Harangszó, 1918

1918-01-01 / 1. szám

I HARANQSZÖ. 1918. január. 1. 7. lejk hív. Sárvár, Kiss Ödönné Kölese 8 8 K, Vida Lajos Kemenesmihályfa, Kovács Ferencné Rabapiispö i, Sztrokay Juhska Nemescsó (i—6 K. Papp Jolán Ajka 5 K, Pongrác* Rozália Köszegdoroszló. Krajecz János ev. leik Ujcsanalys 4*f>0 4 50 K. Böjtös Sándor Farad 5 40 K Neu elh Sán- dorné Kölese, Egyesek adománya Kölese, özv Horválh Lajosné (csád, özv Paizcr J. ino ne Acsád. Bódis Ferenc Rábapüspoki. Varjú Ju'csa, Es/ti, Lórika Rábapüspöki 4—4 K, Ev. ifjúság Székesfehérvár 3 50 K. Kovács Kálmánne Lebeny, S kter Gvörgyné Rákospalota, Horváth Józsefné Merse 3—3 K, Madarász György Rábaszécsény 2 60 K, Sax Ferenc Győr 2 50 K. P. J , Máiis Jó- zsefné, Ilonka. Annus Beled, Lazár Istva né Székesfehérvár, Horváth Olivér Légrad,' ifj Csizmadia András Rakó:-palota, Gyepes Ferencné, Sikter J>nosné Rákospalota, Ko­vács Gyuláné. Is vánné és Horváth Sán- dorné Acsád Bjihy Sándorné Encse, Ko­vács Sándorné CzeHdömölk, Széles István Csánig, Pécz Józsefne Ki köcsk, Pongor Juliska Ostffvasszonyfn, Meidinger József Nagyszakolcz 2—2 K, Ri*?»ár Jenó ev. leik. Nagyszentiniklós 1*90 K, Rothfuchs Jánosné Tokaj LfO K, Sáry Lajosné Nagygeresd 1 23 K. id. Csizmadia András, özv. Nagy Samuné, Molnár Mihályné, id. Csizmadia Józsefné. ifj Csizmadia Józsefné Rákos­palota, ifj. Mátiié Géza Gérce, józsa Dá- nielné, üersei Istvánná Merre, Koczor Kál- mánne Borgáta, Antal Sándorné Kisköcsk, S/abó Is’ván- é Bakonvszentlászló, Király Gizella Kisfalud 1—1 K, Csite Sándor Gór 80 fillér. Nagygeresden Jakab Klárika gyűjtő ivén a követke ók adakoztak: Karcsay Lajos Nagygeresd H) K, Mcsterliázy testvérek Nagvgeresd 5 K. Dr. Sonnewjnd Frigyesné Berektompaháza 3 K, Farkas Mihály, Kotsis S.nJor 2 - 2 K, Nagygeresd. Molnár Imre, Nagy Istvánná, Halász Jánosné, Sáry Ist­vánná. (Ha ász) Nagv Imre, Bakó Gizella, Sary József, Velekay J >zsef Horvath József, Nagy Kálmán, Takáts Lajos, Ágoston Fanni, Ágoston Józsefné, Krausz Sándorné. I —I K, Nag>geresd Ments István Berektompa- há2a 1 K, Várallvay Sándor Kisgeresd 1 K, Titkovits János Répcezsáíond 1 K, Nemeth György, Sáry Lajos, Hóhér János, 50 50 f, Nagygeresd Bakó János, Horváth Mihály, Györgyi Lajosné, Szalai József 40— 40 f, Ments Ntvanné, Horva,h Jánosné, N.meth Mariska, Tóth í>tvánné, Balogh Sauni, Bala/atics Mihály. Pető János, Vegh József, Kómzöl István, Németh Lajos, Ménes Lidi 30—30 f, Nagygeresd. Horvath István, Hor­vath Imre, Bala -atics Sándorné, Hóhér Bernadotta. Gerg^e József, Orbán Paine, Bokor István, Mór Sándor 20— 20 f Nagy­geresd. összesen 50 K. Végül újból hálás köszönetét mon­dunk mindazoknak, kik mozgalmit, kát pártfogásukra érdemesítettek. A jó isten áldásán kívül jutalmazza őket lelkiismeretük megnyugtató szava s vitéz katonáink hálás elismerése! Mit tehetek a Harang szóért ? • előfizetek rá ; előfizetőket gyűjtök; megírom azok címeit, kik talán előfizetnek rá; tehetségem szerint ada­kozom a lap terjeszté­sére. A z egyház köréből. Olvasóinknak, munkatársainknak s lapunk jóakaró barátainak Istentől megáldott, boldog új esztendőt kívá­nunk. Kitüntetés. A király Sokoray Elek szent­gotthárdi főjegyzőt a polgári erdemkereszt III. oszt.