Harangszó, 1915-1916

1915-11-21 / 19. szám

1915. november 21. HARANGSZÓ. 149 filléres adományig minden összeg kép­viselve van. Különféle táborból verődnek össze az adakozók. Az ujmalomsoki gyü­lekezetnek 2 tanítója küzd a harcté­ren, azokra s a többiekre gondol, mikor azonkívül,. hogy a gyűjtőívet körülhordoztatja, száz koronát ad a nemes célra a gyülekezet pénztárából. Mellette egész sor gyülekezet és sok nemeslelkü adakozó hozta meg a maga ajándékát az áldozatkészség oltárára. Kérjük a jó Istent, áldja meg a jó szívek adományait s engedje meg, hogy példájuk hadd világítsa meg mások előtt a kötelesség útját I Múlt héten a következő adományok érkeztek: Az ujmalomsoki ev. egyházközség adománya és gyűjtése . . 187 30 Varga Dezső ev. tanító gyűjtése Szilsárkány .... 67-— Sárvári ev. egyházközség offertó­riuma .........................................36‘83 S obori leánygyülekezet, gyűjtése 24 60 Rábabogyoszlói hívek gyűjtése . 20'20 Sárvári iskolás gyermekek gyflj- 15-70 Dr, Lauringer Jánosné Kőszeg 10 — Ev. nőegylet Borgáta . . . 10'— Koczor Kálmán ev. tanító Borgáta 10'— Szabó László ev. tan. Tokorcs 10-— Bárdossy Imréné Alsómesteri . 10-— Rátz Vilmos ev. lelkész Pozsony 10-— Özv. Rátz Jánosné Pozsony . 10-— Geduly Elekné Budapest . . 10-— László Károlyné Mesteri . . 101— Rábabogyoszló leánygyül. offerto­riuma.........................................6'58 Horváth József tan Meszlen . 5-— Özv. Polster Mátyásné Pozsony 5-— Pátzay család Budapest . . 5-— Csonka Ferenc Szabadka . . 3-— Kozma Imréné Tét . . . 2'— Radics Imre Zalagalsa . . 2-— Király Gizella Kisfalud . . 2'— Csite Zsófi Gór .... 2'— Csite Sanyi Gór .... 2-— Benyus József Tiszaföldvár . 2 — Gazdag György Őrsiszölőhegy . 1-— Szabó Jakabné Czelldömölk . —-60 Páli Antal Vönöczk . . . —60 N. N., Vönöczk . . - . —-10 K » » » » » 1) 1) 1> n A lapunk múlt számában közölt adakozá­sok részletes kimutatása: Kemenesmihdlyfdn az alábbiak adakoz­tak : Guary Klárika, Gősy Ferenc tanító és neje,GősyJolánka,Evang. nőegylet 10—10K, Akantisz Gusztáv 5 K, Szabó János, Kiss János, N. N, 2-2 K, Páli Sándor 1-20 K, id. Kovács Sándor, Szakonyi Lajos, Hoff- maon József, Kovács Dénes, Molnár József asztalos, Tima István, Páli István, Zábor- szky József, Kiss Péterné, Bolla János, Bertalan Istvánná, Kovács János, Kovács Sándorné, Ambrus János, özv. Probsztné, !(j. Bertalan József, Vida Mihály, Vida La­jos, Kovács Ferenc, Páli János, Őri János begyi, Horváth Sándor hegyi, Tóth István i-lK, Ambrus Sámuel, Berki József 60—60 f, üsse András, Molnár Jánosné, özv. Márton Sándorné, Macsotai János, Pál István, tíince Sándor, Somogyi János, Gosztola, Ambrus ózsefné, Márton Pál, Záborszky János, Horváth Sándor, Németh József, Őri Jó­zsefné, Kristyán Mihály, Lampórth János, > Kovács Lajos, Kovács Sámuelné, Sebestyen ' Sáneorné, Vida Jánosné, hegyi, Finta Ist­ván, Horváth István, N. N., Szabó József, Páli István, Kovács SáDdor, Varga Téré/., Ősze Lajos, Őri Sándor 40—40 f, Nagy Imre, Németh Sándor, Páli Mihály, Dala István, Nagy Sándor, Kis József, Sebestyén János, Zsédenyi Istvánná, Ősze István, Mé­száros Sámuel, Mészáros József 30—30 f, Bagics János, Molnár József, Erdélyi István, Németh Lajos, Kovács Sándor, Bince Jó- zsefné, Berki János, Horváth József, Berki József hegyi, Vánkos József, Őri István, Braun Miksa, Vajda Jánosné, Bólinger Jó- zsefné, Méz Józsafné, Szakonyi Sándorné, Kun Jánosné, Ágoston Sándorné, Dóczi Já­nosné, Bertalan Mihályné, Bertalan Józsefné, Csigi Józsefné, Kun József 20—20 f, Huj- bér Józsefné, Braun Hermina, Horváth Já­nos, Kun József 10—10 f. Összesen 96-30 K. Bükről a következők adakoztak: Dr. Takáts Józsefné 20 K, Farkas Elemér, Ha­jas Kálmán ny tan. 5 5 K, Torkos Elekné, Cziegler Lujza, Gzurácz Ferenc, Hetyésy Já­nos, Bokor Sándor ifj. Kocsis József, Pócza Jó­zsef, Szedenits János, Szabó István, Tarodi Eszti, Szabó nővérek, Szabó Samu, Koppányi Erzsiké, Kisfaludy István, Halász Jenőné 2—2 K, Hetyésy Kálmán, Francsics Samu, Németh Sándor, ifj Németh Ferencné, Ágos tón Sándor, Kocsis Lina, Horváth Gyula, Kiss Sámuelné, Horváth Sámuelné, Ágos­ton Istvánná, Kocsis Lajos, Theiring György, Krausz K., Gáal N , Szabó franciska, özv. Balogh Jánosné, özv. Németh Gyuláné, Ba­logh Gyuláné, Griezer Györgyné, Dosztál Vilmosné, Németh János, Mesterházy Jó­zsefné, Németh Jánosné, Balogh Samu, Udvardy Sándor Balogh László, Szabó Kál­mán, Schlesinger Lajos, Gyurács Lina, Ko- renika Imre, Szabó Sándorné, id. Balogh Gyuláné, id. Horváth Sándor, Mogyorossy Sámuel, Németh Samuné, Tóth János, Ba­logh Gézáné, Balogh József, özv. Hetyésy Lászlóné, Cyurácz Samu, Németh János, Görbicz Sándor, Görbicz Istvánná, Petro- vics István Mogyorossy Ferencné, Feigel- stock fivérek, Hasza Zsuzsa, Hasza Fánni, Althofer Samuné, Bedi István 1—1 K, Ke­lemen János 80 f, id Ábrahám István, Ba­logh Julcsa 70—70 f, Mogyorossy József, Balogh Ida, özv. Németh Samuné, Balogh Anna, Görbicz Lajosné, Mesterházy Lajosné, Büki József, Nemes Ferenc, Görbicz István, Nemes Samu 60—60 f, Balogh Sándorné, Kocsis János, ifj Ábrahám Istvánná 50—50f, Kocsis János, Németh János, Bosnyák Sán­dorné, Mogyoróssy István, id. Németh Fe­rencné, Giczi Sándor, Mesterházy Gyuláné, Németh János, Takács János, Takács Samu, Kebelei János, Petrovits János, Fekete Sán­dorné 40—40 f, Fekete János, Horváth Samu, Kolnosz Frigyes, Ágoston Lina, Hajba Irén, Csik Kálmánná, Mészáros Györgyné, Ábrahám Róza 30—30 f. Szabó János, Major János, Ték Samuné, id. Ko­csis József, Fekete Ferencné, Szedenits Fe­renc, Németh János 20—20 f, Francsics Ferenc 10 f. Összesen 128 80 K. Múlt számban kimutatott gyűjtésünk volt: ........................... 2486 71 K Mos tani gyűjtésünk. 480 51 K Eddig befolyt . . . 2967 22 K A jókedvű adakozót szereti az Is­ten I Tegyetek jót mindenekkel, ki­váltképpen a mi hitünk cselédeivel! i Karácsonyi üzenet. Lassú lépegetéssel közeledünk ka­rácsony szent ünnepéhez. Ebben a rettenetes nehéz, szomorú esztendő­ben, a rendesnél is nehezebben várja lelkünk az erőtadó, szent napot. Más­kor talán egyik-másik embernél csak az ünnep családi része volt vonzó, most a szétdöntött családi tűzhelyek mellől, egyformán száll égfelé az Is­ten kegyelme után való vágyódás. Rágondolunk harctéren küzdő, kór­házban szenvedő vitéz testvéreinkre. Azt akarjuk, hogy gondolatunk cse­lekedetté legyen. De ne elégedjünk meg azzal, hogy apró ajándéktár­gyakkal mutassuk meg szeretetün- ket, hanem küldjük el a legdrágább karácsonyi ajándékot, az Úr igéjét. Hadd gyúlladjon ki a legsötétebb éj­szakában is az Isten szeretetének soha el nem hamvadó fénye. Mint már említettük, lapunk ez alkalommal is, az ünnepi istentiszte­let anyagát felölelő ünnepi füzetet ad ki. — A kis füzetben Szilvesz­terre és Újév napjára is foglaltatik néhány bíztató, bátorító, Isten kegyel­mére utaló szó. A füzet ára: 100 pld. 7 kor. — 50 pld. 3 70 K., 1 pld. 8 fillér. A szabad rendelkezésre felajánlott példányok határozott terv szerint való szétküldését szivesen vállaljuk. Melegen ajánljuk ezt az ügyet ol­vasóink pártoló figyelmébe. A meg­rendelők névsorát lapunk jövő számá­ban kezdjük közölni. A világháború eseményei. Ellenségeink utolsó reménysugara is tünőfélben van. Amikor a nagy garral megindult antantos taktika ingadozni kezdett, megpróbáltak min­dent, hogy biztosabb útra tereljék. Reménységük sziklavára a Balkán lett. Beköszöntettek az ott levő álla­mok mindegyikénél. Megígértek nekik mindent. De kikosarazták őket min­denütt, mint hitelüket vesztett lelki- ismeretlen kufárokat. Bulgária nem­csak hátat fordított nekik, hanem ellenségeik táborához csatlakozva, ott küzd teljes erejével s fényes sikerrel a szerb harctéren. No de ott van még Görögország a ravasz Venize- losszal és Románia oroszbarát politi­kusaival! Azonban mindinkább vilá­gossá lett, hogy ez a két állam sem akarja az ántánt ügyét előmozdítani. A görög kamara föloszlatása véget vetett Venizelosz hatalmának és mes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom