Heti Szemle, 1912. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1912-10-16 / 42. szám

Szatmár, 1912. október 16. 7 .HETI SZEMLE“ Előkészítette ajjövő évben szervezendő állami iskolák ügyét. A jövő évre Kővárgarán 2, Szakálasfalván, 2, Iloba- és Ilobabányán 1—1, Nagykárolyban 11, Komorzánban 1, Kánya- házán 2 lanerős állami iskola fog felépittetni és megnyittatni, ezenkívül építkezés enge­délyeztetett a régebbi állami iskoláknál Gyön­gyön 1 tantermes és tanitólakásos, Batiz és Batizvasváriban 4 tantermes és tanitólaká­sos, Királydaróczon 4 tantermes és tanitóla­kásos és Szamoskóródon 2 tantermes és ta nitólakásos állami elemi iskola. Az árlejtés már kihirdettetett az érendrédi, tyukodi, ká­nyaházai és komorzáni 5 iskolára. A nagy­bányai és nkárolyi gazdasági szaktanitói is­kolához 1 szaktanitónő és szaktanitói állás szerveztetett. A most épült állami iskolák befejezése a tűrhetetlen időjárás miatt kissé megkésett, de november 1-én a szinérváraljai, misztótfalusi, szaniszlói és szamosborhidi is­kolák átadhatók lesznek. A tyukodi, kismaj- tényi, rézteleki, szaniszlói, szamosborhidi és jederi állami iskolák ideiglenes helyiségek ben megnyittattak. Az uj állami iskolák bú­torzatára a miniszter 9100 korona államse­gélyt engedélyezett. A tanítók és tanítónők részére a családi pótlékok folyósittattak, még pedig a kinek 1000 koronát meg nem haladó fizetésük van 150, akinek 1100 koronát meg nem haladó fizetésük van, 100 koronát kaptak. Tanári kinevezés. A vallás és közok- tatísiigyi miniszter Tóth Józsefet, Tóth Jó­zsef városi Írnok fiát, a helybeli kir. kath. főgimnáziumhoz helyettes tanárnak kinevezte. IRODALOM Legjobb katholikus lapjaink, Jelige: Vedd és olvasd! Alkotmány. A legjobb kath. politikai napilap. Előfizetési ára 28 K. (Budapest, VIII. Szentkirályi u. 28.) Uj Lain Egyetlen krajczáros, elevenül szerkesztett napilapunk. Hétköznapi szám 2 fillér, vasárnapi szám 4 fillér (Budapest VIII. Szentkiiályi u. 4.) Népújság. Politikai, társadalmi és köz­gazdasági képes heti néplap. Előfizetési ára 4 K. (Budapest, IV. Ferenc-József rakpart 27.) Élet. A legelső szépirodalmi, illusztrált hetilap. Előfizetési ára 20 K. (Budapest VIJ. Damjanich u. 50.) Katholikus Szemle. A katholikusok „Hu­szadik századija. Előfizetési ára 10 K. (Bu­dapest, Szent-István-Társulat.) Keligió. Tndományos, társadalmi és iro­dalmi hetifolyóirat. Előfizetési ára 12 K. (Bu­dapest, IX. Ferencz körút 27J Égyházi Közlöny. Egyházi hetilap. Elő­fizetési ára 12 K. (Budapest, VIII. Eszterházi u. 15.) Zászlónk. A középiskolai ifjúság legked­veltebb lapja Előfizetési ára 2 K. (Budapest, VII. Damjanich u. 50.) Nagyasszonyunk, a nagyobb lányok, Kis Pajtás a gyermekek lapja, a Zász­lónk tesvérlapjai, az előbbinek előfizetési ára 4 K, a K. P.-é 8 K. Mária Kongregáczió. A kongreganisták tartalmas, előkelő nívójú havi közlönye. Elő­fizetési ára 2. K. (Budapest,Vili. Horánszky u.) Csak meg kell ismerni és lehetetlenség meg nem szeretni katholikus lapjainkat! Uj tanítói lap. Az országos katholikus tanügyi tanácsnak keresztény szocziális szak­osztálya, mely dr. Giesswein Sándor veze tése alatt több mint tízezer tanitó tagot fog­lal magában, október elsejével önálló sajtó­orgánumot létesített. Az uj tanítói lapnak a czime: „Jövőnk“, szerkesztője: Wohlmuth Ernő. A meglepően gazdag tartalmú és ma­gas nívójú első számból a következő czikke- ket emeljük ki: a szerkesztő beköszöntőjét, Szabó Jánosnak a tanítóság reményeiről, Moravitz Lajosnak a tanítóság szervezkedé­séről, Káth Józsefnek a tanítóság jövőjéről, Horváth Ignácnak pedig a tanítók sérelmei­ről szóló czikkét. Potzta Ferencz : Villog a láthatáron czimü czikkében megszivlelésre nagyon is méltó gondolatokat vet fel, Gubi­cza Lajos: Szebb jövő, jobb rendszabály czimen a tanítóság közóhaját juttatja "kifeje­zésre. Öveges Kálmán és Ruzsinszky József jogos panaszokat hangoztató czikkei után Oszoly Jolán, Balogh Jenő, Géresi Vendel és Foerster értékes czikkei következnek. A A lapot az érdekesnél érdekesebb apróbb közlemények egész halmazával teletömött rovatok zárják be. Külön kell még felemlí­tenünk a lap czimrajzát, melynek poetikus tartalma és művészi kivitele Jaschik Álmos­nak, a képzőművészeti iskola tanárának ava- tottságát hirdeti. A lap havonként kétszer jelenik meg, előfizetési ára a szakosztály tagjai részére egész évre 1 korona, nem ta­goknak 4 korona. Kiadótulajdonosa az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács kér. szociális szak­osztálya (Budapest, VIII. Szentkirályig. 28.) A „Vasárnapi Újság“ október 13-iki számának képei a balkáni hadi készületeket, az Operaház megnyitó újdonságát, a tripo- liszi harczteret, stb. mutatják be. Szépiro­dalmi újdonságok: Szende-Dárday Olga re­génye, Berkes Imre novellája, Pásztor Árpád verse, Barrie angolból fordított regénye. A Vasárnapi Újság előfizetési ára negyedévre öt korona. Boulevard- sty Tusban. Szörnyen megszolidultak a bohémembe­rek mostanában. Hetek elmúlnak anélkül, hogy egy a legolcsóbb-fajta kávéházi tükör is énekelhetné darabokra hullva, hogy nincs állandóság a világon. A vendéglősöknek meg annyi ráérő idejök van, hogy mást sem tesz­nek, mint a csődtörvény novelláit tanulmá­nyozzák. De még a korzó is más képet mutat. Azelőtt sietve, lesütött szemekkel suhantak tova a sétáló hölgyek a szemtelenkedő férfi­szemek utczai udvarlásának tüzeiben; ma szendén piruló férfiak vágtatnak végig, futva a rájok eső, kaczérkodó női szemek villám­lásaitól. Ne tessék gondolni, hogy talán a kul­túra zászlaját lobogtató mozi nemesítette meg a mi duhaj és vakmerő aszfalt-ifjainkat. Oh, nem azért üresek a kávéházak és nem azért tanulmányozzák a csődtörvényt az éjszaka csendjében a reáérő vendéglősök. Nem a mozi szelídítette meg a férfi- erkölcsöket és tette vakmerőkké a gyöngéd nemet. — Csak egy ostor. Honnan, honnan sem, de suhog. Kari- kázik kávéházi asztalok, irodai aktacsomók, piaczi kofasátrak fölött; karikázik, suhog be­vert magánlakások ablakain át, kereskedők üzleti ügyein megcsattanva, suttogó pletyká­kat öblösen kipattantva; kavar szemétdom­bok rongyaiban — és a kis félénkek nem ismerve más féket, nem remegve mást, mint a botrányt, megszeppennek és — csöndes az utcza, csöndes az éjjel, üres a kávéház, nem huzza a czigány. Mire is jó a karikás! ROZSNYAT és JÁSZÁT műszerészek varrógép és kerékpár RAKTÁRA, mechanikai gépjavító MŰHELYE SZATMÁR-NÉMETI, Hám János-utcza 12. (Bejárat Rákóczi-utcza felöl.) Varrógép, Írógép, gramofon és fegyver javí­tást szakszerűen, gyorsan és pontosan esz­közlünk. — Raktáron tartjuk a legjobb minő­ségű varrógépeket úgy házi, mint ipari czélra. Minden rendszerű varrógépekhez tűk kaphatók. Bertha Károly kertészetében Szatmár, Dinnyéskert 6. Helyszűke miatt pálmák, babérok s a legkülönfélébb szoba­növények, továbbá őszi ültetésre fenyők, buxu- sok, díszfák és díszcserjék, magastörzsü- és bokorrózsák, valamint különféle futónövények. Árvácska, nefelejts és százszorszép palánták jutányos árban kaphatók. A modern virágkötészet minden ágát felölelő Deáktér 3. sz. alatti virágüzletemben halottak napjára élővirág-diszkoszorukra rendelések már most eszközölhetők. Cappvirág (szárazvirág) és vörösbabérkoszoruk pedig min­den minőségben és árban bármely postaállo­másra már most szállíthatók. SÜRGÖNYCZIM : Bertha kertész Szatmár. Telefon 27. a legjobb gyártmányú utaxóböröndők és kosarak, valamint férfi és női haris­nyák, _séta pálcxák és minden néven nevezendő disxmű és norinbergi játék, üveg és porvxellán nagy választékban Blatniczky István Szatmári Bazárjában KÁZINCZY-UTCZA 10. A Neuschlosz - féle Visitl tanningyár és gőzfürész részvénytársaság suslne-gjurgjenovacl parkettgyára ajánlja kiváló minőségű szlavóniai tölgyfából termelt PARKETTÁIT első- és másodrendű választékban, a legszolidabb napi árakon. Értekezni lehet a r.-t. szatmári üzletvezetősé­gével, a gőzfürésztelep irodájában. TELEFON 28.

Next

/
Oldalképek
Tartalom