Harangszó, 1918

1918-05-19 / 16. szám

1918. május 19. HARANQSZÓ. 127. Jánosné, Bencze István, Haramia Mihály, I Kajtár Lajos, Boros Sándor, özv. Kolman Jánosné 20—20 K, Haramia István 61 hsz. )5 K, Nagy Mihály, Kolman Mihály, özv. Pongrác?. Mihályne, Snapor Gyula 12—12 K, Nagy Ferenc, IOrda István 66 hsz. S. Torda János. Parajoz István, Parajoz István 73 hsz. i özv Varga Istvánné, Pelrovits János, Ha­ramia István 1 hsz Torda Istvánná 5 hsz. id. Torda János, Torda Sándor, if. Snapor István, Snápor István, Kolman Istvánné, Ha­ramia Sándor, Nagy Sándor, Pongrácz Já nos, Pongrácz István 42 hsz. Pongrácz István 10—10 K, Kolman Sándor, Kolman János 8-8 K, Czügödi Mihály 7 K, if. Bencze Istvánné, Borbély István 6—6 K, Kis Jánosné, Hálák Janos, Mihácsi Jánosné, Nihácsi Pál, Snápor János 5—5 K. Össze­sen : 803 K. Czák. Kiss Ferenc 40 K. özv. Torda Jánosné, özv. Hód Mártonná 30—30 K, Varga János 26 K, Héra János, Gazdag Já­nos 25—25 K, Varga Jánosné 23 K, Kovács József, Héra Mihályne 20—20 K, Strákay István, Sebestyén Mihály, Horváth AAihályné, Haramia István, Horváth Jánosné, Gazdag Gyuláné, Hód Jánosné, Major Samuné, Ta­kács János, Héra Mihály, Boros János, Pontyos Vendelné, Torda Gyulané, Horváth Rozália, Sodics Lidia 10—10 K, Boros La­jos, Kemény Antalné 6—6 K Összesen 411 K. Fgyütt 1.214 K. A hantai gyülekezet gyűjtése Luther- alapra. A hántai gyülekezet a ref. 400-dos évfordulóját október 31-én ülte meg. isten­tisztelet után díszközgyűlést tartott, melyen a nagy évforduló emlékezetét jegyzőköny­vében is megörökítette. A gyűlésen olvas­tatott a ref. 400-dos emlékére létesült gyülekezet fentartási Luther-alap gyűjtőivé. A befolyt adományok a következők: Tur- csányi Géza es neje, Molnár Gyula ICO—100 K, Németh József 54 K, özv. Farkas Sándorné, özv. Farkas Istvánné és özv. Susa Mihályné 50 - 50 K, Konfirmandusok adománya 45 K, özv. Paréj Józsefne 33 K, Farkas István, Haftl Gyula és neje 30—30 K, Sokoray Bálint, Farkas Lidus, Ormosi Ernő, Kovács István, Kovács Ferencné, Marcsa Mariska ev. ref. 20—20 K, Már Józsefne 14 K, Barányi Mártonná és Varga Józsefné 12—12 K, Letenyei Jar.os és neje 11 — 11 K, Bakos Mihály, ílaftl Kálmán, ifj. Molnár József, Bakos Mihályné, Kovács Istvánné, Szakái József és neje, Kovács M. József 10—10 K, Kórodi István és neje 8-8 K, Horváth Mihály 7 K, Matcsa József ev. ref. i özv Kórodi Józsefne. Török Ltvánné, Szakái István, Szakai József, Szakái Miska, Csiszár Bálintné 5—5 K, özv. Bocska Mihályné, ifj. Kórodi Istvánné, özv Kórodi Mihályné, Kó- i rodi P. Józsefné, Szabó András, Krall Ká- rolyné, László József 4—4 K, Schöpf Kálmán, l özv. Molnár Sándorné, Szabó László, Hor­váth Benőné, Kórodi P. Jó séf, Parej Er­zsébet 3 — 3 K, B. Kovács Józsefné, Hauzer I Ferencné ev. ref. özv. Haiti Józsefné, Molnár • Pálné, ifj. Imre István, Major Mihályne, Molnár István, Molnár István, Molnár Ist­vánné, Fodor Andrásné róm. kát. Molnár Mihály, id, Horváth Erzsiké, Kovács M. Józsefné, Fábián Jánosné ev. ref., Szűcs Mi- I hály, Bertalan Józsefne, Varga Józsefne, Schloss Sándor izr. 2—2 K, Szabó Teréz, ! Szűcs Józsefné, Szente Sándor, Barabás I Mihály, Paréj