-vaí tüntette ki, A kitüntetett a szentgotthárdi missziói egyház eletében is tevékenyen részt vesz, mint presbyterium egvik legbuzgebb tagja. Gyászrovat. Hász Antal, a csanádcson- grádi ev. egyházmegye 20-éven át példás buzgalmu, szeretettel övezett tevékeny, majd életfogytáig tiszteletbeli felügyelője hosszú szenvedés után dec. 11-én elhunyt. Teme­tése dec 13-án volt Magyarbántiegyesen. Emléke legyen áldott. Legszebb emlék. Ö/.v. Inre Mihályné elhunyt férje és két fia emlékére a gvéké- nyesi ev egyház javára 100 K., özv. Lőrinc/. Mihályné elhunyt férje és két gyermake emlékére 200 K alapítványt tett. A tábori lelkészek köréből Okályi Győző, hads. parancsnokságbeli tábori lel­készt tábori főlelkésszé nevezte ki a király. — Mráz Gyula tábori lelkésznek pedig a lelkészi érdemkereszt 2. oszt. jelvényét, a vörös-fehér szalagon adományozta az ural­kodó, az ellenséggel szemben kitűnő és önfeláldozó szolgálatai elismeréséül. — A pozsonyi katonai parancsnokság Komárom­ban uj tábori lelkészi állást szervezett és azt Bakos Jáno-’ tábori lelkésszel töltötte be. — Galg m Ádám tábori Jelkész a Po­zsonyban évek óta működő Adamis Gyula tábori lelkész mellé nyert állandó beosz­tást. — Krón Ferenc gyóni lelkészt a had­vezetőség tábori leíkeszi szolgálat a behívta. — Zólyomi Pál tábori lelkészt pedig a szolgálat alól fölmentette. — Egyed Aladár sájógömöri lelkészt szinten behívta a had­vezetőség tábori lelkészi szolgálatra. Helyettesítés. A sájógömöri gyülekezet adminisztrálásával Egyed Bertalan rozsnyói esnerességi segedlelkészt hízták meg. Felügyelő választás. A majorkai gyüle­kezet felügyelőjévé választotta Ró:h Frigyes szepesbélai városi tanácsost. Alapítvány. Lukács István, zombori kir. törvényszéki biró a késmárki liceumnál 30^0 koronás alapítványt létesített. Az ala­pítványi a kamatok y.i-ad részéből tízezer koronára ke I növelni. A k imatok szabadon maradó * o-ad részét pedig az alapitványozó volt tanárainak leszarm.izottjai, vagy más érdemes tanulok fogják ösztöndíjul kapni. Lelkészválasztás A mérgesi (Győr m.) gyülekezet Baráth József, nagvalasonyi s. lelkészt választotta meg lelkészéve. Jubileumi ünnepélyek és alkotások: Szé esfc/térvár. Oktober 28-an volt az ün­nepélyes gyülekezeti istentisztelet, melyen a heivi református egyház, a városi és katonai hatóságok képviselete is megjelen . Leikesz Rom I 16. alapján beszélt, áldást Gáncs Jenó nyug lelkész mondott Utána a temp omi közönség részvételével dísz­közgyűlés következett, melyen Dr. Kail Antal felügyelő mondott megnyitót, Zugor Ernő jegyző pedig elszámolt a jubileumi munkák­ról Á gyülekezet 1898 óta Szabadság-alap cimen gyűjtött 1917 re 380, a jubileumi évben pedig 1000 K-t. Ezen összegeket Templomépitő alapjára fordítja A NÓegylet 50^ K-val Marton-diak alapot létesített, melyet tiz even át 1000 K-ra növel, s 1927-től kezdve annak kamataiból váro­sunkban tanuló szegény diákokat segélyez. A Zsuzsánna Leányegyesület részéről Wunderlich Márta oltárteritőt készített. A Konfirmált Ifjak Köre az emléktábla költ­ségeit ajánlotta meg, inig -az ifjúsági egye­sület ingyenes bibliaterjesztést vállalt. Ezeknek bejek ntése után Kalmar László másodfelügye4ö beszéd Kíséretében lelep­lezte a templom belső falán elhelyezett emléktáblát, mire a közönség ajkán felhang­zott Luther nagy éneke Az emléktábla felírása a következő: Dicsőség legyen Istennek! 1517—1917 Október 31. Az igaz ember pedig hitoől él Róni. I. 17. Ének után Gáncs Aladár lelkész felolvasta az ünnepi határozatot Egyben bejelentetett, hogy u yanö 200 K-t adott Egyház fenn­tartóalap létesítésére. Az ünnepi offertórium ennek növelésére rendeltetett. A disígyülés lelkész imájával és a Himnusz éneklésével zárult — Ugyanaz nap délután volt a tiz vasárnapon át tartott jubileumi előadás­sorozat záró ünnepe. — Október 31-én reggel. 8 és 9 órakor magyar és német katonai istentisztelet volt úrvacsorával. Utana pedig ifjúsági istentisztelet és úrva­csora az egvháztanács tagjainak közös részvételével. Este 5 órakor a hglyi b^l- misszioi egvesületek rendezése mellett 14 pontból álló vallásos estély volt, melyen Mirth Ferencné Zsuzsánna Leányegyesü'et-i elnök mondott megnyitót, gyermekek éne­keltek, köszöntőt mondtak, diákok szaval­tak, többek közt előadták Wolf „Luiher“ ^zinjátékából: „Búcsú az ifjúságtól“ és „Karácsony este Luthereknél“ c. jeleneteket. Luther Biblia éneke után a lelkész kiosztotta a jubileumi bibliákat, a gyermekeknek pedig emlékül Lu her képes lapokat. Ked­ves jelenet vol a gyülekezet hadbavonult tagjaitól érkezett üdvöz ő levilek és a Konfirmáltak Körének v.dt tagjaitól jött köszöntök felolvasása. A vallásos este záró imádsággal és gyülekezeti énekkel*ért véget. A mcncshelyi ev. egyház nov. 11 én reformációi vonatkozású vallásos estélyt rendezett, amelyen Fenyves Ede helybeli ! lelkész szabaií előadást, Zsíray Lajos nagyvázsonyi lelkész felolvasást tartott. Berec'ky Géza mencshetyi tanító szavalt Az iskolás gyermekek karénekeket énekel­tek és szavaltak. Az estély közénekkel kezdődött es végződött. Itthonról. Papsajt-tea a német császárnak. Fi­scher EJiz 80 éves aradi asszony azt ol- ' vasta az újságokban, hogy Vilmos csá­szárnak gégebaja ván. Flszebe jutott, hogy huszonöt évvel ezelőtt neki is gégebaja vöt s egy hires orvos tanácsára papsajt- ; teával öblögette és gőzölte a torkát El­küldte ennek a receptjit egy hosszú L vél­jél Vilmos császárnak A császár a bécsi nemet nagykövetség utján megköszönte az iranta tanúsított fig\ elmet. A limanovai hősök emlékműve. A 10. I közös huszárezred tisziikjra emlékoszlo­pot akar állítani a limanovai csatában el­esett hősök erőiekére, az emlékművet való­színűleg Székesfehérvárott fogták fö’állitani. A nagycsaládu apák kímélése. Kirá­lyunk tudvalevőleg elrendelte a katonai szolgálatra behívott nagycsaládu apák ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom