93 találat (0,212 másodperc)

Találatok

1. 1915-12-06 / 8. szám
[...] sokat szen­vedett nemzetünket győzelemre vezeti vitéz hadseregünket Magyarkeresztur község asszonyai és [...] Mihályné Kok Istvánné Schus­ter Lajosné Farkas István Varga János Magyar János [...] Mihály Varga Ferenc Szűcs Mihály Farkas Pál Horváth Péter Németh Péterné [...] Bécsi Már­ton Polgár Mihályné Imre Sándorné Takács Mihály 60 60 fillér [...]
2. 1915-01-10 / 13. szám
[...] szavalata A vén Ambrus fia Farkas Imrétől Áldás Közének Katonák hálája [...] a lelki örömöt mely szegény vitézeink lelkét eltöl tötte midón az [...] Németh Jánosné Szabó Károlyné Lengyel Sándorné 2 2 drb 6 6 [...] Hajas Ida Sebestyén Károlyné Szűcs Sándorné Csizmazia Róza Szabó Mariska Csizmazia [...]
3. 1915-04-25 / 24. szám
[...] alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen Hogy igazán vitézül küz­dött annak bizonysága az hogy [...] Bodics G Mária Németh Ida Far­kas Szidónia Gubics Ida Szabó Eszter [...] Mórocz Sámuel h tanító Boros Sándorné Varga Dénesné Tompos József Mórocz [...]
4. 1915-05-16 / 27. szám
[...] ev nőegylet Nagyköcsk özv Balog Sándorné id Györgyi Sái dorné és [...] Pap Fe­rencné 60 60 f Farkas Sándor 50 f Bus Ferencné [...] Ferencné özv Szuch Józsefné Kiss Sán­dorné Szabó Pálné Danncz Gergelyné Danncz [...] maga dicsőségét és fennen hirdette vitéz katonáink soha el nem múló [...]
5. 1915-10-17 / 14. szám
[...] János 40 40 f Kovács Sándorné Varga Lajos 30 30 f [...] zsánna Rosta Sándor özv Mátis Sándorné Mátis János özv Kiss Ferencné [...] ismerjük Magunk előtt látjuk jóravaló vitéz népét amint hősi küzdelemmel harcol [...] min­dig mint a báránybőrbe bujtatott farkas Ő éhezett leginkább a szegény [...]
6. 1915-11-21 / 19. szám
[...] Bertalan Istvánná Kovács János Kovács Sándorné Ambrus János özv Probsztné j [...] Jó zsefné Méz Józsafné Szakonyi Sándorné Kun Jánosné Ágoston Sándorné Dóczi Já­nosné Bertalan Mihályné Bertalan [...] Dr Takáts Józsefné 20 K Farkas Elemér Ha­jas Kálmán ny tan [...] Kocsis János Németh János Bosnyák Sán­dorné Mogyoróssy István id Németh Fe­rencné [...]
7. 1915-12-12 / 22. szám
[...] névtelen asszony Sajógömör 2 Mészáros Sándorné Pápa 2 Két sárvári iskolás [...] a Letenyei Pál Koch István Farkas István Varga Péter K Varga [...] Sándor 2 K ifj Lukácsy Sándorné Guóth Lajos id Lukácsy Sándorné Németh Béláné ifj Sárosy Józsefné [...] vala A magyar nemzetnek elszánt vitéz fia Dúló harcok után nyugosznak [...]
8. 1915-12-12 / 22. szám
[...] Molnár Ist­vánné Mórocz Józsefné Tóth Sándorné Zse lezen Józsefné 20 20 [...] Kelemen Zsuzska és Vilma Tóth Sándorné és Lina Giczi Kál­mánná Giczi [...] fonál beszerzésére fordította hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg [...] Sopron megye 1915 dec 7 Farkas Elemér 1 2 lelkész Nyomatott [...]
9. 1916-03-19 / 1. szám
[...] Ivány Péter Vida Jánosné Vida Sándorné Németh Jánosné 2 2 K [...] Pápai Sámuelné ifj özv Erős Sándorné id özv Erős Sándorné Horváth Erős Józsefné Pocza Jánosné [...] Hasza Lajos 40 40 f Farkas Sándor r k 30 f [...] munkatársának az ellenség előtt tanúsított vitéz és önfelál­dozó magatartása elismeréséül a [...]
10. 1916-04-23 / 6. szám
[...] N N N N Német Sándorné 60 60 f N N [...] 50 f N N Péter Sándorné N N N N Tóthné [...] Talabér Ádám Kalbács Istvánné Mihálovicsné Far­kas Ignácz N N Bogács József [...] meg is vetették de más­nap vitéz csapataink kiverték őket előretolt állásaikból [...]
