Heti Szemle, 1912. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1912-11-13 / 46. szám

5 Szatmár, 1912. november 13. helyezve és ég a nagy ünnepek alkalmával »'/ ima alatt. Hogyha e gyertyák egészen le­égtek, tartja egyértplmiileg a görög és török legenda, Hagia Sophia ismét keresztény lesz. A mecset gyertyaöntőjének van gondja reá, hogy a fatális gyertyák állandó- ifjúságnak örvendjenek : nem kópei-e ezek a gyertyák a török hatalomnak, mely mindég fogyóban van s mindig meg lesz ujitva ? jegyzi meg szellemesen a Jerusalem czimü szemle, mely e legendát közli. Nagyon igaz e kép ! Tö­rökország gyertyaöntői az európai nemzetek, melyek fentartják, hogy csak lassan ham­vadjon el. Than ünnepély. A kir. kath főgimnázi­umi ifjúság „Természettudományi Köre“ f. hó 16 án. szombaton d. u. 5 órakor az inté­zet épületében Than Károly emlékezetére ünnepélyt rendez. Kérjük a nagyközönséget hogy az ifjúságot tisztelje meg megjelené­sével. Uj fényképészeti és festészeti mü. terem megnyílt Deák-téren, a Pannónia ud­varának földszintén. Kényelmes kocsi bejárat- Tisztelettel Scherliny Antal. — Telefon 275. Dalestély. A Szatmárnémeti dal- és zeneegyesület 1912. november 16-án este 8 órakor a Polgári Társaskör helyiségeiben mű­sorral és tánccal egybekötött tagilletményes dalestélyt rendez. Belépő dij : nemtagok ré­szére : személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. A Kath. Népszövetség közgyűlése. A Kath. Népszövetség ez évi közgyűlését Budapesten fogja megtartartani, a régi or­szágháza üléstermében nov. hó 17 én, délu­tán 3 órakor. Ezt az alkalmat az elnökség fel kívánja használni arra, hogy külön a helyiigazgatókkal és külön a csoportvezetők­kel értekezletet tartson. Kedvezményes vasú­ti jegyre szóló igazolványt kívánatra 20 fillér ellenében küld a központi iroda. A gyűlések programja a következő: November 17 én d. u. 3 órakor közgyűlés a régi országház ülés­termében. Beszédet fognak tartani : Dr. Raj- ner Lajos, püspök. Rakovszky István. Gr. Károlyi József. Gr. Zichy Aladár. Dr. Zboray Miklós. November 18-án délután 3 órakor a Szent-István-Társulat dísztermében lesz a helyigazgatók értekezlete, a melyen a nép- vetség céljairól Dr. Ernszt Sándor, A nép- szövetség gazdasági feladatairól Haller Ist­ván. A népszövetségi organizmusról Dr. Mol­nár István, dr. Moldoványi Gyula, Haller István beszélnek. Este 7 órakor csoportvezetői értekezlet a Szent-István Társulat dísztermé­ben. Tárgysorozat: Mi a csoportvezető és a sajtó. Huszár Károly. A csoportvezető szo- cziális feladatai Szafánczy Andor. — A „Hangya“ állásfoglalása. A Hangya igazgatósága minden vidéki fogyasz tási és értékesítő szövetkezethez bizalmas le­velet intézett, mely a háborúval szoros ösz- szefüggésben van. A levél azzal kezdődik, hogy az ország általános mozgósítás előtt áll és nincs kizárva, hogy európai háborúnak leszünk kitéve. A fenyegető háború a gaz­dasági életre rendkívül súlyos befolyással lesz, ez, ha már most nem védekeznek, a szövetkezeti életre is veszedelmet jelent. Ezért az igazgatóság elrendeli, hogy a szövetkeze­tek a további hitelezést minden körülmények között szüntessék be, még akkor is, ha a hitelviszonyai kedvezőek. A szövetkezetek ezenkívül kötelesek kintlévőségeiket hala­déktalanul behajtani. LOHR MÁRIA (Kronfusz), a főváros első és legrégibb csipke-tisztító-, vegy­tisztító és kelmefestő-gyárintézete Buda pest Vili., Baross utca 85, a szakmájába vágó összes megrendeléseket gyorsan és jutányo­sán teljesiti. „HETI SZEMLE“ VIDÉK Szatmármegye októberben. Pénte­ken