­kor kétszeresen segíthetnek a nyomorgókon, ami­kor a kellő időben nyújtott testvéri segítő kézzel az Egyháznak sok eltévedt fiát vezethetik vissza Krisztushoz. Régóta nem renditette meg Szent István birodalmát olyan hatalmas gazdasági válság, amilyen az egész éven át való hábo- ruskészenlét s a két éven át tartott rósz termés következtében most szakadt reánk. A főváros­ban úgy, mint szerte az országban virágzás­nak indult vállalatok ezrei és ezrei egyremásra buktak, mert megszűnt a hitel, minden gazda­sági élet és gazdasági haladás előfeltétele. Ha a gyárosok, kereskedők, más munkaadók üzeme aláhanyatlik, természetes, hogy a beállott gaz­dasági válság a munkásnép százezreinek az asztaláról sodorta le a mindennapi betevő falatot. A katholikus társadalom élő lelkiismerete előtt sol^se volt idegen az ország népeinek szo- cziális, gazdasági nyomorúsága. Az egymásra utalás, egymás segítése a felebaráti szeretet fényével van beírva a katholikus világ leikébe. Bizonyára most is felsajog a Krisztus hitében megerősödött lélek, mikor fölszakadozui látja a társadalom anyagi romlásának sebeit, mikor az adventi borulatban az utczák felől munkanél­küli tüntetők szomorú kiáltozásait hajtja abla­kán át a téli szél. Katholikus társadalom, ki első vagy min­den jóban, minden kötelességteljesitésben, mellyel Isten és embertársaid iránt tartozol, siess a nyomorgók segítségére; kétszeresen segít, ki gyor­san segít ; s ki szükségleteit most teljesitteti a dolograváró munkás kezekkel, nemcsak azt nyeri el, amire szüksége volt, hanem lelkiismerete a jótett melegségével is megtelik. S a fölsegitett mnnkásnép szivében is kigyul a megértés, hála és felebaráii szeretet fénye s ha kiliamvadt volna a hit az Egyház és Krisztus iránt, úgy az is föllobog szivében ismét, mikor megérzi a katholikus társadalom segítő jobbját. Az Országos Kath. Szövetség. Előfizetőink, úgy vidékiek (róm. kath. iskolák is), mint helybeliek, sokan hátra­lékban vannak előfizetési dijaikkal. Tiszte­lettel kérem e hátralékok mielőbbi beküldését. Ettinger János, a Heti Szemle kiadóhiva­talának vezetője. ..HETI SZEMLE“ Pályázatok plébániákra. A szanisz- lói plébániára, amely Sz. Jordán Károly dr. apátp ebános kanonokká történt kinevezteté- sével megürült, az egyházmegyei hatóság 1914. jan. 31.-i lejárattal, a jenkei plébániára pedig ez évi decz. 31 -i lejárattal pályázatot hirdet. Böjtök. E héten van a téli évnegyedes böjt (kántorbőjt), szerdán és pénteken szigorú böjttel, a mikor a háromszoros étkezés és egyszeres jóllakás van megengedve és tiltott a húsétel, szombaton pedig enyhített böjti nap lesz, a mikor a háromszoros étkezés és egyszeri jóllakás van megengedve, valamint a húsétel is. Decz. 24 én, szerdán vigilia-nap lévén, szigorú böjtre vagyunk kötelezve. Ka­rácsony másodnapján, a mely ez évben pén­tekre esik, főpásztorunk fölmentést ad az abstinentialis parancs alól, tehát meg van engedve a húsétel. Az Oltáregyesület kiállítása. Az Egyházmegyei Középponti Oltáregyesület buzgó hölgytagjai igazán áldozatos tiszteletreméltó nagy munkával készülnek az évi kiállításra, a mely után szétosztódnak az egyházmegyei sze­gény templomok között a kérelmezett egyházi ruhák. Az idén, ha — az anyagi eszközök ke­vés volta miatt — nem is lesz mennyiségben oly gazdag a kiállítás, mint tavaly volt, a kivi­tel finomsága, szépsége, ízlésesen művészi volta annál fölötlőbb lesz. A kiállítás, nagy készülő­déseiben — amely karácsony után lesz a zár dai polgári iskola nagytermében — sok munkás kézre van szüksége az Oltáregyesületnek. Ez okból is felhívjuk különösen a katholikus hölgyvilágot, hogy az Oltáregyesület tagjai so­rába lépjenek be és a csütörtöki munkadélutá­nokon a zárdái polgári iskolában megjelenjenek. Akik pedig valamivel hozzá akarnak járulni a szegény templomok Kisegítéséhez, anyag- vagy pénzbeli adományaikat mielőbb juttassák el az Oltéregyesülethez. A németi részi róm. kath. plébánia. Megyéspüspökünk deczember 8-án kelt 3445. számú intézkedésével véglegesen megtörtént a szatmári róm. kath. plébánia kettéosztása, 1914. január l-ével kezdődő érvényességgel. A jövő év elejétől kezdve a szatmári részi plébánia hi­vatalos elnevezése „Szatmár-Németi székesegy­házi plébánia“, a németi részié „Szatmár-Németi róm. kath. szent János plébánia“ lesz. A szé­kesegyházi plébániához fog tartozni a város déli fele, mig a szent János plébániához a városnak északi része. A két plébánia határait közelebbről igy határozza meg a püspöki dismembratiós decretum : A székesegyházi plébániához tartozik az a terület amelyet a Hieronymi-utcza, Kisfa- ludy-utcza, Werbőczy-utcza, a Kinizsy-utczának (mindkét oldalon) a Werbőczy-utczáig terjedő része, a Kazinczy-utca északi vége, továbbá az István-térnek a Kazinczy-utcza végétől nyugatfelé húzódó oldala, a Jósika-utcának déli oldala, áz Uj-utcza, Vörösmarty-utcza és Sziget-utcza mind­két oldala, végül keleten a Hieronymi-utcza vé­gétől a Szamos védtöltéséig húzott egyenes vo­nal, nyugaton pedig a Sziget-utcza északi végé­től a Szamos töltésig vont egyenes zárnak kö­rül. Ami terület a fent leirt határvonaltól északra fekszik, az a szent János-plébániához tartozik. Ugyancsak a szent János plébániához fog tar­tozni Berend, Kak, Kakszentmárton, Szatmár- udvari és Mikola lelki gondozása. Az uj plébá­nia területén elhaltak közül csak azok temet- hetők a hidontuli temetőbe, akiknek sírhelyeit 1914. január elsejéig megváltják. A főgymnasium Konstantin-ünnep- sége. A kir. katb. főgymnasium tanárkara és ifjúsága nagyszabású ünneppel üli meg az Egyház fölszabadulásának 1600 éves forduló­ját. Az ünnepség decz. 20-án d. u. 5 órakor folyik le a főgymnasium dísztermében a következő műsorral : 1. Beethoven : Isten di­csősége. — Énekli az ifjúsági vegyeskar. 2. Beszéd. — Mondja : Varjas Endre kir. kath. főgimn. tanár. 3. Sztára-Szepessy: Rózsafü- ' zér. Iskolai daljáték. — Magánszólamokkal és zongoragisérettel énekli az ifjúsági ve­gyeskar. 4. Óda. — Irta és szavalja: Merker Márton dr. kir. kath. főgimn. tauár. 5. Fran­cis Thomé; Andante religioso. — Hegedűn játssza: Sztojka Árpád VIII. B) o. t., zongo rán kiséri: Sztojka Tibor V. o. t. 6. Beszéd. — Mondja : Sándor Vence, kir. kath. főgimn. tanár. 7. Acher-Donizetti: Morceau de con­cert. — Zongorán játsza: Jaksics József VL o. t. 8. Czobor-Váradi : Regina coeli. Melo­dráma. — Zongora harmonium és énekkisé- rettek szavalja Buday Mihály Vili. B) o. t. 9. Hymnus. — Énekli az ifjúsági vegyeskar. Az Irodalmi-kör utolsó adventi elő­adása. Az Egyházmegyei Irodalmi Kör ad­venti előadásai decz. 21.-én fejeződnek be fél 6 órakor a Cccil-egyesület nagytermében kezdődő utolsó adventi előadással. Előadó Varjas Endre kir. kath. főgimn. tanár lesz ; szavalni fog Lábas Erzsébet vetített ké­peket mutat be Kovács Gyula dr. Belépő­díj 20 fillér, családjegy 50 fillér, diákjegy 1Ó fillér. Eljegyzés. Lapunk külső munkatársa, Dr. Ambrózy Ágoston sátoraljaújhelyi ügy­véd, az ismert nevű iró, eljegyezte Ferenczy Arankát, Ferenczy Béla altábornagy leányát. Az eljegyzés hire vármegyénkben is széles körben kelt érdeklődést; Ámbrózy Ágoston­nak ugyanis több rokona és jóbarátja él a vármegyében. Adományok a kath. Legény egye­sületnek. A közelgő karácsonyi ünnepek al­kalmából megyés püspökünk 50 koronát, Pemp Antal praelatuskanonok pedig 20 koronát ado­mányozott a szatmári kath. legényegyesületnek Az intenfélelem és a munka jeligéje alatt egye­sült iparos ifjúság mélységes hálával adózik jó- lelkü pártfogóinak. Kanonoki beiktatás. Hétfőn, e hó 15-én folyt le a székesegyházban dr. Szentgyörgyi Jordán Károly szaniszlói apátplébánosnak kano­noki beiktatása. A kinevezési okmányokat dr. Bakkay Kálmán szemináriumi aligazgató olvasta fel. A beiktatást Pemp Antal praelatuskanonok végezte. Ugyanekkor történt Benkő József apát­plébános előléptetése az őrkanonokságra és Szabó István promoveálása a székesegyházi fő- esperességre. Az uj kanonok tiszteletére Benkő József apátkanonok vasárnap este vacsorát adott, amelyen az ünnepeken kívül a szeminárium elüljárósága s az alapítványi pénztár tisztviselői vettek részt. A kath. legényesület szinielőadása. A szatmári kath. legényegyesület f. hó 26-án, karácsony másodnapján délután 5 órai kezdet­tel szinielőadást rendez a Cecil egyesület nagy­termében. Bodnár Gáspárnak „A visszavándor- lók“ cimü darabja kerül szinre. A kiválóan ak­tuális tárgyú és gondos előkészülettel szinreke- rülő darab kétségtelenöl lelkes fogadtatásra fog találni és maradandó hatást gyakorolni. Külön meghivőkat nem bocsát ki az egyesület, hanem ezúton hívja meg az érdeklődő közönséget. — Beiépődij személyenként 1 kor. A kórházi betegek karácsonya. A betegek szatmári birodalmában a városi köz­kórházban karácsony szent ünnepére készül­nek. A szeretet meleg sugara eljut ide is, e rideg szomorú falak közé is. Szatmár város érző, humánus lelkű közönségéhez intézzük ezen kérelmünket. SzeretnŐR, ha kérelmünk nem lenne a pusztában visszhang nélkül el­hangzott szó. Szeretnők ha Szatmár város társadalma csak egy csöppnyi szánalommal gondolna a kórháznak szomorú lakóira (120 betegre, a kik közül 24 gyermek) s hozzá járulnának ahhoz, hogy a sok szerencsétlen ember karácsonyi ünnepe mennél melegebb, kedvesebb, emlékezetesebb legyen. Nem ké­rünk nagy áldozatokat, csak azt: ne maradjon válasz nélkül a kórház kérelme. Arra kérjük azokat, akik méltányolni tudják kérelmünket, járuljanak hozzá bármily csekélységgel a kórházi betegek karácsonyfájához. Az adomá­nyokat kérjük a kórház gondnokságához kül; deni. A pápa a szatmári ifj. Congrega- tiónak. A most jubiláló ifjúsági Mária Con- gregácziót nagy kitüntetés érte. X Pius Pápa őszentsége sajátkezüleg irta meg levelét folio nagyságú legújabb felvételű arczképen pápai áldásával egyetemben, mely magyarul eképen hangzik : Szentséges Atya 1 Kerner István és Czumbel Lajos a Collegium Ger- manicum Hungaricum Rómában Szentséged lábaihoz borulva alázattal kérik apostoli ál­dását Isten különös kedvezésének és B. Szűz Mária pártfogásának zálogául azon alkalom­ból, hogy a szatmári ifjak Mária kongregá- cziója örömmel ünnepli kongregácziójuk ala­HÍREK Terjesszük a 1 (IZIMllJHlíi )t(ÍF j !

Next

/
Oldalképek
Tartalom