Harangszó, 1914-1915

1915-04-25 / 24. szám

1915. április 25. HARANGSZÓ. 191. legyen emlékezete! Gyászoló övéivel le­gyen Isten vigasztaló kegyelme ! Egy hős katona egyházszeretete. Qayer Endre a háború kitörésekor vo­nult be a 83-ik gy. ezredhez mint tartalé­kos kadett. Ezredével fölvonult a hires Lublin alá és az ottani harcokban vitéz vasi ezreddel együtt küzdött a népszabad­ság eltiprói ellen. Hogy igazán vitézül küz­dött, annak bizonysága az, hogy mikor megsebesült, zászlóssá léptették elő és azonkívül írásbeli dicséretet is kapott. A megsebesült zászlós akkor hazajött szülői­hez, ahol gondos ápolás mellett vissza-' nyerte ismét egészségét. Azután bevonult ezredéhez, ahol egy gépfegyverosztag pa­rancsnokságával lett megbízva és ilyen minőségben vonult ez évi január elején hazánk védbástyájához, a Kárpátokhoz. Ott küzdött azután igazi vas akarattal, később már vérhasban megbetegedve mind­addig, míg testben teljesen elgyengülve, kórházba nem küldték. A Kárpátoknál való küzdelem február 2-án olyan feladat megoldása elé állította a vitéz zászlóst, mely megpróbálja a vér­beli katonának tehetségét is, t. i. vissza­vonulást fedezett gépfegyver osztályával. Isten segítségével feladatát fényesen oldotta meg, amelynek jutalma lett az I. oszt. vi­tézség! érem. Azután kórházba került, de útközben is hazalátogatott és ekkor nyilvánította lel­késze azon elhatározását: mivel a jósá­gos Isten engem már két Ízben megsza­badított olyan veszedelemből, amelyben csak egyedül az ö kegyelme tarthatja meg az embert, azért a vitézségi érem után nekem járó illetéket a sárvári evang. templomnak hagyományozom, hogy abból egy nevemre szóló alapítvány létesítessék. Adja a jó Isten, hogy a hős zászlós a kitün­tetés látható jelét minél tovább viselhesse. Jó szívének emlékét pedig a sárvári evang. egyház alapítványával együtt örök időre hálás kegyelettel fogja megőrizni Vallásos estély. A váci ev. egyház legutóbb tartott vallásos estélyén Varsányi Mátyás budai II. lelkész tartott előadást „a lelki tényezők a háborúban“ címen. A templomot egészen megtöltő közönség fe­szült figyelemmel, igen nagy érdeklődéssel hallgatta a tartalmas szép előadást. Ugyan­csak nagy élvezettel hallgatták Martin Anna kellemes szoprán hangon előadott gyönyörű éneket. Luigi Lucci, egyházi éne­ket és Mendelson „Paulus“ áriáján kívül: Győzhetetlen én „Kószálom“ kezdetű Rá­kóczi imáját is énekelte műsoron felül. A műsor egyébként 12 pontból állt: Borbély Andor, Cseh Irma, Késmárszky Kálmán, Sulyok Helén és Szuchovszky Jolán pol­gári iskolai tanulók alkalmi költeményeket szavaltak, két Áchim vers különösen nagy tetszést aratott. Befejezésül Sommer Gyula lelkész imádkozott. Gyülekezeteink és a háború. Már a háború megindítása óta örömmel adunk hirt arról, hogy gyülekezeteink hűséggel, áldozatkészséggel teljesítik hazafias köte­lességüket. Maguk a gyülekezetek, nőegy­letek is kiveszik a munkából a maguk ré­szét, de a hívek serege is ugyancsak buz­gón munkálkodik. Kisfaludról 100 példányt „nagypénteki és húsvéti üzenetet“ küldtek az iskolás- gyermekek egyik tábori lelkészünk kezéhez. A füzetek költségeire adakoztak: az isko­lások 4 K 36 f, Gacs Ferencné 1 K, Pfá- hul Mariska 60 f, Kovács Antalné 60 f, Király Gizella 1 K. Összesen 7-56 