Istvánné, özv. Horvath Mi- I hályné, Balog István Balog Erzsi, Balog l Zsófi, Baranva Istvánné %v. ref., Imre San- ► dorne ev. ref, Kórodi Jánosné, ev. ref., özv. I Bertalan Istvánné, Takacs józsefné, Kovács í Istvánné ev ref, Takács Mihályné, Takács Zsófi, Szűcs Pálné, ifj, Takács Zsófi, ifj. Molnár józsefné, Horváth István, Wéber Györgyné róm. kát, Major Józsefné ev. ref., Bertalan Istvánné, Zámbö György. Kovács Péterné. Barabás Sándor, Barabás Juli. Imrék Mártonná, Hanák Pál, Horváth Mar­csa, ifj László József, özv. Kálmán Sán­dorné, Markbreiter Jakab izr., Kórodi Anna, Kórodi Marcsa, Barabás Bözsi, Kórodi János, Kórodi Rozi, Kórodi Pista. Major Juli, Korodi Lidi, Kórodi Juliska, Kovács Mihályné, Kovács M. Julcsa, Kórodi P. Jóska, Letenyei Zsófi és Letenyei Juli 1 — 1 K, Varga Kovács József 2 K, Kovács Lidi, Kovács Böske, Kovács Juli I K A magtár alapítók a ref 400-dos évfor­dulójának emlékére testvéri érzületből a magtárt mintegy 6.000 korona értekben átruházzák az összgyülekezetre. A ref. 40 -dós emlékére özv. Farkas Sándorné egy szép keresztelő készletet ajándékozott a gyülekezetnek. Az országból. Tanács a burgonyatermelőknek. A mezőgazdaság egyik érdemes szakértője, Betegh Pál, arra hívja fel a gazdák figyel­mét, hogy amig nálunk a közellátás karára a burgonya nagyját egészben vagy ketté- hasitva ültetik el, a sokkal praktikusabb németek a burgonya külső testén mutat­kozó csirás mélyedéseket 15—20 miliméter szélességben és egy centiméter mélységben körülmetszik, kikanyaritják és az igy nyert gumós .hurgonyadarabkákat ültetik el a földbe. Ilyen gumós darabkát négyet-ötöt, sőt többet is lehet orsóvégszerü alakban kikanyaritani a nagyobb burgonya meg­felelő részeiből, s igy még mindig bőven marad fogyasztásra is belőle. Ezzel a ta­karékos és a termésre inkább kedvező el­járással rendkívül nagy burgonyamennyiség maradna meg a közfogyasztás számára. Magyarország háborús adóssága. A magyar állam háborús kiadása ma 750—800 millió korona havonta. Magyarország há­borús adóssága jelenleg 26 milliárd, vagyis huszonhatezermillió korona Drága bikák. A mezöhegyesi állami birtokon a kincstár száztizenkilenc fölös­leges bikát árveieztetett el Egy-egy állat­nak a kikiáltási ára 2 800 korona volt. Az első megszólaló már 10.000 koronát Ígért. A versenynek azután az volt a vége, hogy a bikák egynémelyikéért 22.000 koronát fizettek. A kincstár ily módon szinte várat­lanul jutott egymillió 200 ezer korona bevé­telhez. Benzinbeszerzés. Azok a mezőgazda­sági motortulajdonosok, akiknek benzinre van szükségük a csépléshez, ebbeli igé­nyüket a m. kir. földmivelésügyi minisz­térium XII. A—2. ügyosztályánál jelentsék be, legkésőbb május hó végéig, a benzint szállító gyáraknál, illetve cégeknél kapható szokásos űrlapokon A bejelentéshez ható­sági igazolás okvetlenül szükséges A gaz­dák az üres hordókat sürgősen küldjék vissza a benzint szolgaitató cégekhez, mert ellenkező esetben a szállítás egészen el­marad s az emiatt tett panaszokat termé­szetesen nem veszik figyelembe. Statárium a szökött katonákra. Rög­töni agyonlövéssel büntetik a katonai ható­ságok azokat a katonákat, akik szökés biin- reszesség