Harangszó, 1915-1916

1915-12-12 / 22. szám

176. HaRANÖSZÓ. 1915. december 1‘2. Sándor, Nagy Feri, Pintér Mariska, Rácz Já- nosné, id. Soós János, Soós Károly, Szabó Sándor, Szűcs József, Tímár András, Tóth Pál, Tucska György, Weisz Lázár 40—40 f, Jancsik Petemé, Lipót István, N. N. 30—30 f, Bus Istvánné, Fülöp Sándor, Hajdú Imre, Jávorka Pál, Kavecz Andrásné, Molnár Ist­vánné, Mórocz Józsefné, Tóth Sándorné, Zse- lezen Józsefné 20—20 f. A gyűjtést Mórocz Bözsike, Mórocs Mar­gitka, Nagy Katica, Pap Annuska, Simák Mar­gitka és Vajda Mariska k. a. voltak szívesek teljesíteni, az anyag beszerzését pedig Biszt- ricsány Róza és özv. Mórocz Lajosné úrnők végezték a nőegylet felkérésére, míg a haskö­tők és kapcák elkészítését az ez irányban a múlt évben is fáradhatlan szorgalmú Bisztri- csány nővérek teljesítették. A fent kimutatott összegből beszerzett ru­haneműket nevezetesen : 36 drb. finom flanell haskötőt, 36 pár finom kapcát, 30 pár gyap- jufonál lábszárvédőt, 18 pár gyapjufonál ér­melegítőt, f. hó. 12-én szolgáltatta be a nő­egylet, a hadsegélyző bizottsághoz Budapestre. Úgy a kegyes szívű adakozók, valamint a nemes cél ügyében fáradozók fogadják a nő­egylet hálás köszönetét, — áldja meg őket a jó Isten. Kérelem a „Luther Naptár“ terjesz­tőihez. A .Luther Naptár" kiadóhivátala bi­zalommal felkéri mindazokat a lelkész és tanító urakat, illetve bizományosokat, akiknél még eladatlan „Luther Naptár“-ak vannak, hogy alulírott címre egy levelezőlapon sürgő­sen szíveskedjenek megírni, vájjon hány eladatlan példány van még kezüknél és elő­reláthatólag körülbelül hány példány fog megmaradni ? (A megmaradt naptárakat egye­lőre visszaküldeni no tessék ; a bejelentések alapján majd az illetőket meg fogjuk kérni, hogy a megmaradt naptárakat a mi költségünkre a megjelölendő helyre elküldeni szíveskedjenek. Ahonnét rövid időn belül jelentés nem érkezik, ott a küldött Luther Naptárakat eladottaknak tekintjük ) A megmaradt naptárak sürgős bejelentését az „1916. évi Luther Naptár“ rendkívül nagy kelendősége teszi szükségessé. Kiváló tisztelettel: a Luther Naptár kiadó- hivatala Sopron Paprét 2. Az ostffyasszonyfai ev. nőegylet 1915 nov. 18-iki bizottmányi gyűlésén elhatározta, hogy jótékonycélu gyűjtést rendez. A gyűj­téssel özv. Kelemen Istvánná bízatott meg. Begyült összesen 188 korona. Ebből a nő­egylet 80 koronát a harctéren küzdő, 50 ko­ronát az orosz fogságban szenvedő katonáink karácsonyi ajándékára, 50 koronát a harcban elesett tanítók árvái számára küldött el, végre 115 drb. karácsonyi üzenet cimü kis imádsá- gos könyvet küldött a harctérre. Az adakozók névsora a következő: Károlyi Endréné 20 K, Németh Anna 12 K, Weörös Józsefné, Perlaky Gizella 10 — 10 K, Puskás nővérek 5 K, ifj. Mihátsi Jánosné, Fehér Elekné, Fehér Pálné, Mihátsi Pálné, Bóka Istvánné, Szakács Istvánné, Mesterházy Elekné 4—4 K, Fehér Dávidné 3 K, özv Kiss Lajosné, Takács Istvánné és Ilona, Fehér Kálmánná, Böczén Anna, Kelemen Zsuzska és Vilma, Tóth Sándorné és Lina. Giczi Kál­mánná, Giczi Jánosné, Kiss Józsefné, Gömbös Lajosné, Nagy Sándorné, Fehér Sámuelné, Makray Józsefné, Gömbös