Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-06-18 / 25. szám

Szatmár, 1913. junius 18. HETI SZELME 7 Ligeti László VII. a.), Szembratovics Szaniszló és Werner Jenő (különösen teremreszletek) VII. b.) o., Borai József, Pauluk Mihály, Szántó Zoltán és Szaucsek (szines festés) VIII. o. tanulók. A művészeti magánrajz terén tudást és szorgalmat tekintve valami gyönyörűt, kiválót alkottak: Ostadal Jenő I. a ), Frank László I. b.), Toldy József III. a.), Dorner István III. b.), Bodnár József IV. a), Lukácsovits János és Kellner Zoltán IV. b.), Benyovszky István, Tréger Albert és Veszelovszky Béla V., Weisz Géza, Honti Jenő, Url Tibor VI., Martinovich Árpád és Ligeti László VII. a.), Werner Jenő VII. b.), Borai és Pauluk VIII. o. tanulók. Leginkább megkapja a néző figyelmét az „Illusztrációk“ csoportja. Csak ez évben kezdte az ifjúságot ebbe a tanulmányi körbe bevezetni a rajztanár ur s nem a kezdetnél vannak, hanem van köztük egy igazi tehet­ség, kialakult fogalmakkal : az V. osztályos Benyovszky István. Mellette kiválik Borai József Vili. o. t. Benyovszkynak „Az obsitos“- ból vett illusztrációi és a gimnáziumi lépcső- házba való falfestmény tervezete (Szt. István elfogja Gyula vezért) mesések. Úgyszintén a legnagyobb dicséret, illeti a „Tetemrehivás“ illusztrálóját, Borait. A szorgalmi munkákból láthatók Borai és Pauluk (Vili. o. t.) Szatmár környékéről felvett egy pár hangulatos tájképe. Ezek is csak hozzájárulnak a gimnáziumunkban folyó kiváló rajzoktatás emeléséhez. A munka, a kiválóság elnyeri a jól megérdemelt jutalmat, igy lesz ez itt is, A jutalomban részesültek névsorát jövő szá­munkban fogjuk hozni, mert a kiállítás után történik a döntés. (mm dr.) A tanítók fizetésrendezéséről szóló törvény végrehajtására az ősz előtt már alig kerülhet sor. A végrehajtás elkészítésével a kir. tanfelügyelőségek vannak megbízva, kik minden tanitó javadalmazásairól külön ivet terjesztenek föl a minisztériumba, hol azo­kat revideálják. Ez a munka a középpontban hónapokig eltart s épen a tanitó érdekében áll, hogy minden okmánya rendben legyen; különösen a javadalmazási könyvek és a dijlevelek. Akinek hiányosak az okmányai, ebben az évben aligha kaphatja meg azt a kevés összeget is, melyre esetleg joga van. Egyébként a kir. tanfelügyelőségek megadják mindenkinek a szükséges felvilágosítást. Érettségi vizsgálatok. A nagykárolyi főgimnázium érettségi vizsgálata múlt hét szombatján fejeződött be. Érettségire összesen 30 tanuló bocsáttatott, kik közül jelesen 3, jól 8 és elégségesen 13 érett. Hat közülök egy-egy tárgyból elbukott és szeptemberre vissza vettetett. — Az ungvári kir. ka- tholikus főgimnáziumban 22 tanuló jelentke­zett érettségire s az mindnyájukra sikerrel végződött. Jelesen érett lett 4, jól érett 8. — A munkácsi áll. főgimnáziumban az érettsé­gire 28 tanuló jelentkezett, a kik közül négy javitó-vlzsgát tett sikerrel. A 24 rendes ta­nuló közül jelesen érett 5, jól érett 9, egy­szerűen érett 7, s szeptemberben teendő ja­vításra utasittatott 3. Állami jellegű leányinternátus Szat már-Németiben. A szatmári tanítói Leány­otthonban az 1913—14. iskolai évre felvétetik 20—30 nem tanitó szülő leánygyermeke is, A teljes ellátásért egy évre 500 korona fize­tendő. A leányinternátusból járhatnak a nö­vendékek az Irgalmas Nővérek zárdájában