f. Somlószőllös. A honfiúi és honleány! kötelességérzésnekvszép példáját adta Som- lószőllős községe, a midőn a harctérre vo­nultak itthon maradtainak segélyezésére 1320 koronát gyűjtött és küldött el a had- segélyző hivatalhoz. Sebesült katonák ré­szére Rónai Ilonka s Rónai Milike, Gubics Ilonka, Bodics G. Mária, Németh Ida, Far­kas Szidónia, Gubics Ida, Szabó Eszter és Varga L. Ida lelkes leányok 210 drb kü­lönféle fehérneműt; Seibner Gyuláné umő és Lachman Gizella pedig 95 drb vánkost huzatokkal ellátva gyűjtöttek s szállítottak el a hadvezetőséghez. Hadban küzdő vitéz harcosaink részére pamutra gyűjtöttek 48 K 28 f. Pál Juliska, Badics G. Mária, Kató Lina, Barkó Böske, Gubics Ilona, Szőke Böske hajadonok. Ehhez járult az ev. nő­egylet 12 koronával. így összegyűlt 60 K 28 f, melyen pamut és haskötő anyagok vá­sároltván, Rónai Ilonka és Milike vezetése mellett nevezett honleányaink nagy szor­galommal csakhamar fel is dolgoztatván, eredménykép 24 hósapka, 12 pár érmele­gítő, 4 pár keztyü, 4 p. térdvédő és 14 drb haskötő részben kiosztatott a helybeli hadba vonultak közt, részben elküldetett Bpestre a Hadsegélyző-Hivatalhoz. Vitéz harcosaink, valamint az elesett hősök özvegyei s árváinak karácsonyi öröméhez iskolás növendékeink 34 K 60 fillérrel járultak. Két ízben volt már élel­miszer s pénz gyűjtés szép sikerrel a de- vecseri és jánosházi kórházban levő se­besültek részére. A kissomlyói anyagyülekezet tagjai — a lelkész buzdítására — a galíciai evang. menekültek részére 50 koronát gyűjtöttek, a melyhez adakoztak: Tompa Mihály 10 K, özv. Boda Józsefné 4 K, Mórocz Sámuel h. tanító, Boros Sándorné, Varga Dénesné, Tompos József, Mórocz Istvánná, Jugovits Lajos, Szabó Antalné 2—2 K, Benedek Já- nosné, Velekei Pálné 1 20—120 K, id. Varga Samuné, ifj. Varga Samuné, BannyóLajosné, Baranyai Feriné, Pécz Sándorné, Porkoláb László, Hegedűs János, Hajas Anna, özv. Zsigmond Lajosné, özv. Koppányi Imréné, Hegedűs Antal, Rechnitzer Eszter, Tompa Lajos 1—1 K, Tompa István, Tálos József, Nováki Lajos, Balázs Kálmánná 60—60 f, Németh Károlyné, Kutasi Andrásné, Horváth Sándorné, özv. Horváth Károlyné, Szabó János, Tömböl Sándorné 40—40 f, özv. Kiss Józsefné 36 f, Csizmazia Józsefné 34 f, Németh Istvánná, Horváth József szőke 30- 30 f, Franki Berta, Varga Jánosné 20—20 f, Király András 10 f. Borgátán a galíciai evang. menekültek részére adakoztak : Kovács József, Koczor Kálmán 2—2 K. id. Varga Sándor, Barta- kovics József, Szőr János, Somogyi János, Böröc József, H. Varga József, Böröc Sán­dor, Böröc Pál, Tóth Lajos, Sebestyén Károly, Hegedűs Sámuel, Samu Ferenc 1—1 K. Hegedűs István 80 f. Szekér Ist­ván, Czirfusz József 60—60 f. Somogyi Antal, Tóth Sándor 50—50 f. Somogyi István, Böröc István, Somogyi Ferenc, Varga Kálmán, Kiss Mihályné, Kiss Józsefné, Varga Elek, Horváth Gyuláné, ifj. Tóth Józsefné, id. Tóth József, Gőce József, Gőce Ferenc, Samu Lajos, Tóth János, Böröc Ferenc, Tóth Ferenc 40—40 I. H. Varga István, Péter János, Takács Ferenc 30—30 f. Somogyi József, K Varga József, K Varga István, ifj. Varga Sándorné, Varga Gyula, Fodor Istvánné, Varga Jánosné, Samu Istvánné, Varga János, Németh Mik­lós, ifj. Samu Ferenc, Várkonyi Gáborné, Varga Gábor, Gőce István, Várkonyi Jó­zsef, Tima József, Tima Gergely 20—20 f. Lajoskomáromban a galíciai menekül­teknek adakoztak a következők: Hofbauer Józsefné Lajoskomárom 10 K. Reizinger Mártonná, Szakács György, Schnitz Lő­rinc, id. Czéh György 5—5 K. Reizinger Györgyné, Hofbauer Pálné 4—4 K. Sze merei Pálné, id. Czéh Istvánné, Csulik József 3—3 K. Czéh Andrásné, Wieland Mártonná, Csulik Györgyné, Szabó Istvánné, Macher Györgyné, Meidlinger Jánosné 2—2 K. Wanderer Márton 1 K. ifj. Szaller Jó­zsefné, Kosiczki Mihályné 60—60 f. Össze­sen 6L20 K. Gárdonyi Mihály (Balatonbo- zsok) küldött a harcban megvakultak ré­szére 2 K, a harcban elesettek özv. és ár­váinak 2 K. A kissomlyói anyagyülekezet iskolája március 15 -két szépen sikerült ünnepély keretében szentelte meg. Buzgó egyházi ének és a lelkész imája után Mórocz Sámuel ta­nító ismertette a gyermekekkel és a szép számban megjelent érdeklődő közönséggel március 15-ének jelentőségét. Utána haza­fias költemények és énekek szavalása és előadása következett. Az énekek között szerepelt Szalay Mihály gyékényesi lelkész nótás könyvének egyes szóló és alkalomra énekei is. amelyek úgy tartalmuknál, mind szép előadásuknál fogva nem egyszer köny- nyeket csaltak a jelenlevők szemeibe. Az ünnepélyt a lelkésznek a gyermekekhez és a közönséghez intézett buzdító beszéde és a Hymnus eléneklése zárta be. Délután 2 órakor pedig közkívánatra a hegyen fekvő „Királykőhöz“ vonult fel az iskolás gyer­mekek serege, ahol a nagy számban és val- láskülömbség nélkül megjelent községi la­koság általános tetszése mellett mondták el még egyszer verseiket és zengték el a szebb énekeket. Ugyanezen gyülekezetben a böjti időszak kezdete óta minden héten pénteken délután 4 órakor fegyvereink dia­daláért és a háború szerencsés befejezé­séért tartatnak külön isteni tiszteletek, amelyek mind igen nagy látogatóságnak örvendenek. A pápai gyülekezet leányegylete nagy közönség részvételével tartotta meg már­cius 15-iki ünnepségét, melyen az ünnepi beszédet Endreíly János lajoskomáromi lel­kész, lapunk munkatársa tartotta. A kiskőrösi evang. gyülekezeti nő­egylet március hó 7-en tartotta évi ren­des közgyűlését, melyen az elnökség be­számolt a nőegylet 1914. évi tevékenységéről. Mint eddig, most is alapszabályaihoz híven a vallásosság ébrentartásán, fejlesztésén munkálkodott, szegényeket istápolt, segélyre szorult egyházakat, evang. intézményeket segélyezett.- Karácsonykor 23 szegénysorsú iskolásgyermeknek meleg ruhát adományo­zott, a confirmandusok között 25 drb. bib­liát osztott szét. A nöegylet céljai közé tartozván többek között a templomi felsze­relések hiányának pótlása is, így újjá épült templomunkba elhatározta a nőegylet az úrvacsorái térdeplő kipárnázását és egy dí­szes csillár beszerzését. Csendes munkál­kodásunkat azonban a hazánkra nehezedő súlyos idők más irányú tevékenységre is serkenték s így az elmúlt év II. fele óta a háborúval kapcsolatos dolgokkal is fog­lalkoztunk. Hazafias érzéssel s embersze­retettel áthatva kimondta a nőegylet, hogy a hadbavonultaknak gondozására szorult gyermekeiről erkölcsileg és anyagilag gon­doskodni fog; a katonák helyben lakó és szűkölködő családjairól is gondoskodik s ezek segélyezésére nyomban 250 koronát ajánlott, 100 kor. értékű pamutból hósap-

Next

/
Oldalképek
Tartalom