Mihályné, Kovács Dénes, Ambrus Lajosné, Puskás Istvánné, Peőcz Istvánné, Gersey nővérek 2—2 K, Né­meth Sándorné 180 K, Tóth Jánosné 1 20 K, Berecz Gábor, Kelemen Istvánné, Fehér Jó­zsefné, Pongor Juliska, Bognár Istvánné, Gömbös Károlyné, Mihátsi Lajosné, Fehér Ida, Szakács Ferencné, Kiss Juliska, Sülé Róza, Csepregi Istvánné, Mihácsi Sándorné, Németh Lidi, Kelemen Mihályné, Buthy Pálné, Rácz Jánosné, Horváth Jánosné, Pőcz Józsefné, Giczi Jánosné, Bárány Mihályné, id. Németh Józsefné, Bagics Gézáné, özv. Balogh Józsefné, Balogh Lajosné, Fehér Lidi, Giczi Ferencné, Nagy Lajosné, Kiss Sándorné, Bagics Jánosné, Horváth Pálné, Csizmazia Sándorné, Balogh Dánielné, Bárány Lídia, Eehér Jánosné, Fehér Irén, Boross Isávánné, Gömbös Józsefné, Peőcz Juliánná, Szakács Györgyné, Nagy Ju­liánná, Baranyai Istvánné, Sing Antalné, Sza­kács Mihályné, Bóka Mihályné, Baranyai Sándorné, Kutassy Gáborné, Baranyai Józsefné, Tóth Istvánné, Tóth Margit, Nagy Istvánné, Bokor Józsefné, Goldschmid Jenőné, Hoffman Kálmánná, Mihácsi Istvánné 1 — 1 K, özv. Németh Ferencné, Mihácsi Istvánné, Fülöp Józsefné, Gaál Istvánné, Szakács Józsefné 60—60 f, Ambrus Jánosné, özv. Kelemen Jánosné, Ambrus Istvánné, özv. Kelemen Ist­vánné, Varga Józsefné 40—40 f, özv. Ovádi Gáborné, Márton Józsefné 30—30 f. A nagygeresdi nőegylet ismét készsé­gesen kivette a maga részét mindazon hazafias és emberbaráti kötelességekből, melyeket e súlyos idők vállainkra rónak. Alaptőkéjét teljes egészében hadikölcsönre jegyezte és tagsági- díjakból begyült évi jövedelmét vásznak és gyapjú fonál beszerzésére fordította, hogy aljból vitéz katonáink számára fehérneműt és meleg ruházati-cikkeket készítsen. A kötésben, varrásban tevékeny részt vettek Nagy- és Kisgeresd, nemkülönben Pórládony jólelkü hölgyei, névszerint a következők : Sáry Eszter, Velekey Eszter, özv. Német Józsefné, Mór Rozi, Günsberger Hermina, Szabó Margit, Bakó Rozi, Bögöthy Lina, Váralljay Ida, Fejér Istvánné, Kiss Zsuzska, Talabér Gizella, Né meth Lina, Németh Julcsa, Konkoly Olga, Sümeghy Jolán, Rúzsa Róza, Szekeres Lina, Bakk Lajosné, Lengyel Lidi, Horváth Istvánné, Halász Anna, Baranyay Pálné, Tamaska Ist­vánné, Wasserburger Gyuláné, Guzmics Ilona, Szabó Anna és még többen önzetlen buzga­lommal. Fáradozásuk eredményét, 17 pár fehérneműt és 32 pár érmelegítőt, részben a Hadsegélyző Hivatalnak, részben a 76. gy. ezr. részére g soproni polgármesteri hivatalba szolgáltatták be. Ugyancsak Nagygeresden serényen folynak az előkészületek egy nagyobb szabású mese­játékra, melyet az iskolásgyermekek fognak a karácsonyi ünnepek alkalmával a hadi árvák javára előadni. Itthonról. Vilmos német császár látogatása. Vilmos császár, a németek nagy uralkodója s a mi nagy szövetségesünk Becsbe étkezett s meglátogatta ősz királyunkat. A látogatás alkalmával a császárt nagy lelkesedéssel ün­nepelték Bécs utcáin A császár Tisza István miniszterelnököt is kihallgatáson fogadta. A képviselőház mint már említettük tanácskozásra ült össze. Az első gyűlést Beöthy Pál elnök nyitotta meg s a képviselő­ház hódoló táviratban üdvözölte királyunkat, hadseregünket és