elhelyezett polgári leányiskolába, óvónőkép­zőbe, tanitónőképzőbe és a polgári isk. ta­nárnő-képző első évfolyamára, valamint a ref. felsőbb leányiskolába, a ref. tanitónőképzőbe és a keresk. tanfolyamra. Az intézet élén a közokt. kormány által kirendelt két felügyelő­nevelőnő és az int. igazgató áll. Megbüntetett tanítók. A vármegye fegyelmi választmánya 13 án Csaba Adorján főispán eluöklésével ülést tartott. Az ülésen két gör. kath. tanitó fegyelmi ügye került tárgyalás alá. A gör. kath. tanítók a magyar nyelv tanítása kürül tapasztalt elégtelen ered­mény miatt kerültek a választmány bírósága elé. Magyar János szaniszlói, valamint a ba- lotafalui gör. kath. iskolák tanítói, kik közül az előbbi 20 K, az utóbbi 50 K, pénzbünte­tésre Ítéltetett., mindketten az eljárási költsé­gek megfizetésében is elmarasztaltattak. írni olvasni tudók. A V. K. M. most kiadott jelentése szerint a népesség irni-olvasni tudását az egyes vármegyékben az 1910-ik pol­gári évben a következő kimutatás mutatja: 88'9°/o IvJoson, 88'2 Sopron, 84 Veszprém, 83.9 Esz­tergom. 83'6 Vas, 83'4 Győr, 83'2 Komárom, 82'3 Brassó, 81'8 Békés, 81'7 Tolna, 81'4 Hont, 80 8 Pozsony, 707 Fehér, 80'6 Gömör— Kishont, 80'1 Somogy, 79'8 Pest, 79'4 Hajdú, 79.1 Zólyom, 787 Liptó, 77'6 Baranya,767 Turócz, 76'3 Borsod, 76'1 Nógrád, 75 9 Nyitra. 75'8 Bars, 75.7 Jásznagykunszolnok, 75' 1 Zala, 74 5 Csanád, 73.7 Bácsbodrog, 73'4 Abaujtorna, 73 Heves, 71.7 Csongrád, 70'2 Szeben, 69'8 Szepes, 69'2 Nagykükülő, 69'1 Udvarhely, 67 9 Árva, 66’9 Háromszék, 647 Torontál, 64'3 Szabolcs, 62.2 Temes, 62" 1 Trencsén, 61'6 Zemplén, 58'9 Csik. 58 6 Sáros, 58'2 Fogaras, 57'2 Bereg, 55 Szatmár, 53 Ung, 52'3 Besz- terczenaszód, 51'5 Bihar, 51' l Marostorda, 50'7 Krassószörény, 49'8 Kisküküllő, 47*8 Ugocsa, 47 Arad, 41'5 Szilágy, 40.8 Alsófehér, 37*1 Tor- daaranyos, 35'6 Kolozs, 33'9 Hunyad, 28'6 Szolnokdoboka és 26.8 Máramaros. — E sze­rint Szatmár a 47., Bereg a 46., Ung a 48., Ugocsa az 54., és Máramaros' a legutolsó helyen áll. Szomorú kép egyházmegyénk kultú­rájáról. Püspöki biztos. A szatmári reformá­tus tanitónőképzőintézet róm. kath. vallásu növendékeinek hittani képesitővizsgálataira püspök} biztosnak az egyházmegyei hatóság dr. Bakkay Kálmán szemináriumi vicerektort küldötte ki. IRODALOM Könyvismertetés és ajánlás, dr. Fo­géi József budapesti főgimn. tanárt, a kir. kath. főgimn. volt jeles növendékét, városunk szülött­jét az a kitüntetés érte, hogy a Magy. Tud. Akadémia saját költségén kiadta a Gorove-dijjal jutalmazott, II. Ulászló udvartcirtásá-ról szóló pályamunkáját. Hangsúlyoznom kell, hogy a Gorove-dijat csak absolut-becsü munkának adják ki és hogy az Akadémia sok munkát jutalmaz évenkint, de igen keveset adat ki. A megérde­melt muuka jól eső érzéssel tölt el mindenkit. A műnek egyik nagy előnye, a történeti mun­káknál szokatlanul könnyed és finom stílusa. Színesen és elevenen áll előttünk a mohácsi vész előtti királyi udvar, amint elénk adja az udvar pénzügyi állapotát, tudományos, irodalmi, művészeti életét, diplomáciai szálait, ünnepségeit, szórakozásait, ruházatát és sok más egyebet. Felkutatta a szorgalmas szerző a különböző hazai és külföldi levéltárakat. Járt Bécsben, Prá­gában, Firenzében, Meduában, Kómában, Velen­cében . . . s összehordta mindazt az anyagot, amelyből újra kelthette a messze