11. 1916-12-17 / 40. szám
[...] Karácsonyi üzenetére ada­koztak özv Nagy Sándorné Nagy Vilma ifj Csapó Jánosné ifj Farkas Józsefné Mesterházy Imréné 1 1 [...] Istvánné 50 50 f ör Farkas Józsefné 48 f Szakály Eszter [...] hogy Bukarestet az oláhok fővárosát vitéz seregeink elfoglalták s ugyanakkor hatalmunkba [...]
12. 1917-12-02 / 32. szám
[...] Márton Marthon László özv Színak Sándorné Felső István id Adorján Lajos [...] Szabó Pál Szabó József Csulák Sándorné id Szabó Lajos ifj Nemes [...] ahol hős honvédeink hetekig oly vité­zül harcoltak A rettenetes pusztulás képe [...] nem volt mesék 1 80 Farkas M né Történetek az életből [...]
13. 1918-01-01 / 1. szám
[...] Horváth Sán dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse Ko­vács Sándorné CzeHdömölk Széles István Csánig Pécz [...] Koczor Kál mánne Borgáta Antal Sándorné Kisköcsk S abó Is ván [...] Sonnewjnd Frigyesné Berektompaháza 3 K Farkas Mihály Kotsis S nJor 2 [...] őket lelkiismeretük megnyugtató szava s vitéz katonáink hálás elismerése Mit tehetek [...]
14. 1918-01-27 / 5. szám
[...] és neje Nagy Juliánná ifj Farkas Józsefné Bánki Róza Purgly Pál [...] Gyula özv Bus Ferencné Fülöp Sándorné özv Pap Ferencné Mórocz Ká­roly [...] Tucska György Wágner Oszkár özv Far­kas Andrásné 2 2 Végh Sándorné Da­ruság Sándorné id Molnár Jánosné Krá nier [...]
15. 1918-05-19 / 16. szám
[...] Németh József 54 K özv Farkas Sándorné özv Farkas Istvánné és özv Susa Mihályné [...] ifj László József özv Kálmán Sán­dorné Markbreiter Jakab izr Kórodi Anna [...] ref 40 dós emlékére özv Farkas Sándorné egy szép keresztelő készletet ajándékozott [...] egyik koszorú fölirata ez volt Vitéz és méltó ellenfelünknek A bolgár [...]
16. 1923-06-24 / 26. szám
[...] 200 Lenkey János és neje Farkas Julia 200 K gyüleke­zeti fenntartási [...] 4 szál oltárgyertyát özv Nagy Sándorné sz Csik Eszter 18 szál [...] Sándor püspök végezte Tanuk voltak vitéz Nagy Pál báró gyalogsági tábornok [...]
17. 1923-09-09 / 37. szám
[...] Falaky Mihályné Tóth Juliska Szalay Sándorné Bertalan Sándor Győri Józsefné özv [...] Bodor Sándor Lőce Mihályné László Sándorné Kovács György Turfa J Major [...] dr Pröhle Károly tanár és Farkas Győző debreceni lelkész Változások a [...] Göcze Gyulát Mesz lenböl Vadosfára Vitéz Horkay Bélát Urai ujfaluból Czelldömölkre [...]
18. 1923-09-23 / 38-39. szám
[...] 2 Ács Jánosné 2 Gősy Sándorné 5 Kiss Istvánná 2 Gősy [...] 5 Nagy Antalné 4 Hor­váth Sándorné 4 Gősy Lajosné 3 Kiss [...] a debreceni egyház nevé­ben pedig Farkas Győző lelkész üdvözöl­ték A közgyűlés [...] aug 25 án Somogyvármegye 23 vitézét Az ün­nep alkalmából Brenner Ede [...]
19. 1923-12-16 / 51. szám
[...] Ferencné 5 Gáncs Fe­rencné Tóth Sándorné Káldi Dénesné 4 4 Szánthó [...] Tóth Józsefné Csathó Istvánná Móritz Sándorné Gacs Sándorné 1 1 tojást Káldi Imréné [...] szokott biblia óra az elsőn Farkas Győző lelkész A biblia szociális [...] A ledőlt szobor című költeményét vitéz Ruday Ferenc nagy tetszést aratva [...]
20. 1924-01-13 / 3. szám
[...] Jenő és Vándor Iván elbeszéléseit Vitéz Madarász László és Porko­láb István [...] Győr Pribav Ferencné Dombóvár Mórotz Sándorné Vasvár Ko­vács János Szergény Mihály [...] János Szany 1 1 ezer Farkas Sándor Kőszeg 600 özv Mester­házy [...]