szövetségeseinket. Az elnök azután meleg szóval emlékezett meg Désy Zoltán hősi haláláról és indítvá­nyára a Ház fájdalmas részvétét jegyzőkönyv­ben örökítette meg. Megemlítette még, hogy a király az ellenség előtt elesett képviselőnek a III. ostzályu hadiékítményes vaskorona-ren- det adományozta. Bejelentette továbbá, hogy az eddig kato­náskodó küencven képviselőn kívül újabban bevonultak: Baross János, Gedeon Aladár, Falcione Árpád, Heinrich Antal, Krolop Hugó, Lévay Lajos báró, Sztankovánszky Imre, Ur- mánczy Nándor, Ostffy Lajos és Zelenyák János. A katonáskodó képviselők száma ezzel százegyre emelkedett. A Ház elé került most az a törvényjavaslat is, amely az árdrágító visszaélések üldözésére és megbüntetésére vonatkozik. Ez a javaslat igen komoly és üdvös lépés a háborús nye­részkedés megfékezése céljából. Jelentőségét fokozza, hogy három évig terjedő börtönnel és 10.000 koronáig terjedő pénzbüntetéssel sújtja azokat, akik spekulációs célból élelmi­szerkészletet halmoznak föl, s a saját szük­ségletüket meghaladó árut visszatartják, avagy bármely közszükségleti cikket spekulációs célból csökkentének, vagy hasznavehetetlenné teszik. Az 50—55 évesek hadi szolgáltatása. Az 50—55 éves munkaképes egyének (iparo­sok, földmivelők, kocsisok stb.) hadi kötele­zettségének teljesítésére is javaslatot terjesztett elő a kormány. A javaslat első paragrafusa szerint az említett egyének az ország határán belül, a hadsereg mögött és egyhuzamban legfeljebb csak 6 hétre vehetők igénybe. Ismé­telt bevonások pedig csak egy-két hónapi megszakítás után történhetik. Katonai mozgószinház Belgrádban. Hadvezetőségünk Belgrádban mozit rendezett be a katonák számára. Mikor győztes csapa­taink bevonultak Szerbia fővárosába, a tömén­telen hadiszeren kívül, amit a szerbeknek már nem volt idejük magukkal vinni, mintegy ne­gyedmillió méter filmet is zsákmányoltak. A hadvezetőség mozit rendezett bé az ott állo­másozó, illetve a városon átvonuló katonák számára. A nagyvilágból. Egy párisi áruház égése. Párisban egy nagy áruházban nagy tűz támadt. A kárt tiz millióra becsülik Száz ember meghalt a szicíliai viz- áradásban. Rettentő vízözön szakadt alá egész Szicíliára. Olyan forgószél nyargalt végig a szigeten, mely tövestül tépte ki a fákat, falakat döntött be és házakat rombolt le. A lakosság mindenünnen menekülni igyekezett, mintegy százan életüket vesztették. Pályázati hirdetés. A büki (Sopron m.) evangélikus népiskolához helyettes tanító, vagy tanítónő kerestetik. Fizetése havi 80 korona, bútorozott szoba fűtéssel és takarítással. Az iskolaév végével, vagy a hadbanlevő tanító szabadsá- goltatásakor a helyettesítés megszű­nik. Aki a kántori teendőket is el­tudja végezni azért külön havi 20 kor. díjazásban s a szokásos temetési stólában is részesül. Okmányokkal felszerelt Írásbeli jelentkezés a büki ev. lelkészi hivatalhoz intézendő a hirdetmény megjelenésétől számított 5 nap alatt. Az állás azonnal elfog­lalandó. Bük, Sopron-megye, 1915. dec. 7. Farkas Elemér 1—2 lelkész. Nyomatott WelUsch Bála villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

Next

/
Oldalképek
Tartalom