elvesző sajátos élet életmozgását. Az előszóból kitűnik, hogy a munkából kivette a magáét a testvér: dr. Fógel Sándor is. A megosztott fáradalom gyümölcse: az elismerés, kell hogy közös legyen. Az aka- démai kiadások célja az értékesebb munkák közkincscsé tétele lévén, az említett mű ára 3 (három) korona. Kultúra és tudomány. Uj irodalmi vállalatot indított e czimmel a Franklin Társulat. A vállalatnak most jelent meg első sorozata, a melyből kiemeljük a Széchenyi eszmevilága czimüt. A legkiválóbb magyar Széchenyi-isme- rők fejtegetik benne Széchenyi egyéniségét, szellemi és erkölcsi világát, eszméit, pályájának eredményeit. Gaal Jenő, Beöthy Zsolt, Prohászka Ottokár, Kenessey Béla, gróf Vay Gáborné, gróf Andrássy Gyula tanulmányai vannak benne. Ara 1 korona 60 fillér. A másik kötet J. A. Hobson könyve : A vagyon tudománya. A mo­dern közgazdasági élet főproblémáinak, rendsze­reinek rövid összefoglalása a képzelhető legjobb bevezető a laikus számára, nemcsak a közgaz­dasági gondolkodásba is. Ára 2 korona. Ugyan­ebben a vállalatban jelent meg A. Slaby tanár­nak a német császár előtt tartott előadás soro­zata a szikratávíróról. A jelenkor egyik legfon­tosabb találmányának szemléletes ismertetése, úgy hogy minden laikus élvezettel és tanulsággal olvashatja. Ára 1 korona 20 fill. PÁYEL SÓSFÜRDŐ AKNASZLATINA, (Máramarosmegye.) 250 méter magasan, szép vidék, ózondus, üde, pormentes levegő, teljes kényelemmel beren­dezve. Természetes, ásványos sósfürdŐ, hideg fürdők, jf í inhalatőrium rei- chenhaili mintára. Idült orr, gége, légcső és hörghurutban szenvedők, szívbajosok és rekedten köhögő, valamint mindazon női bántalmak gyógyulására, melyekben a sós­fürdők, hideg gyógymód javalva van. Fürdő­évad (uj kezelésben) már megnyílt és tart szept. 25-ig. Olcsó egészséges lakások, kitűnő ellátás, mérsékeltjjtürdőárak. Fürdőorvos. Posta, távirda és telefon állomás Aknaszlatina. Kocsik úgy a Máramarossziget állomáson, mint a fürdőtelepen állandóan rendelkezésre állanak Nyomatott a Pázmány-sajtóban Szatmáron, Iskola-köz 3. sz. Lévárt-ftlrdö a magyar Gastein. Május 1-től szeptember végéig van nyitva, vizei rádioaktivek, melyeket hírneves orvo­sok a következő bajok ellen ajánlják: idegessé­gek, a csont és csonthártya bajai, bujakór és görvélyesség, különféle csuzos bántalmak ellen, neurasthénia, hipochondria, histeria, neuralgiák és környi hüdések ellen. Nyaralóknak is nagyon alkalmas, mivel az árak minden tekintetben ju­tányosak, levegője pormentes, a fürdőtelep dél­nek fekszik és körül van véve gyönyörű tölgy­erdővel. Újonnan berendezett szobák és nagyon jó házi konyha áll a t. vendégek rendelkezésére. Számtalan elismerő levél. Tessék prospektust kérni. Vasút állomás Tornaija, u. p. Harkács Gömör m. Lévárt-ggógyfürdő kezelösége. Kocsitulajdonosok figyelmébe! Benyó Andor kocsigyártó Szatmár, Bányai-ut 8. Ajánlja magát mindennemű uj és újabb divatu ■ kocsik készítésére. ® Készít ruganyos kocsikat, ho­mokfutót, szánkót és gazdasági eszközöket a legjobb kivitelben. Raktár uj és javított kocsikból. Javítások gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Tekintettel a rossz viszonyokra, vevőimet ked­vező fizetési feltételekben részesítem. ÉRTESÍTÉS! KÖNYVKÖTŐ­műhelyemet a mai napon Helyeztem át Tisztelettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom