Harangszó, 1918

1918-01-27 / 5. szám

1918. január 27. HARANQSZÖ. 39. Tábori pósta. Idegen nép között, Idegen országban, Ágyúgolyók hangja mellett Élünk nagy vigságban. A csillagos ég is Vidámitja lelkünk, Az a magas firmámentum őrködik felettünk. Nagy messzi hegyek közt Havas éjszakában, Távol szép Magyarországtól Nagy Oroszországban : Még fenyőfák is Mind richtungban állnak, Tán annak a magasságos Égnek szalutálnak. A Visztula partján Tábortüzek égnek, Csókolgatják halvány arcát Sok fáradt vitéznek. Csak a futó felhő S a jó Isten tudja, Hány magyar legénynek vére Fűlt már ott habokba. Azért ne sirasson Édesanyám, lelkem, Csak annak a barna lánynak Mondja meg helyettem : Várjon mig a telet A tavasz felváltja, Csak addig kell még vigyáznom A magyar hazára. így mondta a császár, Igaz is lesz talán, Meglássa, hogy otthon leszek Majd a farsang táján. Akkor megcsküszünk, Szavamat beváltom, Addig is édes emlékét Annak a kis lánynak A szivembe zárom. Hej, csak addig várjon ! BÍRÓ LÁSZLÓ. +4 HÍREK. 4+ Az egyház köréből. Súlyos csapás érte dr Baltik Frigyes dunáninneni püspököt. Egy héten belül meghalt harctéren szerzett betegsége kö­vetkeztében unokája, Scholtz Ottó és hü élettársa. Baltik Frigyesné, szül. Groszmann Emma. Áldás és béke emlékükön! Lelkészjelölés A lovászpatonai gyüleke­zet Bognár Endre nyugalomba vonulásával megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag Szalay Mihály gyékényesi lelkészt, lapunk felelős szerkesztőjét jelölte. Választás. Az egyetemes egyház köz­gyűlésének theológiai bizottsága a pozsonyi theol. akadémián megüresedett tanári székre Pröhle Károly, soproni theol. akadémiai tanárt, az eperjesi rendkívüli theol. tan­székre pedig báró Podmaniczky Pál, felsó- szeli-i lelkészt választotta meg. Luther-szobor Budapesten A pesti evang. magyar egyház elhatározta, hogy a reformáció négyszázados emlékére, a re­formáció legnagyobb hősének, dr. Luther Mártonnak, szobrot fog emelni Budapesten. A szobrot a nagy reformátor emlékéhez, a magyar protestantizmus tekintélyéhez és a kor követelményeihez méltóvá akarja tenni az egyház. Az egyháztanács már ki­küldött egy Luther-szobor bizottságot. A bizottság szívesen fogad a reformáció nagy eszrrtéinek minden tisztelőjétől a Luther- szoborra pénzadományt. Az adományokat a pesti evang. magyar egyház pénztárához (Budapest, IV., Deáktér 4., I. em.) vajy a lelkészi hivatalhoz lehet küldeni. Lelkészavatás. Weiss Vilmos, Eperje­sen végzett theológust jan. 20-án lelkés-zé avatta Szombathelyen Kapi Béla dunántúli püspök. Áthelyezés. Gaál József, battyándi se­gédlelkészt NagyJásonyba helyezte át Kapi Béla püspök s helyébe Weiss Vilmost he­lyezte Battyándra. Adományok. A soproni evang. líceumi „Diákotthon-alap“ javára Koltai Vidor Jó- zsefné, kemenesmihályfai lakos 1000 ko­ronát, dr. Grosch József, paksi ügyvid pe­dig 2000 koronát adományozott. Á soproni líceumi tanulók a VII. hadikölcsönjegyzés alkalmával gyűjtést inditottaka fönti ne­mes célra s gyűjtésűk 868 78 K eredmé­nyezett. Alapítványok. Horváth Sándor várpa­lotai lelkész és neje a sikátori egyházköz­ségnél feniartási alapra 400 kor. örök ala­pítványt létesitettek. Kánai József és neje Takács Juliánná az olasz harctéren eltűnt Géza fiuk emlékére ugyancsak 400 kor. alapítványt tettek. Dr. Kluge Endre egy­házmegyei felügyelő 50 kor.-t adott az or­gona alap gyarapítására. Jubileumi ünnepélyek és alkotások: A várpalotai evang. gyülekezet miután 1917 október hó vasárnapjain a reformációval kapcsolatos nagy eseményeket és kérdé­seket tárgyalta istentiszteletei alkalmával a ref. 400 éves fordulójának emlékünnepét október 31-én tartotta meg ünnepi isten­tisztelet, közgyűlés és urvacsoraosztás ke­retében. Az ünnepi istentisztelet után — melyen a testvér református egyház is kép­viseltette magát, sőt más vallásu vendégek is megjelentek — hiveink a gyülekezet elöl­járóságával éltek az úrvacsorával. Az ün­nepi közgyűlés mely fogadalmat tett a meg nem másított ágostai hitvallás megtartására, a következő határozatokat örökítette meg jegyzőkönyvében: 1. „reformációi emlék- alap“-ot létesít a már ezideig kegyes ada­kozások révén — 2 hét alatt — ös-zegyült 3907 50 koronából, melynek