bűntettet követték el Megjegy­zendő azonban, hogy azok a katonaszöke­vények, akik önként jelentkeznek, nem kapnak halálbüntetést. A két első ilyen halálos ítéletet legutóbb hajtották végre, egy 20 éves és egy 21 éves közlegényen, Budapesten a Ferenc József laktanyában. Az elítéltek közül az egyik hatszor, a má­sik hétszer szökött meg. Megjelent a cipörendelet. A cipők el­adása és vásárlása május 15-töl kezdve c-akis cipóutalvány alapján történhetik. Cipőt venni és eladni csak a rendeletben megállapított maximális árakon szabad. Eladóra és vevőre egyformán fogház vár, ha kijatsza a rendeletéi. Az uj maximális árak a következők : Gyári üzemben készült cipőknél . Férfi munkáscipő (három minő­ségben) 54-56 K. Női munkáscipő kicsiny­ben (háromféle minőségben (51—57—63 K. Fűzős férficipő kicsinyben 6825 és 77 K Férfi félcipő 64 50—73 25 K Női cipő, ma- gasszáru 65 77—74 50 K. Női félcipők 62— 70-75 K. Gyermekcipő, magasszáru (szám és minőség szerint) 37 20—60 75 K. Gyer- mektélcipö, ugyanígy 34 75—58 30 K. Kis­iparosoknál mérték után rendelt, teljesen bőrből készült, varrott cipők maximális ára kicsinyben való eladásnál (háromféle minő­ségben) a következő : Férficipö, magasszáru 140—150—165 K. Férfi félcipő 130—140— 155 K. Női cipő, magasszáru 135—145— 160 K. Női felcipő 125-135—150 K. Sze­ges cipők, magasszáruak 120 130—145 K. Félcipők 110—120—135 K. A nagy világból. A hős repülőtiszt halála. Báró Richt­hofen Manfréd, német repiilöszázados, hősi halált halt. A szivenlőtt hős gépével együtt az angol frontra zuhant, ahol nagy katonai pompával temették el az angolok. A gyász- szertartást angol lelkész végezte, az angol léghajó-testület hat tisztje bocsátotta a hőst - sírjába s német kokárdákkal diszitett ko­szorúkkal ékesítették koporsóját Az egyik koszorú fölirata ez volt: „Vitéz és méltó ellenfelünknek“. A bolgár nemzeti sajt. Bulgária a juh­tenyésztésnek hazája. Általában minden háztartásra 20—25 juh esik, de vannak gazdák, akiknek több ezer főből álló nyá­juk van A juhtej a bolgár nemzetgazdaság­ban igen nagy szerepet játszik, ebből ké­szítik a kaskaval sajtot. A mi Bulgáriában járt katonáink közül is sokan megszerették a kaskaval-sajtot Ferenc Ferdinánd merénylője meg­halt. A theresienstadti fegyházban meghalt Princip, Ferenc Ferdinánd főherceg merény­lője. Ö volt a sarajevói gyilk >s bomba- merénylet végrehajtója, akit annak idején csak fiatal kora mentett meg a halálos ítélettől. Orosz foglyoknak nem lehet távira­tozni. Mivel Oroszországgal a hadi fog­lyoknak szóló táviratok részére az eddig Svédországon át fönnállóit ut megakadt és mivel a közvetlen távirati forgalom fölvé­tele iránt a tárgyalásokat még nem lehetett befejezni, további intézkedésig Oroszor­szágba hadifogoly táviratokat nem lehet küldeni. Húsz milliós alapítvány. Svédországot most egy újabb óriási alapítvánnyal aján­dékoztak meg, amely még a hires Nobel- alapitványt is fölülmúlja. Az alapítványt a stokholnn Enskildu bank igazgatója, Wallen­berg tette: húsz millió svéd koronát tett le, hogy ennek a kamatait különböző mű­velődési, jótékonysági és vallási célokra fordítsák.

Next

/
Oldalképek
Tartalom