tartotta meg Szatmárvármegye közigaz­gatási bizottsága Csaba Adorján főispán elnöklésérel ülését. Az alispán jelentette, hogy az 1913. évben bekövetkezhető árvíz elleni védekezés előkészítése czéljából az igénybe vehető közerő összeírását elrendelte. Október hó 29-én vett értesítés szerint a Kraszna folyó felső szakaszán oly vízállás mutatkozott, hogy a társulat az árvíz elleni védekezést megkezdte, műszaki közegeit a védelmi vonalakra kiküldötte. A személyes ügyek köréből említi az alispán, hogy vm. főispán Dr. Olsavszky Viktor j.-orvost tb. vm. főorvossá kinevezte. Az alispán a fe­gyelmi eljárást megelőző vizsgálatot egy esetben, Dr. Gyene Pál vm. aljegyző ellen hivatali hanyagság czimén rendelte el. Ok­tóber hónapban útlevelet kért 838, útlevelet kapott 458 folyamodó. Visszavándorolt 43 állampolgár. — Az egészségügyi állapot október hóban kedvezőtlen volt. Egyes he­venyfertőző betegségek 12 községben léptek fel járványos jelleggel. Legnagyobb számmal a vörheny lépett fel járványos jelleggel Ivács- kón. A gyógy- és óvintézkedések különben minden községben megtétettek. — A pénz­ügyigazgató jelentése szerint egyenes adóban október hóban befolyt: 307978 K 61 fillér, hadmentességi díjban: 17806 K 51 fillér, bélyeg- és közvetlen illeték fejében : 35,122 K 74 fillér fogyasztási és italadóban: 18833 K 64 fillér. A kir. ügyész jelentése szerint a szatmármegyei kir. járásbirósági fogházak­ban október hó végén letartóztatva volt 142 férfi és 40 nő, az egész hó folyamán szaba­dult 123 férfi és 84 nő ; a hó végén fogva maradt 19 férfi és 6 nő. A törvényhatósági állatorvos jelentése szerint az állategészség­ügy a múlt hónapban kedvezőtlen volt. Házasság. Ács József iőerdőhivatali számtiszt örök hűséget esküdött Felföldy An- nuskának Ungtarnóczon. Szentszéki ülnök. Papp Antal gk. püspök kinevezte Csopey Miklós munkács-egy házmegyei áldozópapot szentszéki ülnökké. Halálozások. Az elmúlt héten elhuny­tak : Dr. Bene Kálmán a kir. Kúria nyug. bí­rája, Lipótrend lovagja, 76 éves korában. Az ungvári származású elhunyt a volt ungvári kir. törvényszéknél kezdte birói működését. — Fuchs Antal, m. kir adóhivatali pénztárnokának fele­sége Horváth Juliánná 38 éves korában Szi- nérváralján. — Szilágyi Györgyné szül. But- tyán Terézia életének 58-ik évében Szaniszlón. — Rásky Kálmán nyug. városi pénztári ellenőr 78 éves korában Nagybányán. Brancsik Mi­hály életének 47-ik évében Nagybányán. — Szalay Bálintné szül. Asztai Ágnes életének 70-ik évében Nagykárolyban. Szüreti mulatság, A felsőbányái Kath. Legényegyesület Diczig Béla, buzgó elnökének vezetésével tánczczal egybekötött, nagyon szé­pen sikerült szüreti mulatságot rendezett, a melyen különösen Mátra Gábor és Barkóczi Ferencz czigányok tartották állandó derültségben a szépszámú közönséget. A mulatság anyagi­lag is fényesen sikerült, mert mintegy 120 K tiszta jövedelem gyűlt gssze a legényegyesület könyvtára javára. Népkönyvtár-adományozás. A do­bóruszkai gazdakör részére a m. kir. földmive- lésügyi minisztérium 100 kötetből álló ingyen népkönyvtárt ajándékozott., ' Csőd. Nagykárolyban legutóbb Klein Jó­zsef posztóárukereskedő és Weisz Jakab rövid­áru nagykereskedő jelentette be fizetésképte­lenségét. Az ezerholdasok. Érdekes kimutatás látott napvilágot az ország nagybirtokosairól. Azok szerepelnek a kimutatásban, a kiknek egy-egy vármegye területén legalább ezer hold földjük van. Szatmár vármegyére szóló, bár nem egészen pontos kimutatás a követ­kező : Balázsy József 1721 hold, Degenfeld József gróf 2737 hold, Degenfeld Sándor gróf 4306 hold, De Gerando Félix 1245 hold, Fiseb Jakab 1235 hold, Gorove János 24,47 hold, Grosz Dániel 1603 hold, Hadik-Barkóczy Endre gróf 6879 hold, Hajnal Samu 1006 hold, Haynau báró hitbizománya 1518 hold, Haynau Gyula báró 1931 hold, Jasztrabszky Kálmán 4135 hold, Jékey Zsigmond 1156 hold, Károlyi Antal gróf 6039 hold, Károlyi Erzsébet grófnő 3814 hold, Károlyi Gyula gróf 8490 hold, Károlyi Gyuláné grófné 15392 hold, Károlyi József gróf 13246 hold, Károlyi Lajos gróf (erdődi) 19287 hold, Ká­rolyi Lajos stomfai hitbizománya 25517 hold, Károlyi Lajos gróf (tótmegyeri) 4203 hold, Károlyi László gróf 11017 hold, Károlyi Mi­hály gróf 3280 hold, Károlyi Sándor gróf 11755 hold, Kende Béláné 1316 hold, Kende Zsigmond 4848 hold, Klein Vilmos 1114 hold, Kovács Jenő 1928 hold, Mándy Ignácz 1656 hold, Nagy Béla 1639 hold, Németh Elemér 1544 hold, Odescalchi Gy.-né herczegné 4673 hold, Papolczy Béla 1268 hold, Pásztory Ár­kád 1715 hold, Perényi Péter báró 1459 hold, Piret Lajosnó bárónő 2851 hold, Schwarz Lajos 2206 hold, Szarka Andor 1000 hold, Teleki Géza gróf 1614 hold, Teleki László gróf 1768 hold, Teleki László Gjmla gróf 6701 hold, Teleki Sámuel gróf 4049 hold, Tisza István gróf 3116 hold, Tisza Lajos gróf 1610 hold, Ujfalussy Miklós 1395 hold, Uray Bálint báró 1206 hold, Uray Margit bárónő 1713 hold, Uray Sándor báró 1564 hold, Vécsey Aurél báró 2783 hold, Vécsey László báró 15284 hold, Wesselényi Ferencz báró 2994 hold és Zselénszky Róbertnó grófné 2339 hold. Templomrenoválás. A szerednyei gör. kath. templom belső része, Lescsisin György, ottani gk. lelkész buzgólkodásából 11 ezer korona költséggel teljesen újjá lett átreno­válva. A templom felszentelése nov. 10-én volt. Nagybánya város kölcsöne. A város képviselőtestülete elhatározta, hogy elfogadja a Pesti Hazai Takarékpénztár 600,000 korona kölcsönére vonatkozó ajánlatát és megköti a kölcsönszerződést, hogy 600.000 koronát más­fél esztendőre a mindenkori bankkamatlábnál 1 háromnegyed százalék magasabb kamatoz­tatás mellett vesz fel és ezenkívül 1 száza­lék folyósítási jutalékot fizet. A képviselő- testület megbízta az elöljáróságot, hogy a szerződést a budapesti pénzintézettel meg­kösse. Eljegyzések. Ifj. Filéz Imre, járási számgyakornok jegyet váltott Földessy Maris­kával Nagykárolyban. Gábriel Pál rendesi rk. tanitó eljegyezte Kiss János nagysimonyi rk. tanító leányát, Gizellát. Török katonák Ungvárt. Már múlt számunkban hirt adtunk, hogy mintegy 2000 török katona határőrségünknél lerakta fegyve­rét és Focsában a divisionáriusnál jelentkeztek. Onnét osztották szét őket különböző helyőrsé­gekbe. Kétszázan Ungvárra kerültek, a hol a török tisztek még vasárnap délelőtt nyilatkoza­tot Írtak alá, hogy további intézkedésig az ungvári helyőrséget el nem hagyják. így sza­badon járhatnak, kelhetnek, — sőt ha tetszik a városban lakhatnak is. Rangjuknak megfelelő fizetésüket (a mi fizetési fokaink szerint) szin­tén megkapják, — a legénység pedig zsoldot és ellátást. Az Ungváron időző tisztek névsora a következő: effendi Ibrahim Hasam, effendi Pártoljuk a hazai ipart! KEPES SÁNDOR Minden magyar em­ber szent kötelessége a hazai Ipar pártolása, csakis hazai termékeket dolgoznak fel. A legkifegástalanabb kivitelben ké­szíti a legkülönbözőbb alakn piramisokat, ebeliszkeket, kereszteket, emléktáblákat, sirfedeleket, mezei kereszteket, kápolná­kat, mauzóleumokat stb. n MODERN BERENDEZÉSŰ GÉPTEREM i CSISZOLÁS RÉSZÉRE. Fiók-Üzlet: Szatmár, Attila-u. 4.

Next

/
Oldalképek
Tartalom