kamatai a ref. ötszázados évfordulójáig a tökéhez csatol­talak s azután a gyülekezet fenntartására fordittatnak 2. „Luther alap“-ot létesít 100 koronával, melynek kamatai s; intén csak száz év múlva fordíthatok a gyülekezet szükségleteire 3. A meglevő árvaalap ka­matai egyelőre hadiárvák segélyezésére azután pedig a tőke gyarapítására fordit­tatnak a reformáció uj jubileumára 4 A A ref. 400 éves emlékünnepének emlékére tanítóit 500 kor. tiszteletdijban részeisiti. A „reformációi emlékalapra“ adakoztak ; Bánki Sándor és neje Nagy Mária 400, özv. Bánki Istvánné 300, Bánki János és neje Nagy Juliánná, ifj. Farkas Józsefné, Bánki Róza, Purgly Pál, id. Soós János és neje Matisz Lidia 200—200, Nagy An­tal és családja 150 K, Horváth Sándor lel­kész, Farkas János, ifj. Mórocz György, id. Macher István, özv. Mészáros Lászlóné, id. Bozsoki János, ifj. Bozsoki Jánosné, Vajda Andrásné, Tillinger Sándor (r. k ) id. Mórocz Sándor, Mórocz A. Lajos és csa­ládjaik 100—100, Mórocz A. Gyula, id. Li- póth János, Macher György, id. özv. Mó­rocz Lajosné, Nagy Miklós, Kárász János, Jancsek Pál, özv. Mórocz Károlyné, id. Soós Lajos és családjaik 50—50, Varsányi Andrásné, özv. Mórocz Anorásné 40—40, Bisztricsány nővérek 30, özv. ifj Mórocz Lajosné, Horváth Janos, özv. Varsányi An­drásné (Budapest) 25—25, ifi Soós Jánosné, Mórosz Gyula, özv. Bus Ferencné, Fülöp Sándorné, özv. Pap Ferencné, Mórocz Ká­roly, Soós József János fia, Ochamzó Ri- chárdné (Riga) 20—20, özv. Dingha Já­nosné, Biróczki Imréné. Nagy András, Bor- bás József, Petkó Rókusné, Magyari Pál, Bornovics Aladár, ifj. Macher István, Benkö Sándor, Schullze Károly, Nagy Lajos, Si­mon Józse'né, Mórocz Juliska, Patonai Ká­rolyné, Birnbaum Sándor, Szkok János, Heiner Sámuel (ősi), Márcsik Sándor, Már- csikné, Bertalan Mária, id. Farkas József 10—10, Fülöp M. József, Magyarosi József, Magyarosi Ferenc, özv Móiocz Gyórgyné, Nagy Ján^s, ifj Tóth Pál, Palotai Józsefné, Kaiser Bálind, Kühn Antalné, Szinák Jó­zsefné, Mórocz K. Sándor, Asbóth Pálné, Asbóth Jenöné, 5—5, Bangó Józsefné, id Tóth Pál, ifj. Fülöp Károlyné, id. Fülöp Károly, Juhász Lajos, Soós Gyuláné, N3gy Imre 4 -4, özv. Simor Józsefné, Tímár Antalné 3—3, Molnár Jánosné, özv. Mó­rocz Józsefné, Varsányi Mihályné, V Ko­vács Erzsébet, Mórocz Ferenc, AAórocz Jó­zsefné, Soós Imre József, id. Szenesei Jó­zsef, Fülöp István, Bozsoki Istvánné, ifj. Lipót János, id Nagy Sándor, Pap Juliska, Hazuga Károly, Jávorka Pál, Bedenitz Zsig- mondné Láng Lajosné, Tucska Ferenc, Tucska György. Wágner Oszkár, özv. Far­kas Andrásné 2—2, Végh Sándorné, Da­ruság Sándorné, id. Molnár Jánosné, Krá- nier János, ifj Nagy Ferenc, Mórocz Ist­ván, Bozsoki Ferenc, Daruság János, Fü­löp Jánosné, Mórocz Pál, Tímár Jánosné, Lengyel Kálmán, Kovács András, Kovács Mihály, Hajdú József, Szalay János Jancsek Annuska, Pintér Mariska 1 — 1 K, Farkas Lajos 80, Bucsuházi Károly 60, Bognál József, Asbóth Jancsika 50—50, Kása Jó­zsef, Mórocz István 40—40, Nagy Jenóné 30 fillér. Összesen 3907-50 kor. Az országból. Megdrágult a dohány. Január 16-tól kezdve a dohánynemüek ára lényegesen megdrágnlt. A katonák féláru vasúti jegye. A kereskedelemügyi miniszter uj rendelete megengedi, hogy a legénységi állományba tartozó katonák, szolgálaton kívül féláru harmadosztályú polgári menetjeggyel utaz­hassanak az államvasutak s annak kezelése alatt lévő helyiérdekű vasutak vonalain. Hasonló kedvezményt adnak a katonáknak a magánkezelésben lévő vasutak is A király anyjának utazása. Mária Jozefa főherhegnö, királyunk édesanyja, Triesztből jövet fölkereste azt a helyet, ahol Őfelsége a fronton tett utazása alkal­mával életveszedelembe került. A főher­cegnő alaposan megszemlélte a helyet és jelenlévő szakértőkkel együtt kiszemelte azt a részt, amelyen — Zita királyné óhajtása szerint — emléket fognak fölállítani. Katasztrófa egy bányában. A krassó- szörénymegvei Aninabányában legutóbb nagy robbanás történt, az u. n. Hungária aknában. A robbanást egy rosszul elzárt bányalámpás okozta. A mentést azonnal megkezdték. Az aknában 200 munkás dol­gozott. Az áldozatok száma hir szerint 12 halott és 35 súlyosan sérült munkás.

Next

/
Oldalképek
Tartalom